główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy Dragon.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy Dragon.

Oferta: Klub Sportowy DRAGON Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania: Przygotowanie i udział w imprezach sportowych w 2019 roku Uwagi do przedstawionej oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@janow.pl, do dnia 19.11.2019 r., Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku.

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 18:15

2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Kabex LKS Podkowa Janów.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Kabex LKS Podkowa Ja...

Oferta: Kabex LKS Podkowa Janów Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania: Przygotowanie do udziału w zawodach Uwagi do przedstawionej oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@janow.pl, do dnia 19.11.2019 r., Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku.

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 18:11

3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540241537-N-2019 z dnia 08-11-2019 r. Janów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 620671-N-2019 Data: 08/11/2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081. Adres strony internetowej (url): www.janow.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1)...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 15:24

4. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm...

Ogłoszenie nr 620671-N-2019 z dnia 2019-11-08 r. Gmina Janów: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działa...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 15:12

5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dnia 7 listopada 2019 r. Nr spawy: BK.II.271.6.8.2019 Tablica ogłoszeń/ Biuletyn Informacji Publicznej dotyczy postępowania przetargowego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie” OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie” Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie,...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 11:45

6. Zarządzenie Nr 184/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020

Zarządzenie Nr 184/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie prz...

Zarządzenie Nr 184/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podej...

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 15:38

7. Zarządzenie Nr 178/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu

Zarządzenie Nr 178/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2019 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 178/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Janów i ogłoszenia wykazu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gm...

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 14:45

8. Nagrania z obrad

XVII Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2019-11-03 | Zmodyfikowany: 2019-11-03 19:03

9. Nagrania z obrad

XVI Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2019-11-03 | Zmodyfikowany: 2019-11-03 19:02

10. Nagrania z obrad

XV Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2019-11-03 | Zmodyfikowany: 2019-11-03 19:01

11. Nagrania z obrad

XIV Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2019-11-03 | Zmodyfikowany: 2019-11-03 18:59

12. Nagrania z obrad

XIII Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2019-11-03 | Zmodyfikowany: 2019-11-03 18:54

13. Nagrania z obrad

XII Sesja Rady Gminy Janów

Utworzony: 2019-11-03 | Zmodyfikowany: 2019-11-03 18:49

14. Zarządzenie Nr 179/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020

Zarządzenie Nr 179/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 179/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2020 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji p...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 15:01

15. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dn. 31 października 2019 r. Nr spawy: BK.II.271.5.8.2019 Tablica ogłoszeń/Biuletyn Informacji Publicznej dotyczy postępowania przetargowego pn. „Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie” OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie” - Część ...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 09:26

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Janów, dn. 30 października 2019 r. BK.II.271.7.2.2019 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakup...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 09:22

17. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Janów wchodzą następujące osoby: 1) Franciszek Cieśliński 2) Marcin Kozak - przewodniczący 3) Alfreda Mendakiewicz 4) Michał Szczepanik 5) Rafał Tomza

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 07:47

18. Komisje Rady

Komisje Rady

Rada Gminy w Janowie powołała 6 stałych komisji: - Komisję Gospodarczą, - Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, - Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, - Komisję Budżetu i Finansów, - Komisję Rewizyjną, - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 07:43

19. Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 28.10.2019 r.

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wy...

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 28.10.2019 r.

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-29 19:21

20. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dnia 24 października 2019. BK.II.271.6.2.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie” Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę 107 762,00 zł : Oferty złożone Lp. Nazwa i adres firmy Cena brutto zł Okres gwarancji 1 ETEC S...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 15:26