Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN4166900
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ211832
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 211832
   Godziny urzędowania 7874
   Organizacja urzędu 11152
   Tablica ogłoszeń 12964
     Rok 2017 1291
    ›    Zarządzenie Nr 393 /2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2017. 97
    ›    Zarządzenie Nr 398/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok 34
    ›    Zarządzenie Nr 399/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok 40
    ›    Zarządzenie Nr 400/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 68
    ›    Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020. 43
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2016 33
    ›    Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów 10
    ›    Obwieszczenie o o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji 11
    ›    Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów oraz projektu Uchwały ws. Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds. Rewitalizacji 12
    ›    Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 10
    ›    Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok 194
     Rok 2016 2726
    ›    Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok 204
    ›    Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016. 240
    ›    Obwieszczenie Wójt Gminy Janów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów. 219
    ›    Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent d.s. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie ul. Żarecka 1, 42-253 Janów 683
    ›    Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego 334
    ›    Nabór na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance 266
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 301
    ›    Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - pożytek publiczny 313
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2015 rok 197
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 roku 173
    ›    Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę 168
    ›    Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017 125
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.WW.16 z 4 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 108
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.19 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebud 101
    ›    Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032 104
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Katowicach WOOŚ.4210.6.2016.RK1.22 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 planowanej do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowica 121
     Rok 2015 5796
    ›    Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015. 390
    ›    Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 234
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.35.2014 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerkopasmowej dla inwestycji: Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w gminie Janów, obręb nr 0021 Złoty Potok 342
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego 305
    ›    Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z 16 września 2015 r. pn.:"Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslowske Bohunice" 235
    ›    Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną 279
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2014. 408
     Rok 2014 2519
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 399
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 378
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg 364
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2013 284
    ›    Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Zdrowia Gminy Janów 393
    ›    Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 345
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 368
    ›    Informacja o ponownym wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej 383
    ›    Konsultacje społeczne nad projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2023 328
    ›    Zarządzenie Nr 601/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie określenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów 337
    ›    Zarządzenie Nr 633/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej 305
    ›    Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Janów w 2013 r 323
    ›    Konsultacje społeczne nad projektem uchwały sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 242
    ›    Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020 368
    ›    Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2015 rok 340
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.35.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn. : "Budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szeokopasmowej (obręb Złoty Potok)" 264
     Rok 2013 2706
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 510
    ›    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów, dotyczącego miejscowości Złoty Potok 553
    ›    Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 490
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 735
    ›    Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013. 491
    ›    Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów 659
    ›    Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2013 414
    ›    Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych 505
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 434
    ›    Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie 465
    ›    Informacja o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Janów 444
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów 459
    ›    Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska 498
    ›    Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 444
    ›    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej 473
    ›    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów 461
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.14.2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 17/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Reg 394
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie 928
     Rok 2012 2098
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 199/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy 1096
    ›    Zamiar połączenia następujących instytucji kultury 712
    ›    Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie. 612
    ›    Rusza nabór wniosków w ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 634
    ›    Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012 629
    ›    Informacja o przeznaczonych środkach finansowych w ramach Inicjatyw Lokalnych 668
    ›    Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia dnia 4 maja 2012 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 12 maja 2012 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 664
    ›    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za rok 2011 609
