Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017 – 2023 oraz projektu uchwały w sprawie: zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji przeprowadzonych w terminie od 8 września 2017 r. do 30 września 2017 r.

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 22:43

2. Zarządzenie Nr 489/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2017 r. W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, ośrodka lub internatu umożliwiającego realizację obowiązku szkolne

Zarządzenie Nr 489/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2017 r. W sprawie zasa...

Zarządzenie Nr 489/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2017 r. W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, ośrodka lub internatu umożliwiającego realizację obowiązku szkolne

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 15:22

3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Ws...

Janów, dn.09.10.2017 r. RAPORT z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 1. Przedmiot konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 2. Organizacja procesu konsultacji społecznych. Działając na podstawie Uchwały Rady ...

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 14:44

4. Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Raport z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Ws...

Janów, dn.09.10.2017 r. RAPORT z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 1. Przedmiot konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 2. Organizacja procesu konsultacji społecznych. Działając na podstawie Uchwały Rady ...

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 14:39

5. Zarządzenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Zarządzenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie spraw...

Zarządzenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ) Wójt Gminy Janów zarządza: § 1 Przedstawia się organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej : 1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok w załącznikach od Nr 1 do...

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 10:09

6. Uchwała Nr 170/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 170/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wielol...

UCHWAŁA NR 170/XXVII/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do ninie...

Utworzony: 2017-01-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 14:36

7. Emisja obligacji 2017

Emisja obligacji 2017

1. Zaproszenie. • Zaproszenie do składania ofert • Pakiet Informacyjny 2.Uchwały Rady Gminy Janów •Uchwała Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok •Uchwała Nr 170/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej •Uchwała Nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok •Uchwała Nr 222/XXXVII/17 Rady Gminy Ja...

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 14:15

8. Zarządzenie Nr 468/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 468/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie in...

Zarządzenie Nr 468/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 10:58

9. Zarządzenie Nr 467/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instyt

Zarządzenie Nr 467/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie in...

Zarządzenie Nr 467/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 266 ust.1, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ) oraz Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 303/XXXV/10 z d...

Utworzony: 2017-10-05 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 10:31

10. Uchwała nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisj...

UCHWAŁA NR 224/XXXVII/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. ...

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 14:23

11. Uchwala nr 223/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwala nr 223/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 223/XXXVII/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Uchyla się Załącznik Nr 2 d...

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 14:03

12. Uchwała Nr 222/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 222/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 222/XXXVII/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust....

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 13:45

13. Uchwała Nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 221/XXXVII/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Zwi...

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 13:40

14. Uchwała Nr 220/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 220/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 220/XXXVII/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Dok...

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 10:39

15. Uchwała Nr 219/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 219/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian...

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/17 RADY GMINY JANÓW z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok Rada Gminy Janów uchwala: § 1. Dok...

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 10:21

16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu"

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dnia 02.10.2017 r. BK.II.271.4.6.2017 Informacja zotwarciaofert Zgodnie zart. 86 ust. 5ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż wdniu 02.10.2017 r. ogodz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert wprzetargu nieograniczonym na „Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego na podwoziu znapędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wŻurawiu” Zamawiający przeznaczył wbudżecie gminy na w/w zadanie kwotę: 750.000,00 zł L.p. Nazwa iadres...

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 13:32

17. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu"

Odpowiedz na zapytanie z dnia 26 września 2017 r.

Janów, dnia 27 września 2017 BK.II.271.4.5.2017 Biuletyn Informacji Publicznej Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego na podwoziu znapędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wŻurawiu" Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2017 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2016 roku? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymaga...

Utworzony: 2017-09-27 | Zmodyfikowany: 2017-09-27 15:13

18. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z o...

Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakres...

Utworzony: 2017-09-26 | Zmodyfikowany: 2017-09-26 09:36

19. Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie pr...

Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakres...

Utworzony: 2017-09-26 | Zmodyfikowany: 2017-09-26 09:22

20. Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018

Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie pr...

Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 Uchwały Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakres...

Utworzony: 2017-09-26 | Zmodyfikowany: 2017-09-26 09:14