Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenie Nr WG.0050.136.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawiepowołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów.

Zarządzenie Nr WG.0050.136.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2022 roku w spr...

Zarządzenie Nr WG.0050.136.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póź zm.) POWOŁUJĘ §...

Utworzony: 2022-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-08-19 23:36

2. Zarządzenie Nr WG.0050.135.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu

Zarządzenie Nr WG.0050.135.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2022 roku w spr...

Zarządzenie Nr WG.0050.135.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwi...

Utworzony: 2022-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-08-19 23:32

3. Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu - wykaz z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu - wykaz z ...

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu - wykaz z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Utworzony: 2022-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-08-19 23:13

4. Ogłoszenie na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówek w Częstochowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"

Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznacza kwotę w wysokości 89 500,00 zł brutto.

Utworzony: 2022-08-19 | Zmodyfikowany: 2022-08-19 10:39

5. Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze"

Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze"

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa kanalizacji w miejscowości Zagórze, Gmina Janów SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397948 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Częstochowska 1 1.5.2.) Miejscowość: Janów 1.5.3.) Kod pocztowy: 42-253 1.5.4.) Województwo: śląskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz...

Utworzony: 2022-08-17 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 17:44

6. Interpelacje i udzielone odpowiedzi

Interpelacja Nr 1/2022 złożona na LXX Sesji Rady Gminy Janów w dniu 10 sierpnia 2022 r.

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 09:50

7. Uchwała Nr 397/LXX/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Uchwała Nr 397/LXX/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 09:43

8. Uchwała Nr 396/LXX/22 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

Uchwała Nr 396/LXX/22 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 09:41

10. Uchwała Nr 394/LXIX/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr 394/LXIX/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gmin...

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 08:50

13. Uchwała Nr 391/LXIX/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr 391/LXIX/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia us...

Utworzony: 2022-08-18 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 08:44

14. Zarządzenie Nr WG.0050.131.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr WG.0050.131.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 sierpnia 2022 roku w spr...

Zarządzenie Nr WG.0050.131.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305,ostatnia zm. z 2022r, poz. 583,655), Wójt Gminy Janów zarządza: § 1 Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Objaśnienia przyjętych zmian wartości wielole...

Utworzony: 2022-08-17 | Zmodyfikowany: 2022-08-17 14:08

15. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397948 1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: Częstochowska 1 1.4.2.) Miejscowość: Janów 1.4.3.) Kod pocztowy: 42-253 1.4.4.) Województwo: śląskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski 1.4.9...

Utworzony: 2022-08-17 | Zmodyfikowany: 2022-08-17 14:04

16. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Zmiana SWZ

IR-I.271.5.1.2022 Janów, dnia 17 sierpnia 2022 r. ZMIANA SWZ Dotyczy postępowania nr IR-I.271.5.2022 "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu" W związku z przygotowywaniem odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowej sprawie, Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert. W związku z tym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyf...

Utworzony: 2022-08-17 | Zmodyfikowany: 2022-08-17 13:31

17. Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Województwo ŚLĄSKIE Powiat CZĘSTOCHOWSKI Gmina JANÓW Kod 42-253 Miejscowość Janów, ul. Częstochowska 1 Kontakt (+48 34) 32-78-405 (+48 34) 32-78-405 e-mail: janowgops@janow.pl Dyrektor Halina Miodyńska (+48 34) 32-78-405 e-mail: janowgops@janow.pl Numer rachunku bankowego NIP 949-177-39-91 Regon 151967995

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2022-08-17 07:40

18. ZARZĄDZENIE NR WG.0050.132.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.132.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w spr...

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.132.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narod...

Utworzony: 2022-08-12 | Zmodyfikowany: 2022-08-12 15:04

20. Ogłoszenie na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówek w Częstochowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"

Ogłoszenie na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówek...

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11-08-2022 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówek w Częstochowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240101637 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Szkolna 2 1.5.2.) Miejscowo...

Utworzony: 2022-08-11 | Zmodyfikowany: 2022-08-11 14:23