    ›    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012 626
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w miejscowości Złoty Potok w zakresie dotyczącym obszaru położonego w rejonie ulicy mjr. Wrzoska 597
    ›    Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2012 574
    ›    Zarządzenie Nr 256/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów 604
    ›    Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie 478
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 9 lipca 2012r. 565
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 17 września 2012r. 552
    ›    Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.14.2012 z dnia 29 października 2012r. 543
    ›    Zarządzenie Nr 339/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 742
    ›    Zarządzenie Nr 349/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniach 24 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2012 r. 704
    ›    Informacje Urzędu 7181
     Lata 2008 - 2011 709
     Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowane w dniu 12 maja 2014 r. 345
     Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 208
     Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 11 229
     Zarządzenie Nr 584/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 312
     Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 242
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców 209
     Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie 251
     Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 266
     Kalendarz wyborczy 354
     Postanowienie Prezedenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 233
   Struktura Urzędu 13687
     WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JANÓW - 30 XI 2014 r. 508
     Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu Sesji Rady Gminy Janów 287
     Wyniki wyborów do Rady Gminy Janów i Wójta Gminy Janów - 16 XI 2014 622
     Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Janów w dniu 30 listopada 2014 r. 534
     Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 1219
     OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzo 854
     OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydent 880
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy i na wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 551
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Janowie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 448
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 20 października 2014 roku o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r 386
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcó 428
     Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie 443
     Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie 633
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów 302
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów. 295
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 401
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji 589
     Kalendarz wyborczy 512
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 406
     Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych 382
     Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r 338
     Protokół z publicznego losowania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 406
     Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 234
     Informacja o losowaniu 212
     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komi 285
     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 193
     Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 230
     Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 191
     Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 1062
     Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych 203
     Kalendarz wyborczy 292
     Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7046
     Składy Obwodowych Komisji Ds. Referendum 205
     Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 258
     PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI REFERENDALNYCH 631
     Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 230
     Informacja o terminie losowania składów Obwodowych Komisji ds. Spraw Referendum 268
     Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 272
     Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 233
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisj 183
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wykaz miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzi 233
     Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 219
     Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 165
     Ukonstytuowane składy Obwodowych Komisji Wyborczych 223
     Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 534
     Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony 219
     Zarządzenie Nr 175/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemów informatycznych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 p 123
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych kom 256
     Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do S 193
     Kalendarz wyborczy 141
     Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 130
     Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 123
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Janów - okręg nr 11 1994
     Ukonstytuowany skład Obwodowej Komisji Wyborczych nr 6 w Janowie 204
     Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r. 253
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 14 marca 2016 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu nr 11, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r. 316
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 10 marca 2016 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r. 241
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 8 marca 2016 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 3 kwietnia 221
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komis 260
     KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JANOWIE z dnia 9 lutego 2016 r. 292
     Ukonstytuowana Gminna Komisja Wyborcza w Janowie 228
     Postanowienie Nr DCZ.7202-1/24//15 Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie 213
     Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów (w okręgu wyborczym nr 11),zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r. 215
     Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 227
     Komunikat Wójta Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady 235
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 14.01. 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Janowi 270
     Kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 355
     Zarządzenie nr 4/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 11 276
     POSTANOWIENIE NR DCZ.773-1/1/2016 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Janów 291
Organy
   Wójt Gminy 11215
     Kompetencje 3357
     Kontakt 2815
   Sekretarz 6922
   Skarbnik 5852
     Projekty Uchwał Rady Gminy w Janowie 2156
