główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, ul. Szkolna 2, 42-253 Janów,

Nazwa stanowiska urzędniczego: księgowa,

Wymiar etatu: 1/1.

II. Informacja o wyniku naboru:

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

  Panią Małgorzatę Murgot, zamieszkałą w Dąbrowie Zielonej

III. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Murgot spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.  Wykazała się przygotowaniem merytorycznym, wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami do wykonywania zadań na tym stanowisku.

Iwona Leszczyńska

kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

artykuł nr 2

INFORMACJA o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO/1100/1/2020

Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi naboru na w/w stanowisko

pracy, do II etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające

wymagania formalne w ogłoszeniu:

1) Małgorzata Murgot,

2) Małgorzata Wasiak,

3) Agnieszka Rządkowska,

4) Dominika Rogacz.

Iwona Leszczyńska – kierownik

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa - w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO/1100/1/2020 Janów, dnia 28 stycznia 2020r.

 

Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 I. Nazwa i adres jednostki
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie 42-253 Janów, ul. Szkolna 2,   tel./faks 34 32-78-189
II. Określenie stanowiska urzędniczego:   księgowa 1 etat -od 17 lutego 2020r.  

III .  Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin pokrewnych).

Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy, w tym minimum roczny staż w księgowości.

IV . Wymagania dodatkowe:

Znajomość zagadnień związanych z ustawami: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Znajomość programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych (preferowane Finanse Vulcan).

Doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach oświatowych.

Znajomość spraw z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej.

Umiejętność organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność.

V. Zakres wykonywanych zadań:

Prowadzenie pełnej rachunkowości jednostek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kompletowanie, segregowanie, dekretowanie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym w zakresie syntetyki i analityki przed wprowadzaniem do programu FK placówek.

Uzgadnianie wydatków i dochodów jednostek oświatowych.

Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz oraz sprawozdań GUS.

Przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostek oświatowych. 

Czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem dokumentacji księgowej.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wymiar pracy tygodniowy – 40 godzin.

Stanowisko w biurze w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w tym przy komputerze.

Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 28-go dnia każdego miesiąca; ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

W miesiącu grudniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,    w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie wynosił poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny,

CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy,

Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Kwestionariusz osobowy,

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym za zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

Odręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Odręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych,

Odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji z klauzulą:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

 VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:

„ Konkurs na stanowisko księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych  w Janowie”

należy dostarczy do siedziby  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  w Janowie                                             w terminie do 10  lutego 2020r. albo przesłać pocztą listem poleconym na adres:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie  42-253 Janów, ul. Szkolna 2,  

Aplikacje, które wpłyną do ZOPO w Janowie po terminie – nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOPO).

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Postępowanie konkursowe obejmuje: analizę formalną złożonych dokumentów i rozmowy z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez kierownika ZOPO w Janowie.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Janów www.bip.janow.akcessnet.net  w zakładce: Inne – Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze oraz  ZOPO – Ogłoszenia, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie ZOPO   w Janowie przy  ul. Szkolnej 2, 42-253 Janów, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.     O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci  zostaną powiadomieni indywidualnie mailowo lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej Gminy Janów www.bip.janow.akcessnet.net w zakładce: Inne – Nabór na wolne stanowiska urzędnicze    i kierownicze oraz  ZOPO – Ogłoszenia, a także na tablicy informacyjnej w siedzibie ZOPO w Janowie przy ul. Szkolnej 2,   42-253 Janów, w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 34 32-78-189.

Kierownik ZOPO w Janowie

Iwona Leszczyńska

Załączniki:
Załącznik 47 KB
Załącznik 42 KB
Załącznik 45 KB
Załącznik 41 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, ul. Szkolna 2, 42-253 Janów,

Nazwa stanowiska urzędniczego: księgowa,

Wymiar etatu: 1/1.

II. Informacja:

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:

  Panią Małgorzatę Nowakowską, zamieszkałą w Niegowie

III. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Nowakowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.  Wykazała się przygotowaniem merytorycznym, wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz predyspozycjami do wykonywania zadań na tym stanowisku.

Iwona Leszczyńska

kierownik ZOPO w Janowie

artykuł nr 5

INFORMACJA o kandydatach spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

ZOPO/1100/1/2019 Janów, dnia 26 września 2019r.

Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi naboru na w/w stanowisko

pracy, do II etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby spełniające

wymagania formalne w ogłoszeniu:

Małgorzata Nowakowska,

Małgorzata Murgot.