Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna67743
   Dane podstawowe309463
   Godziny urzędowania11022
   Organizacja urzędu18347
   Tablica ogłoszeń31645
     Rok 2024947
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w roku 2024.69
    ›    Decyzja orzekająca o zaliczeniu nieruchomości w miejscowości Siedlec jako mienie gromadzkie41
    ›    Decyzja orzekająca o zaliczeniu nieruchomości w miejscowości Żuraw jako mienie gromadzkie43
    ›    Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie68
    ›    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu - PS.ZUZ.4210.31.2024.AK29
    ›    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu - PS.ZUZ.4210.29.2024.AK35
    ›    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu - PS.ZUZ.4210.30.2024.AK37
    ›    Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu - PS.ZUZ.4210.28.2024.AK38
    ›    Decyzja orzekająca o zaliczeniu nieruchomości w miejscowości Ponik jako mienie gromadzkie43
    ›    Decyzja orzekająca o zaliczeniu nieruchomości w miejscowości Apolonka jako mienie gromadzkie21
    ›    Informacja - wydobywanie legalne piasku i żwiru49
    ›    Decyzja orzekająca o zaliczeniu nieruchomości w miejscowości Złoty Potok jako mienie gromadzkie 29
    ›    Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Śmiertny Dąb- Janów"13
    ›    Decyzja orzekająca o zaliczeniu nieruchomości w miejscowości Lgoczanka jako mienie gromadzkie24
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku65
    ›    Ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie 277
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Jurajski Klub Seniora10
     Rok 20232027
    ›    Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków155
    ›    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego142
    ›    NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU GRANTOWEGO "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"381
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 roku113
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych101
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów133
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Jurajski Klub Seniora96
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej105
    ›    Ulga z tyt. nabycia gruntów115
    ›    Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej70
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku85
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.92
    ›    Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - druga edycja68
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 lipca 2023 r.83
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2023 r.75
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r.100
    ›    Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 04.08.2023 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039S na odc. Żuraw-Lipnik, gmina Janów 73
    ›    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego82
    ›    Powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego112
    ›    Pozwolenie Nr CZ/306/2023 na prowadzenie badań archeologicznych83
    ›    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu68
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 28 września 2023 r. O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANÓW249
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2023 r.79
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odcinek Janów-Lgoczanka58
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 18 października 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odcinek Janów-Lgoczanka nr działki 314/1106
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2023 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2023/2024 planowanych przez Koło Łowieckie "DZIK" w Sosnowcu obwód nr 3350
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2022 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2023/2024 planowanych przez Koło Łowieckie "KNIEJA" w Złotym Potoku obwód nr 3948
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2023 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2023/2024 planowanych przez Koło Łowieckie "ŁOWIEC" w Częstochowie obwód nr 40 i 4146
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2023 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Janów w sezonie łowieckim 2023/2024 planowanych przez Koło Łowieckie Ryś w Katowicach obwód nr 4050
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2023 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2023/2024 planowanych przez Koło Łowieckie "SŁONKA" w Częstochowie obwód nr 31 i 3249
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. siedmiu studni chłonnych na działkach nr ewid. 1005/2, 1091, 1070, obręb 002 1Złoty Potok, gm. Janów, pow. częstochow33
    ›    Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu podaje do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:wykonanie urządzeń wod51
    ›    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu41
    ›    Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego41
     Rok 20222251
    ›     Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów-Lgoczanka.280
    ›    Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janów165
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 01.04.2022 roku w sprawie rozbudowy drogi krajowej 46 odcinek Janów-Lgoczanka238
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r. O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANÓW386
    ›    Nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2022 200
    ›    Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 r.198
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów182
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych191
    ›    Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janów161
    ›    Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego153
    ›    Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego166
    ›    OGŁOSZENIE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANÓW 172
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 29 lipca 2022 r. o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią189
    ›    Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących statutu sołectw dla gminy Janów145
    ›    Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej202
    ›    Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pabianice182
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2022 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2022/2023 planowanych przez Koło Łowieckie "DZIK" w Sosnowcu obwód nr 32125
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2022 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2022/2023 planowanych przez Koło Łowieckie "ŁOWIEC" w Częstochowie127
    ›    Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2022/2023.168
    ›    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 18 października 2022 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Janów w sezonie łowieckim 2022/2023 planowanych przez Koło Łowieckie Ryś w Katowicach obwód nr 39133
    ›    Informacja Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego131
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 25 października 2022 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2022/2023 planowanych przez Koło Łowieckie "SŁONKA" w Częstochowie obwód nr 48147
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2022 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2022/2023 planowanych przez Koło Łowieckie "KNIEJA" w Złotym Potoku obwód nr 39143
    ›    Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik, gmina Janów"130
    ›    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego148
    ›    Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego99
     Rok 20212238
    ›    Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych376
    ›    Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie 430
    ›    Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji322
    ›    Ogłoszenie Wójta Gminy Janów z dnia 10 marca 2021 roku525
    ›    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Janów 327
    ›    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 22 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach338
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2020278
    ›    Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego289
    ›    Wójt Gminy Janów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 266730
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.100.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Janów.239
    ›    Zarządzenie Nr WG.0052.102.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Janów.302
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej276
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Niewidomych241
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego252
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów278
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów2151
    ›    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 3 września 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2022 planowanych przez Koło Łowieckie "Łowiec" w Częstochowie210
    ›    Decyzję Starosty Częstochowskiego dot. uznania nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lusławice, gmina Janów składającej się z działek nr; 178, 179,302, 471 za mienie gromadzkie.237
    ›    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2022 planowanych przez Koło Łowieckie "Dzik" w Sosnowcu obwód nr 32 216
    ›    Sprawozdanie z konsultacji społecznych w związku z zakończeniem prac Komisji nad Statutem Gminy Janów209
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej207
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2021 roku o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią216
    ›    Obwieszczenie z dnia 28 października Marszałka Województwa Śląskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału woj. śląskiego na obwody łowieckie.209
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2022 planowanych przez Koło Łowieckie "SŁONKA" w Częstochowie w obwodzie nr 31 178
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie polowania zbiorowego w sezonie łowieckim 2021/2022 na terenie obwodu łowieckiego nr 38 "KNIEJA"179
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 02 listopada 2021 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2022 planowanych przez Koło Łowieckie "RYŚ" Katowice obwód nr 39206
    ›    Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego217
    ›    Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego201
     Rok 20202681
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 10 stycznia 2020r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla działki nr ewid. 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów wraz z prognozą oddziaływa517
    ›    Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego468
    ›    Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2429
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Janów w sprawie pozwolenia na rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu. Lokalizacja: Janów, dz. nr ewid. 213/2 gm. Janów.503
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2020 r. o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią477
    ›    Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwó451
    ›    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie482
    ›    Decyzja nr 1018/2020 Starosty Częstochowskiego o pozwoleniu na rozbudowę szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu 411
    ›    Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance460
    ›    Konsultacja społeczne dotyczące projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów oraz projektu zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu418
    ›    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2020 roku w sprawie w sprawie kalendarza polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie "Łowiec" w Częstochowie384
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego408
    ›    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie SŁONKA w Częstochowie w obwodzie nr 31347
    ›    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021 planowanych przez Koło Łowieckie "KNIEJA" w Złotym Potoku w obwodzie nr 38370
     Rok 20193410
    ›    Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. mw sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019. 513
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019532
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego715
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi844
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego776
    ›    Raport o stanie Gminy Janów za 2018 r.653
    ›    Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinek Janów- Lgoczanka? 797
    ›    Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi659
    ›    Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych636
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Janów540
    ›    Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. VAT i księgowości budżetowej615
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Kabex LKS Podkowa Janów.769
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy Dragon.800
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy "KS Złoty Potok"517
    ›    Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020503
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. zagospodarowania przestrzennego548
     Rok 20182673
    ›    Zarządzenie Nr 545/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 645
    ›    Zarządzenie Nr 549/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"794
    ›    Odnawialne Źródła Energii - Ogłoszenie o naborze potencjalnych Grantobiorców755
    ›    Zarządzenie Nr 548/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2018.559
    ›    Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018550
    ›    Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok595
    ›    Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok524
    ›    Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie w sprawie wyboru Sołtysa sołectwa Złoty Potok647
    ›    Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów638
    ›    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów"574
    ›    Informacja o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie I właściwości terytorialnej, oraz siedzibie i czasie pracy574
    ›    Urzędnik wyborczy dla Gminy Janów575
    ›    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami publicznymi i podmiotami pożytku publicznego za 2017 rok 7689
    ›    Zarządzenie Nr 593/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.609
    ›    Klauzula informacyjna RODO 701
    ›    Zarządzenie Nr 652/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organiza610
    ›    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów916
    ›    Zawiadomienie dotyczące uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie gminy Janów582
    ›    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd"513
    ›    Zarządzenie Nr 670/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019609
    ›    Zarządzenie Nr 721 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019552
     Rok 20173105
    ›    Zarządzenie Nr 393 /2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2017. 640
    ›    Zarządzenie Nr 398/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok575
    ›    Zarządzenie Nr 399/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok630
    ›    Zarządzenie Nr 400/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 654
    ›    Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020.696
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2016634
    ›    Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów602
    ›    Obwieszczenie o o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji584
    ›    Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu Uchwały ws. Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds. Rewitalizacji660
    ›    Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018596
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.:nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany591
    ›    Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok844
     Rok 20163404
    ›    Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok816
    ›    Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016. 891
    ›    Obwieszczenie Wójt Gminy Janów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.860
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów1710
    ›    Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego1038
    ›    Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance938
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 995
    ›    Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - pożytek publiczny1060
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2015 rok793
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku820
    ›    Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę940
    ›    Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017789
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.WW.16 z 4 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793733
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.19 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebud776
    ›    Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032773
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.22 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 planowanej do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowica767
     Rok 201510458
    ›    Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.986
    ›    Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015804
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.35.2014 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerkopasmowej dla inwestycji: Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w gminie Janów, obręb nr 0021 Złoty Potok920
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego863
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015 r. pn.:"Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslowske Bohunice"856
    ›    Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną913
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2014.1030
     Rok 20143154
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu1039
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 997
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg990
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2013 911
    ›    Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Zdrowia Gminy Janów1028
    ›    Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko991
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 20141019
    ›    Informacja o ponownym wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej1071
    ›    Konsultacje społeczne nad projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2023978
    ›    Zarządzenie Nr 601/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie określenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów928
    ›    Zarządzenie Nr 633/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej867
    ›    Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Janów w 2013 r976
    ›    Konsultacje społeczne nad projektem uchwały sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 848
    ›    Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-20201106
    ›    Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2015 rok974
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.35.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn. : "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szeokopasmowej (obręb Złoty Potok)"816
     Rok 20133201
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 1073
    ›    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok1150
    ›    Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1043
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 20131374
    ›    Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.1047
    ›    Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów1271
    ›    Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013 979
    ›    Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych1296
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013998
    ›    Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie1024
    ›    Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów1011
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów1094
    ›    Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska1092
    ›    Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013999
    ›    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej 1040
    ›    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów1087
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg992
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie1558
     Rok 20122721
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 199/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy 1723
    ›    Zamiar połączenia następujących instytucji kultury1323
    ›    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie. 1141
    ›    Rusza nabór wniosków w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 1277
    ›    Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012 1215
    ›    Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych 1413
    ›    Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia dnia 4 maja 2012 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 12 maja 2012 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów1333
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 20111264
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 20121222
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w miejscowości Złoty Potok w zakresie dotyczącym obszaru położonego w rejonie ulicy mjr. Wrzoska1191
    ›    Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012 1186
    ›    Zarządzenie Nr 256/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów 1218
    ›    Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie1100
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 9 lipca 2012r. 1135
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 17 września 2012r.1182
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 29 października 2012r. 1113
    ›    Zarządzenie Nr 339/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1401
    ›    Zarządzenie Nr 349/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniach 24 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2012 r.1324
    ›    Informacje Urzędu9046
     Lata 2008 - 20111235
     Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 28 września 2018 r.220
     Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowane w dniu 12 maja 2014 r.620
     Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 537
     Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 11523
     Zarządzenie Nr 584/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 556
     Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego513
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 460
     Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie626
     Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych518
     Kalendarz wyborczy631
     Postanowienie Prezedenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego484
   Struktura Urzędu19718
     WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JANÓW - 30 XI 2014 r.850
     Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu Sesji Rady Gminy Janów650
     Wyniki wyborów do Rady Gminy Janów i Wójta Gminy Janów - 16 XI 20141034
     Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Janów w dniu 30 listopada 2014 r.813
     Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.1830
     OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzo1135
     OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydent1171
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy i na wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.830
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Janowie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.709
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 20 października 2014 roku o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r648
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcó739
     Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie748
     Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie916
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów592
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów.590
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów763
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji869
     Kalendarz wyborczy809
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.661
     Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych651
     Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r600
     Protokół z publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych654
     Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.521
     Informacja o losowaniu435
     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komi568
     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów462
     Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.494
     Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.440
     Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.1312
     Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych451
     Kalendarz wyborczy521
     Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej7482
     Składy Obwodowych Komisji Ds. Referendum500
     Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.554
     PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI REFERENDALNYCH1465
     Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.457
     Informacja o terminie losowania składów Obwodowych Komisji ds. Spraw Referendum556
     Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 568
     Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 541
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisj483
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wykaz miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzi520
     Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.504
     Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.458
     Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych541
     Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z830
     Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony501
     Zarządzenie Nr 175/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemów informatycznych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 p385
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych kom542
     Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do S489
     Kalendarz wyborczy383
     Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej366
     Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej401
     Ukonstytuowany skład Obwodowej Komisji Wyborczych nr 6 w Janowie581
     Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r. 677
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r. 708
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 10 marca 2016 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.530
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 8 marca 2016 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 578
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komis603
     KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JANOWIE z dnia 9 lutego 2016 r.640
     Ukonstytuowana Gminna Komisja Wyborcza w Janowie848
     Postanowienie Nr DCZ.7202-1/24//15 Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie552
     Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów (w okręgu wyborczym nr 11),zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.584
     Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych571
     Komunikat Wójta Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady562
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14.01. 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Janowi672
     Kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11854
     Zarządzenie nr 4/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11581
     POSTANOWIENIE NR DCZ.773-1/1/2016 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Janów614
     Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Janów522
     Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 726
     Protokół z wyborów Wójta Gminy Janów1648
     Protokół z wyborów do Rady Gminy Janów1195
     Informacja dla mężów zaufania428
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Janów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.856
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.737
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.515
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Janów569
     Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 28 września 2018 r.552
     Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych.1034
     Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2018 r. o terminie losowania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Janów408
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2018 roku w sprawie do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i pr458
     Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie. (18 września - 26 września)455
     Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie. (11 września - 17 września)904
     Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie435
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialn706
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 roku - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów342
     Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i pr438
     Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezyde324
     UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia 434
     Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonyc297
     Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 październik381
     Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 348
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast356
     Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych413
     Ukonstytuowane składy obwodowych komisji wyborczych 379
     Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11.269
     Postanowienie Nr DCZ-5740-17/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Janów.289
     Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maj280
     Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 374
     Postanowienia Nr DCZ-5741-1/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.362
     Postanowienia Nr DCZ-5740-1/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.406
     Protokół z losowania w sprawie uzupełnia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Janowie dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.614
     Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.555
     INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.382
     Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. Skład Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie317
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 8 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu506
     Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości393
     Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.312
     OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych307
     Postanowienia Komisarza Wyborczych w Częstochowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019 r.504
     Postanowienia nr DCZ-572-1/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019 r.394
     Informacja o pierwszym posiedzeniu OKW543
     Protokół z losowania składów OKW918
     Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 września 2019 r. o losowaniu 430
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych na dzień 13 października 2019 r.309
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczyp340
     Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 02 września 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości329
     Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.356
     Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 306
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20202999
     Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.430
     Ukonstytuowane składy obwodowych komisji wyborczych 522
     Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Janów.466
     POSTANOWIENIE NR 40/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.479
     Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.354
     Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej 1268
     INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 czerwca 2020 r.386
     Informacja w sprawie pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych443
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 10 czerwca 2020 r.369
     INFORMACJA w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 389
     Głosowanie korespondencyjne 454
     Wyjaśnienia PKW dotyczące zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji 366
     POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.372
     UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej378
     Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku372
     POSTANOWIENIE NR 23/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.489
     OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.358
     Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 kwietnia 2020 r.456
     OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA430
     Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Janów682
     Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych407
     Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez gminę Janów - kandydaci i członkowie obwodowych komisji wyborczych339
     Informacja dla osób chętnych do udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych505
     Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezyde430
     Zarządzenie Nr 236/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 6 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Pol364
     Kalendarz wyborczy387
     Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej409
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów w 2021 roku2196
     Obwieszczenie nr DCZ-775-2/3/2021 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 19 lipca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów przeprowadzonych w dniu 18 lipca 2021 r.368
     Postanowienie nr 40/2021 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 czerwca 2021 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Janów316
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 28 czerwca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.258
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 25 czerwca 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.267
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o losowaniu numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 roku249
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 17 czerwca 2021 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających d249
     Plan Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie319
     Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 18 listop247
     Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 9 czerwca 2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 18 listopada 2021 275
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym,numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janow377
     Zarządzenie nr 154/21 Wojewody Śląskiego z dnia 10 maja 2021 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 15400
     Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 11 maja 2021940
   Wybory714
     Postanowienie Nr 32/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Janów do stanu faktycznego164
     Postanowienie Nr 10/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Janów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych159
   Wybory ławników333
     Wybory ławników na lata 2024 - 2027270
   Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 20231919
   Wybory Samorządowe1939
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego /wyciąg/43
     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego /wyciąg/32
     Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o pełnieniu dyżurów w dniach 6 ? 7 kwietni 2024 r.90
     Ogłoszenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na obszarze Gminy Janów21
     Informacja o szkoleniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych59
     Ukonstytuowane składy obwodowych komisji wyborczych201
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Janów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.79
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.79
     Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Częstochowskiego75
     Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.38
     POSTANOWIENIE NR 300/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 163
     OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 249
     OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.45
     Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 15 marca 2024 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.59
     Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych, Gmina Janów110
     Protokoły z losowania składu obwodowych komisji wyborczych Nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8.287
     Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 11 marca 2024 r. o terminie losowania członków obwodowych komisji wyborczych115
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 4 marca 2024 r w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.235
     Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia od Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Janów160
     Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach124
     Postanowienie Nr 267/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 202485
     Postanowienie Nr 265/2024 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 24 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych organów jednostek samorządu Terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.73
     Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Częstochowie w wyborach133
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie w wyborach organów jednostek197
     Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej d58
     Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Częstochowie I według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.85
     Materiały dotyczące tworzenia komitetów i zgłaszanie kandydatów w wyborach samorządowych 2024 r.97
     Aktualności Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Wyborów Samorządowych w 2024 r120
     Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r.67
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 171
     Protokoły z losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych52
     Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 13 maja 2024 r. 43
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2024 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 37
Organy
   Wójt Gminy18227
     Kompetencje4436
     Kontakt4449
   Zastępca Wójta Gminy Janów2885
   Sekretarz9438
   Skarbnik7984
   Rada Gminy Janów IX kadencja - lata 2024-2029137
     Zawiadomienia o sesji54
     Projekty uchwał120
     Zawiadomienia o Komisjach25
     Projekty Uchwał Rady Gminy w Janowie3099
   Rada Gminy21283
     Przewodniczący Rady5931
     Skład Rady8806
     Regulamin2550
     Kompetencje2887
     Diety radnych7914
     Projekty uchwał Rady Gminy Janów11760
     Najbliższa sesja9146
     Komisje Rady7934
    ›    Komisja Rewizyjna1101
    ›    Komisja Budżetu i Finansów1226
    ›    Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego1153
    ›    Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki1250
    ›    Komisja Gospodarcza1333
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji485
     Interpelacje i udzielone odpowiedzi6746
     Protokoły z sesji Rady Gminy 4093
     Nagrania z obrad7830
     Uchwały Rady Gminy5315
     Postanowienia, deklaracje, oświadczenia i opinie Rady Gminy3027
     Kontakt z radnymi3806
     Radni poprzednich kadencji2803
    ›    Radni Gminy Janów IV kadencji2194
    ›    Radni Gminy Janów III kadencji1850
    ›    Radni Gminy Janów II kadencji1692
    ›    Radni Gminy Janów I kadencji1931
    ›    Radni Gminy Janów V kadencji1678
    ›    Radni Gminy Janów VI kadencji1135
    ›    Radni Gminy Janów VII kadencji763
     Klauzula informacyjna - RODO dla osób biorących udział w Sesji Rady Gminy Janów592
     Najbliższe posiedzenie komisji7717
     Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 713
     Protokoły z posiedzeń (archiwalne)1849
     Komisja Gospodarcza2069
     Komisja Oświaty i Kultury2197
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa1251
     Komisja Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki1201
     Komisja Budżetu i Finansów2018
     Komisja Rewizyjna2018
   Referaty Urzędu14356
     Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich6675
     Referat Podatkowy593
     Referat Finansowo - Księgowy5724
     Promocji, Turystyki i Komunikacji Społecznej1151
     Referat Rozwoju, Inwestycji i Funduszy7923
     Referat Geodezji i Gospodarki Mieniem788
     Referat Spraw Obywatelskich4618
   Urząd Stanu Cywilnego12302
     USC3340
     Pracownik ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej383
   Samodzielne stanowiska12166
     Inspektor ds. gospodarki odpadami2174
     Referent ds. ochrony środowiska5022
    ›    Rok 2016352
Prawo Lokalne
   Elektroniczne Dzienniki Urzędowe4560
   Statut Gminy Janów8695
   Regulaminy UG Janów8328
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Janów451
     Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów3146
     Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Janowie2410
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Janów (obowiązuje od 1 maja 2019 r.)803
   Budżet13758
     Podstawowe informacje o budżecie3791
    ›    Rok 20041507
    ›    Rok 20051399
    ›    Rok 20061422
    ›    Rok 20071359
    ›    Rok 20081294
    ›    Rok 20091308
    ›    Rok 20101276
    ›    Rok 20111318
    ›    Rok 20121136
    ›    Rok 2013977
    ›    Rok 2014920
    ›    Rok 2015784
    ›    Rok 2016614
    ›    Rok 2017499
    ›    Rok 2018556
    ›    Rok 2019378
     Plan Budżetu Gminy Janów3661
    ›    Rok 20041389
    ›    Rok 20051447
    ›    Rok 20061355
    ›    Rok 20071349
    ›    Rok 20081156
    ›    Rok 20101226
    ›    Rok 20091121
    ›    Rok 20111207
    ›    Rok 20121029
    ›    Rok 2013997
    ›    Rok 2014794
    ›    Rok 2015737
    ›    Rok 2016597
    ›    Rok 2017545
    ›    Rok 2018574
    ›    Rok 2019424
    ›    Rok 2020300
     Subwencje przyjęte do budżetu2329
    ›    Rok 20041160
    ›    Rok 20051180
    ›    Rok 20061244
    ›    Rok 20071106
    ›    Rok 20081112
    ›    Rok 20101022
    ›    Rok 20091052
    ›    Rok 2011985
    ›    Rok 2012916
    ›    Rok 2013876
    ›    Rok 2014690
    ›    Rok 2015608
    ›    Rok 2016490
    ›    Rok 2017463
    ›    Rok 2018471
    ›    Rok 2019358
     Budżet gminy - informacje szczegółowe3765
    ›    Rok 20061405
    ›    Rok 20051433
    ›    Rok 20071431
    ›    Rok 20081254
    ›    Rok 20101272
    ›    Rok 20091354
    ›    Rok 20111329
    ›    Rok 20121131
    ›    Rok 2013947
    ›    Rok 2014850
    ›    Rok 2016634
    ›    Rok 2015589
    ›    Rok 2017512
    ›    Rok 2018548
    ›    Rok 2019386
    ›    Rok 2020313
     Opinie o budżecie165
    ›    2022 rok236
    ›    Zmiany budżetowe1380
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 roku.1432
    ›    Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku.1283
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2007 roku.1127
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2007 r.1045
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2008 r.1119
    ›    Zmiany budżetowe1044
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku.981
    ›     914
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2008 roku.1054
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2008 roku.977
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 20091013
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2009 roku.1073
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2009 roku.1050
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2009 roku.974
    ›     966
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 20101071
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2010 roku.990
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2010 roku.1050
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2010 roku.984