   Rada Gminy 14917
     Przewodniczący Rady 4058
     Skład Rady 5315
     Regulamin 1903
     Kompetencje 2101
     Diety radnych 5635
     Najbliższa sesja 6924
     Komisje Rady 6432
    ›    Komisja Rewizyjna 387
    ›    Komisja Budżetu i Finansów 422
    ›    Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 433
    ›    Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 459
    ›    Komisja Gospodarcza 505
     Protokoły z sesji Rady Gminy 2903
     Uchwały Rady Gminy 2991
     Postanowienia, deklaracje, oświadczenia i opinie Rady Gminy 1826
     Kontakt z radnymi 2742
     Radni poprzednich kadencji 1844
    ›    Radni Gminy Janów IV kadencji 1341
    ›    Radni Gminy Janów III kadencji 1122
    ›    Radni Gminy Janów II kadencji 1045
    ›    Radni Gminy Janów I kadencji 1081
    ›    Radni Gminy Janów V kadencji 1007
    ›    Radni Gminy Janów VI kadencji 409
     Najbliższe posiedzenie komisji 4623
     Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 519
     Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 1597
     Komisja Gospodarcza 1814
     Komisja Oświaty i Kultury 1971
     Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa 1020
     Komisja Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki 952
     Komisja Budżetu i Finansów 1774
     Komisja Rewizyjna 1781
   Referaty Urzędu 9872
     Referat Organizacyjny 4673
     Referat Finansowo - Księgowy 4143
     Referat Geodezji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 5673
     Referat Spraw Obywatelskich 3905
   Urząd Stanu Cywilnego 8151
     Kontakt 1763
     Kierownictwo 1491
   Samodzielne stanowiska 9416
     Podinspektor ds. gospodarki odpadami 899
     Pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i promocji gminy 3737
    ›    Rok 2016 41
Prawo Lokalne
   Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 3079
    ›    Zarządzenie Nr 391/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 10
    ›    Zarządzenie Nr 391/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 10
    ›    Zarządzenie Nr 391/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 10
   Statut Gminy Janów 5627
    ›    Statut 2440
     Realizacja budżetu Gminy Janów 1920
   Regulaminy UG Janów 6130
     Regulamin Organizacyjny 2327
     Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów 1449
     Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Janowie 1362
   Budżet 9436
     Podstawowe informacje o budżecie 2808
    ›    Rok 2004 1049
    ›    Rok 2005 979
    ›    Rok 2006 941
    ›    Rok 2007 889
    ›    Rok 2008 772
    ›    Rok 2009 816
    ›    Rok 2010 785
    ›    Rok 2011 753
    ›    Rok 2012 611
    ›    Rok 2013 480
    ›    Rok 2014 396
    ›    Rok 2015 304
    ›    Rok 2016 136
    ›    Rok 2017 21
     Plan Budżetu Gminy Janów 2559
    ›    Rok 2004 895
    ›    Rok 2005 943
    ›    Rok 2006 856
    ›    Rok 2007 834
    ›    Rok 2008 688
    ›    Rok 2010 765
    ›    Rok 2009 651
    ›    Rok 2011 725
    ›    Rok 2012 560
    ›    Rok 2013 528
    ›    Rok 2014 333
    ›    Rok 2015 269
    ›    Rok 2016 116
    ›    Rok 2017 21
     Subwencje przyjęte do budżetu 1723
    ›    Rok 2004 752
    ›    Rok 2005 738
    ›    Rok 2006 785
    ›    Rok 2007 656
    ›    Rok 2008 629
    ›    Rok 2010 573
    ›    Rok 2009 600
    ›    Rok 2011 547
    ›    Rok 2012 488
    ›    Rok 2013 382
    ›    Rok 2014 235
    ›    Rok 2015 144
    ›    Rok 2016 70
    ›    Rok 2017 18
     Budżet gminy - informacje szczegółowe 2680
    ›    Rok 2006 900
    ›    Rok 2005 920
    ›    Rok 2007 914
    ›    Rok 2008 779
    ›    Rok 2010 797
    ›    Rok 2009 825
    ›    Rok 2011 803
    ›    Rok 2012 625
    ›    Rok 2013 490
    ›    Rok 2014 360
    ›    Rok 2016 143
    ›    Rok 2015 134
    ›    Rok 2017 18
    ›    Zmiany budżetowe 873
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 roku. 928
    ›    Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku. 790
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2007 roku. 688
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2007 r. 694
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2008 r. 727
    ›    Zmiany budżetowe 684
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku. 623
    ›     557
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2008 roku. 710
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2008 roku. 644
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2009 673
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2009 roku. 728
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2009 roku. 696
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2009 roku. 605
    ›     595
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2010 704
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2010 roku. 648
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2010 roku. 683
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2010 roku. 638
    ›     544
    ›    Zmiany budżetowe 659
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2011 601
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2011 roku. 561
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2011 roku. 588
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2011 roku. 565
    ›     493
    ›    Realizacja budżetu Gminy Janów - 2012 509
    ›    Wykonanie budżetu za I kwartał 2012 roku. 450
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2012 roku. 490
    ›    Wykonanie budżetu za III kwartał 2012 roku. 440
    ›     359
    ›    Wykonanie budżetu za II kwartał 2013 r. 373
    ›     262
    ›     266
     Wykonanie budżetu 2760
    ›    Wykonanie budżetu za 2005 rok. 1001
    ›    Wykonanie budżetu za 2004 rok. 918
    ›    Wykonanie budżetu za 2006 rok. 922
    ›    Wykonanie budżetu za 2007 rok. 932
    ›    Wykonanie budżetu za 2008 rok. 803
    ›    Wykonanie budżetu za 2009 rok 852
    ›    Wykonanie budżetu za 2010 rok 827
    ›    Wykonanie budżetu za 2011 rok 572
    ›    Wykonanie budżetu za 2012 rok 578
    ›    Wykonanie budżetu za 2013 rok 590
    ›    Wykonanie budżetu za 2014 rok 353
    ›    Wykonanie budżetu za 2015 rok 216
    ›    Wykonanie budżetu za 2016 rok 70
    ›    Projekt budżetu na 2008 rok. 825
    ›    Projekt budżetu na 2009 rok. 760
    ›    Projekt budżetu na 2010 rok. 729
    ›    Projekt budżetu na 2011 rok. 817
    ›    Projekt budżetu na 2012 rok 624
    ›    Projekt budżetu na 2013 rok 487
    ›    Projekt budżetu na 2014 rok 320
    ›    Projekt budżetu na 2015 rok 6
    ›    Projekt budżetu na 2016 rok 6
    ›    Projekt budżetu na 2017 rok 6
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 4482
   Uchwały VII kadencji Rady Gminy w Janowie 3983
     ROK 2017 134
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 września 2017 r. 31
    ›    Uchwała Nr 219/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 13
    ›    Uchwała Nr 220/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 9
    ›    Uchwała Nr 221/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 23
    ›    Uchwała Nr 222/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok 8
