Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie. (18 września - 26 września)

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie. (18 września - 26 września)

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W JANOWIE PEŁNI DYŻUR W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1. 18.09.2018 r. (wtorek) 15.00-17.00 2. 19.09.2018 r. (środa) 8.00-10.00 3. 20.09.2018 r. (czwartek) 13.00-15.00 4. 21.09.2018 r. (piątek) 13.00-15.00 5. 24.09.2018 r. (poniedziałek) 15.00-17.00 6. 25.09.2018 r. (wtorek) 8.00-10.00 7. 26.09.2018 r. (środa) 18.00-24.00

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 15:55

2. Zarządzenie Nr 667/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów.

Zarządzenie Nr 667/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: p...

Z A R Z Ą D Z E N I E N E 667 /2018 Wójta Gminy Janów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) POWOŁUJĘ § 1. Komisję do przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janó...

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 14:27

3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dn.17 września2018. BK.II.271.9.2.2018 INFORMACJAZOTWARCIAOFERT Zgodnie zart. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż wdniu 17.09.2018 r. ogodz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert wprzetargu nieograniczonym na „Budowa targowiska na płycie rynku wJanowie” Zamawiający przeznaczył wbudżecie gminy na w/w zadanie kwotę –1 700 000,00zł Lp. Nazwa iadresfirmy Cenabrutto Okresgwarancji 1 Firma Budowlana ''AGBUD" Michał Maciejczyk ul. Wyzwolenia 109, ...

Utworzony: 2018-09-17 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 10:25

4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Złotopotockie Święto Szlaku ...

Oferta: Spółdzielnia Socjalna "Złota Jura" Rodzaj zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tytuł zadania: Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd Uwagi do przedstawionej oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@janow.pl, do dnia 19.09.2018 r., Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 15:39

5. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Złotopotockie Święto Szlaku ...

Oferta: Spółdzielnia Socjalna "Złota Jura" Rodzaj zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Tytuł zadania: Złotopotockie Święto Szlaku Orlich Gniazd Uwagi do przedstawionej oferty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@janow.pl, do dnia 19.09.2018 r., Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym załączniku.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 15:35

6. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie. (11 września - 17 września)

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie. (11 września 2018 - 17 września 2018)

Gminna Komisja Wyborcza w Janowie pełni dyżur w następujący sposób: 11.09.2018 (wtorek): 15.00 - 17.00 12.09.2018 (środa): 7.00 - 9.00 13.09.2018 (czwartek): 9.00 - 11.00 14.09.2018 (piątek): 16.00 - 18.00 15.09.2018 (sobota): 8.00 - 10.00 17.09.2018 (poniedziałek): 18.00 - 24.00

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 18:50

7. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 7 września 2018 r. w spra...

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Częstochowie I postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Jan...

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 18:47

8. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań ...

Janów, dnia 31 sierpnia 2018 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Utworzony: 2018-08-29 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 13:58

9. Zawiadomienie dotyczące uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie gminy Janów

Zawiadomienie dotyczące uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie ...

Zawiadomienie dotyczące uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie gminy Janów Wójt Gminy Janów zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788) w dniach 10.09 2018 r.- 11.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Janów w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Janów. Jednocześnie informuję, ...

Utworzony: 2018-09-09 | Zmodyfikowany: 2018-09-09 14:47

10. Zarządzenie Nr 658/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów

Zarządzenie Nr 658/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchyl...

Zarządzenie Nr 658/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) Wójt Gminy Janów zarządza: § 1 Uchyla się w całości Zarządzenia Wójta Gminy Janów: 1. Nr 177/2005 z dnia 10 października 20...

Utworzony: 2018-09-06 | Zmodyfikowany: 2018-09-06 07:47

11. Zarządzenie Nr 630/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ?Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych? oraz ?Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym przetwarzaniu danyc

Zarządzenie Nr 630/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowad...

Zarządzenie Nr 630/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych” w Urzędzie Gminy Janów Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 1 i art. 30 Rozpo...

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-09-05 14:46

12. Zarządzenie Nr 659/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawo

Zarządzenie Nr 659/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustal...

Zarządzenie Nr 658/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) Wójt Gminy Janów zarządza: § 1 Uchyla się w całości Zarządzenia Wójta Gminy Janów: 1. Nr 177/2005 z dnia 10 października 20...

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-09-05 14:11

13. Zarządzenie Nr 659/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawo

Zarządzenie Nr 659/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie usta...

Zarządzenie Nr 659/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) , art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26 ...

Utworzony: 2018-09-04 | Zmodyfikowany: 2018-09-04 15:33

14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dnia 4 września 2018 r. BK.II.271.8.4.2018 INFORMACJAZOTWARCIAOFERT Zgodnie zart. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż wdniu 04 września 2018 r. ogodz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert wprzetargu nieograniczonym na „Zaprojektowanie ibudowę kanalizacji wpółnocno-zachodniej części gminy Janów -etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni isięgaczy wmiejscowości Czepurka wraz zprzebudową przepompowni wmiejscowościPiasek.” Zamawiający przeznaczy...

Utworzony: 2018-09-04 | Zmodyfikowany: 2018-09-04 14:02

15. Uchwala nr 309/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwala nr 309/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 309/XLVIII/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Uchyla się Załącznik Nr 2 d...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 10:12

16. Uchwała Nr 308/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 308/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 308/XLVIII/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. ...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 09:35

17. Uchwała Nr 307/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 307/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 307/XLVIII/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: &s...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 09:29

18. Uchwała Nr 306/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 296/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej ?Złota Jura?

Uchwała Nr 306/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchyl...

UCHWAŁA NR 306/XLVIII/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 296/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Spółdzielni Socjalnej „Złota Jura” Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) art. 15 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 roku...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 09:09

19. Uchwała Nr 305/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr 305/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 305/XLVIII/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: &s...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 08:49

20. Uchwała nr 304/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała nr 304/XLVIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 304/XLVIII/18 RADY GMINY JANÓW z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok Rada Gminy Janów uchwala: &s...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 08:22