    ›     883
    ›    Zmiany budżetowe1042
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2011950
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2011 roku.901
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2011 roku.915
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2011 roku.939
    ›     807
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2012 889
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2012 roku.816
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2012 roku.856
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2012 roku.820
    ›     735
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2013 r.777
    ›     610
    ›     642
     Wykonanie budżetu4059
    ›    Wykonanie budżetu za 2005 rok.1545
    ›    Wykonanie budżetu za 2004 rok.1431
    ›    Wykonanie budżetu za 2006 rok.1369
    ›    Wykonanie budżetu za 2007 rok.1600
    ›    Wykonanie budżetu za 2008 rok.1397
    ›    Wykonanie budżetu za 2009 rok1371
    ›    Wykonanie budżetu za 2010 rok1323
    ›    Wykonanie budżetu za 2011 rok1102
    ›    Wykonanie budżetu za 2012 rok1163
    ›    Wykonanie budżetu za 2013 rok1489
    ›    Wykonanie budżetu za 2014 rok1176
    ›    Wykonanie budżetu za 2015 rok1257
    ›    Wykonanie budżetu za 2016 rok1441
    ›    Wykonanie budżetu za 2017 rok706
    ›     Wykonanie budżetu za 2018 rok379
    ›     Wykonanie budżetu za 2019 rok426
    ›    Projekt budżetu na 2008 rok.1119
    ›    Projekt budżetu na 2009 rok.1075
    ›    Projekt budżetu na 2010 rok.1040
    ›    Projekt budżetu na 2011 rok.1107
    ›    Projekt budżetu na 2012 rok944
    ›    Projekt budżetu na 2013 rok797
    ›    Projekt budżetu na 2014 rok620
    ›    Projekt budżetu na 2015 rok259
    ›    Projekt budżetu na 2016 rok273
    ›    Projekt budżetu na 2017 rok289
    ›    Projekt budżetu210
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu10753
   Raport o stanie Gminy Janów1839
     Raport o stanie Gminy Janów za 2022 rok242
     Raport o stanie Gminy Janów za 2021 rok611
     Raport o stanie Gminy Janów za 2020 rok586
     Raport o stanie Gminy Janów za 2019 rok838
     Raport o stanie Gminy Janów za 2018 rok584
   Sprawozdania2114
     Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Janów1178
     Sprawozdania finansowe jednostki budżetowej - Urząd Gminy Janów760
     Sprawozdania budżetowe1990
     Raport o stanie oświaty160
    ›    Statut2728
     Realizacja budżetu Gminy Janów2114
   Uchwały VIII kadencji Rady Gminy w Janowie 11360
     Rok 2024134
     Uchwały XCIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 7 marca 2024 r.157
    ›    Uchwała Nr 523/XCIII/24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na 2024 rok18
    ›    Uchwała Nr 524/XCIII/24 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok14
    ›    Uchwała Nr 525/XCIII/24 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2024 rok16
    ›    Uchwała Nr 526/XCIII/24 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2024 rok12
    ›    Uchwała Nr 527/XCIII/24 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2024 rok11
    ›    Uchwała Nr 528/XCIII/24 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2024 rok16
    ›    Uchwała Nr 529/XCIII/24 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok17
    ›    Uchwała Nr 530/XCIII/24 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok14
    ›    Uchwała Nr 531/XCIII/24 w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Złoty Potok30
    ›    Uchwała Nr 532/XCIII/24 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Janów38
    ›    Uchwała Nr 533/XCIII/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji27
    ›    Uchwała Nr 534/XCIII/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok40
    ›    Uchwała Nr 535/XCIII/24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej37
    ›    Uchwała Nr 536/XCIII/24 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku na prace budowlano - konstruktorskie przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku24
    ›    Uchwała Nr 537/XCIII/24 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Janowie na odnowienie ołtarzy oraz wykonanie malowania wewnętrznej elewacji kościoła parafialnego p.w. Niepokala25
    ›    Uchwała Nr 538/XCIII/24 w sprawie udzielenia dotacji celowej osobie fizycznej - Jerzemu Motłochowi na odrestaurowanie wnętrza drewnianego młyna, wykonania zabezpieczenia odgromowego, przeciwpożarowego, antywłamaniowego i przeciwwilgociowego26
    ›    Uchwała Nr 539/XCIII/24 w sprawie przystąpienia do aktualizacji "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017 - 2023"25
     Uchwały XCII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 1 lutego 2024 r.91
    ›    Uchwała Nr 518/XCII/24 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie "Gminny Żłobek w Janowie"63
    ›    Uchwała Nr 519/XCII/24 sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Janowie35
    ›    Uchwała Nr 520/XCII/24 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Janów50
    ›    Uchwała Nr 521/XCII/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok34
    ›    Uchwała Nr 522/XCII/24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej21
    ›    Uchwała Nr 515/XCI/24 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych22
     Uchwały XCI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2024 r.103
    ›    Uchwała Nr 516/XCI/24 w sprawie gminnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych24
    ›    Uchwała Nr 517/XCI/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok48
     Rok 2023397
     Uchwały XC Sesji Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2023 r.122
    ›    Uchwała Nr 506/XC/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2024 - 202623
    ›    Uchwała Nr 507/XC/23 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-202833
    ›    Uchwała Nr 508/XC/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w z23
    ›    Uchwała Nr 509/XC/23 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Janów na lata 2024-2030"27
    ›    Uchwała Nr 510/XC/23 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Janów na lata 2024-2030"23
    ›    Uchwała Nr 511/XC/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok29
    ›    Uchwała Nr 512/XC/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej22
    ›    Uchwała Nr 513/XC/23 w sprawie budżetu gminy na 2024 rok47
    ›    Uchwała Nr 514/XC/23 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej29
     Uchwały LXXXIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2023 r.212
    ›    Uchwała Nr 498/LXXXIX/23 w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko"33
    ›    Uchwała Nr 499/LXXXIX/23 w sprawie opłaty targowej37
    ›    Uchwała Nr 500/LXXXIX/23 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego52
    ›    Uchwała Nr 501/LXXXIX/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok42
    ›    Uchwała Nr 502/LXXXIX/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok118
    ›    Uchwała Nr 503/LXXXIX/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok38
    ›    Uchwała Nr 504/LXXXIX/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej52
    ›    Uchwała Nr 505/LXXXIX/23 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów181
     Uchwały LXXXVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 6 grudnia 2023 r.119
     Uchwały LXXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 14 listopada 2023 r.125
    ›    Uchwała Nr 490/LXXXVII/23 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok30
    ›    Uchwała Nr 491/LXXXVII/23 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi59
    ›    Uchwała Nr 492/LXXXVII/23 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi33
    ›    Uchwała Nr 493/LXXXVII/23 w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na tereni43
    ›    Uchwała Nr 494/LXXXVII/23 w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Janów52
    ›    Uchwała Nr 495/LXXXVII/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Janów43
    ›    Uchwała Nr 496/LXXXVII/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok42
    ›    Uchwała Nr 497/LXXXVII/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej42
     Uchwały LXXXVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2023 r.96
    ›    Uchwała Nr 487/LXXXVI/23 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2024-202748
    ›    Uchwała Nr 488/LXXXVI/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok48
    ›    Uchwała Nr 489/LXXXVI/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej43
     Uchwały LXXXV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 19 września 2023 r.104
    ›    Uchwała Nr 481/LXXXV/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego50
    ›    Uchwała Nr 482/LXXXV/23 w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów jej przyznawania57
    ›    Uchwała Nr 483/LXXXV/23 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych51
    ›    Uchwała Nr 484/LXXXV/23 w sprawie gminnego ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych53
    ›    Uchwała Nr 485/LXXXV/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok47
    ›    Uchwała Nr 486/LXXXV/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej44
    ›    Uchwała Nr 472/LXXXIV/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego47
    ›    Uchwała Nr 473/LXXXIV/23 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Janowie101
    ›    Uchwała Nr 474/LXXXIV/23 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników46
    ›    Uchwała Nr 475/LXXXIV/23 w sprawie utworzenia Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "KOMUNIKACJA JURAJSKA"52
    ›    Uchwała Nr 476/LXXXIV/23 w sprawie przyjęcia statutu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "KOMUNIKACJA JURAJSKA"50
    ›    Uchwała Nr 477/LXXXIV/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym do dnia 11 sierpnia 2050 roku, nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworku Krasińskich, położonej w Złotym Potoku, gm. Janów z Muzeum Regionalnym i52
    ›    Uchwała Nr 478/LXXXIV/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, nieruchomości wraz z lokalem użytkowym stanowiącym część budynku, położonej w Złotym Potoku, gm. Janów z Panią Eweliną Baran72
    ›    Uchwała Nr 479/LXXXIV/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok96
    ›    Uchwała Nr 480/LXXXIV/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej55
     Uchwały LXXXIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2023 r.99
     Uchwały LXXXIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2023 r.154
    ›    Uchwała Nr 467/LXXXIII/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janów za 2022 rok61
    ›    Uchwała Nr 468/LXXXIII/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok67
    ›    Uchwała Nr 469/LXXXIII/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie za 2022 rok90
    ›    Uchwała Nr 470/LXXXIII/23 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 202756
    ›    Uchwała Nr 471/LXXXIII/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok70
     Uchwały LXXXII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2023 r.99
    ›    Uchwała Nr 465/LXXXII/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok49
    ›    Uchwała Nr 466/LXXXII/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej65
     Uchwały LXXXI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 1 czerwca 2023 r.163
    ›    Uchwała Nr 459/LXXXI/23 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej58
    ›    Uchwała Nr 460/LXXXI/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicz63
    ›    Uchwała Nr 461/LXXXI/23 w sprawie: regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów105
    ›    Uchwała Nr 462/LXXXI/23 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków67
    ›    Uchwała Nr 463/LXXXI/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu66
    ›    Uchwała Nr 464/LXXXI/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok75
     Uchwały LXXX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2023 r.113
    ›    Uchwała Nr 457/LXXX/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok63
    ›    Uchwała Nr 458/LXXX/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janów53
     Uchwały LXXIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2023 r.154
    ›    Uchwała Nr 447/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 202384
    ›    Uchwała Nr 448/LXXIX/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na 10 lat, nieruchomości położonej w obrębie Żuraw przy ul. Kościelnej 3, gm. Janów z Ochotniczą Strażą Pożarną w Janowie, ul. Przyrowska 4, 4281
    ›    Uchwała Nr 449/LXXIX/23 w sprawie zmiany uchwały nr 422/LXXVI/22 Rady Gminy Janów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok83
    ›    Uchwała Nr 450/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok78
    ›    Uchwała Nr 451/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok77
    ›    Uchwała Nr 452/LXXIX/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok77
    ›    Uchwała Nr 453/LXXIX/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Rady Gminy Janów84
    ›    Uchwała Nr 454/LXXIX/23 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej z regionu kołomyjskiego na Ukrainie73
    ›    Uchwała Nr 455/LXXIX/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok102
    ›    Uchwała Nr 456/LXXIX/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej90
     Uchwały LXXVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 7 lutego 2023 r.230
    ›    Uchwała Nr 432/LXXVIII/23 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 16/IV/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 83
    ›    Uchwała Nr 433/LXXVIII/23 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 17/IV/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla os82
    ›    Uchwała Nr 434/LXXVIII/23 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów80
    ›    Uchwała Nr 435/LXXVIII/23 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów123
    ›    Uchwała Nr 436/LXXVIII/23 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za g100
    ›    Uchwała Nr 437/LXXVIII/23 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne79
    ›    Uchwała Nr 438/LXXVIII/23 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe99
    ›    Uchwała Nr 439/LXXVIII/23 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi88
    ›    Uchwała Nr 440/LXXVIII/23 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i t88
    ›    Uchwała Nr 441/LXXVIII/23 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oc131
    ›    Uchwała Nr 442/LXXVIII/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2023 rok84
    ›    Uchwała Nr 443/LXXVIII/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2023 rok80
    ›    Uchwała Nr 444/LXXVIII/23 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2023 rok94
    ›    Uchwała Nr 445/LXXVIII/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok107
    ›    Uchwała Nr 446/LXXVIII/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej88
     Rok 2022600
     Uchwały LXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 r.212
    ›    Uchwała Nr 427/LXXVII/22 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów97
    ›    Uchwała Nr 428/LXXVII/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok94
    ›    Uchwała Nr 429/LXXVII/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej85
    ›    Uchwała Nr 430/LXXVII/22 w sprawie budżetu gminy na 2023 rok117
    ›    Uchwała Nr 431/LXXVII/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej122
     Uchwały LXXVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 2 grudnia 2022 r.182
    ›    Uchwała Nr 418/LXXVI/22 w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu89
    ›    Uchwała Nr 419/LXXVI/22 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów141
    ›    Uchwała Nr 420/LXXVI/22 w sprawie opłaty targowej91
    ›    Uchwała Nr 421/LXXVI/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego85
    ›    Uchwała Nr 422/LXXVI/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok94
    ›    Uchwała Nr 423/LXXVI/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok98
    ›    Uchwała Nr 424/LXXVI/22 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego92
    ›    Uchwała Nr 425/LXXVI/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów91
    ›    Uchwała Nr 426/LXXVI/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok93
     Uchwały LXXV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 9 listopada 2022 r.197
    ›    Uchwała Nr 415/LXXV/22 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2023 rok86
    ›    Uchwała Nr 416/LXXV/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok83
    ›    Uchwała Nr 417/LXXV/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej83
     Uchwały LXXIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 października 2022 r.139
    ›    Uchwała Nr 409/LXXIV/22 w sprawie ustalenia czasu na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach o155
    ›    Uchwała Nr 410/LXXIV/22 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janów na lata 2022-2025 z perspektywą do 2028 roku"95
    ›    Uchwała Nr 411/LXXIV/22 w sprawie rozpatrzenia petycji88
    ›    Uchwała Nr 412/LXXIV/22 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji83
    ›    Uchwała Nr 413/LXXIV/22 w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów92
    ›    Uchwała Nr 414/LXXIV/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok79
     Uchwały LXXIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 26 września 2022 r.267
    ›    Uchwała Nr 404/LXXIII/22 w sprawie zmiany Uchwały nr 29/VII/19 Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego149
    ›    Uchwała Nr 405/LXXIII/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji124
    ›    Uchwała Nr 406/LXXIII/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok134
    ›    Uchwała Nr 407/LXXIII/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej116
    ›    Uchwała Nr 408/LXXIII/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów169
     Uchwały LXXII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 7 września 2022 r.186
    ›    Uchwała Nr 402/LXXII/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok121
    ›    Uchwała Nr 403/LXXII/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej112
     Uchwały LXXI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2022 r.203
    ›    Uchwała Nr 398/LXXI/22 w sprawie zmiany Uchwały nr 29/VII/19 Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego124
    ›    Uchwała Nr 399/LXXI/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Optima Finanse Dagmara Skoczek z siedzibą w Herbach, przy ul. Lublinieckiej 43, 42-2117
    ›    Uchwała Nr 400/LXXI/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok138
    ›    Uchwała Nr 401/LXXI/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej118
     Uchwały LXX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 10 sierpnia 2022 r.272
    ›    Uchwała Nr 396/LXX/22 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janów160
    ›    Uchwała Nr 397/LXX/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok133
     Uchwały LXIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 5 sierpnia 2022 r.269
    ›    Uchwała Nr 391/LXIX/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej120
    ›    Uchwała Nr 392/LXIX/22 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkoln148
    ›    Uchwała Nr 393/LXIX/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne we wszystkich typach szkół, zasad udzielania obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych165
    ›    Uchwała Nr 394/LXIX/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2022/2023122
    ›    Uchwała Nr 395/LXIX/22 w sprawie przejęcia przez Gminę Janów do realizacji zadania Województwa Śląskiego pod nazwą "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich" w granicach administracyjnych Gminy Janów131
     Uchwały LXVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2022 r.275
    ›    Uchwała Nr 382/LXVIII/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania138
    ›    Uchwała Nr 383/LXVIII/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janów za 2021 rok152
    ›    Uchwała Nr 384/LXVIII/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok168
    ›    Uchwała Nr 385/LXVIII/22 w sprawie zmiany uchwały Nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Bibli138
    ›    Uchwała Nr 386/LXVIII/22 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie149
    ›    Uchwała Nr 387/LXVIII/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów143
    ›    Uchwała Nr 388/LXVIII/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów166
    ›    Uchwała Nr 389/LXVIII/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok151
    ›    Uchwała Nr 390/LXVIII/22 w sprawie zmiany uchwały Nr 373/LXVII/22 Rady Gminy Janów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu124
     Uchwały LXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 13 czerwca 2022 r.269
    ›    Uchwała Nr 368/LXVII/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej130
    ›    Uchwała Nr 369/LXVII/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie za 2021 rok124
    ›    Uchwała Nr 370/LXVII/22 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janów128
    ›    Uchwała Nr 371/LXVII/22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów122
    ›    Uchwała Nr 372/LXVII/22 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Janów139
    ›    Uchwała Nr 373/LXVII/22 w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu125
    ›    Uchwała Nr 374/LXVII/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie132
    ›    Uchwała Nr 375/LXVII/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie145
    ›    Uchwała Nr 376/LXVII/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów141
    ›    Uchwała Nr 377/LXVII/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok128
    ›    Uchwała Nr 378/LXVII/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej164
    ›    Uchwała Nr 379/LXVII/22 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego132
    ›    Uchwała Nr 380/LXVII/22 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okrąglik na lata 2022-2029111
    ›    Uchwała Nr 381/LXVII/22 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lusławice na lata 2022-2029131
     Uchwały LXVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2022 r.266
    ›    Uchwała Nr 367/LXVI/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej161
    ›    Uchwała Nr 366/LXVI/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok185
     Uchwały LXV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2022 r.274
    ›    Uchwała Nr 365/LXV/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok168
     Uchwały LXIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2022 r.309
    ›    Uchwała Nr 355/LXIV/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach159
    ›    Uchwała Nr 356/LXIV/22 w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu195
    ›    Uchwała Nr 357/LXIV/22 w sprawie zmiany uchwały Nr 319/LVII/21 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej151
    ›    Uchwała Nr 358/LXIV/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janów181
    ›    Uchwała Nr 359/LXIV/22 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów244
    ›    Uchwała Nr 360/LXIV/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów165
    ›    Uchwała Nr 361/LXIV/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu149
    ›    Uchwała Nr 362/LXIV/22 w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Janów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy166
    ›    Uchwała Nr 363/LXIV/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok146
    ›    Uchwała Nr 364/LXIV/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok149
     Uchwały LXIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 28 marca 2022 r.247
    ›    Uchwała Nr 353/LXIII/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok143
    ›    Uchwała Nr 354/LXIII/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej148
     Uchwały LXII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 marca 2022 r.251
    ›    Uchwała Nr 346/LXII/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów145
    ›    Uchwała Nr 347/LXII/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na lata 2022 - 2025202
    ›    Uchwała Nr 348/LXII/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji177
    ›    Uchwała Nr 349/LXII/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej152
    ›    Uchwała Nr 350/LXII/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota"155
    ›    Uchwała Nr 351/LXII/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zago198
    ›    Uchwała Nr 352/LXII/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok142
     Uchwały LXI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2022 r.349
    ›    Uchwała Nr 345/LXI/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (Ukraina) dotkniętego działaniami wojennymi204
     Uchwały LX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 lutego 2022 r.444
    ›    Uchwała Nr 334/LX/22 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie164
    ›    Uchwała Nr 335/LX/22 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2022302
    ›    Uchwała Nr 336/LX/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok przy ul. Majora Wrzoska, gm. Janów159
    ›    Uchwała Nr 337/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 rok148
    ›    Uchwała Nr 338/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2022 rok180
    ›    Uchwała Nr 339/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2022 rok159
    ›    Uchwała Nr 340/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok145
    ›    Uchwała Nr 341/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok215
    ›    Uchwała Nr 342/LX/22 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok201
    ›    Uchwała Nr 343/LX/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok223
    ›    Uchwała Nr 344/LX/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej371
     Rok 2021608
     Uchwały LIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2021 r.417
    ›    Uchwała Nr 325/LIX/21 w sprawie likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego. Świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej w Piasku269
    ›    Uchwała Nr 326/LIX/21 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Janowie197
    ›    Uchwała Nr 327/LIX/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 81/XV/19 Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie171
    ›    Uchwała Nr 328/LIX/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2022 rok151
    ›    Uchwała Nr 329/LIX/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2022150
    ›    Uchwała Nr 330/LIX/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok179
    ›    Uchwała Nr 331/LIX/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej162
    ›    Uchwała Nr 332/LIX/21 w sprawie budżetu gminy na 2022 rok260
    ›    Uchwała Nr 333/LIX/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej290
     Uchwały LVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2021 r.261
    ›    Uchwała Nr 323/LVIII/21 w sprawie zmiany Uchwały nr 29/VII/19 Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego145
    ›    Uchwała Nr 324/LVIII/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Przyrów, a Gminą Janów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego142
     Uchwały LVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2021 r.342
    ›    Uchwała Nr 317/LVII/21 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2022159
    ›    Uchwała Nr 318/LVII/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów231
    ›    Uchwała Nr 319/LVII/21 w sprawie opłaty targowej163
    ›    Uchwała Nr 320/LVII/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego157
    ›    Uchwała Nr 321/LVII/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok202
    ›    Uchwała Nr 322/LVII/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok189
     Uchwały LVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 22 listopada 2021 r.241
    ›    Uchwała Nr 314/LVI/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi162
    ›    Uchwała Nr 315/LVI/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok149
    ›    Uchwała Nr 316/LVI/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej151
     Uchwały LV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 5 listopada 2021 r.283
    ›    Uchwała Nr 311/LV/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 278/XLVI/21 Rady Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2021/2022160
    ›    Uchwała Nr 312/LV/21 zmieniająca uchwałę Nr 310/LIV/21 Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi165
    ›    Uchwała Nr 313/LV/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów169
     Uchwały LIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2021 r.397
    ›    Uchwała Nr 310/LIV/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi206
     Uchwały LIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 11 października 2021 r.278
    ›    Uchwała Nr 309/LIII/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok 175
     Uchwały LII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2021 r.345
    ›    Uchwała Nr 306/LII/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 278/XLVI/21 Rady Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2021/2022149
    ›    Uchwała Nr 307/LII/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów165
    ›    Uchwała Nr 308/LII/21 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej426
     Uchwały LI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 sierpnia 2021 r.288
    ›    Uchwała Nr 302/LI/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Janów183
    ›    Uchwała Nr 303/LI/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok175
    ›    Uchwała Nr 304/LI/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej187
    ›    Uchwała Nr 305/LI/21 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na te-renie Gminy Janów"184
     Uchwały L Sesji Rady Gminy Janów z dnia 20 sierpnia 2021 r.380
     Uchwały XLIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 9 sierpnia 2021 r.281
    ›    Uchwała Nr 295/XLIX/21 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków173
    ›    Uchwała Nr 296/XLIX/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów176
    ›    Uchwała Nr 297/XLIX/21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 282/XLVI/21 Rady Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 245/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności ku165
    ›    Uchwała Nr 298/XLIX/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej jednostki budżetowej ? Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie i utwor166
    ›    Uchwała Nr 299/XLIX/21 w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie184
    ›    Uchwała Nr 300/XLIX/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok160
    ›    Uchwała Nr 301/XLIX/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej171
     Uchwały XLVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2021 r.352
    ›    Uchwała Nr 290/XLVIII/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów na lata 2021 - 2025201
    ›    Uchwała Nr 291/XLVIII/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok191
    ›    Uchwała Nr 292/XLVIII/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej187
    ›    Uchwała Nr 293/XLVIII/21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 265/XLV/21 Rady Gminy Janów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Janów198
    ›    Uchwała Nr 294/XLVIII/21 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Janów312
     Uchwały XLVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2021 r.309
    ›    Uchwała Nr 287/XLVII/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie za 2020 rok162
    ›    Uchwała Nr 288/XLVII/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janów za 2020 rok196
    ›    Uchwała Nr 289/XLVII/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok201
     Uchwały XLVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2021 r.392
    ›    Uchwała Nr 275/XLVI/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej173
    ›    Uchwała Nr 276/XLVI/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego164
    ›    Uchwała Nr 277/XLVI/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego175
    ›    Uchwała Nr 278/XLVI/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2021/2022173
    ›    Uchwała Nr 279/XLVI/21 w sprawie zmiany Uchwały nr 269/XLV/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru g176
    ›    Uchwała Nr 280/XLVI/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze197
    ›    Uchwała Nr 281/XLVI/21 w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie182
    ›    Uchwała Nr 282/XLVI/21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 245/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej jednostki budżetowej - Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie i ut181
    ›    Uchwała Nr 283/XLVI/21 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gmi196
    ›    Uchwała Nr 284/XLVI/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka"206
    ›    Uchwała Nr 285/XLVI/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok171
    ›    Uchwała Nr 286/XLVI/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej170
     Uchwały XLV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 21 maja 2021 r.353
    ›    Uchwała Nr 265/XLV/21 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Janów220
    ›    Uchwała Nr 266/XLV/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi223
    ›    Uchwała Nr 267/XLV/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 206/XXXVII/20 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednoro228
    ›    Uchwała Nr 268/XLV/21 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków172
    ›    Uchwała Nr 269/XLV/21 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem n169
    ›    Uchwała Nr 270/XLV/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 202/XXXVII/20 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia G166
    ›    Uchwała Nr 271/XLV/21 w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXXIV/20 Rady Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów172
    ›    Uchwała Nr 272/XLV/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez Dyrektorów Szkół Podstawowych w: Lusławicach, Lgoczance i Piasku oraz Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie i Dyrektora Przedszkola w Złotym Potok196
    ›    Uchwała Nr 273/XLV/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok163
    ›    Uchwała Nr 274/XLV/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej180
     Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 r.306
    ›    Uchwała Nr 259/XLIV/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej241
    ›    Uchwała Nr 260/XLIV/21 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gmi172
    ›    Uchwała Nr 262/XLIV/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok164
    ›    Uchwała Nr 261/XLIV/21 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spa207
    ›    Uchwała Nr 263/XLIV/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej164
    ›    Uchwała Nr 264/XLIV/21 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe218
     Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 19 kwietnia 2021 r.325
    ›    Uchwała Nr 243/XLIII/21 w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021171
    ›    Uchwała Nr 244/XLIII/21 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów258
    ›    Uchwała Nr 245/XLIII/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021171
    ›    Uchwała Nr 246/XLIII/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2021-2023197
    ›    Uchwała Nr 247/XLIII/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego187
    ›    Uchwała Nr 248/XLIII/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego161
    ›    Uchwała Nr 249/XLIII/21 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2021-2030239
    ›    Uchwała Nr 250/XLIII/21 w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie171
    ›    Uchwała Nr 251/XLIII/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok193
    ›    Uchwała Nr 252/XLIII/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie192
    ›    Uchwała Nr 253/XLIII/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie192
    ›    Uchwała Nr 254/XLIII/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie177
    ›    Uchwała Nr 255/XLIII/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S na odcinku Piasek - Czepurka Kolonia, Gmina Janów187
    ›    Uchwała Nr 256/XLIII/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota"177
    ›    Uchwała Nr 257/XLIII/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok176
    ›    Uchwała Nr 258/XLIII/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej169
     Uchwały XLII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2021 r.430
    ›    Uchwała Nr 240/XLII/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2021 rok220
    ›    Uchwała Nr 241/XLII/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok289
    ›    Uchwała Nr 242/XLII/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej272
     Rok 2020813
     Uchwały XLI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2020 r.414
    ›    Uchwała Nr 227/XLI/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2021220
    ›    Uchwała Nr 228/XLI/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na rok 2021245
    ›    Uchwała Nr 229/XLI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok212
    ›    Uchwała Nr 230/XLI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 rok201
    ›    Uchwała Nr 231/XLI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok211
    ›    Uchwała Nr 232/XLI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok203
    ›    Uchwała Nr 233/XLI/20 w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o. o. ?Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych"219
    ›    Uchwała Nr 234/XLI/20 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego246
    ›    Uchwała Nr 235/XLI/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok205
    ›    Uchwała Nr 236/XLI/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej216
    ›    Uchwała Nr 237/XLI/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków217
    ›    Uchwała Nr 238/XLI/20 w sprawie budżetu gminy na 2021 rok323
    ›    Uchwała Nr 239/XLI/20 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej219
     Uchwały XL Sesji Rady Gminy Janów z dnia 8 grudnia 2020 r.408
    ›    Uchwała Nr 223/XL/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego 218
    ›    Uchwała Nr 224/XL/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok205
    ›    Uchwała Nr 225/XL/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej219
    ›    Uchwała Nr 226/XL/20 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Nr 212/XXXVIII/20 Rady Gminy Janów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz239
     Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 3 listopada 2020 r.566
    ›    Uchwała Nr 214/XXXIX/20 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021257
    ›    Uchwała Nr 215/XXXIX/20 w sprawie podjęcia przez Gminę Janów działalności w zakresie telekomunikacji225
    ›    Uchwała Nr 216/XXXIX/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów przy ul. Częstochowskiej 1, gm. Janów z ?Clever? reprezentowanym przez właściciela Pana Przemysława Rogacz243
    ›    Uchwała Nr 217/XXXIX/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów320
    ›    Uchwała Nr 218/XXXIX/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi251
    ›    Uchwała Nr 219/XXXIX/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścici253
    ›    Uchwała Nr 220/XXXIX/20 w sprawie opłaty targowej248
    ›    Uchwała Nr 221/XXXIX/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok254
    ›    Uchwała Nr 222/XXXIX/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej250
     Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 października 2020 r.479
    ›    Uchwała Nr 212/XXXVIII/20 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów875
    ›    Uchwała Nr 213/XXXVIII/20 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego800
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2020 r.690
    ›    Uchwała Nr 199/XXXVII/20 w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych247
    ›    Uchwała Nr 200/XXXVII/20 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów532
    ›    Uchwała Nr 201/XXXVII/20 zmieniająca Uchwałę Nr 70/XIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 262
    ›    Uchwała Nr 202/XXXVII/20 w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów455
    ›    Uchwała Nr 203/XXXVII/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020219
    ›    Uchwała Nr 204/XXXVII/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi315
    ›    Uchwała Nr 205/XXXVII/20 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe371
    ›    Uchwała Nr 206/XXXVII/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przyd347
    ›    Uchwała Nr 207/XXXVII/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi478
    ›    Uchwała Nr 208/XXXVII/20 w sprawie zaliczenia drogi położonej w obrębie Żuraw i Okrąglik do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu253
    ›    Uchwała Nr 209/XXXVII/20 w sprawie zaliczenia drogi położonej w obrębie Zagórze do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu237
    ›    Uchwała Nr 210/XXXVII/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok252
    ›    Uchwała Nr 211/XXXVII/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej232
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2020 r.439
    ›    Uchwała Nr 194/XXXVI/20 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów343
    ›    Uchwała Nr 195/XXXVI/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Janów222
    ›    Uchwała Nr 196/XXXVI/20 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Janowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Janowie poprzez likwidację oddziału zamiejscowego w Piasku254
    ›    Uchwała Nr 197/XXXVI/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok262
    ›    Uchwała Nr 198/XXXVI/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej216
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2020 r.401
    ›    Uchwała Nr 190/XXXV/20 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej219
    ›    Uchwała Nr 191/XXXV/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Janów na rok szkolny 2020/2021243
    ›    Uchwała Nr 192/XXXV/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok246
    ›    Uchwała Nr 193/XXXV/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej262
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 r.485
    ›    Uchwała Nr 185/XXXIV/20 w sprawie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żuraw i Lipnik272
    ›    Uchwała Nr 186/XXXIV/20 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów275
    ›    Uchwała Nr 187/XXXIV/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów258
    ›    Uchwała Nr 188/XXXIV/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie za 2019 rok531
    ›    Uchwała Nr 189/XXXIV/20 w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2019 rok381
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 11 lipca 2020 r.542
    ›    Uchwała Nr 181/XXXIII/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów386
    ›    Uchwała Nr 182/XXXIII/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go334
    ›    Uchwała Nr 183/XXXIII/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok266
    ›    Uchwała Nr 184/XXXIII/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej242
     Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 r.500
    ›    Uchwała Nr 171/XXXII/20 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów401
    ›    Uchwała Nr 172/XXXII/20 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania317
    ›    Uchwała Nr 173/XXXII/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2019 rok241
    ›    Uchwała Nr 174/XXXII/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok273
    ›    Uchwała Nr 175/XXXII/20 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów373
    ›    Uchwała Nr 176/XXXII/20 w sprawie dofinansowania wydania książki pt.: Historia wsi Żuraw337
    ›    Uchwała Nr 177/XXXII/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok przy ul. Kościuszki 21, gm. Janów z Panią Jolantą Kapral263
    ›    Uchwała Nr 178/XXXII/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu377
    ›    Uchwała Nr 179/XXXII/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok241
    ›    Uchwała Nr 180/XXXII/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej249
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 9 czerwca 2020 r.459
    ›    Uchwała Nr 169/XXXI/20 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków301
    ›    Uchwała Nr 170/XXXI/20 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie375
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2020 r.428
    ›    Uchwała Nr 166/XXX/20 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie261
    ›    Uchwała Nr 167/XXX/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok244
    ›    Uchwała Nr 168/XXX/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr 163/XXIX/20 Rady Gminy Janów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup nakładów poniesionych przez Spółdzielnię Socjalną Złota Jura na modernizację i adaptację budynku stanowiącego własn271
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 19 maja 2020 r.414
    ›    Uchwała Nr 161/XXIX/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020283
    ›    Uchwała Nr 162/XXIX/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Janów2292
    ›    Uchwała Nr 163/XXIX/20 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nakładów poniesionych przez Spółdzielnię Socjalną Złota Jura na modernizację i adaptację budynku stanowiącego własność Gminy Janów265
    ›    Uchwała Nr 164/XXIX/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik256
    ›    Uchwała Nr 165/XXIX/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok268
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 14 maja 2020 r.419
    ›    Uchwała Nr 158/XXVIII/20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów? w Janowie1023
    ›    Uchwała Nr 159/XXVIII/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej642
    ›    Uchwała Nr 160/XXVIII/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/XXVII/20 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2020 roku269
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2020 r.427
    ›    Uchwała Nr 148/XXVII/20 w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie275
    ›    Uchwała Nr 149/XXVII/20 w sprawie zmiany nazwy zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie305
    ›    Uchwała Nr 150/XXVII/20 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie, Ośrodkowi Zdrowia w Janowie, ul. Leśna 3, wydzielonego mienia komunalnego stano318
    ›    Uchwała Nr 151/XXVII/20 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie, Ośrodkowi Zdrowia w Bystrzanowicach 11, wydzielonego mienia komunalnego stanowi430
    ›    Uchwała Nr 152/XXVII/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr 127/XXII/20 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VII/19 Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego271
    ›    Uchwała Nr 153/XXVII/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr 128/XXII/20 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej248
    ›    Uchwała Nr 154/XXVII/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1093 S na odcinku Piasek - Czepurka, gmina Janów238
    ›    Uchwała Nr 155/XXVII/20 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki długoterminowej300
    ›    Uchwała Nr 156/XXVII/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok267
    ›    Uchwała Nr 157/XXVII/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej257
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 r.429
    ›    Uchwała Nr 139/XXVI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok224
    ›    Uchwała Nr 140/XXVI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2020 rok238
    ›    Uchwała Nr 141/XXVI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok234
    ›    Uchwała Nr 142/XXVI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok241
    ›    Uchwała Nr 143/XXVI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok231
    ›    Uchwała Nr 144/XXVI/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok256
    ›    Uchwała Nr 145/XXVI/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Janów456
    ›    Uchwała Nr 146/XXVI/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok261
    ›    Uchwała Nr 147/XXVI/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej243
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 16 marca 2020 r.390
    ›    Uchwała Nr 137/XXV/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok265
    ›    Uchwała Nr 138/XXV/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 37/VIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów280
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 11 marca 2020 r.396
    ›    Uchwała Nr 135/XXIV/20 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego305
    ›    Uchwała Nr 136/XXIV/20 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów794
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 4 marca 2020 r.380
    ›    Uchwała Nr 132/XXIII/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla działki nr ewid. 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów298
    ›    Uchwała Nr 133/XXIII/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020252
    ›    Uchwała Nr 134/XXIII/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok252
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r.447
    ›     Uchwała Nr 131/XXII/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 283
    ›     Uchwała Nr 130/XXII/20 w sprawie wystąpienia Gminy Janów ze stowarzyszenia działającego pod nazwą Częstochowska Organizacja Turystyczna273
    ›    Uchwała Nr 129/XXII Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Janów instrumentem płatniczym284
    ›    Uchwała Nr 128/XXII Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/XVIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej269
    ›    Uchwała Nr 127/XXII Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego280
    ›    Uchwała Nr 126/XXII Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie262
    ›    Uchwała Nr 125/XXII Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Janów281
    ›    Uchwała Nr 124/XXII Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 115/XIX/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2020258
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 12 lutego 2020 r.654
    ›    Uchwała Nr 123/XXI/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Janowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Janowie poprzez likwidację oddziału zamiejscowego w Piasku371
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 r.667
    ›    Uchwała Nr 120/XX/20 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Janowie poprzez likwidację zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Piasku339
    ›    Uchwała Nr 121/XX/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok359
    ›    Uchwała Nr 122/XX/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej360
     Rok 2019677
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 r.632
    ›    Uchwała Nr 113/XIX/19 w sprawie rozbiórki budynku niemieszkalnego usytuowanego na działce nr 1270 w Złotym Potoku przy ul. Majora Wrzoska317
    ›    Uchwała Nr 114/XIX/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2020 rok326
    ›    Uchwała Nr 115/XIX/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2020287
    ›    Uchwała Nr 116/XIX/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok349
    ›    Uchwała Nr 117/XIX/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej314
    ›    Uchwała Nr 118/XIX/19 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok430
    ›    Uchwała Nr 119/XIX/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej306
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2019 r. 789
    ›    Uchwała Nr 102/XVIII/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez378
    ›    Uchwała Nr 104/XVIII/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020328
    ›    Uchwała Nr 103/XVIII/19 w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Janów381
    ›    Uchwała Nr 105/XVIII/19 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe325
    ›    Uchwała Nr 106/XVIII/19 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2019 rok492
    ›    Uchwała Nr 107/XVIII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia 308
    ›    Uchwała Nr 108/XVIII/19 w sprawie rozbiórki budynku garażowego usytuowanego na działce Nr 273/18 w Janowie przy ul. Żurawskiej 32496
    ›    Uchwała Nr 109/XVIII/19 w sprawie opłaty targowej352
    ›    Uchwała Nr 110/XVIII/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2020 rok404
    ›    Uchwała Nr 111/XVIII/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego395
    ›    Uchwała Nr 112/XVIII/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok387
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2019 r.460
    ›    Uchwała Nr 99/XVII/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 34/V/11 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych292
    ›    Uchwała Nr 100/XVII/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023298
    ›    Uchwała Nr 101/XVII/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok313
     Uchwały XVI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku616
    ›    Uchwała Nr 92/XVI/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez sz354
    ›    Uchwała Nr 93/XVI/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a363
    ›    Uchwała Nr 94/XVI/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego410
    ›    Uchwała Nr 95/XVI/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1041 S z drogą gminną w miejscowości Zagórze327
    ›    Uchwała Nr 96/XVI/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok317
    ›    Uchwała Nr 97/XVI/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej294
    ›    Uchwała Nr 98/XVI/19 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użytecznośc873
     Uchwały XV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 roku567
    ›    Uchwała Nr 79/XV/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody414
    ›    Uchwała Nr 80/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku317
    ›    Uchwała Nr 81/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie336
    ›    Uchwała Nr 82/XV/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 02-515300
    ›    Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów326
    ›    Uchwała Nr 84/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów331
    ›    Uchwała Nr 85/XV/19 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023750
    ›    Uchwała Nr 86/XV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik453
    ›    Uchwała Nr 87/XV/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej450
    ›    Uchwała Nr 88/XV/19 w sprawie zrefundowania Spółdzielni Socjalnej ZŁOTA JURA w Złotym Potoku kosztów lustracji430
    ›    Uchwała Nr 89/XV/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego352
    ›    Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok348
    ›    Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej333
     Uchwały XIV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 roku651
    ›    Uchwała Nr 75/XIV/19 w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Świetlicy opiekuńczo ? specjalistycznej w Piasku333
    ›    Uchwała Nr 76/XIV/19 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie422
    ›    Uchwała Nr 77/XIV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok381
    ›    Uchwała Nr 78/XIV/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi413
     Uchwały XIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 roku708
    ›    Uchwała Nr 66/XIII/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania369
    ›    Uchwała Nr 67/XIII/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2018 rok333
    ›    Uchwała Nr 68/XIII/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok376
    ›    Uchwała Nr 69/XIII/19 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 394
    ›    Uchwała Nr 70/XIII/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku344
    ›    Uchwała Nr 71/XIII/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi393
    ›    Uchwała Nr 72/XIII/19 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku503
    ›    Uchwała Nr 73/XIII/19 w sprawie nadania statutu Placówce Wsparcia Dziennego w Piasku364
    ›    Uchwała Nr 74/XIII/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok384
     Uchwały XII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2019 roku1380
    ›    Uchwała Nr 57/XII/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2018 rok953
    ›    Uchwała Nr 58/XII/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej388
    ›    Uchwała Nr 59/XII/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2019 rok380
    ›    Uchwała Nr 60/XII/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2019302
    ›    Uchwała Nr 61/XII/19 w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków367
    ›    Uchwała Nr 62/XII/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej385
    ›    Uchwała Nr 63/XII/19 w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej329
    ›    Uchwała Nr 64/XII/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok342
    ›    Uchwała Nr 65/XII/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej322
     Uchwały XI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 4 czerwca 2019 roku567
    ›    Uchwała Nr 55/XI/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów357
    ›    Uchwała Nr 56/XI/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi354
     Uchwały X Sesji Rady Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2019 roku654
    ›    Uchwała Nr 48/X/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze327
    ›    Uchwała Nr 49/X/19 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku359
    ›    Uchwała Nr 50/X/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów351
    ›    Uchwała Nr 51/X/19 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Janów347
    ›    Uchwała Nr 52/X/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok391
    ›    Uchwała Nr 53/X/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi359
    ›    Uchwała Nr 54/X/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów334
     Uchwały IX Sesji Rady Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2019 roku638
    ›    Uchwała Nr 46/IX/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 1330
    ›    Uchwała Nr 47/IX/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 775
     Uchwały VIII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 25 marca 2019 roku706
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/19 w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów.628
    ›    Uchwała Nr 44/VIII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 31/VII/19 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.521
    ›    Uchwała Nr 43/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.515
    ›    Uchwała Nr 42/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.601
    ›    Uchwała Nr 41/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok.466
    ›    Uchwała Nr 40/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok.545
    ›    Uchwała Nr 39/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2019 rok.393
    ›    Uchwała Nr 38/VIII/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok.518
    ›    Uchwała Nr 37/VIII/19 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.631
    ›    Uchwała Nr 36/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.1073
    ›    Uchwała Nr 35/VIII/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.677
    ›    Uchwała Nr 34/VIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Zagórze nr 3/1 gm. Janów z Panią Karoliną Nowak.1302
    ›    Uchwała Nr 33/VIII/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.683
     Uchwały VII Sesji Rady Gminy Janów z dnia 18 lutego 2019 roku888
    ›    Uchwała Nr 24/VII/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 317/L/18 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów399
    ›    Uchwała Nr 25/VII/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.333
    ›    Uchwała Nr 26/VII/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.424
    ›    Uchwała Nr 27/VII/19 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów.428
    ›    Uchwała Nr 28/VII/19 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów.404
    ›    Uchwała Nr 29/VII/19 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.460
    ›    Uchwała Nr 30/VII/19 w sprawie ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów.721
    ›    Uchwała Nr 31/VII/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.402
    ›    Uchwała Nr 32/VII/19 w sprawie przedstawiciela Gminy Janów w Związku Gmin Jurajskich472
    ›    Uchwała Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok 738
    ›    Uchwała Nr 23/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej416
      Uchwały VI Sesji Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku778
     Rok 2018533
     Uchwały IV Sesji Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 roku655
    ›    Uchwała Nr 15/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2019-2023335
    ›    Uchwała Nr 16/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób obj340
    ›    Uchwała Nr 17/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem336
    ›    Uchwała Nr 18/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji373
    ›    Uchwała Nr 19/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 380
    ›    Uchwała Nr 20/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok367
    ›    Uchwała Nr 21/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok396
     Uchwały III Sesji Rady Gminy Janów z dnia 05 grudnia 2018 roku708
    ›    Uchwała Nr 12/III/18 Rady Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego402
    ›    Uchwała Nr 13/III/18 Rady Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok408
    ›    Uchwała Nr 14/III/18 Rady Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie aneksu do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023380
     Uchwały II Sesji Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 roku767
    ›    Uchwała Nr 3/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów380
    ›    Uchwała Nr 4/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Janów356
    ›    Uchwała Nr 5/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów368
    ›    Uchwała Nr 6/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów381
    ›    Uchwała nr 7/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Janów372
    ›    Uchwała Nr 8/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Janów366
    ›    Uchwała nr 9/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów396
    ›    Uchwała Nr 10/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok386
    ›    Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok381
     Uchwały I Sesji Rady Gminy Janów z dnia 20 listopada 2018 roku611
    ›    Uchwała Nr 1/ I /18 Rady Gminy Janów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów 380
    ›    Uchwała Nr 2/ I /18 Rady Gminy Janów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów 387
   Uchwały VII kadencji Rady Gminy w Janowie 9024
     ROK 2018724
     Uchwały L/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 listopada 2018 r.741
    ›    Uchwała 317/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019423
    ›    Uchwała Nr 318/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 269/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i 439
    ›    Uchwała Nr 319/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzon409
    ›    Uchwała Nr 320/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 302/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków387
    ›    Uchwała Nr 321/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2018424
    ›    Uchwała Nr 322/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów na lata 2018-2033?392
    ›    Uchwała Nr 323/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury428
    ›    Uchwała Nr 324/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok426
    ›    Uchwała Nr 325/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok452
    ›    Uchwała Nr 326/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 316/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach400
    ›    Uchwała Nr 327/L/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej479
     Uchwały XLIX/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 września 2018 r.723
    ›    Uchwała Nr 310/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r., w sprawie u496
    ›    Uchwała Nr 311/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 272/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uc497
    ›    Uchwała Nr 312/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów" 558
    ›    Uchwała Nr 313/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok521
    ›    Uchwała Nr 314/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 523
    ›    Uchwała Nr 315/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok530
    ›    Uchwała Nr 316/XLIX/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach432
     Uchwały XLVIII/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 24 sierpnia 2018 r.947
    ›    Uchwała nr 297/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach po442
    ›    Uchwała Nr 298/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 47/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 442
    ›    Uchwała nr 299/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 254/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanow572
    ›    Uchwała Nr 300/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych489
    ›    Uchwała nr 301/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku p456
    ›    Uchwała Nr 302/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 479
    ›    Uchwała nr 303/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok481
    ›    Uchwała nr 304/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok423
    ›    Uchwała Nr 305/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok524
    ›    Uchwała Nr 306/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 296/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej ?Złota Jura?474
    ›    Uchwała Nr 307/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok479
    ›    Uchwała Nr 308/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok457
    ›    Uchwala nr 309/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej468
    ›    Uchwała Nr 290/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów410
     Uchwały XLVII/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 10 lipca 2018 r.711
    ›    Uchwała Nr 291/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok360
    ›    Uchwała Nr 292/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok374
    ›    Uchwała Nr 293/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok383
    ›    Uchwała Nr 294/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok429
    ›    Uchwała Nr 295/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 279/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej393
    ›    Uchwała Nr 296/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej Złota Jura526
     Uchwały XLVI/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 12 czerwca 2018 r.771
    ›    Uchwała Nr 282/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2017 rok434
    ›    Uchwała nr 283/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok436
    ›    Uchwała nr 284/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2017 rok406
    ›    Uchwała Nr 285/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych417
    ›    Uchwała Nr 286/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janów417
    ›    Uchwała Nr 287/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok416
    ›    Uchwała Nr 288/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków444
    ›    Uchwała Nr 289/XLVI/18 Rady Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janów497
      Uchwały XLV/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2018 r.854
    ›    Uchwała Nr 265/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok393
    ›    Uchwała Nr 266/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok 421
    ›    Uchwała Nr 267/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu472
    ›    Uchwała Nr 268/XLV//18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku - Plac Jana Chrzciciela 31 poprzez przeniesienie jego siedziby469
    ›    Uchwała Nr 269/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyc554
    ›    Uchwała Nr 270/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej448
    ›    Uchwała nr 271/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zas449
    ›    Uchwała Nr 272/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustaleni525
    ›    Uchwała Nr 273/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Janów438
    ›    Uchwała Nr 274/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego468
    ›    Uchwała Nr 275/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok518
    ›    Uchwała Nr 276/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok535
    ›    Uchwała Nr 277/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok477
    ›    Uchwała Nr 278/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej446
    ›    Uchwała Nr 279/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie456
    ›    Uchwała Nr 280/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie461
    ›    Uchwała Nr 281/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów427
     Uchwały XLIV/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.652
    ›    Uchwała nr 264/XLIV/18 Rady Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych485
     Uchwały XLIII/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 marca 2018 r.775
    ›    Uchwała nr 252/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018452
    ›    Uchwała Nr 253/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu437
    ›    Uchwała Nr 254/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów 474
    ›    Uchwała Nr 255/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janów na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu481
    ›    Uchwała Nr 256/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych452
    ›    Uchwała nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r., w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz za431
    ›    Uchwała Nr 258/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok432
    ›    Uchwała Nr 259/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok428
    ›    Uchwała Nr 260/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2018 rok441
    ›    Uchwała Nr 261/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2018 rok 438
    ›    Uchwała Nr 262/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2018 rok455
    ›    Uchwała Nr 263/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok421
     Uchwały XLII/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 lutego 2018 r.657
    ›    Uchwała Nr 251/XLII/18 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Złotym Potoku - Plac Jana Chrzciciela 31, poprzez przeniesienie jego siedziby569
     Uchwały XLI/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 lutego 2018 r.1090
    ›    Uchwała nr 245/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr 229/XXXIX/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku public501
    ›    Uchwała Nr 246/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2018-2020636
    ›    Uchwała Nr 247/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-20231142
    ›    Uchwała 248/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji538
    ›    Uchwała Nr 249/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok503
    ›    Uchwała nr 250/XLI/18 Rady Gminy Janów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej545
     ROK 2017688
     Uchwały XL/17 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2017 r.869
    ›    Uchwała Nr 239/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa śląskiego w 2016 roku663
    ›    Uchwała Nr 240/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku815
    ›    Uchwała Nr 241/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok539
    ›    Uchwała Nr 242/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej604
    ›    Uchwała Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok 909
    ›    Uchwała nr 244/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej614
     Uchwały XXXIX/17 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 listopada 2017 r.833
    ›    Uchwała Nr 229/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018630
    ›    Uchwała nr 230/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2018 rok694
    ›    Uchwala nr 231/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej 691
    ›    Uchwała nr 232/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych766
    ›    Uchwała nr 233/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgoczance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgoczance519
    ›    Uchwala nr 234/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lusławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lusławicach578
    ›    Uchwała Nr 235/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie 655
    ›    Uchwała Nr 236/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok625
    ›    Uchwala nr 237/XXXIX/17 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 732
    ›    Uchwała Nr 238/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie704
     Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 19 października 2017 r.820
    ›    Uchwała Nr 225/XXXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok517
    ›    Uchwała Nr 226/XXXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok566
    ›    Uchwała Nr 227/XXXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok529
    ›    Uchwała Nr 228/XXXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu522
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 września 2017 r.770
    ›    Uchwała Nr 219/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok460
    ›    Uchwała Nr 220/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok508
    ›    Uchwała Nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok579
    ›    Uchwała Nr 222/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok609
    ›    Uchwala nr 223/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej620
    ›    Uchwała nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu661
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 31 sierpnia 2017 r.773
    ›    Uchwała nr 217/XXXVI/17 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów565
    ›    Uchwała nr 218/XXXVI/17 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Piasku566
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 sierpnia 2017 r.806
    ›    Uchwała Nr 211/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok625
    ›    Uchwała Nr 212/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok620
    ›    Uchwała Nr 213/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok502
    ›    Uchwała Nr 214/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej547
    ›    Uchwała Nr 215/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach R604
    ›    Uchwała Nr 216/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Piasku596
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 18 lipca 2017 r.862
    ›    Uchwała Nr 205/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów506
    ›    Uchwała Nr 206/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków466
    ›    Uchwała Nr 207/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków478
    ›    Uchwała Nr 208/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok432
    ›    Uchwała Nr 209/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok477
    ›    Uchwała Nr 210/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok480
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 20 czerwca 2017 r.821
    ›    Uchwała nr 201/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2016 rok457
    ›    Uchwała Nr 202/XXXIII/17 Rady Gminy Janów dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok487
    ›    Uchwała Nr 203/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej491
    ›    Uchwała Nr 204/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok500
     Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2017 r.762
    ›    Uchwała Nr 196/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie517
    ›    Uchwała Nr 197/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok516
    ›    Uchwała nr 198/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok555
    ›    Uchwała Nr 199/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok537
    ›    Uchwała Nr 200/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej524
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 maja 2017 r.1606
    ›    Uchwała Nr 189/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2016 rok565
    ›    Uchwała Nr 191/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o. o. ?Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 ? 2019?595
    ›    Uchwała Nr 192/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej563
    ›    Uchwała Nr 193/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych754
    ›    Uchwała Nr 194/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie594
    ›    Uchwała Nr 195/XXXI/17 Rady Gminy Janowie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok599
    ›    Uchwała Nr 190/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa śląskiego w 2015 roku551
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 5 kwietnia 2017 r.869
    ›    Uchwała nr 183/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Janów673
    ›    Uchwała Nr 184/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020707
    ›    Uchwała Nr 185/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2017 rok749
    ›    Uchwała Nr 186/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2017 rok604
    ›    Uchwała Nr 187/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2017 rok594
    ›    Uchwała Nr 188/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok600
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 21 marca 2017 r.910
    ›    Uchwała Nr 177/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego674
    ›    Uchwała nr 176/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017505
    ›    Uchwała Nr 178/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu 544
    ›    Uchwała Nr 179/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Janów do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu451
    ›    Uchwała Nr 180/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok471
    ›    Uchwala Nr 181/XXIX/15 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok484
    ›    Uchwała Nr 182/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 173/XXVIII/17 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowy498
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2017 r.985
    ›    Uchwała Nr 171/XXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego614
    ›    Uchwała Nr 172/XXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok478
    ›    Uchwała nr 173/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania489
    ›    Uchwała nr 174/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia dokumentów niezbędnych do p544
    ›    Uchwała Nr 175/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów504
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 10 stycznia 2017 r.1095
    ›    Uchwała Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok801
    ›    Uchwała Nr 170/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej689
     ROK 2016995
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2016 r.1100
    ›    Uchwała Nr 162/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów583
    ›    Uchwała Nr 164/XXVI/16 Rady Gz dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów miny Janów 591
    ›    Uchwała Nr 165/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 155/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego546
    ›    Uchwała Nr 166/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 156/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rol525
    ›    Uchwała Nr 167/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok542
    ›    Uchwała Nr 168/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok551
    ›    Uchwała nr 163/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów na lata 2016-2032? 1119
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 listopada 2016 r.1052
    ›    Uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017545
    ›    Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok652
    ›    Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej539
    ›    Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego851
    ›    Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej655
    ›    Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych672
    ›    Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej506
    ›    Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej582
    ›    Uchwała Nr 160/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok523
    ›    Uchwała Nr 161/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok482
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 listopada 2016 r.949
    ›    Uchwała Nr 149/XXIV/16 Rady Gminy Janów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok670
    ›    Uchwała Nr 150/XXIV/16 Rady Gminy Janów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok589
    ›    Uchwała Nr 151/XXIV/16 Rady Gminy Janów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej694
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2016 r.962
    ›    Uchwała Nr 139/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie620
    ›    Uchwała Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów505
    ›    Uchwała nr 141/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego554
    ›    Uchwała Nr 142/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Janów na lata 2016-2023571
    ›    Uchwała Nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów564
    ›    Uchwała Nr 144/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Janowie516
    ›    Uchwała Nr 145/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. ?Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce ? Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr554
    ›    Uchwała Nr 146/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok487
    ›    Uchwała Nr 147/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok538
    ›    Uchwała Nr 148/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego547
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 2 sierpnia 2016 r.794
    ›    Uchwała Nr 137/XXII/16 Rady Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Śląskiego540
    ›    Uchwała Nr 138/XXII/16 Rady Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok586
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 18 lipca 2016 r.923
    ›    Uchwała Nr 136/XXI/16 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów551
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2016 r.1019
    ›    Uchwała nr 125/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XVIII/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.520
    ›    Uchwała Nr 126/XX/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2015 rok.534
    ›    Uchwała Nr 127/XX/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.509
    ›    Uchwała Nr 128/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów.513
    ›    Uchwała Nr 129/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów.506
    ›    Uchwała Nr 130/XX/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego585
    ›    Uchwała Nr 131/XX/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej509
    ›    Uchwała Nr 132/XX/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok.515
    ›    Uchwała Nr 133/XX/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.490
    ›    Uchwała Nr 134/XX/16 w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.531
    ›    Uchwała Nr 135/XX/16 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów.562
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 kwietnia 2016 r.1048
    ›    Uchwała Nr 121/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2015 rok512
    ›    Uchwała Nr 122/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Janów592
    ›    Uchwała Nr 123/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii500
    ›    Uchwała Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów577
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 15 marca 2016 r.1146
    ›    Uchwała Nr 112/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.682
    ›    Uchwała Nr 113/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok696
    ›    Uchwała Nr 114/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok581
    ›    Uchwała Nr 115/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok665
    ›    Uchwała Nr 116/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok606
    ›    Uchwała Nr 117/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2016 rok693
    ›    Uchwała Nr 118/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2016 rok641
    ›    Uchwała Nr 119/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok714
    ›    Uchwała Nr 120/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów1054
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 23 lutego 2016 r.994
    ›    Uchwała Nr 110/XVII/16 Rady Gminy Janów z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej598
    ›    Uchwała Nr 111/XVII/16 Rady Gminy Janów z dnia 23 lutego 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów581
     Uchwały XVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 stycznia 2016 r.1125
    ›    Uchwała Nr 107/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok983
    ›    Uchwała Nr 108/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej768
    ›    Uchwała Nr 109/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Janów w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba654
     Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 stycznia 2016 r.1065
    ›    Uchwała Nr 103/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia dokumentów niezbę930
    ›    Uchwała Nr 104/XV/16 Rady Gminy w Janowie z dnia 13 stycznia 2016 r.w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów3105
    ›    Uchwała Nr 105/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów2075
    ›    Uchwała Nr 106/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie aneksu do uchwały Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddział893
     ROK 2015970
     Uchwały XIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2015 r.1248
    ›    Uchwała Nr 93/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok705
    ›    Uchwała Nr 94/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 84/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego725
    ›    Uchwała Nr 95/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok795
    ›    Uchwała Nr 96/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok765
    ›    Uchwała Nr 97/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej740
    ›    Uchwała Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janów, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11 31777
    ›    Uchwała Nr 99/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody932
    ›    Uchwała Nr 100/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy oraz nadaniu jej statutu786
    ›    Uchwała Nr 101/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej - ?Zaborce II?763
    ›    Uchwała Nr 102/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich892
     Uchwały XIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 24 listopada 2015 r.1284
    ›    Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok1116
    ›    Uchwała Nr 83/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych664
    ›    Uchwała Nr 84/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego650
    ›    Uchwała Nr 85/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok650
    ›    Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi666
    ›    Uchwała Nr 87/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów672
    ›    Uchwała Nr 88/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów632
    ›    Uchwała Nr 89/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Drużyna Powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 760
    ›    Uchwała Nr 90/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok616
    ›    Uchwała Nr 91/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok640
    ›    Uchwała Nr 92/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych689
     Uchwały XII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 20 października 2015 r.1134
    ›    Uchwała Nr 67/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019 696
    ›    Uchwała Nr 68/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019782
    ›    Uchwała Nr 69/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok720
    ›    Uchwała Nr 70/XII/15 Rady gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok664
    ›    Uchwała Nr 71/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok781
    ›    Uchwała Nr 72/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce Zagórze na odcinku od drogi gminnej N772
    ›    Uchwała Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej906
    ›    Uchwała Nr 74/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej781
    ›    Uchwała Nr 75/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego743
    ›    Uchwała Nr 76/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016789
    ›    Uchwała Nr 77/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-939
    ›    Uchwała Nr 78/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi824
    ›    Uchwała Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi807
    ›    Uchwała Nr 80/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów877
    ›    Uchwała Nr 81/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów892
     Uchwały XI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2015 r.1004
    ›    Uchwała Nr 63/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Śląskiego609
    ›    Uchwała Nr 64/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok688
    ›    Uchwała Nr 65/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji664
    ›    Uchwała Nr 66/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok671
     Uchwały X Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 2 września 2015 r.882
    ›    Uchwała Nr 59/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok588
    ›    Uchwała Nr 60/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok612
    ›    Uchwała Nr 61/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 97 000,00 zł615
    ›    Uchwała Nr 62/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej595
     Uchwały IX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2015 r.1092
    ›    Uchwała Nr 47/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej746
    ›    Uchwała Nr 48/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uznania nieruchomości za drogi gminne801
    ›    Uchwała Nr 49/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich857
    ›    Uchwała Nr 50/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok687
    ›    Uchwała Nr 51/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok737
    ›    Uchwała Nr 52/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok799
    ›    Uchwała Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok956
    ›    Uchwała Nr 54/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok871
    ›    Uchwała Nr 55/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej866
    ›    Uchwała Nr 56/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu874
    ›    Uchwała Nr 57/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2014 rok770
    ›    Uchwała Nr 58/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok813
     Uchwały VIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 16 czerwca 2015 roku989
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Reg1141
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 -2019751
     Uchwały VII Seji Rady Gminy w Janowie z dnia 7 maja 2015 roku1171
    ›    Uchwała Nr 32/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2014 rok950
    ›    Uchwała Nr 33/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2014 rok983
    ›    Uchwała Nr 34/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2014 rok864
    ›    Uchwała Nr 35/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów970
    ›    Uchwała Nr 36/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2014 rok1055
    ›    Uchwała Nr 37/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ze974
    ›    Uchwała Nr 38/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków1151
    ›    Uchwała Nr 39/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania959
    ›    Uchwała Nr 40/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy1007
    ›    Uchwała Nr 41/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok899
    ›    Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok900
    ›    Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej934
    ›    Uchwała Nr 44/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów867
     Uchwały VI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 marca 2015 roku1389
    ›    Uchwała Nr 20/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015954
    ›    Uchwała Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów1108
    ›    Uchwała Nr 22/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego1077
    ›    Uchwała Nr 23/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi912
    ›    Uchwała Nr 24/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2015954
    ›    Uchwała Nr 25/VI/15 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury960
    ›    Uchwała Nr 26/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok947
    ›    Uchwała Nr 27/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok1018
    ›    Uchwała Nr 28/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2015 rok976
    ›    Uchwała Nr 29/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2015 rok887
    ›    Uchwała Nr 30/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy1050
    ›    Uchwała Nr 31/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu965
     Uchwały V Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 lutego 2015 roku1145
    ›    Uchwała Nr 17/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Janów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy 891
    ›    Uchwała Nr 18/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok927
    ›    Uchwała Nr 19/V/15 Rady Gminy Janow z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok868
     Uchwały IV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 stycznia 2015 roku1250
    ›    Uchwała Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok1269
    ›    Uchwała Nr 13/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej1094
    ›    Uchwała Nr 14/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów1119
    ›    Uchwała Nr 15/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprwie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów1141
    ›    Uchwała Nr 16/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wp973
     ROK 2014887
     Uchwały III Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2014 roku1240
    ›    Uchwała nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów974
    ›    Uchwała nr 4/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Janów897
    ›    Uchwała nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów945
    ›    Uchwała nr 6/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów1604
    ›    Uchwała Nr 7/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok932
    ›    Uchwała Nr 8/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok971
    ›    Uchwała Nr 9/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok914
    ›    Uchwała Nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów1064
    ›    Uchwała Nr 11/III/14 Rady Gminy Janów w sprawie udzielenia dotacji na renowację ołtarza w zabytkowym kościele w Złotym Potoku - zabytku wpisanego do rejestru zabytków1032
    ›    Uchwała Nr 6/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów362
     Uchwały I Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 1 grudnia 2014 roku1099
    ›    Uchwała Nr 1/ I /14 Rady Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów 791
    ›    Uchwała Nr 2/ I /14 Rady Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów 864
   Uchwały VI kadencji Rady Gminy w Janowie11579
     ROK 20141350
     Uchwały L Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 listopada 2014 roku1255
    ›    Uchwała Nr 295/L/14 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.991
    ›    Uchwała Nr 296/L/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020.2367
    ›    Uchwała Nr 297/L/14 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok. 1072
    ›    Uchwała Nr 298/L/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.906
    ›    Uchwała Nr 299/L/14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 rok.936
    ›    Uchwała Nr 300/L/14 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.1058
    ›    Uchwała Nr 301/L/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.873
    ›    Uchwała Nr 302/L/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 899
     Uchwały XLIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 października 2014 roku1173
    ›    Uchwała Nr 288/XLIX/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.745
    ›    Uchwała Nr 289/XLIX/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.794
    ›    Uchwała Nr 290/XLIX/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.807
    ›    Uchwała Nr 291/XLIX/14 w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie.651
    ›    Uchwała Nr 292/XLIX/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.833
    ›    Uchwała Nr 293/XLIX/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.807
    ›    Uchwała Nr 294/XLIX/14 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów. 850
    ›    Uchwała Nr 287/XLIX/14 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2015.764
     Uchwały XLVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 września 2014 roku1153
    ›    Uchwała nr 283/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu1090
    ›    Uchwała nr 284/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok1003
    ›    Uchwała nr 285/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok974
    ›    Uchwała nr 286/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej960
     Uchwały XLVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 sierpnia 2014 roku1055
    ›    Uchwała Nr 280/XLVII/14 w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.876
    ›    Uchwała Nr 281/XLVII/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.769
    ›    Uchwała Nr 282/XLVII/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.780
     Uchwały XLVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 sierpnia 2014 roku1049
    ›    Uchwała Nr 276/XLVI/14 w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.826
    ›    Uchwała Nr 277/XLVI/14 w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Janów"786
    ›    Uchwała Nr 278/XLVI/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.740
    ›    Uchwała Nr 279/XLVI/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.726
     Uchwały XLV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 czerwca 2014 roku1129
    ›    Uchwała Nr 265/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2013 rok.897
    ›    Uchwała Nr 266/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2013 rok851
    ›    Uchwała Nr 267/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2013 rok.920
    ›    Uchwała Nr 268/XLV/14 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.910
    ›    Uchwała Nr 269/XLV/14 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023.1000
    ›    Uchwała Nr 270/XLV/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.771
    ›    Uchwała Nr 271/XLV/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.874
    ›    Uchwała Nr 272/XLV/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 949
    ›    Uchwała Nr 273/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2013 rok.877
    ›    Uchwała Nr 274/XLV/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.948
    ›    Uchwała Nr 275/XLV/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania na drogach powiatowych pn.: "Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1039S Kobyłczyce - Żuraw - Lipnik"945
     Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 maja 2014 roku1083
    ›    Uchwała Nr 264/XLIV/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 866
     Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2014 roku1075
    ›    Uchwała Nr 261/XLIII/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 1047
    ›    Uchwała Nr 262/XLIII/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 892
     Uchwały XLII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 31 marca 2014 roku1144
    ›    Uchwała Nr 259/XLII/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 898
    ›    Uchwała Nr 260/XLII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2013 rok. 898
     Uchwały XLI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2014 roku1233
    ›    Uchwała Nr 255/XLI/14 zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXVIII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.938
    ›    Uchwała Nr 256/XLI/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.959
    ›    Uchwała Nr 257/XLI/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.998
    ›    Uchwała Nr 258/XLI/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 917
     Uchwały XL Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lutego 2014 roku1300
    ›    Uchwała Nr 243/XL/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania fina1036
    ›    Uchwała Nr 244/XL/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1020
    ›    Uchwała Nr 245/XL/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.1100
    ›    Uchwała Nr 246/XL/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2014 rok.934
    ›    Uchwała Nr 247/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2014 rok.960
    ›    Uchwała Nr 248/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok.973
    ›    Uchwała Nr 249/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2014 rok.978
    ›    Uchwała Nr 250/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2014 rok.985
    ›    Uchwała Nr 251/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2014 rok.1135
    ›    Uchwała Nr 252/XL/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 1018
    ›    Uchwała Nr 253/XL/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.944
    ›    Uchwała Nr 254/XL/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 966
     Rok 20131011
     Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2013 roku1169
    ›    Uchwała Nr 240/XXXIX/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.983
    ›    Uchwała Nr 241/XXXIX/13 w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.1478
    ›    Uchwała Nr 242/XXXIX/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej1309
     Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 10 grudnia 2013 roku1190
    ›    Uchwała Nr 238/XXXVIII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.923
    ›    Uchwała Nr 239/XXXVIII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł 909
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 listopada 2013 roku1328
    ›    Uchwała Nr 225/XXXVII/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.821
    ›    Uchwała Nr 226/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów.1000
    ›    Uchwała Nr 228/XXXVII/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.1010
    ›    Uchwała Nr 229/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.907
    ›    Uchwała Nr 230/XXXVII/13 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.983
    ›    Uchwała Nr 231/XXXVII/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.1049
    ›    Uchwała Nr 232/XXXVII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł.959
    ›    Uchwała Nr 233/XXXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.909
    ›    Uchwała Nr 234/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.962
    ›    Uchwała Nr 235/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.965
    ›    Uchwała Nr 236/XXXVII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji1052
    ›    Uchwała Nr 237/XXXVII/13 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie1197
    ›    Uchwała Nr 227/XXXVII/13 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.1096
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 8 października 2013 roku1332
    ›    Uchwała Nr 220/XXXVI/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.1039
    ›    Uchwała Nr 221/XXXVI/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.1011
    ›    Uchwała Nr 222/XXXVI/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.1001
    ›    Uchwała Nr 223/XXXVI/13 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.1154
    ›    Uchwała Nr 224/XXXVI/13 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 1200
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 lipca 2013 roku1245
    ›    Uchwała Nr 219/XXXV/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów1022
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 czerwca 2013 roku1318
    ›    Uchwała Nr 210/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2012 rok.1208
    ›    Uchwała Nr 211/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2012 rok.1067
    ›    Uchwała Nr 212/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2012 rok.1243
    ›    Uchwała Nr 213/XXXIV/13 zmieniająca uchwałę Nr 194/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie.978
    ›    Uchwała Nr 214/XXXIV/13 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminie Janów ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.1192
    ›    Uchwała Nr 215/XXXIV/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.1042
    ›    Uchwała Nr 216/XXXIV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok. 1036
    ›    Uchwała Nr 217/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.1098
    ›    Uchwała Nr 218/XXXIV/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 1062
    ›    Uchwała Nr 194/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie1094
    ›    Uchwała Nr 195/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2012 rok1085
    ›    Uchwała Nr 196/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej1025
    ›    Uchwała Nr 197/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 ? 20151200
    ›    Uchwała Nr 198/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok1107
    ›    Uchwała Nr 199/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok1121
    ›    Uchwała Nr 200/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok1098
    ›    Uchwała Nr 201/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok1104
    ›    Uchwała Nr 202/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok1064
    ›    Uchwała Nr 203/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok1094
    ›    Uchwała Nr 204/XXXIII/13 w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 20131125
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 maja 2013 roku1567
    ›    Uchwała Nr 205/XXXIII/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Janów na 2013 rok1112
    ›    Uchwała Nr 206/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015"1174
    ›    Uchwała Nr 207/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków1286
    ›    Uchwała Nr 208/XXXIII/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska1643
    ›    Uchwała Nr 209/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów1138
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 12 marca 2013 roku1538
    ›    Uchwała Nr 188/XXXI/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2013 rok.1102
    ›    Uchwała Nr 189/XXXI/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.1261
    ›    Uchwała Nr 190/XXXI/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.1278
    ›    Uchwała Nr 191/XXXI/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.1402
    ›    Uchwała Nr 192/XXXI/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.1348
    ›    Uchwała Nr 193/XXXI/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 1341
    ›    Uchwała Nr 183/XXX/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Surowca z dnia 7 sierpnia 2012 roku na Wójta Gminy Janów1111
    ›    Uchwała Nr 184/XXX/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok971
    ›    Uchwała Nr 185/XXX/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok926
    ›    Uchwała Nr 186/XXX/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej1059
    ›    Uchwała Nr 187/XXX/2013 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie966
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 lutego 2013 roku1337
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2013 roku1331
    ›    Uchwała Nr 176/XXIX/13 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.1331
    ›    Uchwała Nr 177/XXIX/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.1161
    ›    Uchwała Nr 178/XXIX/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.1635
    ›    Uchwała Nr 179/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok.1184
    ›    Uchwała Nr 180/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2013 rok.1110
    ›    Uchwała Nr 181/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.1155
    ›    Uchwała Nr 182/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2013 rok.1224
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 stycznia 2013 roku1394
    ›    Uchwały Nr 174/XXVIII/13 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 1202
    ›    Uchwały Nr 175/XXVIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 1185
     ROK 20121387
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2012 roku1479
    ›    Uchwała Nr 168/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.1109
    ›    Uchwała Nr 169/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.1105
    ›    Uchwała Nr 170/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.1080
    ›    Uchwała Nr 171/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.1090
    ›    Uchwała Nr 172/XXVII/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.1161
    ›    Uchwała Nr 173/XXVII/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów. 1319
    ›    Uchwała Nr 167/XXVII/12 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury1333
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2012 roku1224
    ›    Uchwała Nr 161/XXVI/12 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ludwika Heinscha.1020
    ›    Uchwała Nr 162/XXVI/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.1079
    ›    Uchwała Nr 163/XXVI/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.1104
    ›    Uchwała Nr 164/XXVI/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.1073
    ›    Uchwała Nr 165/XXVI/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok.1172
    ›    Uchwała Nr 166/XXVI/12 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie.1115
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 23 listopada 2012 roku1266
    ›    Uchwała Nr 152/XXV/12 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.1055
    ›    Uchwała Nr 153/XXV/12 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Janów.1056
    ›    Uchwała Nr 154/XXV/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów.1135
    ›    Uchwała Nr 155/XXV/12 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.1176
    ›    Uchwała Nr 156/XXV/12 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.1086
    ›    Uchwała Nr 157/XXV/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.1057
    ›    Uchwała Nr 158/XXV/12 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.1047
    ›    Uchwała Nr 159/XXV/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.1094
    ›    Uchwała Nr 160/XXV/12 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospoda1238
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2012 roku1378
    ›    Uchwała Nr 150/XXIV/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 1004
    ›    Uchwała Nr 151/XXIV/12 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 1119
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 21 września 2012 roku1553
    ›    Uchwała Nr 145/XXIII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.1017
    ›    Uchwała Nr 146/XXIII/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.1168
    ›    Uchwała Nr 147/XXIII/12 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 1111
    ›    Uchwała Nr 148/XXIII/12 w sprawie zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego zadania realizowanego w ramach Wieloletniego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno - komuni1047
    ›    Uchwała Nr 149/XXIII/12 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złoty Potok 1030
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku1468
    ›    Uchwała Nr 136/XXII/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z. o.o.1043
    ›    Uchwała Nr 137/XXII/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich.1183
    ›    Uchwała Nr 138/XXII/12 w sprawie aktualności miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów.1126
    ›    Uchwała Nr 139/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.1056
    ›    Uchwała Nr 140/XXII/12 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie.1116
    ›    Uchwała Nr 141/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok976
    ›    Uchwała Nr 142/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.982
    ›    Uchwała Nr 143/XXII/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.1077
    ›    Uchwała Nr 144/XXII/12 w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 1338
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 czerwca 2012 roku1564
    ›    Uchwała Nr 120/XXI/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.1272
    ›    Uchwała Nr 121/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2011 rok.1056
    ›    Uchwała Nr 122/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2011 rok.1120
    ›    Uchwała Nr 123/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2011 rok.1194
    ›    Uchwała Nr 124/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.1096
    ›    Uchwała Nr 125/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.1087
    ›    Uchwała Nr 126/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.1099
    ›    Uchwała Nr 127/XXI/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.1116
    ›    Uchwała Nr 128/XXI/12 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów.1219
    ›    Uchwała Nr 129/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2012 rok.1145
    ›    Uchwała Nr 130/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2012 rok.1051
    ›    Uchwała Nr 131/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok. 1111
    ›    Uchwała Nr 132/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok.1158
    ›    Uchwała Nr 133/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok.1174
    ›    Uchwała Nr 134/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.1095
    ›    Uchwała Nr 135/XXI/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok1182
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 maja 2012 roku1479
    ›    Uchwała Nr 116/XX/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.1259
    ›    Uchwała Nr 117/XX/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.1186
    ›    Uchwała Nr 118/XX/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł.906
    ›    Uchwała Nr 119/XX/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok1097
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 kwietnia 2012 roku1801
    ›    Uchwała Nr 113/XIX/12 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd"1355
    ›    Uchwała Nr 114/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2011 rok1069
    ›    Uchwała Nr 115/XIX/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok1102
    ›    Uchwała Nr 112/XIX/12 w sprawie uchwalenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok1073
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 stycznia 2012 roku1644
    ›    Uchwała Nr 110/XVIII/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok1175
    ›    Uchwała Nr 111/XVIII/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 1093
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 24 stycznia 2012 roku1608
    ›    Uchwała Nr 105/XVII/12 w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.1450
    ›    Uchwała Nr 106/XVII/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji.1413
    ›    Uchwała Nr 107/XVII/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.1219
    ›    Uchwała Nr 108/XVII/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.1136
    ›    Uchwała Nr 109/XVII/12 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlec. 1189
     Uchwały XVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2011 roku1610
    ›    Uchwała Nr 98/XVI/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.1313
    ›    Uchwała Nr 99/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1202
    ›    Uchwała Nr 100/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1185
    ›    Uchwała Nr 101/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1072
    ›    Uchwała Nr 102/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1145
    ›    Uchwała Nr 103/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1182
    ›    Uchwała Nr 104/XVI/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 1214
     ROK 20111327
     Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2011 roku1575
    ›    Uchwała Nr 93/XV/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XII/11 z dnia 26 października 2011r 1158
    ›    Uchwała Nr 94/XV/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 978 000,00 zł.1135
    ›    Uchwała Nr 95/XV/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1135
    ›    Uchwała Nr 96/XV/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1048
    ›    Uchwała Nr 97/XV/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1085
     Uchwały XIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 15 listopada 2011 roku1706
    ›    Uchwała Nr 86/XIII/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1123
    ›    Uchwała Nr 87/XIII/11 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2012 r.1248
    ›    Uchwała Nr 88/XIII/11 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego 1125
    ›    Uchwała Nr 89/XIII/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 1165
    ›    Uchwała Nr 90/XIII/11 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok 1143
    ›    Uchwała Nr 91/XIII/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1256
    ›    Uchwała Nr 92/XIII/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej1139
     Uchwały XII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 października 2011 roku1575
    ›    Uchwała Nr 78/XII/11 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" z siedzibą w Krakowie1260
    ›    Uchwała Nr 79/XII/11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2012-20151260
    ›    Uchwała Nr 80/XII/11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2012-20151188
    ›    Uchwała Nr 81/XII/11 w sprawie przekazania zadań oświatowych1223
    ›    Uchwała Nr 82/XII/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok1226
    ›    Uchwała Nr 83/XII/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł1119
    ›    Uchwała Nr 84/XII/11 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. oceny działalności gminnych instytucji kultury 1145
    ›    Uchwała Nr 85/XII/11 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793" na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy1286
     Uchwały XI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 października 2011 roku1725
    ›    Uchwała Nr 75/XI/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.1286
    ›    Uchwała Nr 76/XI/11 w sprawie zawarcia umowy o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec -DW793" na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy 1191
    ›    Uchwała Nr 77/XI/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów" nr WND-POKL.09.01.02-24-103/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Pro1334
     Uchwały X Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 września 2011 roku1770
    ›    Uchwała Nr 68/X/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o. o. w organizacji.1308
    ›    Uchwała Nr 69/X/11 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 -2015.1199
    ›    Uchwała Nr 70/X/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1123
    ›    Uchwała Nr 71/X/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1113
    ›    Uchwała Nr 72/X/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1159
    ›    Uchwała Nr 73/X/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1211
    ›    Uchwała Nr 74/X/11 w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego".1129
     Uchwały IX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 czerwca 2011 roku1707
    ›    Uchwała Nr 61/IX/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1064
    ›    Uchwała Nr 62/IX/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1114
    ›    Uchwała Nr 63/IX/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.1176
    ›    Uchwała Nr 64/IX/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.1092
    ›    Uchwała Nr 65/IX/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok1183
    ›    Uchwała Nr 66/IX/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Janów. 1226
    ›    Uchwała Nr 67/IX/11 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego.1222
     Uchwały VIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 maja 2011 roku1671
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie,1307
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przyszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów,1220
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2010 rok,1175
    ›    Uchwała Nr 55/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2010 rok,1187
    ›    Uchwała Nr 56/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2010 rok,1150
    ›    Uchwała Nr 57/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok,1118
    ›    Uchwała Nr 58/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,1158
    ›    Uchwała Nr 59/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1093 S w m. Lusławice o dł. 600 mb na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną,1198
    ›    Uchwała Nr 60/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego1172
     Uchwały VII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 kwietnia 2011 roku1950
    ›    Uchwała Nr 46/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2010 rok,1269
    ›    Uchwała Nr 47/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia sposobu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów,1242
    ›    Uchwała Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Janów1403
    ›    Uchwała Nr 49/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, 1223
    ›    Uchwała Nr 50/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, 1286
    ›    Uchwała Nr 51/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 1271
     Uchwały VI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 lutego 2011 roku 1983
    ›    Uchwała Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. 1493
    ›    Uchwała Nr 39/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.1264
    ›    Uchwała Nr 40/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.1188
    ›    Uchwała Nr 41/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany uchwały Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka".1272
    ›    Uchwała Nr 42/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży1406
    ›    Uchwała Nr 43/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1346
    ›    Uchwała Nr 44/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.1275
    ›    Uchwała Nr 45/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej Janów" w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.1440
    ›    Uchwała Nr 32/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,1221
    ›    Uchwała Nr 33/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 26/IV/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015,1275
    ›    Uchwała Nr 34/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych,1272
    ›    Uchwała Nr 35/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą 1284
    ›    Uchwała Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 ? 2015,1257
    ›    Uchwała Nr 37/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 1865
     Uchwały V Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku. 1756
     ROK 20101503
     Uchwały IV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku1919
    ›    Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok1259
    ›    Uchwała nr 22/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok1207
    ›    Uchwała nr 23/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok1238
    ›    Uchwała nr 24/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie1185
    ›    Uchwała nr 25/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 1238
    ›    Uchwała nr 26/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015 1198
    ›    Uchwała nr 27/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami1241
    ›    Uchwała nr 28/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na czas nieoznaczony1244
    ›    Uchwała nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok 1226
    ›    Uchwała nr 30/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych 1250
    ›    Uchwała nr 31/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów1293
     Uchwały III Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku1989
    ›    Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok 1821
    ›    Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1438
    ›    Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok 1380
    ›    Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych 1352
    ›    Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł1343
    ›    Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie 1227
    ›    Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przekazania zadań oświatowych1283
    ›    Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"1259
    ›    Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 1360
    ›    Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy1614
    ›    Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów1340
    ›    Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej1464
    ›    Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów 1397
    ›    Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok1298
    ›    Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie1282
    ›    Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie1317
    ›    Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie 1415
     Uchwały II Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2010 roku1740
    ›    Uchwała Nr 3/ II /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy1212
     Uchwały I Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 listopada 2010 roku1763
    ›    Uchwała Nr 1/ I /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie1218
    ›    Uchwała Nr 2/ I /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie1235
   Uchwały V kadencji Rady Gminy w Janowie8399
     ROK 20101604
     Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku1727
    ›    Uchwała Nr 318/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów.1184
    ›    Uchwała Nr 319/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 1200
    ›    Uchwała Nr 320/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.1197
    ›    Uchwała Nr 321/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok1188
    ›    Uchwała Nr 322/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.1219
    ›    Uchwała Nr 323/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 258 000,00 zł. 1194
    ›    Uchwała Nr 324/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 1191
    ›    Uchwała Nr 314/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok1249
    ›    Uchwała Nr 315/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów.1137
    ›    Uchwała Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka.1165
    ›    Uchwała Nr 317/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasek. 1197
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku1583
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 sierpnia 2010 roku1519
    ›    Uchwała Nr 313/XXXVI/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym1248
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku1693
    ›    Uchwała Nr 299/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach1257
    ›    Uchwała Nr 300/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010.1193
    ›    Uchwała Nr 301/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.1253
    ›    Uchwała Nr 302/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.1218
    ›    Uchwała Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze1200
    ›    Uchwała Nr 304/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze.1106
    ›    Uchwała Nr 305/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł. 1207
    ›    Uchwała Nr 306/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. dla Zakładu Gospodarki Komu1230
    ›    Uchwała Nr 307/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia Gminy Janów do projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów".1199
    ›    Uchwała Nr 308/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 198/XXIII//2009 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żuraw".1152
    ›    Uchwała Nr 309/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlec1250
    ›    Uchwała Nr 310/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórze.1102
    ›    Uchwała Nr 311/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.1226
    ›    Uchwała Nr 312/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia nr 385/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zakazu używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarsk961
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku1784
    ›    Uchwała Nr 287/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2009 rok.1308
    ›    Uchwała Nr 288/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2009 rok.1288
    ›    Uchwała Nr 289/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2009 rok1272
    ›    Uchwała Nr 290/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.1160
    ›    Uchwała Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.1466
    ›    Uchwała Nr 292/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.1327
    ›    Uchwała Nr 293/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.1303
    ›    Uchwała Nr 294/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku.1299
    ›    Uchwała Nr 295/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 257/XXIX/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 140 000,00 zł.1306
    ›    Uchwała Nr 296/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł.1327
    ›    Uchwała Nr 297/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.1278
    ›    Uchwała Nr 298/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.1347
    ›    Uchwała Nr 275/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2009 rok1403
    ›    Uchwała Nr 276/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie1336
    ›    Uchwała Nr 277/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki1375
    ›    Uchwała Nr 278/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.1371
    ›    Uchwała Nr 279/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S ? DK46 ? Zrębic1473
    ›    Uchwała Nr 280/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:zmiany budżetu Gminy na 2010 rok1308
    ›    Uchwała Nr 281/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok1407
    ›    Uchwała Nr 282/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok1380
    ›    Uchwała Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.1295
    ›    Uchwała Nr 284/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości1297
    ›    Uchwała Nr 286/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.1585
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku1572
     Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku1672
    ›    Uchwała Nr 268/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury 1258
    ›    Uchwała Nr 269/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. H1265
    ›    Uchwała Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok1434
    ›    Uchwała Nr 271/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 1220
    ›    Uchwała Nr 272/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie albo wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.1255
    ›    Uchwała Nr 273/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości1273
    ›    Uchwała Nr 274/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów1320
     ROK 20091397
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2009 roku2145
    ›    Uchwała Nr 264/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.1192
    ›    Uchwała Nr 265/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.1121
    ›    Uchwała Nr 266/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.1121
    ›    Uchwała Nr 267/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.1172
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009 roku1530
    ›    Uchwała Nr 260/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów1215
    ›    Uchwała Nr 261/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego1137
    ›    Uchwała Nr 262/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 491 400,00 zł1142
    ›    Uchwała Nr 263/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Janów1354
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku1627
    ›    Uchwała Nr 250/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjn1270
    ›    Uchwała Nr 251/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów.1471
    ›    Uchwała Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.1767
    ›    Uchwała Nr 253/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok. 1245
    ›    Uchwała Nr 254/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.1315
    ›    Uchwała Nr 255/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok. 1298
    ›    Uchwała Nr 256/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego1256
    ›    Uchwała Nr 257/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.140.000,00 zł1272
    ›    Uchwała Nr 258/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.1225
    ›    Uchwała Nr 259/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.1193
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku1622
    ›    Uchwała Nr 238/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie.1207
    ›    Uchwała Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.1254
    ›    Uchwała Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.1259
    ›    Uchwała Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przekazania zadań oświatowych1220
    ›    Uchwała Nr 242/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 339 302,57 zł.1158
    ›    Uchwała Nr 243/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.1209
    ›    Uchwała Nr 244/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok1155
    ›    Uchwała Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia1286
    ›    Uchwała Nr 246/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości1189
    ›    Uchwała Nr 247/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości1188
    ›    Uchwała Nr 248/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 1270
    ›    Uchwała Nr 249/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren"1188
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku1618
    ›    Uchwała Nr 230/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 1367
    ›    Uchwała Nr 231/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok.1109
    ›    Uchwała Nr 232/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji,1193
    ›    Uchwała Nr 233/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok,1184
    ›    Uchwała Nr 234/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł1158
    ›    Uchwała Nr 235/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok, 1181
    ›    Uchwały Nr 236/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok1182
    ›    Uchwały Nr 237/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok1184
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 lipca 2009 roku1548
    ›    Uchwała Nr 225/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok1157
    ›    Uchwała Nr 226/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok1214
    ›    Uchwała Nr 227/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok1149
    ›    Uchwała Nr 228/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej1177
    ›    Uchwała Nr 229/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości1351
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku1669
    ›    Uchwała Nr 215/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance. 1323
    ›    Uchwała Nr 216/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów. 1247
    ›    Uchwała Nr 217/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2008 rok.1091
    ›    Uchwała Nr 218/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie.1290
    ›    Uchwała Nr 219/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok.1230
    ›    Uchwała Nr 220/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 1220
    ›    Uchwała Nr 221/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 1234
    ›    Uchwała Nr 222/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki1212
    ›    Uchwała Nr 223/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Janów".1339
    ›    Uchwała Nr 224/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uznania nieruchomości za drogi gminne1218
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku1653
    ›    Uchwała Nr 207/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2008 rok.1245
    ›    Uchwała Nr 208/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2008 rok.1207
    ›    Uchwała Nr 209/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 1159
    ›    Uchwała Nr 210/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 1166
    ›    Uchwały Nr 211/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 1272
    ›    Uchwała Nr 212/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: nadania nazwy ulicy w Janowie.1127
    ›    Uchwała Nr 213/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.1167
    ›    Uchwały Nr 214/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 rok1227
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku1741
    ›    Uchwała Nr 192/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2008 rok.1234
    ›    Uchwała Nr 193/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, 1309
    ›    Uchwała Nr 194/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.1333
    ›    Uchwała Nr 195/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania n1446
    ›    Uchwała Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów.1290
    ›    Uchwała Nr 197/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złoty Potok.1249
    ›    Uchwała Nr 198/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żuraw1286
    ›    Uchwała Nr 199/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok 1274
    ›    Uchwała Nr 200/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok 1251
    ›    Uchwała Nr 201/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.1327
    ›    Uchwała Nr 202/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2009-2011.1306
    ›    Uchwała Nr 203/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów. 1280
    ›    Uchwała Nr 204/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów.1270
    ›    Uchwała Nr 205/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku.1249
    ›    Uchwała Nr 206/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi.1823
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku1856
    ›    Uchwała Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 i 7 ustawy - Karta Nauczyciela.1268
    ›    Uchwała Nr 185/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów.1262
    ›    Uchwała Nr 186/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.1341
    ›    Uchwała Nr 187/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia dopłat do 1m3 oczyszczonych ścieków oraz do 1m3 dostarczonej wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów. 1714
    ›    Uchwała Nr 188/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.1265
    ›    Uchwała Nr 189/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 1293
    ›    Uchwała Nr 190/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.2036
    ›    Uchwała Nr 191/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.1191
     ROK 20081511
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku1724
    ›    Uchwała Nr 171/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych1379
    ›    Uchwała Nr 172/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E - Powiat Częstochowski"1315
    ›    Uchwała Nr 173/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów.1263
    ›    Uchwała Nr 174/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach1272
    ›    Uchwała Nr 175/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1221
    ›    Uchwała Nr 176/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1267
    ›    Uchwała Nr 177/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1265
    ›    Uchwała Nr 178/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1249
    ›    Uchwała Nr 179/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1244
    ›    Uchwała Nr 180/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1276
    ›    Uchwała Nr 181/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1266
    ›    Uchwała Nr 182/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej", 1274
    ›    Uchwała Nr 183/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz1219
    ›    Uchwała Nr 158/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnyc1277
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku1716
    ›    Uchwała Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny1377
    ›    Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie 1362
    ›    Uchwała Nr 161/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł.1309
    ›    Uchwała Nr 162/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.1292
    ›    Uchwała Nr 163/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.1285
    ›    Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok2033
    ›    Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.1483
    ›    Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej. 1361
    ›    Uchwała Nr 167/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.1295
    ›    Uchwała Nr 168/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.1319
    ›    Uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.1391
    ›    Uchwała Nr 170/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.1284
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2008 roku1578
    ›    Uchwała Nr 152/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1230
    ›    Uchwała Nr 153/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1207
    ›    Uchwała Nr 154/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1209
    ›    Uchwała Nr 155/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1169
    ›    Uchwała Nr 157/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów1173
    ›    Uchwała Nr 124/XXII Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 115/XIX/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 202058
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku1636
    ›    Uchwała Nr 137/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu1686
    ›    Uchwała Nr 138/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1280
    ›    Uchwała Nr 139/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1280
    ›    Uchwała Nr 140/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1317
    ›    Uchwała Nr 141/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy1240
    ›    Uchwała Nr 142/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy1298
    ›    Uchwała Nr 143/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku1294
    ›    Uchwała Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"1279
    ›    Uchwała Nr 145/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości1289
    ›    Uchwała Nr 146/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości1310
    ›    Uchwała Nr 147/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów1288
    ›    Uchwała Nr 148/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów1298
    ›    Uchwała Nr 149/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie1233
    ›    Uchwała Nr 150/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Janów1230
    ›    Uchwała Nr 151/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Janów dla Gminy Blachownia przeznaczonej na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 16 sierpnia 2008 r.1294
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku1629
    ›    Uchwała Nr 123/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.1244
    ›    Uchwała Nr 124/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok.1230
    ›    Uchwała Nr 125/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów1201
    ›    Uchwała Nr 126/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów.1296
    ›    Uchwała Nr 127/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja po1344
    ›    Uchwała Nr 128/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywej integracji" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki1252
    ›    Uchwała Nr 129/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII P1297
    ›    Uchwała Nr 130/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie1214
    ›    Uchwała Nr 131/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".1294
    ›    Uchwała Nr 132/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Turystyczna Dolina Wiercicy"1284
    ›    Uchwała Nr 133/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.1223
    ›    Uchwała Nr 134/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.1299
    ›    Uchwała Nr 135/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów1246
    ›    Uchwała Nr 136/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów1217
     Uchwały XVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku1708
    ›    Uchwała Nr 109/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów 1383
    ›    Uchwała Nr 110/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1357
    ›    Uchwała Nr 111/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok1375
    ›    chwała Nr 112/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Częstochowy1328
    ›    Uchwała Nr 113/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2007 rok1360
    ›    Uchwała Nr 114/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2007 rok1315
    ›    Uchwała Nr 115/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 20081339
    ›    Uchwała Nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku1384
    ›    Uchwała Nr 117/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji Mieczysław Dziurkowski1362
    ›    Uchwała Nr 119/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w celu poszerzenia dróg położonych w Gminie Janów1273
    ›    Uchwała Nr 120/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Janów1335
    ›    Uchwała Nr 121/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok1223
    ›    Uchwała Nr 122/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi 1266
     Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku1766
    ›    Uchwała Nr 102/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie.1251
    ›    Uchwała Nr 103/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów1231
    ›    Uchwała Nr 104/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.1582
    ›    Uchwała Nr 105/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności p1268
    ›    Uchwała Nr 106/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynków1237
    ›    Uchwała Nr 107/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Janów" na lata 2008 - 20131345
    ›    Uchwała Nr 108/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów na 2007 rok1267
     Uchwały XIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku1622
    ›    Uchwała Nr 94/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok1243
    ›    Uchwała Nr 95/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na ter1269
    ›    Uchwała Nr 96/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 1255
    ›    Uchwała Nr 97/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów1219
    ›    Uchwała Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów1427
    ›    Uchwała Nr 100/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złoty1297
    ›    Uchwała Nr 99/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Janowie1397
    ›    Uchwała Nr 101/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie1244
     ROK 20071660
     Uchwały XIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku1688
    ›    Uchwała Nr 87/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1358
    ›    Uchwała Nr 88/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1443
    ›    Uchwała Nr 89/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1387
    ›    Uchwała Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i nadania pierwszego Statutu Muzeum1515
    ›    Uchwała Nr 91/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów1450
    ›    Uchwała Nr 92/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie podjęcia współpracy z gminą Hutir - Budyliu powiat Sniatyń województwo Iwano - Frankowskie na Ukrainie i gminą Janów, powiatu częstochowskiego w Polsce1349
    ›    Uchwała Nr 93/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości1399
     Uchwały XII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku1536
    ›    Uchwała Nr 78/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1365
    ›    Uchwała Nr 79/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1340
    ›    Uchwała Nr 80/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1388
    ›    Uchwała Nr 81/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela1232
    ›    Uchwała Nr 82/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy1402
    ›    Uchwała Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków 1776
    ›    Uchwała Nr 84/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 1261
    ›    Uchwała Nr 85/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych1360
    ›    Uchwała Nr 86/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia nieoprocentowanej pożyczki na realizację II Schematu Pilotażowego Programu Leader + dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie, kt1351
     Uchwały XI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku1560
    ›    Uchwała Nr 74/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok. 1268
    ›    Uchwała Nr 75/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2007 - 2010.1267
    ›    Uchwała Nr 76/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Janowie1286
    ›    Uchwała Nr 77/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janów na lata 2008 - 20131382
     Uchwały X Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku1639
    ›    Uchwała Nr 63/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 1392
    ›    Uchwała Nr 64/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie.1446
    ›    Uchwała Nr 65/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników1283
    ›    Uchwała Nr 66/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie poparcia starań o rozegranie meczów w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie.1386
    ›    Uchwała Nr 67/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VIII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt.1286
    ›    Uchwała Nr 68/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych.1340
    ›    Uchwała Nr 69/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2007 rok.1352
    ›    Uchwała Nr 70/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 020 000,00 zł1276
    ›    Uchwała Nr 71/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie gminy Janów1477
    ›    Uchwała Nr 72/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów1391
    ›    Uchwała Nr 73/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.1357
     Uchwały IX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku1681
    ›    Uchwała Nr 56/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1347
    ›    Uchwała Nr 57/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1408
    ›    Uchwała Nr 58/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 1324
    ›    Uchwała Nr 59/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości1369
    ›    Uchwała Nr 60/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 1328
    ›    Uchwała Nr 61/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu Natura 2000 1417
    ›    Uchwała Nr 62/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod na1328
     Uchwały VIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku.1755
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii co do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i „Stawki”1513
    ›    Uchwała Nr 50/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Janów1406
    ›    Uchwała Nr 51/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt1301
    ›    Uchwała Nr 52/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2007 1437
    ›    Uchwała Nr 53/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela1452
    ›    Uchwała Nr 54/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2006 rok1392
    ›    Uchwała Nr 55/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2006 rok1435
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie1303
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy1416
     Uchwały VII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku.1813
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2006 rok1348
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie1298
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów1277
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów1297
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Janowie1344
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok1434
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok1754
     Uchwały VI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku.1682
    ›    Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednsego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ja1421
    ›    Uchwała Nr 28/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na teren1428
    ›    Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w 1332
    ›    Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie1399
    ›    Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Ka1428
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy1441
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Janów1361
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Złotym Potoku1552
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie1416
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów1422
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi Piasek1389
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"1445
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.1786
     Uchwały V Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 lutego 2007 roku.1672
    ›    Uchwała Nr 26/V/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Koziegłowy1290
    ›    Uchwała Nr 23/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok1399
     Uchwały IV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku.1821
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Janów1389
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów1429
     ROK 20061661
     Uchwały III Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku.1968
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok1436
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok1464
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866 995,00 zł1467
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok1435
    ›    Uchwała Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy1550
    ›    Uchwała Nr 19/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów1519
    ›    Uchwała Nr 20/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie1454
    ›    Uchwała Nr 21/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w spraiwe zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej1607
    ›    Uchwała Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie1505
     Uchwały II Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku.1956
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie1471
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie1486
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie1410
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie1451
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie1513
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie1380
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2006 rok1453
    ›    Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansoweo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok1363
    ›    Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków.3046
    ›    Uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny żyta ustalonej dla celów podatku rolnego1433
    ›    Uchwała Nr 13/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenie wzoru formularzy i deklaracji podatkowych1607
     Uchwały I Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 Listopada 2006 roku.1894
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie1346
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Janowie1393
   Uchwały IV kadencji Rady Gminy w Janowie6654
     ROK 20061706
     Uchwały XLVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku1940
    ›    Uchwała Nr 290/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 r.1520
    ›    Uchwała Nr 291/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok1557
    ›    Uchwała Nr 292/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok.1533
    ›    Uchwała Nr 293/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych1523
    ›    Uchwała Nr 294/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie1563
    ›    Uchwała Nr 295/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego1514
    ›    Uchwała Nr 296/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów1543
    ›    Uchwała Nr 297/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie nabycia w użytkowanie nieruchomości położonych we wsi Złoty Potok, gm. Janów1606
     Uchwały XLV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku1875
    ›    Uchwała Nr 280/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.1534
    ›    Uchwała Nr 281/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.1395
    ›    Uchwała Nr 282/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania1522
    ›    Uchwała Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu1629
    ›    Uchwała Nr 284/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok1442
    ›    Uchwała Nr 285/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok1524
    ›    Uchwała Nr 286/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w mi1394
    ›    Uchwała Nr 287/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Olsztynie1503
    ›    Uchwała Nr 288/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości1618
    ›    Uchwała Nr 289/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 279/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006r1481
     Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku1862
    ›    Uchwała Nr 276/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.1537
    ›    Uchwała Nr 277/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Gminie Janów1495
    ›    Uchwała Nr 272/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866.995,00 zł1547
    ›    Uchwała Nr 273/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy1437
    ›    Uchwała Nr 274/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok1458
    ›    Uchwała Nr 275/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok.1506
    ›    Uchwała Nr 278/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów1582
    ›    Uchwała Nr 279/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: nadania nazwy "Osiedle Aleja Klonów" w miejscowości Złoty Potok1599
     Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 17 maja 2006 roku1805
    ›    Uchwała Nr 268/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok1459
    ›    Uchwała Nr 269/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów1651
    ›    Uchwała Nr 270/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy1490
    ›    Uchwała Nr 271/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej1400
     Uchwały XLII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 kwietnia 2006 roku1810
    ›    Uchwała Nr 262/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł.1487
    ›    Uchwała Nr 263/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 20051454
    ›    Uchwała Nr 264/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie:ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie.1459
    ›    Uchwała Nr 265/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków1436
    ›    Uchwała Nr 266/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.1417
    ›    Uchwała Nr 267/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy na rok 2005 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2005.2360
     Uchwały XLI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 marca 2006 roku1883
    ›    Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.1535
    ›    Uchwała Nr 254/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.1455
    ›    Uchwała Nr 255/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.1522
    ›    Uchwała Nr 256/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów3535
    ›    Uchwała Nr 257/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.1337
    ›    Uchwała Nr 258/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.1465
    ›    Uchwała Nr 259/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty.1475
    ›    Uchwała Nr 260/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.1513
    ›    Uchwały Nr 261/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.1875
     Uchwały XL Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 stycznia 2006 roku1865
    ›    Uchwała Nr 248/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz przedłużenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów1400
    ›    Uchwała Nr 249/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w1401
    ›    Uchwała Nr 250/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością.1337
    ›    Uchwała Nr 251/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej1598
    ›    Uchwała Nr 252/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej1419
     ROK 20052132
    ›    Uchwała Nr 242/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.1532
    ›    Uchwała Nr 243/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Nr 240/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok1745
    ›    Uchwała Nr 244/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie.1593
    ›    Uchwała Nr 245/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przekształcenia jednostki budżetowej – Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie – w instytucję kultury o nazwie „Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie&1624
    ›    Uchwała Nr 246/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów1559
    ›    Uchwała Nr 247/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej.1486
     Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2005 roku1693
    ›    Uchwała Nr 236/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.1443
    ›    Uchwała Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej1457
    ›    Uchwała Nr 238/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodkó1422
    ›    Uchwała Nr 239/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.1433
    ›    Uchwała Nr 240/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.1830
    ›    Uchwała Nr 241/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych.1505
     Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku1679
    ›    Uchwała Nr 219/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej1465
    ›    Uchwała Nr 220/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 20051406
    ›    Uchwała Nr 221/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok1428
    ›    Uchwała Nr 222/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczek w kwocie 404 727,00 zł1548
    ›    Uchwała Nr 223/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 152 074,00 zł1466
    ›    Uchwała Nr 224/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 252 653,00 zł1448
    ›    Uchwała Nr 225/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 147 732,00 zł1478
    ›    Uchwała Nr 226/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 395 273,00 zł1509
    ›    Uchwała Nr 227/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.1482
    ›    Uchwała Nr 228/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł1444
    ›    Uchwała Nr 229/XXXVII/2005 w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.1532
    ›    Uchwała Nr 230/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością gruntową przez Wójta Gminy.1517
    ›    Uchwała Nr 231/XXXVII/2005 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę drółg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549".1527
    ›    Uchwała Nr 232/XXXVII/2005 w sprawie: deklaracji przez Radę Gminy w Janowie o zabezpieczeniu środków w 2006 roku na "Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej".1574
    ›    Uchwała Nr 233/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.1475
    ›    Uchwała Nr 234/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej1473
    ›    Uchwała Nr 235/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.1489
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 23 września 2005 roku1688
    ›    Uchwała Nr 218/XXXVI/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł1412
    ›    Uchwała Nr 217/XXXVI/2005 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów4038
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 2 sierpnia 2005 roku1656
    ›    Uchwała Nr 209/XXXV/2005 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Janów1546
    ›    Uchwała Nr 210/XXXV/2005 w sprawie: odkreślenie zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych przez Wójta Gminy1420
    ›    Uchwała Nr 211/XXXV/2005 w sprawie: nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku.1483
    ›    Uchwała Nr 212/XXXV/2005 w sprawie: zmiany w planie budżetu gminy na 2005 rok1528
    ›    Uchwała Nr 213/XXXV/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł1556
    ›    Uchwała Nr 214/XXXV/2005 w sprawie:wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej wKluczborku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego1532
    ›    Uchwała Nr 215/XXXV/2005 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku1494
    ›    Uchwała Nr 216/XXXV/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów1539
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2005 roku1656
    ›    Uchwała Nr 199/XXXIV/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok1436
    ›    Uchwała Nr 200/XXXIV/2005 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, na1659
    ›    Uchwała Nr 201/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Bystrzanowice Dwór"1587
    ›    Uchwała Nr 202/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Lusławice"1440
    ›    Uchwała Nr 203/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Piasek"1514
    ›    Uchwała Nr 204/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Skowronów"1494
    ›    Uchwała Nr 205/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Zagórze"1572
    ›    Uchwała Nr 206/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Złoty Potok"1493
    ›    Uchwała Nr 207/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Żuraw"1477
    ›    Uchwała Nr 208/XXXIV/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu na 2005 rok.1506
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 10 maja 2005 roku1737
    ›    Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej1454
    ›    Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok1503
    ›    Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 20041694
    ›    Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską.1602
    ›    Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego1523
    ›    Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu1439
    ›    Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów1506
    ›    Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO)1553
    ›    Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie1686
    ›    Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie1555
    ›    Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 20042553
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku1705
     Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 17 marca 2005 roku2044
    ›    Uchwała Nr 182/XXXII/2005 w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.1664
    ›    Uchwała Nr 183/XXXII/2005 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, n2704
    ›    Uchwała Nr 184/XXXII/2005 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów1533
    ›    Uchwała Nr 185/XXXII/2005 w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na modernizację dróg powiatowych1418
    ›    Uchwała Nr 186/XXXII/2005 w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.1434
    ›    Uchwała Nr 187/XXXII/2005 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.1903
    ›    Uchwała Nr 175/XXXI/2005 w sprawie:zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy1419
    ›    Uchwała Nr 176/XXXI/2005 w sprawie:powołania członka Komisji Rewizyjnej w Janowie1428
    ›    Uchwała Nr 177/XXXI/2005 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów1527
    ›    Uchwała Nr 178/XXXI/2005 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi.1436
    ›    Uchwała Nr 179/XXXI/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedży lokali mieszkalnych oraz określenia ulg stosowanych przy sprzedaży tych lokali.1444
    ›    Uchwała Nr 180/XXXI/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi i gminie Janów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.1524
    ›    Uchwała Nr 181XXXI/2005 w sprawie:uznania alei za pomnik przyrody1587
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku1579
    ›    Uchwała Nr 174/XXX/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów1702
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 stycznia 2005 roku1561
     ROK 20041738
    ›    Uchwała Nr 166/XXIX/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i przychodów w budzecie gminy na 2004 r.1421
    ›    Uchwała Nr 167/XXIX/2004 w sprawie: zaciągniecia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.170.000,00 zł.1543
    ›    Uchwała Nr 168/XXIX/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków.1394
    ›    Uchwała Nr 169/XXIX/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.1412
    ›    Uchwała Nr 170/XXIX/2004 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie1324
    ›    Uchwała Nr 171/XXIX/2004 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dgróg gminnych1499
    ›    Uchwała Nr 172/XXIX/2004 w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych1430
    ›    Uchwała Nr 173/XXIX/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/XXVIII/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 r.1537
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku1612
    ›    Uchwała Nr 165/XXVIII/2004 w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych1470
    ›    Uchwała Nr 162/XXVIII/2004 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej1463
    ›    Uchwała nr 163/XXVIII/2004 w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.1404
    ›    Uchwała Nr 164/XXVIII/2004 w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 r.2042
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 roku1560
    ›    Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie1516
    ›    Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.1452
    ›    Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.1350
    ›    Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.1400
    ›    Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów1353
    ›    Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów1330
    ›    Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.1417
    ›    Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.1338
    ›    Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.1475
    ›    Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach1389
    ›    Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów3437
    ›    Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów1387
    ›    Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.1387
    ›    Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.1446
    ›    Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł1473
    ›    Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł1376
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 roku1655
    ›    Uchwała Nr 136/XXVI/2004 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów1339
    ›    Uchwała Nr 137/XXVI/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej1419
    ›    Uchwała Nr 138/XXVI/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.1337
    ›    Uchwała Nr 139/XXVI/2004 w sprawie: zwolnienia z opłaty stałej wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej1406
    ›    Uchwała Nr 140/XXVI/2004 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2003 rok.1460
    ›    Uchwała Nr 141/XXVI/2004 w sprawie: nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów1403
    ›    Uchwała Nr 142/XXVI/2004 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów1425
    ›    Uchwała Nr 143/XXVI/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedazy działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego1446
    ›    Uchwała Nr 144/XXVI/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 107/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.550.000.00 zł1352
    ›    Uchwała Nr 145/XXVI/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 241.783,11 zł1436
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku1616
    ›    Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.1366
    ›    Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej1294
    ›    Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego.1456
    ›    Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego1481
    ›    Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując1342
    ›    Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj1304
    ›    Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu1343
    ›    Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu1392
    ›    Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu1411
    ›    Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006"1528
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 lipca 2004 roku1648
    ›    Uchwała Nr 116/XXIV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 65/XIV/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gmny Janów1367
    ›    Uchwała Nr 117/XXIV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do Przeprowadzenia postępowania konkursowego1435
    ›    Uchwała Nr 118/XXIV/2004 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie1518
    ›    Uchwała Nr 119/XXIV/2004 w sprawie:przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz z pracy w Komisji1563
    ›    Uchwała Nr 120/XXIV/2004 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy1513
    ›    Uchwała Nr 121/XXIV/2004 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie1417
    ›    Uchwała Nr 122/XXIV/2004 w sprawie: powołania zastępcy kieownika Urzędu Stanu Cywilnego1471
    ›    Uchwała Nr 123/XXIV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów1363
    ›    Uchwała Nr 124/XXIV/2004 w sprawie: utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu1451
    ›    Uchwała Nr 125/XXIV/2004 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie1425
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku1676
    ›    Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie1439
    ›    Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie1348
    ›    Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,001407
    ›    Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł1346
    ›    Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.1401
    ›    Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.1298
    ›    Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów1374
    ›    Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.1385
    ›    Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie1413
    ›    Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów1403
    ›    Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu1526
    ›    Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej1428
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku1685
    ›    Uchwała Nr 103/XXII/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.1542
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2004 roku1547
    ›    Uchwała Nr 99/XXI/2004 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej nr 501 w miejscowości Janów w gminie Janów1428
    ›    Uchwała Nr 98/XXI/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminnego za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok.1484
    ›    Uchwała Nr 100/XXI/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze przetargu nieograniczonego1476
    ›    Uchwała Nr 101/XXI/2004 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej1404
    ›    Uchwała Nr 102/XXI/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.1390
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku1547
    ›    Uchwała nr 94/XX/2004 w sprawie delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do skłądu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonieia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie1419
    ›    Uchwała Nr 95/XX/2004 w sprawie delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżoweg1398
    ›    Uchwała Nr 97/XX/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.1606
    ›    Uchwała Nr 96/XX/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok1430
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku1604
    ›    Uchwała Nr 89/XIX/2004 w sprawie: określenie wysokości dieet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej1430
    ›    Uchwała Nr 90/XIX/2004 w sprawie: zasad wynagrodzenia Wójta Gminy1294
    ›    Uchwała Nr 91/XIX/2004 w sprawie: ustalenia wysokości diet Sołtysom z terenu gminy Janów1436
    ›    Uchwała Nr 92/XIX/2004 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok1622
    ›    Uchwała Nr 93/XIX/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.1324
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku1645
    ›    Uchwała nr 86/XVIII/2004 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.1195
    ›    Uchwała Nr 87/XVIII/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenei Gminy Janów1222
    ›    Uchwała Nr 88/XVIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/XV/03 rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2004 rok1236
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 1 marca 2004 roku1606
    ›    Uchwała Nr 85/XVII/2004 w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum1429
    ›    Uchwała Nr 84/XVII/04 z 22.01.2004 r.w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu1418
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 stycznia 2004 roku1562
   Rejestr uchwał 1990-20157841
     Rok 20151205
     Rok 20141165
     Rok 20131315
     Rok 20121214
     Rok 20111265
     Rok 20101225
     Rok 20091167
     Rok 20081154
     Rok 20071918
     Rok 20062220
     Rok 20052248
     Rok 20042136
     Rok 20032016
    ›    I Kwartał1682
    ›    II Kwartał1430
    ›    III Kwartał1477
    ›    IV Kwartał1480
     Rok 20021933
    ›    I Kwartał1746
    ›    II Kwartał1763
    ›    III Kwartał1603
    ›    IV Kwartał1475
     Rok 20014595
     Rok 20001931
     Rok 19991655
     Rok 19981686
     Rok 19971687
     Rok 19961643
     Rok 19951751
     Rok 19941649
     Rok 19931732
     Rok 19921612
     Rok 19911688
     Rok 19901696
   Akty prawa miejscowego2770
    ›    Zarządzenie nr 461/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 104
     Kadencja Rady 2014-20181198
     Kadencja Rady 2010-2014791
     Kadencja Rady 2006-2010619
   Zarządzenia Wójta Gminy Janów17707
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2024362
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.1.2023 Wójta Gminy Janów w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie jednostki na rok 2024 oraz do zaciągania zobowiązań45
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.2.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi25
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.3.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. Informa21
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.4.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. ds. Gos48
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.7.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszk27
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.12.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze ds. Informatyki33
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.15.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 202429
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.16.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr WG.0050.2.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 11 stycznia 2024 roku ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia pos37
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.17.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 23 stycznia 2024 roku w w sprawie zmiany zarządzenia Nr WG.0050.4.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 11 stycznia 2024 roku ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia po36
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.11.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołac79
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.10.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego30
    ›     Zarządzenie Nr WG.0050.18.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy adopcyjnej zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Janów25
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.23.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Jan842
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.19.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Janów.48
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.24.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2023/23
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.25.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance45
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.28.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publi36
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.32.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance54
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.31.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Statutu dla Sołectw Gminy Janów21
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.35.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Anny Kozieł Dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 21B, 42-253 Janów, dla którego orga37
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.40.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu21
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.48.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 20
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.56.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 37
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.57.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 20
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.60.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.57.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakres24
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.66.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konku19
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.71.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia aktualizacji informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego13
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.72.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem, użytkowanie nieruchomości Gminy Janów11
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.73.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie21
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.77.2024 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Janów 243
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.78.2024 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publiczn8
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.82.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogloszenia wykazu4
    ›    Z A R Z Ą D Z E N I E Nr WG.0050.83.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 4
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2023706
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.1.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie jednostki na rok 2023 oraz do zaciągania z86
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.4.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu jednolitych wzorów zlecenia zakupu i zlecenia usługi w Urzędzie Gminy Janów87
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.9.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów137
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.10.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkoł69
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.17.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu71
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.18.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na dzierżawę nieruchomości będących własnością i we władaniu Gminy Janów 75
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.22.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursow100
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.16.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023, finansowanego z Fundu72
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.26.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy Janów i ogłoszenia wykazu 106
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.27.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku80
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.25.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy Janów i ogłoszenia wykazu 70
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.31.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie.73
    ›    Zarządzenie NR WG.0050.32.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach.115
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.33.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów 73
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.34.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu71
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.40.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Statutu dla Sołectw Gminy Janów60
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.41.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu68
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.42.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu90
    ›     Zarządzenie Nr WG.0050.43.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zakupu nieruchomości119
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.51.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach75
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.50.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie84
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.52.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Janów w 2023 roku67
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.46.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Janów161
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.47.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym przedsiębiorców, w zakresie posiadania u74
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.48.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady66
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.49.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Janowie64
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.55.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia aktualizacji informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego67
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.62.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie71
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.68.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Janów.54
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.73.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 202256
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.71.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu55
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.69.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie57
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.70.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie58
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.78.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2023-2030244
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.72.203 Wójta Gminy Janów z dnia 26 maja 2023 w sprawie przeznaczenia do zamiany z dopłatą nieruchomości będącej własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany65
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.82.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 62
    ›     Zarządzenie Nr WG.0050.81.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 07 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 125
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.88.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego64
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.60.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 190/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 13 listopada 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architek53
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.100.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu57
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.105.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Organizacyjnemu Urzędu93
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.106.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla Pani Aleksandry Synowiec nauczycielki zatrudnionej w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach ubiegającej s57
    ›     Zarządzenie nr WG.0050.108.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości55
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.109.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu48
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.107.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu zabudowanej nieruchomości będącej w dyspozycji Gminy Janów na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. zawartej ze Skarbem Państwa i ogł82
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.111.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu62
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.118.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów 43
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.119.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży. nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu54
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.120.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży. nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu53
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.124.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 37
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.125.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do pu61
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.130.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu zabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Janów oraz w dyspozycji Gminy Janów na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 sierpnia 2020 roku62
    ›    Zarządzenie nr wg.0050.131.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Anny Kozieł Dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ja42
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.132.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Małgorzaty Matyas Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku, dla której organem prowadzącym jest Gmin49
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.133.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Beaty Klucznej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach, dla której organem prowadzącym jest Gm45
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.134.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance50
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.135.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Dagmary Pytel p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance, dla której organem prowadzącym jest 44
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.136.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 08 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu51
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.139.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie powołania Komitetu ds. Rewitalizacji 56
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.153.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 02 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu44
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.156.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów42
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.158.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu48
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.161.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów za święto przypadające w sobotę34
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.166.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 202431
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.169.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 25 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia aktualizacji informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego44
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.163.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu35
    ›    Zarządzenie Nr wg.0050.167.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego doskonalącego ćwiczenia obronnego p.k. EGIDA 202344
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.168.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 25 października 2023 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Janów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny49
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.172.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów42
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.176.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów42
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.177.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów42
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.178.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnic49
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.179.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów33
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.191.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów82
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.193.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.191.2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i k54
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.192.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu28
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.83.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad najmu oraz opłat za najem pomieszczeń w budynkach szkolnych i przedszkolnych oraz terenów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów66
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.203.2023 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów za święto przypadające w sobotę21
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 20221549
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.1.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie jednostki na rok 2022 oraz do zaciągania zo207
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.3.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi144
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.4.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym119
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.5.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2022 rok124
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.6.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Janów na 2022 rok 175
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.8.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej114
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.2.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz stosowania obniżek .126
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.9.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołac174
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.10.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Janów127
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.11.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Janów118
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.14.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Janów271
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.15.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok107
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.16.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu118
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050. 19.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janów 115
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.7.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych, będących w ewidencji Urzędu Gminy Janów903
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.17.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2022 rok114
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.20.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok116
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.21.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok118
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.23.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów121
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.34.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych157
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.41.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku123
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.44.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów115
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.42.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku165
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.51.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku123
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.22.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok93
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.24.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2022 rokuw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej108
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.25.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok90
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.26.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2022 rok94
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.29.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok104
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.30.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2022 rok113
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.55.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu104
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.63.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku121
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.64.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Janów w 2022 roku. 106
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.12.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego109
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050. 67.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Janów 97
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.71.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 155
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.70.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów129
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.76.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sek187
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.84.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2021141
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.88.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu117
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.89.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu113
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.94.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia drugich nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów136
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.101.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu110
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.108.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia dodatkowej aktualizacji informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego104
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.109.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie okresowej zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Janów114
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.111.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Statutu dla Sołectw Gminy Janów98
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.112.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu177
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.118.2022 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie odwołania Pani Sylwii Kaniewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie1008
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.124.2022 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki i dokumentów księgowych w związku ze zmianą dyrektora 216
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.122.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia drugich nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów103
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.119.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie, ul. Szkolna 2152
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.123.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie168
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.132.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie119
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.131.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej110
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.135.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu96
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.136.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawiepowołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 92
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.148.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2022 rokuw sprawie ogłoszenia dodatkowej aktualizacji informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego112
    ›    ZARZĄDZENIE NR WG.0050.158.2022 WÓJTA GMINY JANÓW z dnia 13 września 2022 r. w sprawie odwołania Pani Sylwii Kaniewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie190
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.165.2022 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Janów z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.98
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.166.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu85
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.173.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 202286
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.171.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2022 roku w sprawie rozliczania wydatków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 181
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.176.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Małgorzaty Matyas Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku, dla którego organem prowadzącym je102
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.177.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pana Grzegorza Papalskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance, dla którego organem prowadz92
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.178.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Lidii Stanior Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach, dla którego organem prowadzącym j102
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.179.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Anny Kozieł Dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, dla którego organem prowadzącym jest Gmi111
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.185.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów91
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.186.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia aktualizacji informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego111
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.199.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia gry decyzyjnej p.k. GRA - JANÓW 2022107
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.210.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu98
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.224.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów82
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.232.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Janów130
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 20211201
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi227
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.13.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów nr WG.0050.5.2021 z dnia 15.01.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współprac191
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.12.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Janów.281
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.15.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów278
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.17.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami205
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.18.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania mieniem komunalnym199
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.14.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania oraz powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Janów263
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.19.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku155
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.11.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora do spraw organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2280
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.25.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie.182
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.26.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 159
    ›     Zarządzenie Nr WG.0050.27.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych211
    ›     Zarządzenie Nr WG.0050.31.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Urzędu Gminy Janów zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Janów oraz pracowników samorządowych w związ183
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.32.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie164
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.38.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów142
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.41.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Urzędu Gminy Janów zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Janów oraz pracowników samorządowych w związk148
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.42.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego171
    ›    Zarządzenie nr WG.0050.43.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance161
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.44.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Urzędu Gminy Janów zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Janów oraz pracowników samorządowych w związku z167
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.35.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego koordynatora do spraw organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2152
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.47.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie sprostowania omyłki rachunkowej w Zarządzeniu nr 438/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 listopada 2020 roku o przeznaczeniu do zamiany z dopłatą nieruchomości będącej własn176
    ›    Zarządzenie WG.0050.55 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UG Janów za święto 1 maja157
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.52.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2021 w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodów na placu gminnych201
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.56.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.180
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.66.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2020169
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.73.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości162
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.81.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości145
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.82.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zakupu nieruchomości151
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.89.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów171
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.94.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Organizacyjnemu Urzędu162
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.100.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Janów.166
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.101.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Organizacyjnemu Urzędu201
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.80.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełnia191
    ›    Zarządzenie Nr WG.0052.102.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Janów.281
    ›    Zarządzenie Nr WG.0052.97.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 149
    ›    Zarządzenie Nr WG.0052.99.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Janów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny191
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.109.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zakupu nieruchomości170
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.116.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów150
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.131.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 01 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Janów306
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.135.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Janów146
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.139.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2021 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie do zawarcia w imieniu Wójta Gminy Janów umowy na Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie149
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.146.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 146
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.154.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 07 października 2021 r. w sprawie zakupu nieruchomości.156
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.156.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Geodezji i Gospodarki Komunalnej143
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.155.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 141
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.157.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własności Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 162
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.136.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr WG.0050.12.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Janów 152
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.145.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej137
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.153.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 05 października 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego176
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.169.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów146
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.172.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji informacji z zakresu dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego126
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.173.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2022.136
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.176.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Skowronów130
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.174.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.135
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.175.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.136
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.177.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2022 rok.144
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.178.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej126
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.183.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok129
    ›     Zarządzenie Nr WG.0050.184.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok140
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.194.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.129
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.193.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Złoty Potok stanowiącej własność Gminy Janów151
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.195.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu143
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.196.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu126
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.197.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu130
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.200.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie zakupu nieruchomości135
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.201.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów za święto przypadające w sobotę.129
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.213.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów za święto przypadające w sobotę.121
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.214.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie150
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.215.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Janów.142
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.126.2021 Wójta Gminy Janów z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Janów.174
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 20202075
    ›    Zarządzenie Nr 226/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok279
    ›    Zarządzenie Nr 227/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok264
    ›    Zarządzenie Nr 228/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej276
    ›    Zarządzenie Nr 229/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego286
    ›    Zarządzenie Nr 230/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w p302
    ›    Zarządzenie Nr 231/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkoł336
    ›    Zarządzenie Nr 232/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku324
    ›    Zarządzenie Nr 236/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 295
    ›    Zarządzenie Nr 244/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów274
    ›    Zarządzenie Nr 243/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie286
    ›    Zarządzenie Nr 248/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku400
    ›    Zarządzenie Nr 249/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju do podpisywania dokumentów w imieniu Wójta Gminy Janów348
    ›    Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów281
    ›    Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2305
    ›    Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska w miejscowości Janów w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2277
    ›    Zarządzenie nr 254/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Janów zapewniającej ochronę w sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2290
    ›    Zarządzenie Nr 261/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych 285
    ›    Zarządzenie Nr 267a/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 296
    ›    Zarządzenie Nr 269/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie częściowego otwarcia targowiska w miejscowości Janów269
    ›    Zarządzenie Nr 271/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów.279
    ›    Zarządzenie Nr 233/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok249
    ›    Zarządzenie Nr 234/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok268
    ›     Zarządzenie Nr 235/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 302/2016 Wójta Gminy Janów z dnia I lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wvsokości opłat za wykonanie usługi kserokopii, wydruku.234
    ›     Zarządzenie Nr 268/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów260
    ›    Zarządzenie Nr 237/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Janów do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy268
    ›    Zarządzenie Nr 238/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok253
    ›    Zarządzenie Nr 239/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok245
    ›    Zarządzenie Nr 240/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok251
    ›    Zarządzenie Nr 241/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok266
    ›     Zarządzenie Nr 242/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku trwałego i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej255
    ›     Z A R Z Ą D Z E N I E NR 280/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazów 263
    ›    Zarządzenie Nr 245/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok249
    ›    Zarządzenie Nr 246/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok243
    ›    Zarządzenie Nr 247/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok258
    ›     Zarządzenie Nr 255/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok244
    ›    Zarządzenie Nr 256/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok323
    ›     Zarządzenie Nr 283/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do kolejnego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów269
    ›     Zarządzenie Nr 279/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i najmu nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 261
    ›    Zarządzenie Nr 257/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok222
    ›    Zarządzenie Nr 258/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok231
    ›    Zarządzenie Nr 259/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok256
    ›    Zarządzenie Nr 260/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok258
    ›     Zarządzenie Nr 288/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2019243
    ›     Zarządzenie Nr 262/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu272
    ›     Zarządzenie Nr 263/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok255
    ›     Zarządzenie nr 289/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 277
    ›    Zarządzenie Nr 264/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.260
    ›    Zarządzenie Nr 265/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok218
    ›    Zarządzenie Nr 266/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok oraz Zarządzenie Nr 266a/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 kwietnia 2020 roku.260
    ›    Zarządzenie Nr 267/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 9 i 10 kwietnia 2020 roku242
    ›    Zarządzenie Nr 270/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok264
    ›    Zarządzenie Nr 272/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2020 rok241
    ›    Zarządzenie nr 294/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w Janowie391
    ›    Zarządzenie nr 295/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Janowie292
    ›    Zarządzenie nr 296/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie nabycia nieruchomości263
    ›    Zarządzenie nr 298/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych345
    ›    Zarządzenie nr 273/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej254
    ›    Zarządzenie nr 274/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok232
    ›    Zarządzenie nr 299/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 260
    ›    Zarządzenie nr 300/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej249
    ›    Zarządzenie nr 301/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością 244
    ›     Zarządzenie nr 307/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem, użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów359
    ›    Zarządzenie nr 312/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Pana Mirosława Dula na stanowisko p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów520
    ›    Zarządzenie nr 308/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance279
    ›    Zarządzenie nr 316/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanych z rozprzestrz268
    ›    Zarządzenie nr 318/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance oraz wyznaczenia przewodniczącego ko263
    ›    Zarządzenie nr 319/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego270
    ›    Zarządzenie nr 275/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok262
    ›    Zarządzenie nr 276/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 236
    ›    Zarządzenie nr 277/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 244
    ›    Zarządzenie nr 324/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Janów392
    ›     Zarządzenie nr 322/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie dwołania Pana Mirosława Dula ze stanowiska p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów274
    ›    Zarządzenie nr 323/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania Pana Piotra Janika na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów249
    ›    Zarządzenie nr 278/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie umorzenia zadłużenia z tytuły najmu nieruchomości240
    ›    Zarządzenie nr 325/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Janów.236
    ›    Zarządzenie Nr 281/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok223
    ›    Zarządzenie Nr 282/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok240
    ›    Zarządzenie Nr 284/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok235
    ›    Zarządzenie Nr 285/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok247
    ›    Zarządzenie nr 327/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Janów264
    ›    Zarządzenie nr 328/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie260
    ›    Zarządzenie nr 329/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru i księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Janów269
    ›    Zarządzenie nr 338/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Gminy Janów296
    ›    Zarządzenie nr 333/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 250
    ›    Zarządzenie nr 334/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu247
    ›    Zarządzenie nr 335/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 249
    ›     Zarządzenie Nr 286/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok259
    ›    Zarządzenie Nr 287/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok269
    ›    Zarządzenie Nr 345/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 327/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędz293
    ›    Zarządzenie Nr 340/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie327
    ›    Zarządzenie Nr 348/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance401
    ›    Zarządzenie Nr 341/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia Polityki czystego biurka i czystego ekranu w Urzędzie Gminy Janów296
    ›    Zarządzenie Nr 344/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie264
    ›    Zarządzenie Nr 342/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Janów267
    ›    Zarządzenie Nr 343/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Janów786
    ›    Zarządzenie Nr 349/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie286
    ›    Zarządzenie Nr 347/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu, projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów306
    ›    Zarządzenie nr 315/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego228
    ›    Zarządzenie Nr 358/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 319
    ›    Zarządzenie Nr 359/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 275
    ›    Zarządzenie nr 368/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2020 roku w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Janów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uc274
    ›    Zarządzenie nr 336/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Janów 738
    ›    Zarządzenie nr 377/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 9 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 259
    ›    Zarządzenie nr 380/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 16 września 2020 roku w sprawie nadania upoważnień pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z ustawy o pom239
    ›    Zarządzenie nr 290/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 220
    ›    Zarządzenie nr 383/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Pani Sylwii Kaniewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance, dla której organem prowadzącym jest Gmina Janów w przypadku nieobec287
    ›    Zarządzenie nr 384/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Małgorzaty Matyas Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piasku, dla której organem prowadzącym jest Gmina Janów236
    ›    Zarządzenie nr 385/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności Pani Anny Kozieł Dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Janów. 234
    ›    Zarządzenie nr 386/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2020 roku w sprawie sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Pani Lidii Stanior Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Janów w przypadku nie246
    ›    Zarządzenie nr 388/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia formularzy mających zastosowanie do opracowywania corocznych projektów budżetu Gminy Janów 299
    ›    Zarządzenie nr 370/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 3 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 245
    ›    Zarządzenie nr 401/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 2 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2021   256
    ›    Zarządzenie nr 291/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku223
    ›    Zarządzenie nr 404/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów229
    ›    Zarządzenie nr 405/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem, użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów509
    ›    Zarządzenie nr 406/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość będącą własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu 247
    ›    Zarządzenie nr 409/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2020 roku w sprawie dzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Janów podczas realizacji zadani284
    ›    Zarządzenie nr 292/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie192
    ›    Zarządzenie nr 293/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie194
    ›    Zarządzenie nr 297/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok207
    ›    Zarządzenie nr 302/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok213
    ›    Zarządzenie nr 303/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok197
    ›    Zarządzenie nr 304/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 199
    ›    Zarządzenie nr 305/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 176
    ›    Zarządzenie nr 306/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 194
    ›    Zarządzenie nr 309/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 181
    ›    Zarządzenie nr 310/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 201
    ›    Zarządzenie nr 311/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej224
    ›    Zarządzenie nr 313/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 183
    ›    Zarządzenie nr 314/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 184
    ›     Zarządzenie nr 317/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Janów w zamian za pracę w sobotę. 169
    ›    Zarządzenie nr 320/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 206
    ›    Zarządzenie nr 321/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 206
    ›    Zarządzenie nr 326/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej186
    ›    Zarządzenie nr 330/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 216
    ›    Zarządzenie nr 331/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 191
    ›    Zarządzenie nr 332/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 197
    ›     Zarządzenie nr 337/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Janów w zamian za pracę w sobotę. 212
    ›    Zarządzenie Nr 346/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 228
    ›    Zarządzenie nr 339/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 182/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie Białą Listą Podatników VAT oraz stosowani221
    ›    Zarządzenie Nr 350/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 229
    ›    Zarządzenie Nr 351/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej235
    ›    Zarządzenie Nr 352/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2020 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie238
    ›    Zarządzenie Nr 354/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2020 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za i półrocze roku budżetowego 234
    ›    Zarządzenie Nr 355/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok 229
    ›    Zarządzenie nr 399/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 255
    ›    Zarządzenie nr 400/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów218
    ›    Zarządzenie nr 420/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z N245
    ›    Zarządzenie nr 376/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 4 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia i okoliczności przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku w dniu 18 sierpnia 2020 roku213
    ›    Zarządzenie nr 419/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Janów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny232
    ›    Zarządzenie nr 425/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego p.k. "Platany 2020" z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 240
    ›    Zarządzenie nr 435/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem, użytkowanie nieruchomości Gminy Janów276
    ›    Zarządzenie nr 436/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do najmu zabudowanej nieruchomości będącej w dyspozycji Gminy Janów na podstawie umowy użyczenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. zawartej ze Skarbem Państwa i ogłos218
    ›    Zarządzenie nr 437/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własności Gminy Janów i ogłoszenia wykazu237
    ›    Zarządzenie nr 438/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zamiany z dopłatą nieruchomości będącej własnością Gminy Janów i ogłoszenie wykazu229
    ›    Zarządzenie nr 445/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości Gminy Janów i ogłoszenia wykazu.241
    ›    Zarządzenie Nr 356/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2020 w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2020 rok 214
    ›    Zarządzenie Nr 357/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 21 sierpnia 2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance Pani Sylwii Kaniewskiej236
    ›     Zarządzenie Nr 360/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowi, ul. Szkolna 2 231
    ›    Zarządzenie nr 462/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu opłaty za energię elektryczną215
    ›    Zarządzenie nr 463/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy lokalu193
    ›    Zarządzenie nr 393/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Janów oraz w jej jednostkach organizacyjnych182
    ›    Zarządzenie Nr WG.0050.122.2022 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia drugich nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów180
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 20192250
    ›    Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuraw 276
    ›    Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zagórze 261
    ›    Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Janów 260
    ›    Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Siedlec 248
    ›    Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Apolonka 270
    ›    Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czepurka 270
    ›    Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Okrąglik 256
    ›    Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Teodorów 238
    ›    Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystrzanowice 274
    ›    Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śmiertny Dąb 260
    ›    Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Hucisko 262
    ›    Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Góry Gorzkowskie 264
    ›    Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lusławice 255
    ›    Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skowronów 269
    ›    Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piasek 265
    ›    Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pabianice 324
    ›    Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystrzanowice Dwór 286
    ›    Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Złoty Potok 271
    ›    Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Janów289
    ›    Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipnik 249
    ›    Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ponik 267
    ›    Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lgoczanka 266
    ›    Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sokole Pole 277
    ›    Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Janów433
    ›    Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publi245
    ›    Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia do obiegu jednolitych wzorów zlecenia zakupu i zlecenia usługi w Urzędzie Gminy Janów.370
    ›    Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 245
    ›    Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego 279
    ›    Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi280
    ›    Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie255
    ›    Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów269
    ›    Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji w konkursie ekologicznym Zbieranie Puszek Aluminiowych.484
    ›    Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości265
    ›    Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego313
    ›    Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych 253
    ›    Zarządzenie Nr 44/2019 Wójt Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości237
    ›    Zarządzenie Nr 43/2019 Wójt Gminy Janów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia eliminacji w gminie Janów do Konkursu Powiatowego "Ekologiczna Zagroda 2019"246
    ›    Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 612/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego273
    ›    Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku317
    ›    Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok250
    ›    Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok241
    ›    Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok255
    ›    Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok246
    ›    Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok241
    ›    Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej231
    ›    Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok 241
    ›    Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok241
    ›    Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok239
    ›    Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej262
    ›    Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok263
    ›    Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2019 roku. w sprawie powołania Zespołu do opracowania "Raportu o stanie Gminy Janów za 2018 rok"263
    ›    Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy adopcyjnej zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Janów247
    ›    Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2019. 243
    ›    Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych259
    ›    Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie: nadania Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie231
    ›    Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Janów328
    ›    Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości położonej w obrębie Zagórze stanowiącej własność Gminy Janów240
    ›    Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 261
    ›    Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia wyłączności obsługi w zakresie gastronomii, handlu i infrastruktury zabawowej podczas II Święta Jurajskiej Ryby i XXIII Święta Pstrąga w try241
    ›    Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Janów za rok 2018 271
    ›    Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów238
    ›    Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży 249
    ›    Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 249
    ›    Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu 236
    ›    Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, tj. lokalu znajdującego się w budynku Gminy Janów na działce będącej w dzierżawie Gminy Janów, przeznaczonej do najmu246
    ›    Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi245
    ›    Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjno-budowlanych232
    ›    Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości położonej w obrębie Janów stanowiącej własność Gminy Janów288
    ›    Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu 238
    ›    Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości.221
    ›    Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok243
    ›    Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok297
    ›    Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy na 2019 rok211
    ›    Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Janów dokumentowania czasu pracy pracownika urzędu247
    ›    Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok222
    ›    Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Janów stanowiącej własność Gminy Janów219
    ›    Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok227
    ›    Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok212
    ›    Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów223
    ›    Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 ma227
    ›    Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów 207
    ›    Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 m217
    ›    Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok215
    ›    Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok238
    ›    Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok221
    ›    Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok210
    ›    Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów213
    ›    Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok215
    ›    Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok207
    ›    Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania "Raportu o stanie Gminy Janów za 2018 rok"232
    ›    Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia eliminacji w Gminie Janów do Konku215
    ›    Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok232
    ›    Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku233
    ›    Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie232
    ›    Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie237
    ›    Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu220
    ›    Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok239
    ›    Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Janów do przeprowadzenia kontroli prawidłowości ewidencjonowania, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniami, zniszczeniem, bądź utra236
    ›    Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn "Świadczenie usługi odbierania odpadów 229
    ›    Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok211
    ›    Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok221
    ›    Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok218
    ›    Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok223
    ›    Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok212
    ›    Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok198
    ›    Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej212
    ›    Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy232
    ›    Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów233
    ›    Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok219
    ›    Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok198
    ›    Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok211
    ›    Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów213
    ›    Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego Gminy Janów226
    ›    Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok217
    ›    Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok221
    ›    Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok218
    ›    Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok221
    ›    Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej213
    ›    Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok232
    ›    Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Janów226
    ›    Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok225
    ›    Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok229
    ›    Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok218
    ›    Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie228
    ›    Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego marki Autosan H9-21229
    ›    Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury261
    ›    Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku 228
    ›    Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizac244
    ›    Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok228
    ›    Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok223
    ›    Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok218
    ›    Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok217
    ›    Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 2 września 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości210
    ›    Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej219
    ›    Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu223
    ›    Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok213
    ›    Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok231
    ›    Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 6 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem nieruchomości położonej w obrębie Janów stanowiącej własność Gminy Janów234
    ›    Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. VAT i księgowości budżetowej254
    ›    Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy 228
    ›    Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia 215
    ›    Zarządzenie Nr 152/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia formularzy mających zastosowanie do opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Janów na 2020 rok265
    ›    Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokalu znajdującego się w budynku Gminy Janów225
    ›    Zarządzenie Nr 178/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu285
    ›    Zarządzenie Nr 179/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020287
    ›    Zarządzenie Nr 184/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020282
    ›    Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok234
    ›    Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok211
    ›    Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej217
    ›    Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok214
    ›    Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok213
    ›    Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 222
    ›    Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok227
    ›    Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok208
    ›    Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok216
    ›    Zarządzenie Nr 158/2019 Szefa Obrony Cywilnej Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2019 roku dotyczy przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Janów218
    ›    Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok215
    ›    Zarządzenie Nr 160/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok202
    ›    Zarządzenie Nr 190/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 13 listopada 2019 roku o zmianie zarządzenia w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i regulaminu pracy Komisji407
    ›    Zarządzenie Nr 201/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz ustalenia terminu jego odpracowania278
    ›    Zarządzenie Nr 202/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 255/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Socjalnych przy Urzędzie Gminy Janów 284
    ›    Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 8 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów215
    ›    Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 8 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów225
    ›    Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok207
    ›    Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok204
    ›    Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok200
    ›    Zarządzenie Nr 167/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok212
    ›    Zarządzenie Nr 168/2019 Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Wójta Gminy Janów z dnia 18 października 2019 roku w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Janów207
    ›    Zarządzenie Nr 169/2019 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Janów z dnia 18 października 2019 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania230
    ›    Zarządzenie Nr 170/2019 Wójta Gminy Janów - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Janów z dnia 18 października 2019 roku w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej na terenie gminy Janów219
    ›    Zarządzenie Nr 171/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Przebudowa drogi gminnej: Część237
    ›    Zarządzenie Nr 173/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa oświetlenia ulicznego na259
    ›    Zarządzenie Nr 174/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok263
    ›    Zarządzenie Nr 175/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok276
    ›    Zarządzenie Nr 176/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok255
    ›    Zarządzenie Nr 172/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia postępowania z danymi szczególnej kategorii oraz wyrokami sądowymi249
    ›    Zarządzenie Nr 177/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok275
    ›    Zarządzenie Nr 180/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok271
    ›    Zarządzenie Nr 181/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku267
    ›    Zarządzenie Nr 183/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu jednolitych wzorów zakupu i zlecenia usługi w Urzędzie Gminy Janów293
    ›    Zarządzenie Nr 185/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Gminy Janów zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekran385
    ›    Zarządzenie Nr 186/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie powołania gminnej komisji do spraw kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska dotyczących ochrony powietrza oraz przepisów o czystości i porządku w 343
    ›    Zarządzenie Nr 188/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok266
    ›    Zarządzenie Nr 189/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok295
    ›    Zarządzenie Nr 191/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok286
    ›    Zarządzenie Nr 192/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej300
    ›    Zarządzenie Nr 193/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Janów315
    ›    Zarządzenie Nr 196/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok272
    ›    Zarządzenie Nr 197/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok271
    ›    Zarządzenie Nr 198/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok267
    ›    Zarządzenie Nr 199/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok280
    ›    Zarządzenie Nr 200/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok283
    ›    Zarządzenie Nr 203/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok285
    ›    Zarządzenie Nr 204/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok291
    ›    Zarządzenie Nr 205/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok297
    ›    Zarządzenie Nr 206/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok293
    ›    Zarządzenie Nr 210/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie330
    ›    Zarządzenie Nr 212/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego336
    ›    Zarządzenie Nr 213/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok290
    ›    Zarządzenie Nr 182/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z Białą Listą Podatników VAT oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Janów i 356
    ›    Zarządzenie Nr 215/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia II-gich i kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Janów277
    ›    Zarządzenie Nr 207/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego316
    ›    Zarządzenie Nr 211/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy310
    ›    Zarządzenie Nr 208/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok285
    ›    Zarządzenie Nr 209/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok278
    ›    Zarządzenie Nr 217/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 212/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2019 roku dotyczącego ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego298
    ›    Zarządzenie Nr 218/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok284
    ›    Zarządzenie Nr 219/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie287
    ›    Zarządzenie Nr 220/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok275
    ›    Zarządzenie Nr 222/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok278
    ›    Zarządzenie Nr 223/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok307
    ›    Zarządzenie Nr 224/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2019 rok317
    ›    Zarządzenie Nr 225/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej286
    ›    Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia za249
    ›    Zarządzenie Nr 187/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów332
    ›     Zarządzenie Nr 216/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na rok 2020250
    ›     Zarządzenie Nr 221/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych377
    ›    Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej oraz anonimizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Janów215
    ›    Zarządzenie Nr 195/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury ustalania okresu publikowania treści zawierających dane osobowe w BIP oraz procedury retencji danych osobowych809
    ›    Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia systemu zastępstw w Urzędzie Gminy Janów198
    ›    Zarządzenie Nr 194/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Janowie106
    ›    Zarządzenie Nr 549/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów"315
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 20181057
    ›    Zarządzenie Nr 547/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Janów za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. 308
    ›    Zarządzenie Nr 545/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018315
    ›    Zarządzenie Nr 550/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego ?Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Janów? planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Pr405
    ›    Zarządzenie Nr 548/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2018.331
    ›    Zarządzenie Nr 553/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów324
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 552/ 2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych280
    ›    Zarządzenie Nr 546/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok303
    ›    Zarządzenie Nr 554/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok302
    ›    Zarządzenie Nr 555/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok389
    ›    Zarządzenie Nr 556/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok303
    ›    Zarządzenie Nr 557/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok308
    ›    Zarządzenie Nr 558/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok327
    ›    Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018294
    ›    Zarządzenie Nr 564/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09.03.2018 w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji z zakresu pomocy288
    ›    Zarządzenie Nr 565 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 284
    ›    Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2018 rok275
    ›    Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2018 rok273
    ›    Zarządzenie Nr 581/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyboru Sołtysa Sołectwa Złoty Potok 317
    ›    Zarządzenie Nr 579 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów 331
    ›    Zarządzenie Nr 588/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych331
    ›    Zarządzenie Nr 566/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok309
    ›    Zarządzenie Nr 567/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok300
    ›    Zarządzenie Nr 568/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok280
    ›    Zarządzenie Nr 569/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok320
    ›    Zarządzenie Nr 570/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok281
    ›    Zarządzenie Nr 571/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Janów w ramach PROW na lata 2014-2020300
    ›    Zarządzenie Nr 572/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Janów w ramach PROW na lata 2014-2020308
    ›    Zarządzenie Nr 573/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej289
    ›    Zarządzenie Nr 574/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok299
    ›    Zarządzenie Nr 575/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok308
    ›    Zarządzenie Nr 576/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok306
    ›    Zarządzenie Nr 577/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok279
    ›    Zarządzenie Nr 578/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok304
    ›    Zarządzenie Nr 580/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej327
    ›    Zarządzenie Nr 584/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok290
    ›    Zarządzenie Nr 585/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok302
    ›    Zarządzenie Nr 586/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok312
    ›    Zarządzenie Nr 587/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok302
    ›    Zarządzenie Nr 589/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku270
    ›    Zarządzenie Nr 590/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie277
    ›    Zarządzenie Nr 591/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie319
    ›    Zarządzenie Nr 583/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie i określenia regulaminu jej pracy283
    ›    Zarządzenie Nr 592/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych292
    ›    Zarządzenie Nr 597/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego 334
    ›    Zarządzenie Nr 596/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Janów363
    ›    Zarządzenie Nr 605/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów323
    ›    Zarządzenie Nr 604/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach285
    ›    Zarządzenie Nr 603/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie315
    ›    Zarządzenie Nr 606/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej celu przeprowadzenia eliminacji w gminie Janów do Konkursu Powiatowego Ekologiczna Zagroda 2018 oraz ustanowienia nagród i wyróżnień w Konku304
    ›    Zarządzenie Nr 608/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Janowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursow303
    ›    Zarządzenie Nr 609/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach oraz wyznaczenia przewodnicząceg338
    ›    Zarządzenie Nr 612/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku364
    ›    Zarządzenie Nr 617/18 Wójta Gminy Janów z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na najem nieruchomości - lokalu należącego do Gminy Janów 287
    ›    Zarządzenie Nr 614/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 608/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespoł352
    ›    Zarządzenie Nr 615/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 609/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoł324
    ›    Zarządzenie Nr 618/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Janowie 310
    ›    Zarządzenie Nr 619/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 03 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Lusławicach 276
    ›    Zarządzenie Nr 624/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska292
    ›    Zarządzenie Nr 625/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi biura rady gminy i spraw organizacyjnych303
    ›    Zarządzenie Nr 620/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Janowie342
    ›    Zarządzenie Nr 621/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Lusławicach295
    ›    Zarządzenie Nr 647/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów279
    ›    Zarządzenie Nr 648/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów335
    ›    Zarządzenie Nr 653/18 Wójta Gminy Janów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 354
    ›    Zarządzenie Nr 636/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Adamczyk - dyrektorowi Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Janowie277
    ›    Zarządzenie Nr 637/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Grażynie Gradek - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance285
    ›    Zarządzenie Nr 638/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Lidii Stanior - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Lusławicach296
    ›    Zarządzenie Nr 639/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Matyas - dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piasku307
    ›    Zarządzenie Nr 640/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Papaj - dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu299
    ›    Zarządzenie Nr 641/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kozieł - dyrektorowi Przedszkola w Złotym Potoku285
    ›    Zarządzenie Nr 651/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 200/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązyw386
    ›    Zarządzenie Nr 594/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok324
    ›    Zarządzenie Nr 598/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok276
    ›    Zarządzenie Nr 599/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok315
    ›    Zarządzenie Nr 600/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok295
    ›    Zarządzenie Nr 601/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok284
    ›    Zarządzenie Nr 602/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok279
    ›    Zarządzenie Nr 607/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok286
    ›    Zarządzenie Nr 610/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok307
    ›    Zarządzenie Nr 611/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok295
    ›    Zarządzenie Nr 613/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok272
    ›    Zarządzenie Nr 616/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej328
    ›    Zarządzenie Nr 622/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok314
    ›    Zarządzenie Nr 623/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok355
    ›    Zarządzenie Nr 626/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok291
    ›    Zarządzenie Nr 627/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok315
    ›    Zarządzenie Nr 628/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok330
    ›    Zarządzenie Nr 629/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok278
    ›    Zarządzenie Nr 631/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej321
    ›    Zarządzenie Nr 632/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok277
    ›    Zarządzenie Nr 634/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok296
    ›    Zarządzenie Nr 635/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok301
    ›    Zarządzenie Nr 642/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok289
    ›    Zarządzenie Nr 643/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok306
    ›    Zarządzenie Nr 644/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok332
    ›    Zarządzenie Nr 645/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok272
    ›    Zarządzenie Nr 646/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok298
    ›    Zarządzenie Nr 659/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawo429
    ›    Zarządzenie Nr 658/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów340
    ›    Zarządzenie Nr 630/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ?Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych? oraz ?Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym przetwarzaniu danyc390
    ›    Zarządzenie Nr 667/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 399
    ›    Zarządzenie Nr 670 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019357
    ›    Zarządzenie Nr 654/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok332
    ›    Zarządzenie Nr 655/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok354
    ›    Zarządzenie Nr 656/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok332
    ›    Zarządzenie Nr 657/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok358
    ›    Zarządzenie Nr 660/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok318
    ›    Zarządzenie Nr 661/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok353
    ›    Zarządzenie Nr 662/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok318
    ›    Zarządzenie Nr 663/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok354
    ›    Zarządzenie Nr 664/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok312
    ›    Zarządzenie Nr 665/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok321
    ›    Zarządzenie Nr 666/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok351
    ›    Zarządzenie Nr 668/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok323
    ›    Zarządzenie Nr 671/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok319
    ›    Zarządzenie Nr 672/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok362
    ›    Zarządzenie Nr 673/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok380
    ›    Zarządzenie Nr 674/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok333
    ›    Zarządzenie Nr 675/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok359
    ›    Zarządzenie Nr 676/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok339
    ›    Zarządzenie Nr 677/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok346
    ›    Zarządzenie Nr 681/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości376
    ›    Zarządzenie Nr 678/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 05 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok340
    ›    Zarządzenie Nr 679/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 05 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok319
    ›    Zarządzenie Nr 682/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok331
    ›    Zarządzenie Nr 683/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok337
    ›    Zarządzenie Nr 684/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok316
    ›    Zarządzenie Nr 685/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok342
    ›    Zarządzenie Nr 686/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok354
    ›    Zarządzenie Nr 687/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok339
    ›    Zarządzenie Nr 689/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok348
    ›    Zarządzenie Nr 690/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok328
    ›    Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 338
    ›    Zarządzenie Nr 692/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok338
    ›    Zarządzenie Nr 693/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok344
    ›    Zarządzenie Nr 694/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok333
    ›    Zarządzenie Nr 695/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok322
    ›    Zarządzenie Nr 696/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok387
    ›    Zarządzenie Nr 697/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok351
    ›    Zarządzenie Nr 698/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok319
    ›    Zarządzenie Nr 699/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej399
    ›    Zarządzenie Nr 700/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok346
    ›    Zarządzenie Nr 701/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok446
    ›    Zarządzenie Nr 702/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok351
    ›    Zarządzenie Nr 703/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej345
    ›    Zarządzenie Nr 711/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych352
    ›    Zarządzenie Nr 721 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2019369
    ›     Zarządzenie Nr 633/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 542/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanow232
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów-rok 20171372
    ›    Zarządzenie Nr 393 /2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2017. 422
    ›    Zarządzenie Nr 394/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów426
    ›    Zarządzenie Nr 391/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej396
    ›    Zarządzenie Nr 392/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok400
    ›    Zarządzenie Nr 398/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok431
    ›    Zarządzenie Nr 399/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok451
    ›    Zarządzenie Nr 400/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017549
    ›    Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020.397
    ›    Zarządzenie Nr 416/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 429
    ›    Zarządzenie Nr 419/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie określenia dnia 2maja 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych414
    ›    Zarządzenie Nr 420/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego401
    ›    Zarządzenie Nr 421/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów406
    ›    Zarządzenie Nr 390/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 03.01.2017 roku w sprawie powołania gminnej komisji do spraw kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska dotyczących ochrony powietrza oraz przepisów o czystości400
    ›    Zarządzenie Nr 411/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów365
    ›    Zarządzenie Nr 395/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok330
    ›    Zarządzenie Nr 396/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok388
    ›    Zarządzenie Nr 397/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok343
    ›    Zarządzenie Nr 401/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok338
    ›    Zarządzenie Nr 402/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok423
    ›    Zarządzenie Nr 403/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok366
    ›    Zarządzenie Nr 404/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok341
    ›    Zarządzenie Nr 405/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok349
    ›    Zarządzenie Nr 407/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok356
    ›    Zarządzenie Nr 408/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok357
    ›    Zarządzenie Nr 409/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok308
    ›    Zarządzenie Nr 410/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok321
    ›    Zarządzenie Nr 414/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok363
    ›    Zarządzenie Nr 415/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok350
    ›    Zarządzenie Nr 417/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok342
    ›    Zarządzenie Nr 418/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok388
    ›    Zarządzenie Nr 422/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok354
    ›    Zarządzenie Nr 423/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok328
    ›    Zarządzenie Nr 424/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok397
    ›    Zarządzenie Nr 425/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok367
    ›    Zarządzenie Nr 426/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok366
    ›    Zarządzenie Nr 427/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok389
    ›    Zarządzenie Nr 429/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok349
    ›    Zarządzenie Nr 430/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok410
    ›    Zarządzenie Nr 431/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie405
    ›    Zarządzenie Nr 432/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku341
    ›    Zarządzenie Nr 433/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie348
    ›    Zarządzenie Nr 440/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie określenia dnia 16 czerwca 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych324
    ›    Zarządzenie Nr 441/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia eliminacji w gminie Janów do Konkursu Powiatowego "Ekologiczna Zagroda 2017" oraz ustanowienia nagród i wyróżnień w K403
    ›    Zarządzenie Nr 442/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku341
    ›    Zarządzenie Nr 436/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 maja 2017r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 363/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2017 rok.361
    ›    Zarządzenie Nr 444/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych371
    ›    Zarządzenie Nr 446/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Janów363
    ›    Zarządzenie Nr 443/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów382
    ›    Zarządzenie Nr 447/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej346
    ›    Zarządzenie Nr 412/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok343
    ›    Zarządzenie Nr 449/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Janów429
    ›    Zarządzenie Nr 450/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Janów349
    ›    Zarządzenie Nr 455/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.356
    ›    Zarządzenie Nr 457/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku ? Pani Annie Kozieł335
    ›    Zarządzenie Nr 456/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.373
    ›    Zarządzenie Nr 434/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok339
    ›    Zarządzenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok327
    ›    Zarządzenie Nr 437/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok317
    ›    Zarządzenie Nr 438/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok359
    ›    Zarządzenie Nr 439/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok346
    ›    Zarządzenie Nr 445/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok332
    ›    Zarządzenie Nr 448/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok316
    ›    Zarządzenie Nr 451/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok329
    ›    Zarządzenie Nr 452/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok309
    ›    Zarządzenie Nr 454/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok327
    ›    Zarządzenie Nr 458/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok354
    ›    Zarządzenie Nr 459/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok313
    ›    Zarządzenie Nr 460/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok345
    ›    Zarządzenie Nr 461/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok298
    ›    Zarządzenie Nr 462/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok312
    ›    Zarządzenie Nr 463/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów359
    ›    Zarządzenie Nr 466/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 357
    ›    Zarządzenie Nr 464/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok292
    ›    Zarządzenie Nr 465/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok362
    ›    Zarządzenie Nr 470/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok366
    ›    Zarządzenie Nr 471/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok327
    ›    Zarządzenie Nr 472/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok317
    ›    Zarządzenie Nr 474/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok332
    ›    Zarządzenie Nr 475/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok316
    ›    Zarządzenie Nr 476/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok354
    ›    Zarządzenie Nr 477/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok377
    ›    Zarządzenie Nr 480/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 552/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz Zarządzenia Nr 564/347
    ›    Zarządzenie Nr 481/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "CHMURA 2017" z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego330
    ›    Zarządzenie Nr 482/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Janów.349
    ›    Zarządzenie Nr 483/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2017 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów383
    ›    Zarządzenie Nr 484/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21.09.2017r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej398
    ›    Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018378
    ›    Zarządzenie Nr 467/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instyt566
    ›    Zarządzenie Nr 468/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku343
    ›    Zarządzenie Nr 489/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2017 r. W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, ośrodka lub internatu umożliwiającego realizację obowiązku szkolne386
    ›    Zarządzenie Nr 496/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 614/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z ty374
    ›    Zarządzenie Nr 499/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia II-gich nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 421
    ›    Zarządzenie Nr 504/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku416
    ›    Zarządzenie Nr 510/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych w Gminie Janów418
    ›    Zarządzenie Nr 478/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok327
    ›    Zarządzenie Nr 486/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok335
    ›    Zarządzenie Nr 487/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok304
    ›    Zarządzenie Nr 488/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok317
    ›    Zarządzenie Nr 490/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok400
    ›    Zarządzenie Nr 491/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok353
    ›    Zarządzenie Nr 492/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok390
    ›    Zarządzenie Nr 494/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok379
    ›    Zarządzenie Nr 495/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok374
    ›    Zarządzenie Nr 497/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok409
    ›    Zarządzenie Nr 498/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok380
    ›    Zarządzenie Nr 500/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok432
    ›    Zarządzenie Nr 501/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok375
    ›    Zarządzenie Nr 502/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok378
    ›    Zarządzenie Nr 503/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok434
    ›    Zarządzenie Nr 505/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór Agenta Emisji Obligacji404
    ›    Zarządzenie Nr 506/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok386
    ›    Zarządzenie Nr 509/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok402
    ›    Zarządzenie Nr 511/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok422
    ›    Zarządzenie Nr 512/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok368
    ›    Zarządzenie Nr 513/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok420
    ›    Zarządzenie Nr 514/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok353
    ›    Zarządzenie Nr 507/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok406
    ›    Zarządzenie Nr 508/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 14 Listopada 2017 w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej358
    ›    Zarządzenie Nr 473/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania majątku trwałego i wyposażenia na rzecz Gminy Janów316
    ›    Zarządzenie Nr 479/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przekazania majątku trwałego i wyposażenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Piasku321
    ›    Zarządzenie Nr 479/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przekazania majątku trwałego i wyposażenia na rzecz Szkoły Podstawowej w Piasku371
    ›    Zarządzenie Nr 515/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 367
    ›    Zarządzenie Nr 516/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok425
    ›    Zarządzenie Nr 517/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok388
    ›    Zarządzenie Nr 518/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok384
    ›    Zarządzenie Nr 519/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok361
    ›    Zarządzenie Nr 520/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok358
    ›    Zarządzenie Nr 521/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok359
    ›    Zarządzenie Nr 522/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok388
    ›    Zarządzenie Nr 523/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok380
    ›    Zarządzenie Nr 526/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości364
    ›    Zarządzenie Nr 524/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok369
    ›    Zarządzenie Nr 525/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok374
    ›    Zarządzenie Nr 527/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok354
    ›    Zarządzenie Nr 528/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok349
    ›    Zarządzenie Nr 529/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok375
    ›    Zarządzenie Nr 530/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok406
    ›    Zarządzenie Nr 531/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok344
    ›    Zarządzenie Nr 532/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok385
    ›    Zarządzenie Nr 533/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok380
    ›    Zarządzenie Nr 535/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2018 rok343
    ›    Zarządzenie Nr 536/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok352
    ›    Zarządzenie Nr 537/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok351
    ›    Zarządzenie Nr 538/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok356
    ›    Zarządzenie Nr 539/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok378
    ›    Zarządzenie Nr 540/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok388
    ›    Zarządzenie Nr 541/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok391
    ›    Zarządzenie Nr 542/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok396
    ›    Zarządzenie Nr 543/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej331
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów-rok 20161529
    ›    Zarządzenie Nr 231/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego 481
    ›    Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016.474
    ›    Zarządzenie Nr 233/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. zabezpieczenia mienia po zmarłych, najemcach lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Janów 515
    ›    Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok481
    ›    Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok479
    ›    Zarządzenie Nr 237/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych i II-gich nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 479
    ›    Zarządzenie Nr 240/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o763
    ›    Zarządzenie Nr 239/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenia Nr 598/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz wynajem gruntów stanowi488
    ›    Zarządzenie Nr 234/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 130 i własności posadowionych na w/w działce budynków położonych w miejscowości Janów497
    ›    Zarządzenie Nr 243/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości położonej w obrębie Zagórze stanowiącej własność Gminy Janów558
    ›    Zarządzenie Nr 244 /2016 Wójta Gminy Janów z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 517
    ›    Zarządzenie Nr 241/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok468
    ›    Zarządzenie Nr 242/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok474
    ›    Zarządzenie Nr 238/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok484
    ›    Zarządzenie Nr 247/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok471
    ›    Zarządzenie Nr 248/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok483
    ›    Zarządzenie Nr 249/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance466
    ›    Zarządzenie Nr 251/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów492
    ›    Zarządzenie Nr 250/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016513
    ›    Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania oraz zlecenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na 558
    ›    Zarządzenie Nr 254/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych498
    ›    Zarządzenie Nr 255/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Socjalnych przy Urzędzie Gminy Janów512
    ›    Zarządzenie Nr 257/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance515
    ›    Zarządzenie Nr 260/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Janów492
    ›    Zarządzenie Nr 263/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Janów.528
    ›    Zarządzenie Nr 264 /2016 Wójta Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: zamiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 51/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku dotyczącego powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartyc496
    ›    Zarządzenie Nr 268/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czepurka 498
    ›    Zarządzenie Nr 246/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci475
    ›    Zarządzenie Nr 265/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy 490
    ›    Zarządzenie Nr 271/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance - Pani Grażynie Gradek424
    ›    Zarządzenie Nr 272/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość będąca własnością Gminy Janów497
    ›    Zarządzenie Nr 273/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 478
    ›    Zarządzenie Nr 274/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku Pani Małgorzacie Matyas480
    ›    Zarządzenie Nr 276/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia eliminacji w gminie Janów do Konkursu Powiatowego Ekologiczna Zagroda430
    ›    Zarządzenie Nr 277/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów.470
    ›    Zarządzenie Nr 284/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości ( lokale ) będące własnością Gminy Janów462
    ›    Zarządzenie Nr 283/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Janów489
    ›    Zarządzenie Nr 294/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czepurka 400
    ›    Zarządzenie Nr 252/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok452
    ›    Zarządzenie Nr 258/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok421
    ›    Zarządzenie Nr 259/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok508
    ›    Zarządzenie Nr 261/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok439
    ›    Zarządzenie Nr 262/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok462
    ›    Zarządzenie Nr 266/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok452
    ›    Zarządzenie Nr 267/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok412
    ›    Zarządzenie Nr 269/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok398
    ›    Zarządzenie Nr 270/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok440
    ›    Zarządzenie Nr 278/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok457
    ›    Zarządzenie Nr 279/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok506
    ›    Zarządzenie Nr 280/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie432
    ›    Zarządzenie Nr 281/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie446
    ›    Zarządzenie Nr 282/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku432
    ›    Zarządzenie Nr 285/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok421
    ›    Zarządzenie Nr 286/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok450
    ›    Zarządzenie Nr 287/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok455
    ›    Zarządzenie Nr 288/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok395
    ›    Zarządzenie Nr 289/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok452
    ›    Zarządzenie Nr 290/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok423
    ›    Zarządzenie Nr 291/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok491
    ›    Zarządzenie Nr 292/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok447
    ›    Zarządzenie Nr 293/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok454
    ›    Zarządzenie Nr 295/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku440
    ›    Zarządzenie Nr 245/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych426
    ›    Zarządzenie Nr 297/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w miejscowości Złoty Potok przy ul. Kościuszki 6 stanowiącego w435
    ›    Zarządzenie Nr 298/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok424
    ›    Zarządzenie Nr 299/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok375
    ›    Zarządzenie Nr 300/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok434
    ›    Zarządzenie Nr 311/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.376
    ›    Zarządzenie Nr 312/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.407
    ›    Zarządzenie Nr 313/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy adopcyjnej zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Janów 408
    ›    Zarządzenie Nr 310 /2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ?Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właści397
    ›    Zarządzenie Nr 314/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zarządzania wspólnotą gruntową we wsi Sokole Pole, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki 770
    ›    Zarządzenie Nr 301/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok365
    ›    Zarządzenie Nr 302/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonanie usługi kserokopii, wydruku, skanu dokumentów oraz faxu368
    ›    Zarządzenie Nr 304/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok398
    ›    Zarządzenie Nr 305/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok361
    ›    Zarządzenie Nr 306/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok361
    ›    Zarządzenie Nr 308/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok346
    ›    Zarządzenie Nr 309/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok353
    ›    Zarządzenie Nr 315/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok374
    ›    Zarządzenie Nr 317/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok354
    ›    Zarządzenie Nr 319/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok345
    ›    Zarządzenie Nr 318/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok392
    ›    Zarządzenie Nr 320/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok373
    ›    Zarządzenie Nr 329/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czepurka 359
    ›    Zarządzenie Nr 323/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok344
    ›    Zarządzenie Nr 324/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok358
    ›    Zarządzenie Nr 325/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok340
    ›    Zarządzenie Nr 326/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok359
    ›    Zarządzenie Nr 327/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok355
    ›    Zarządzenie Nr 328/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 02 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok370
    ›    Zarządzenie Nr 330/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok352
    ›    Zarządzenie Nr 331/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok392
    ›    Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017452
    ›    Zarządzenie Nr 334/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok534
    ›    Zarządzenie Nr 335/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok531
    ›    Zarządzenie Nr 338/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu379
    ›    Zarządzenie Nr 339/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok401
    ›    Zarządzenie Nr 340/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok397
    ›    Zarządzenie Nr 341/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok415
    ›    Zarządzenie Nr 342/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok401
    ›    Zarządzenie Nr 343/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok410
    ›    Zarządzenie Nr 363/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2017 rok.414
    ›    Zarządzenie Nr 344/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok383
    ›    Zarządzenie Nr 345/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok432
    ›    Zarządzenie Nr 346/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok375
    ›    Zarządzenie Nr 347/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok416
    ›    Zarządzenie Nr 348/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok379
    ›    Zarządzenie Nr 349/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok391
    ›    Zarządzenie Nr 350/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok385
    ›    Zarządzenie Nr 350/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok406
    ›    Zarządzenie Nr 353/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok426
    ›    Zarządzenie Nr 354/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok393
    ›    Zarządzenie Nr 356/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok421
    ›    Zarządzenie Nr 357/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok401
    ›    Zarządzenie Nr 358/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok390
    ›    Zarządzenie Nr 359/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok385
    ›    Zarządzenie Nr 360/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok412
    ›    Zarządzenie Nr 367/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny430
    ›    Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032377
    ›    Zarządzenie Nr 361/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok365
    ›    Zarządzenie Nr 362/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok420
    ›    Zarządzenie Nr 364/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok386
    ›    Zarządzenie Nr 365/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok356
    ›    Zarządzenie Nr 366/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2017 rok369
    ›    Zarządzenie Nr 369/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok371
    ›    Zarządzenie Nr 370/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok369
    ›    Zarządzenie Nr 371/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok391
    ›    Zarządzenie Nr 372/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok366
    ›    Zarządzenie Nr 373/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok353
    ›    Zarządzenie Nr 374/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok394
    ›    Zarządzenie Nr 376/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 376/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 397
    ›    Zarządzenie Nr 377/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok363
    ›    Zarządzenie Nr 378/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok383
    ›    Zarządzenie Nr 379/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok396
    ›    Zarządzenie Nr 380/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok382
    ›    Zarządzenie Nr 381/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok377
    ›    Zarządzenie Nr 382/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok397
    ›    Zarządzenie Nr 383/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok399
    ›    Zarządzenie Nr 384/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok389
    ›    Zarządzenie Nr 385/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok414
    ›    Zarządzenie Nr 386/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok383
    ›    Zarządzenie Nr 387/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej401
    ›    Zarządzenie Nr 316/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok401
    ›    Zarządzenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok321
    ›    Zarządzenie Nr 296/2016 Wójta Gminy Janów Z dnia 17.05.2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 315/2009 z dnia 01.12.2009r. w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Janowie255
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 20151702
    ›    Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Janów689
    ›    Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipnik 625
    ›    Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystrzanowice Dwór 616
    ›    Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Hucisko 617
    ›    Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skowronów 687
    ›    Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zagórze 563
    ›    Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śmiertny Dąb 621
    ›    Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Siedlec 637
    ›    Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pabianice 609
    ›    Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Złoty Potok 648
    ›    Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Teodorów 647
    ›    Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lgoczanka 628
    ›    Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystrzanowice 599
    ›    Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czepurka 612
    ›    Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Okrąglik 488
    ›    Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lusławice 627
    ›    Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuraw 638
    ›    Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piasek 561
    ›    Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ponik 590
    ›    Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Góry Gorzkowskie 616
    ›    Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Apolonka 621
    ›    Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sokole Pole 636
    ›    Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2015. 634
    ›    Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny661
    ›    Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie: określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Janów.698
    ›    Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015607
    ›    Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca2015 roku w sprawie: zamiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 51/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku dotyczącego powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkur591
    ›    Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji w konkursie ekologicznym ZBIERANIE PUSZEK ALUMINIOWYCH594
    ›    Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r603
    ›    Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r685
    ›    Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Janów do sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r.552
    ›    Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania osób w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.1192
    ›    Zarządzenie Nr 81 /2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego w celu monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 ? 2023.610
    ›    Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.575
    ›    Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok625
    ›    Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Janów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie : Odnowa 580
    ›    Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej615
    ›    Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok610
    ›    Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok551
    ›    Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok594
    ›    Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok640
    ›    Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok590
    ›    Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok526
    ›    Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok569
    ›    Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok604
    ›    Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok590
    ›    Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok588
    ›    Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok588
    ›    Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok594
    ›    Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok627
    ›    Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok571
    ›    Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok609
    ›    Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok611
    ›    Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok622
    ›    Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok616
    ›    Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok615
    ›    Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok584
    ›    Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów602
    ›    Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Janów z dnia 24.04.2015 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych626
    ›    Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniu 3 kwietnia 2015 r.635
    ›    Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej , odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Janowie. 568
    ›    Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok839
    ›    Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok597
    ›    Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok602
    ›    Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej483
    ›    Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok597
    ›    Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok607
    ›    Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok613
    ›    Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok572
    ›    Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok624
    ›    Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok613
    ›    Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok652
    ›     Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 602
    ›    Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny584
    ›    Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej599
    ›    Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok547
    ›    Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok513
    ›    Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok557
    ›    Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok572
    ›    Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Janów602
    ›    Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok532
    ›    Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok597
    ›    Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok567
    ›    Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok630
    ›    Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do drugiego i kolejnego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów552
    ›    Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów637
    ›    Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok580
    ›    Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok620
    ›    Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok587
    ›    Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok579
    ›    Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok566
    ›    Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok585
    ›    Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej625
    ›    Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora placówki oświatowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Janów617
    ›    Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauc498
    ›    Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauc579
    ›    Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.580
    ›    Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.563
    ›    Zarządzenie Nr 143/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów561
    ›    Zarządzenie Nr 146/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 177/2005 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów684
    ›    Zarządzenie Nr 147 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego561
    ›    Zarządzenie Nr 145/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Lgoczance 580
    ›    Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów568
    ›    Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok577
    ›    Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok556
    ›    Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 sierpnia 2015 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok559
    ›    Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok543
    ›    Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok615
    ›    Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok517
    ›    Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok587
    ›    Zarządzenie Nr 138/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji ku564
    ›    Zarządzenie Nr 139/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku446
    ›    Zarządzenie Nr 148/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok546
    ›    Zarządzenie Nr 149/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok572
    ›    Zarządzenie Nr 150/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 02 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok484
    ›    Zarządzenie Nr 151/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 02 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok551
    ›    Zarządzenie Nr 152/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 04 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok582
    ›    Zarządzenie Nr 153/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 04 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok620
    ›    Zarządzenie Nr 155/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok577
    ›    Zarządzenie Nr 156/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok456
    ›    Zarządzenie Nr 157/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 września 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Okrąglik 616
    ›    Zarządzenie Nr 159/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016564
    ›    Zarządzenie nr 169/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 654
    ›    Zarządzenie Nr 170/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Janów577
    ›    Zarządzenie Nr 175/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemów informatycznych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 p638
    ›    Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony583
    ›    Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z632
    ›    Zarządzenie Nr 189/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.549
    ›    Zarządzenie Nr 194/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych i II-gich nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów584
    ›    Zarządzenie Nr 158/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej561
    ›    Zarządzenie Nr 160/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok569
    ›    Zarządzenie Nr 161/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok541
    ›    Zarządzenie Nr 162/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór Agenta Emisji Obligacji486
    ›    Zarządzenie Nr 163/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok436
    ›    Zarządzenie Nr 165/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok603
    ›    Zarządzenie Nr 166/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok594
    ›    Zarządzenie Nr 167/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok622
    ›    Zarządzenie Nr 168/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok633
    ›    Zarządzenie Nr 172/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok546
    ›    Zarządzenie Nr 173/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok617
    ›    Zarządzenie Nr 174/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok576
    ›    Zarządzenie Nr 179/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 06 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok456
    ›    Zarządzenie Nr 180/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 06 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok578
    ›    Zarządzenie Nr 182/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok628
    ›    Zarządzenie Nr 183/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok668
    ›    Zarządzenie Nr 184/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok576
    ›    Zarządzenie Nr 185/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok568
    ›    Zarządzenie Nr 186/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok671
    ›    Zarządzenie Nr 187/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok590
    ›    Zarządzenie Nr 188/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok590
    ›    Zarządzenie Nr 190/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok619
    ›    Zarządzenie Nr 191/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok623
    ›    Zarządzenie Nr 192/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok542
    ›    Zarządzenie Nr 193/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok596
    ›    Zarządzenie Nr 178/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05.10.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Janów751
    ›    Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20.05.2015r. w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku564
    ›    Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: określenia godzin pracy Urzędu Gminy Janów w okresie od 8 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.501
    ›    Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wolnego dnia od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przypadającego za dzień 15 si545
    ›    Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r534
    ›    Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.619
    ›    Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wybora465
    ›    Zarządzenie Nr 171/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 614/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podr625
    ›    Zarządzenie Nr 181/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.587
    ›    Zarządzenie Nr 195/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok596
    ›    Zarządzenie Nr 196/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok553
    ›    Zarządzenie Nr 202/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok658
    ›    Zarządzenie Nr 203/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok617
    ›    Zarządzenie Nr 222/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I-wszego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości należącej do Gminy Janów. 661
    ›    Zarządzenie Nr 219/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2016 rok.571
    ›    Zarządzenie Nr 218/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Janów.683
    ›    Zarządzenie Nr 204/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2016 rok604
    ›    Zarządzenie Nr 205/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok559
    ›    Zarządzenie Nr 206/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok593
    ›    Zarządzenie Nr 207/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok570
    ›    Zarządzenie Nr 208/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok610
    ›    Zarządzenie Nr 209/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok641
    ›    Zarządzenie Nr 210/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok610
    ›    Zarządzenie Nr 211/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok624
    ›    Zarządzenie Nr 212/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok624
    ›    Zarządzenie Nr 215/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia zadłużenia z tytuły najmu lokalu mieszkalnego632
    ›    Zarządzenie Nr 216/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok573
    ›    Zarządzenie Nr 217/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok599
    ›    Zarządzenie Nr 220/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok598
    ›    Zarządzenie Nr 221/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok630
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2014 - nowa kadencja1274
    ›    Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2015 r.732
    ›    Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok659
    ›    Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok526
    ›    Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok569
    ›    Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok554
    ›    Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok543
    ›    Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok550
    ›    Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok605
    ›    Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok516
    ›    Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok566
    ›    Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2014 ro