artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

ZOPO.111.3.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 • Określenie stanowiska urzędniczego:
 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie,
  ul. Szkolna 2, 42-253 Janów,
 2. Nazwa stanowiska urzędniczego: starsza księgowa,
 3. Wymiar etatu: 1/1.
 •  

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: starszy księgowy w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, wyłoniono kandydatkę:

 

Panią Agnieszkę Martałek zamieszkałą - Krasowa 27, 42-256 Olsztyn

 

 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W dniu 26 stycznia 2021 r. Komisja Konkursowa dokonała wyłonienia kandydatki, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszej księgowej
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się dostatecznym poziomem wiedzy i spełniła oczekiwania komisji względem prawidłowego i samodzielnego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

Komisja postanowiła rekomendować kandydatkę do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając powyższe na uwadze, nabór na stanowisko urzędnicze został rozstrzygnięty.

 

 


p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Małgorzata Murgot

artykuł nr 2

INFORMACJA o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO.111.2.2021 Janów, dnia 21 stycznia 2021r.

 

INFORMACJA 

o kandydatach spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze
starszej księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

 

Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi naboru na w/w stanowisko pracy, do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się osoba spełniająca wymagania formalne
zawarte w ogłoszeniu:

 

 1. Agnieszka Martałek

 

Małgorzata Murgot

p.o. Kierownika ZOPO w Janowie

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starsza księgowa w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO.111.1.2021   Janów, dnia 4 stycznia 2021 r.

 

 

Pełniąca obowiązki
Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

 I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie
42-253 Janów, ul. Szkolna 2, tel./faks 34 32-78-189
II. Określenie stanowiska urzędniczegostarsza księgowa 1 etat - od 26 stycznia 2021r.

III .  Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin pokrewnych).
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy, w tym minimum roczny staż w księgowości.

IV . Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień związanych z ustawami: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Znajomość programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych (preferowane Finanse Vulcan).
 3. Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych.
 4. Znajomość spraw z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej.
 5. Umiejętność organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność.

V. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie pełnej rachunkowości jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kompletowanie, segregowanie, dekretowanie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym w zakresie syntetyki i analityki przed wprowadzaniem do programu FK placówek.
 3. Uzgadnianie wydatków i dochodów jednostek oświatowych.
 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz oraz sprawozdań GUS.
 5. Przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostek oświatowych. 
 6. Prowadzenie dziennika korespondencji. Wykonywanie obowiązków koordynatora czynności kancelaryjnych.
 7. Naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 8. Czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem dokumentacji księgowej.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wymiar pracy tygodniowy – 40 godzin.
 2. Stanowisko w biurze w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w tym przy komputerze.
 3. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 28-go dnia każdego miesiąca; ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

W miesiącu grudniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie wynosił
poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny,
 2. CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Kwestionariusz osobowy,
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym za zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 6. Odręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Odręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych,
 8. Odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

 

 VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko starszej księgowej
w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych  w Janowie”

należy dostarczy do siedziby Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie w terminie do 18 stycznia 2021 r. albo przesłać pocztą listem poleconym na adres:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie  42-253 Janów, ul. Szkolna 2,  

Aplikacje, które wpłyną do ZOPO w Janowie po terminie – nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOPO).

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

 1. Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Konkursową powołaną przez kierownika ZOPO w Janowie.
 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów www.bip.janow.akcessnet.net
  w zakładce: Inne – Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze oraz 
  ZOPO – Ogłoszenia, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie ZOPO w Janowie przy ul. Szkolnej 2, 42-253 Janów, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych  w Janowie.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne mailowo lub telefonicznie
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów www.bip.janow.akcessnet.net w zakładce: Inne – Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze oraz ZOPO – Ogłoszenia,
  a także na tablicy informacyjnej w siedzibie ZOPO w Janowie przy ul. Szkolnej 2,
  42-253 Janów, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie.
 5. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34 32-78-189.

 

Pełniąca obowiązki
Kierownik ZOPO w Janowie

Małgorzata Murgot

 

Załączniki:
zalaczniki.pdf307 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 • Określenie stanowiska urzędniczego:
 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie,
  ul. Szkolna 2, 42-253 Janów,
 2. Nazwa stanowiska urzędniczego: księgowa,
 3. Wymiar etatu: 1/1.
 • Informacja:

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, wyłoniono kandydatkę:

Panią Annę Stachurską zamieszkałą w Janowie.

 • Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W dniu 19 sierpnia 2020 r. Komisja Konkursowa dokonała wyłonienia kandydatki, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka  wykazała się dostatecznym poziomem wiedzy i spełniła oczekiwania komisji względem prawidłowego i samodzielnego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

Komisja postanowiła rekomendować kandydatkę do zatrudnienia na przedmiotowe stanowisko.
Mając powyższe na uwadze nabór na stanowisko urzędnicze został rozstrzygnięty.

 

 


p.o. Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

Małgorzata Murgot

artykuł nr 5

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO/1100/3/2020           Janów, dnia 18 sierpnia 2020r.

 

INFORMACJA 

o kandydatach spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze
księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

 

Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi naboru na w/w stanowisko pracy, do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się osoba spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu:

 

 1. Anna Stachurska

 

 

Małgorzata Murgot – p.o. Kierownika

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie