Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Janów, dn. 19.06.2018 r. Nr spawy: BK.II.271.5.5.2018 Biuletyn Informacji Publicznej/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie .” Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048 e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informuję: 1) owyborze n...

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 15:46

2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-ds. zagospodarowania przestrzennego

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 13:23

3. Jednostki organizacyjne

jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne Gminy Janów : Samorządowe osoby prawne: - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu - Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna - Instytucja Kultury - Muzeum Regionalne im Zygmunta Krasińskiego - Instytucja Kultury Jednostki budżetowe: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -Zespół Szkolno - Przedszkolnyw Janowie - Szkoła Podstawowa w Lgoczance - Szkoła Podstawowa w Lusławicach - Gimnazjum w Piasku - Przedszkole w Złotym Potoku - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu ...

Utworzony: 2003-07-01 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 16:02

4. Ochrona Danych Osobowych

Informacja dot. ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Janów reprezentowana przez Wójta ...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 15:56

5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"

Odpowiedz na zapytania

Janów, dn. 15.06.2018r. BK.II.271.6.3.2018 Do przetargu na „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu.” wpłynęły następujące zapytania: Pyt. 1 Rozdział 4 przedmiaru „Ścieżki rekreacyjne”. W przedmiarze przyjęto podbudowę z kruszywa kamiennego gr. 10 cm oraz nawierzchnię tłuczniową gr. 7cm. Zgodnie z opisem technicznym podbudowa powinna mieć gr. 15 cm, a nawierzchnia 8 cm. Proszę o wprowadzenie korekty do przedmiaru lub potwie...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 15:37

6. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 563957-N-2018 Data: 01/06/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 151397948, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081. Adres strony internetowej (url): SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 10:14

7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"

Zmiana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 14.06.2018r. BK.II.271.6.1.2018 W związku z przygotowywanie odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowej sprawie Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu" w zakresie: 1.Terminu złożenia wadium określonego...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 10:08

8. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-ds. zagospodarowania przestrzennego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. zagospo...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent ds. zagospodarowania przestrzennego

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 08:50

9. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO / UE L 119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż: 1) Administratorem danych osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie, reprezent...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 09:29

10. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Janów na okres od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 14 czerwca 2021 r.

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 23:57

11. Uchwała Nr 281/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów

Uchwała Nr 281/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia d...

UCHWAŁA NR 281/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 12a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 1 i art. 5 ust. 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE ...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 14:55

12. Uchwała Nr 280/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Uchwała Nr 280/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia ...

UCHWAŁA NR 280/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 19b i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Przekazuje się z budżetu gmi...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 14:39

13. Uchwała Nr 279/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Uchwała Nr 279/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia ...

UCHWAŁA NR 279/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) , art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 14:34

14. Uchwała Nr 278/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 278/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wiel...

UCHWAŁA NR 278/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Uchyla się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 250/XL...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 14:24

15. Uchwała Nr 277/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 277/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budż...

UCHWAŁA NR 277/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 2077) oraz Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Zmniejsza si...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 14:03

16. Uchwała Nr 276/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 276/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budż...

UCHWAŁA NR 276/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 2077) oraz Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Dokonać zwię...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 13:47

17. Uchwała Nr 275/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 275/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budż...

UCHWAŁA NR 275/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 2077) oraz Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Dokonać zmia...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 13:17

18. Uchwała Nr 274/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr 274/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwa...

UCHWAŁA NR 274/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 09:36

19. Uchwała Nr 273/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Janów

Uchwała Nr 273/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia z...

UCHWAŁA NR 273/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Janów Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017, poz. 1875 z późn. zm. ) w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 3, art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1769 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy o cmenta...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 09:16

20. Uchwała Nr 272/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustaleni

Uchwała Nr 272/XLV/18 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia U...

UCHWAŁA NR 272/XLV/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 257/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 09:11