    ›    Uchwala nr 223/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 15
    ›    Uchwała nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 17
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. 60
    ›    Uchwała nr 217/XXXVI/17 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów 13
    ›    Uchwała nr 218/XXXVI/17 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Piasku 20
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. 52
    ›    Uchwała Nr 211/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 7
    ›    Uchwała Nr 212/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 5
    ›    Uchwała Nr 213/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 9
    ›    Uchwała Nr 214/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 7
    ›    Uchwała Nr 215/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach R 4
    ›    Uchwała Nr 216/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Piasku 27
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 18 lipca 2017 r. 76
    ›    Uchwała Nr 205/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów 28
    ›    Uchwała Nr 206/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 32
    ›    Uchwała Nr 207/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 22
    ›    Uchwała Nr 208/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 22
    ›    Uchwała Nr 209/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 17
    ›    Uchwała Nr 210/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 31
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 20 czerwca 2017 r. 87
    ›    Uchwała nr 201/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2016 rok 19
    ›    Uchwała Nr 202/XXXIII/17 Rady Gminy Janów dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 23
    ›    Uchwała Nr 203/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 21
    ›    Uchwała Nr 204/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 35
     Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2017 r. 66
    ›    Uchwała Nr 196/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie 29
    ›    Uchwała Nr 197/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 30
    ›    Uchwała nr 198/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 30
    ›    Uchwała Nr 199/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 23
    ›    Uchwała Nr 200/XXXII/17 Rady Gminy Janów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 37
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 maja 2017 r. 133
    ›    Uchwała Nr 189/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2016 rok 35
    ›    Uchwała Nr 191/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o. o. ?Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 ? 2019? 50
    ›    Uchwała Nr 192/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej 35
    ›    Uchwała Nr 193/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 55
    ›    Uchwała Nr 194/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 33
    ›    Uchwała Nr 195/XXXI/17 Rady Gminy Janowie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok 51
    ›    Uchwała Nr 190/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska województwa śląskiego w 2015 roku 34
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. 140
    ›    Uchwała nr 183/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Janów 59
    ›    Uchwała Nr 184/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020 79
    ›    Uchwała Nr 185/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2017 rok 61
    ›    Uchwała Nr 186/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2017 rok 54
    ›    Uchwała Nr 187/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2017 rok 46
    ›    Uchwała Nr 188/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok 59
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 21 marca 2017 r. 145
    ›    Uchwała Nr 177/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 64
    ›    Uchwała nr 176/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 32
    ›    Uchwała Nr 178/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu 28
    ›    Uchwała Nr 179/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Janów do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu 24
    ›    Uchwała Nr 180/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok 29
    ›    Uchwala Nr 181/XXIX/15 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok 26
    ›    Uchwała Nr 182/XXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 173/XXVIII/17 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowy 25
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2017 r. 215
    ›    Uchwała Nr 171/XXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 74
    ›    Uchwała Nr 172/XXVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 48
    ›    Uchwała nr 173/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 33
    ›    Uchwała nr 174/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia dokumentów niezbędnych do p 44
    ›    Uchwała Nr 175/XVIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów 72
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 10 stycznia 2017 r. 265
    ›    Uchwała Nr 169/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok 154
    ›    Uchwała Nr 170/XXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 91
     ROK 2016 315
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2016 r. 232
    ›    Uchwała Nr 162/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów 58
    ›    Uchwała Nr 164/XXVI/16 Rady Gz dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów Gminy Janów miny Janów 57
    ›    Uchwała Nr 165/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 155/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego 42
    ›    Uchwała Nr 166/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 156/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rol 40
    ›    Uchwała Nr 167/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 54
    ›    Uchwała Nr 168/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 54
    ›    Uchwała nr 163/XXVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów na lata 2016-2032? 174
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 listopada 2016 r. 294
    ›    Uchwała Nr 152/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017 43
    ›    Uchwała Nr 153/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok 93
    ›    Uchwała Nr 154/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej 38
    ›    Uchwała Nr 155/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego 67
    ›    Uchwała Nr 156/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 100
    ›    Uchwała nr 157/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 107
    ›    Uchwała Nr 158/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 43
    ›    Uchwała Nr 159/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 45
    ›    Uchwała Nr 160/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 51
    ›    Uchwała Nr 161/XXV/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 51
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 listopada 2016 r. 226
    ›    Uchwała Nr 149/XXIV/16 Rady Gminy Janów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 117
    ›    Uchwała Nr 150/XXIV/16 Rady Gminy Janów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 137
    ›    Uchwała Nr 151/XXIV/16 Rady Gminy Janów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 142
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2016 r. 280
    ›    Uchwała Nr 139/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie 109
    ›    Uchwała Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 68
    ›    Uchwała nr 141/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 80
    ›    Uchwała Nr 142/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Janów na lata 2016-2023 85
    ›    Uchwała Nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów 67
    ›    Uchwała Nr 144/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Janowie 77
    ›    Uchwała Nr 145/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. ?Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce ? Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr 73
    ›    Uchwała Nr 146/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 72
    ›    Uchwała Nr 147/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 85
    ›    Uchwała Nr 148/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 80
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 2 sierpnia 2016 r. 207
    ›    Uchwała Nr 137/XXII/16 Rady Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Śląskiego 126
    ›    Uchwała Nr 138/XXII/16 Rady Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 158
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 18 lipca 2016 r. 225
    ›    Uchwała Nr 136/XXI/16 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów 107
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2016 r. 305
    ›    Uchwała nr 125/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/XVIII/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016. 86
    ›    Uchwała Nr 126/XX/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2015 rok. 88
    ›    Uchwała Nr 127/XX/16 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 91
    ›    Uchwała Nr 128/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów. 85
    ›    Uchwała Nr 129/XX/16 w sprawie zmiany Uchwały nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów. 79
    ›    Uchwała Nr 130/XX/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 91
    ›    Uchwała Nr 131/XX/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 90
    ›    Uchwała Nr 132/XX/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 90
    ›    Uchwała Nr 133/XX/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 102
    ›    Uchwała Nr 134/XX/16 w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 90
    ›    Uchwała Nr 135/XX/16 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów. 101
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. 348
    ›    Uchwała Nr 121/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2015 rok 95
    ›    Uchwała Nr 122/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Janów 173
    ›    Uchwała Nr 123/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii 107
    ›    Uchwała Nr 124/XIX/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów 113
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 15 marca 2016 r. 371
    ›    Uchwała Nr 112/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016. 172
    ›    Uchwała Nr 113/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 195
    ›    Uchwała Nr 114/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok 155
    ›    Uchwała Nr 115/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok 140
    ›    Uchwała Nr 116/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok 151
    ›    Uchwała Nr 117/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2016 rok 187
    ›    Uchwała Nr 118/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2016 rok 155
    ›    Uchwała Nr 119/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok 175
    ›    Uchwała Nr 120/XVIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janów 187
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 23 lutego 2016 r. 291
    ›    Uchwała Nr 110/XVII/16 Rady Gminy Janów z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej 189
    ›    Uchwała Nr 111/XVII/16 Rady Gminy Janów z dnia 23 lutego 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów 152
     Uchwały XVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 stycznia 2016 r. 395
    ›    Uchwała Nr 107/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok 336
    ›    Uchwała Nr 108/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 177
    ›    Uchwała Nr 109/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Janów w stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania Jurajska Ryba 160
     Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 stycznia 2016 r. 369
    ›    Uchwała Nr 103/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów oraz określenia dokumentów niezbę 308
    ›    Uchwała Nr 104/XV/16 Rady Gminy w Janowie z dnia 13 stycznia 2016 r.w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów 2235
    ›    Uchwała Nr 105/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów 1312
    ›    Uchwała Nr 106/XV/16 Rady Gminy Janów z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie aneksu do uchwały Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddział 324
     ROK 2015 363
     Uchwały XIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2015 r. 472
    ›    Uchwała Nr 93/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok 219
    ›    Uchwała Nr 94/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 84/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego 213
    ›    Uchwała Nr 95/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 287
    ›    Uchwała Nr 96/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 228
    ›    Uchwała Nr 97/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 231
    ›    Uchwała Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janów, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11 31 228
    ›    Uchwała Nr 99/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 240
    ›    Uchwała Nr 100/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy oraz nadaniu jej statutu 293
    ›    Uchwała Nr 101/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej - ?Zaborce II? 202
    ›    Uchwała Nr 102/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich 235
     Uchwały XIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 24 listopada 2015 r. 485
    ›    Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok 386
    ›    Uchwała Nr 83/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 232
    ›    Uchwała Nr 84/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego 206
    ›    Uchwała Nr 85/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok 192
    ›    Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 184
    ›    Uchwała Nr 87/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 198
    ›    Uchwała Nr 88/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów 164
    ›    Uchwała Nr 89/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Drużyna Powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 237
    ›    Uchwała Nr 90/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 178
    ›    Uchwała Nr 91/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 207
    ›    Uchwała Nr 92/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 221
     Uchwały XII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 20 października 2015 r. 373
    ›    Uchwała Nr 67/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019 199
    ›    Uchwała Nr 68/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019 254
    ›    Uchwała Nr 69/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 209
    ›    Uchwała Nr 70/XII/15 Rady gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 172
    ›    Uchwała Nr 71/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 234
    ›    Uchwała Nr 72/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce Zagórze na odcinku od drogi gminnej N 215
    ›    Uchwała Nr 73/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 319
    ›    Uchwała Nr 74/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany opłaty prolongacyjnej 252
    ›    Uchwała Nr 75/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 198
    ›    Uchwała Nr 76/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016 229
    ›    Uchwała Nr 77/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 273
    ›    Uchwała Nr 78/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240
    ›    Uchwała Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 225
    ›    Uchwała Nr 80/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 275
    ›    Uchwała Nr 81/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów 290
     Uchwały XI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 września 2015 r. 317
    ›    Uchwała Nr 63/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Śląskiego 146
    ›    Uchwała Nr 64/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 231
    ›    Uchwała Nr 65/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji 184
    ›    Uchwała Nr 66/XI/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 190
     Uchwały X Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 2 września 2015 r. 288
    ›    Uchwała Nr 59/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 162
    ›    Uchwała Nr 60/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 159
    ›    Uchwała Nr 61/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 97 000,00 zł 174
    ›    Uchwała Nr 62/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 170
     Uchwały IX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2015 r. 438
    ›    Uchwała Nr 47/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 256
    ›    Uchwała Nr 48/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uznania nieruchomości za drogi gminne 278
    ›    Uchwała Nr 49/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich 287
    ›    Uchwała Nr 50/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 181
    ›    Uchwała Nr 51/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 234
    ›    Uchwała Nr 52/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 280
    ›    Uchwała Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 348
    ›    Uchwała Nr 54/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok 309
    ›    Uchwała Nr 55/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 324
    ›    Uchwała Nr 56/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 321
    ›    Uchwała Nr 57/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2014 rok 268
    ›    Uchwała Nr 58/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 259
     Uchwały VIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 16 czerwca 2015 roku 331
    ›    Uchwała Nr 45/VIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Reg 408
    ›    Uchwała Nr 46/VIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 -2019 250
     Uchwały VII Seji Rady Gminy w Janowie z dnia 7 maja 2015 roku 462
    ›    Uchwała Nr 32/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2014 rok 339
    ›    Uchwała Nr 33/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2014 rok 326
    ›    Uchwała Nr 34/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2014 rok 288
    ›    Uchwała Nr 35/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 326
    ›    Uchwała Nr 36/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2014 rok 327
    ›    Uchwała Nr 37/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ze 336
    ›    Uchwała Nr 38/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 525
    ›    Uchwała Nr 39/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 344
    ›    Uchwała Nr 40/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy 328
    ›    Uchwała Nr 41/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 318
    ›    Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 323
    ›    Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 314
    ›    Uchwała Nr 44/VII/15 Rady Gminy Janów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 298
     Uchwały VI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 marca 2015 roku 516
    ›    Uchwała Nr 20/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015 376
    ›    Uchwała Nr 21/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów 469
    ›    Uchwała Nr 22/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 449
    ›    Uchwała Nr 23/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288
    ›    Uchwała Nr 24/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na rok 2015 365
    ›    Uchwała Nr 25/VI/15 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury 358
    ›    Uchwała Nr 26/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok 356
    ›    Uchwała Nr 27/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok 436
    ›    Uchwała Nr 28/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2015 rok 330
    ›    Uchwała Nr 29/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2015 rok 329
    ›    Uchwała Nr 30/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 429
    ›    Uchwała Nr 31/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu 376
     Uchwały V Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 lutego 2015 roku 378
    ›    Uchwała Nr 17/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Janów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy 348
    ›    Uchwała Nr 18/V/15 Rady Gminy Janów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 330
    ›    Uchwała Nr 19/V/15 Rady Gminy Janow z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 318
     Uchwały IV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 stycznia 2015 roku 534
    ›    Uchwała Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok 636
    ›    Uchwała Nr 13/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 420
    ›    Uchwała Nr 14/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy Janów 461
    ›    Uchwała Nr 15/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprwie powołania Rady Społecznej przy SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 411
    ›    Uchwała Nr 16/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wp 385
     ROK 2014 277
     Uchwały III Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2014 roku 581
    ›    Uchwała nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów 425
    ›    Uchwała nr 4/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Janów 383
    ›    Uchwała nr 5/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów 375
    ›    Uchwała nr 6/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów 745
    ›    Uchwała Nr 7/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok 392
    ›    Uchwała Nr 8/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok 456
    ›    Uchwała Nr 9/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok 410
    ›    Uchwała Nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów 473
    ›    Uchwała Nr 11/III/14 Rady Gminy Janów w sprawie udzielenia dotacji na renowację ołtarza w zabytkowym kościele w Złotym Potoku - zabytku wpisanego do rejestru zabytków 417
     Uchwały I Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 1 grudnia 2014 roku 468
    ›    Uchwała Nr 1/ I /14 Rady Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów 294
    ›    Uchwała Nr 2/ I /14 Rady Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów 313
   Uchwały VI kadencji Rady Gminy w Janowie 8492
     ROK 2014 755
     Uchwały L Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 listopada 2014 roku 537
    ›    Uchwała Nr 295/L/14 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 394
    ›    Uchwała Nr 296/L/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020. 1054
    ›    Uchwała Nr 297/L/14 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok. 459
    ›    Uchwała Nr 298/L/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. 389
    ›    Uchwała Nr 299/L/14 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 rok. 374
    ›    Uchwała Nr 300/L/14 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego. 422
    ›    Uchwała Nr 301/L/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 363
    ›    Uchwała Nr 302/L/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 325
     Uchwały XLIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 października 2014 roku 445
    ›    Uchwała Nr 288/XLIX/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 270
    ›    Uchwała Nr 289/XLIX/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 282
    ›    Uchwała Nr 290/XLIX/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 261
    ›    Uchwała Nr 291/XLIX/14 w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie. 204
    ›    Uchwała Nr 292/XLIX/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 278
    ›    Uchwała Nr 293/XLIX/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 359
    ›    Uchwała Nr 294/XLIX/14 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów. 333
    ›    Uchwała Nr 287/XLIX/14 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2015. 286
     Uchwały XLVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 września 2014 roku 451
    ›    Uchwała nr 283/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 465
    ›    Uchwała nr 284/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok 395
    ›    Uchwała nr 285/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok 380
    ›    Uchwała nr 286/XLVIII/14 Rady Gminy Janów z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 369
     Uchwały XLVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 sierpnia 2014 roku 439
    ›    Uchwała Nr 280/XLVII/14 w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 334
    ›    Uchwała Nr 281/XLVII/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 295
    ›    Uchwała Nr 282/XLVII/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 312
     Uchwały XLVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 sierpnia 2014 roku 405
    ›    Uchwała Nr 276/XLVI/14 w sprawie zmiany podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 308
    ›    Uchwała Nr 277/XLVI/14 w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Janów" 301
    ›    Uchwała Nr 278/XLVI/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 275
    ›    Uchwała Nr 279/XLVI/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 256
     Uchwały XLV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 czerwca 2014 roku 499
    ›    Uchwała Nr 265/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2013 rok. 390
    ›    Uchwała Nr 266/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2013 rok 370
    ›    Uchwała Nr 267/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2013 rok. 337
    ›    Uchwała Nr 268/XLV/14 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. 383
    ›    Uchwała Nr 269/XLV/14 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2023. 367
    ›    Uchwała Nr 270/XLV/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 265
    ›    Uchwała Nr 271/XLV/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 364
    ›    Uchwała Nr 272/XLV/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 379
    ›    Uchwała Nr 273/XLV/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2013 rok. 357
    ›    Uchwała Nr 274/XLV/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 349
    ›    Uchwała Nr 275/XLV/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania na drogach powiatowych pn.: "Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1039S Kobyłczyce - Żuraw - Lipnik" 367
     Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 maja 2014 roku 508
    ›    Uchwała Nr 264/XLIV/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 356
     Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2014 roku 486
    ›    Uchwała Nr 261/XLIII/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 439
    ›    Uchwała Nr 262/XLIII/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 389
     Uchwały XLII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 31 marca 2014 roku 528
    ›    Uchwała Nr 259/XLII/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 381
    ›    Uchwała Nr 260/XLII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2013 rok. 372
     Uchwały XLI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2014 roku 539
    ›    Uchwała Nr 255/XLI/14 zmieniająca Uchwałę Nr 174/XXVIII/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 437
    ›    Uchwała Nr 256/XLI/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014. 425
    ›    Uchwała Nr 257/XLI/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 441
    ›    Uchwała Nr 258/XLI/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 396
     Uchwały XL Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lutego 2014 roku 630
    ›    Uchwała Nr 243/XL/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania fina 479
    ›    Uchwała Nr 244/XL/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 466
    ›    Uchwała Nr 245/XL/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 530
    ›    Uchwała Nr 246/XL/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2014 rok. 438
    ›    Uchwała Nr 247/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2014 rok. 427
    ›    Uchwała Nr 248/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok. 426
    ›    Uchwała Nr 249/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2014 rok. 438
    ›    Uchwała Nr 250/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2014 rok. 436
    ›    Uchwała Nr 251/XL/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2014 rok. 541
    ›    Uchwała Nr 252/XL/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 499
    ›    Uchwała Nr 253/XL/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok. 439
    ›    Uchwała Nr 254/XL/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 462
     Rok 2013 471
     Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2013 roku 622
    ›    Uchwała Nr 240/XXXIX/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 479
    ›    Uchwała Nr 241/XXXIX/13 w sprawie budżetu gminy na 2014 rok. 876
    ›    Uchwała Nr 242/XXXIX/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 623
     Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 10 grudnia 2013 roku 567
    ›    Uchwała Nr 238/XXXVIII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok. 406
    ›    Uchwała Nr 239/XXXVIII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł 418
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 listopada 2013 roku 658
    ›    Uchwała Nr 225/XXXVII/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 314
    ›    Uchwała Nr 226/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów. 439
    ›    Uchwała Nr 228/XXXVII/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok. 454
    ›    Uchwała Nr 229/XXXVII/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok. 433
    ›    Uchwała Nr 230/XXXVII/13 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego. 464
    ›    Uchwała Nr 231/XXXVII/13 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 553
    ›    Uchwała Nr 232/XXXVII/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł. 434
    ›    Uchwała Nr 233/XXXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok. 441
    ›    Uchwała Nr 234/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 462
    ›    Uchwała Nr 235/XXXVII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 444
    ›    Uchwała Nr 236/XXXVII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji 446
    ›    Uchwała Nr 237/XXXVII/13 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu ? Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 539
    ›    Uchwała Nr 227/XXXVII/13 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 523
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 8 października 2013 roku 624
    ›    Uchwała Nr 220/XXXVI/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 471
    ›    Uchwała Nr 221/XXXVI/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 485
    ›    Uchwała Nr 222/XXXVI/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 496
    ›    Uchwała Nr 223/XXXVI/13 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 543
    ›    Uchwała Nr 224/XXXVI/13 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 545
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 lipca 2013 roku 656
    ›    Uchwała Nr 219/XXXV/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów 523
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 czerwca 2013 roku 702
    ›    Uchwała Nr 210/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2012 rok. 591
    ›    Uchwała Nr 211/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2012 rok. 496
    ›    Uchwała Nr 212/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2012 rok. 661
    ›    Uchwała Nr 213/XXXIV/13 zmieniająca uchwałę Nr 194/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie. 396
    ›    Uchwała Nr 214/XXXIV/13 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminie Janów ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 530
    ›    Uchwała Nr 215/XXXIV/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok. 521
    ›    Uchwała Nr 216/XXXIV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok. 483
    ›    Uchwała Nr 217/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 511
    ›    Uchwała Nr 218/XXXIV/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 505
    ›    Uchwała Nr 194/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie 552
    ›    Uchwała Nr 195/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2012 rok 563
    ›    Uchwała Nr 196/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 477
    ›    Uchwała Nr 197/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 ? 2015 567
    ›    Uchwała Nr 198/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok 551
    ›    Uchwała Nr 199/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok 563
    ›    Uchwała Nr 200/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok 554
    ›    Uchwała Nr 201/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok 532
    ›    Uchwała Nr 202/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok 554
    ›    Uchwała Nr 203/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok 556
    ›    Uchwała Nr 204/XXXIII/13 w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 571
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 maja 2013 roku 844
    ›    Uchwała Nr 205/XXXIII/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Janów na 2013 rok 520
    ›    Uchwała Nr 206/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015" 618
    ›    Uchwała Nr 207/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 698
    ›    Uchwała Nr 208/XXXIII/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska 687
    ›    Uchwała Nr 209/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów 613
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 12 marca 2013 roku 928
    ›    Uchwała Nr 188/XXXI/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2013 rok. 563
    ›    Uchwała Nr 189/XXXI/13 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów. 695
    ›    Uchwała Nr 190/XXXI/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 720
    ›    Uchwała Nr 191/XXXI/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 772
    ›    Uchwała Nr 192/XXXI/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 699
    ›    Uchwała Nr 193/XXXI/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 783
    ›    Uchwała Nr 183/XXX/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Surowca z dnia 7 sierpnia 2012 roku na Wójta Gminy Janów 510
    ›    Uchwała Nr 184/XXX/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok 476
    ›    Uchwała Nr 185/XXX/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok 451
    ›    Uchwała Nr 186/XXX/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 454
    ›    Uchwała Nr 187/XXX/2013 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie 418
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 lutego 2013 roku 651
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2013 roku 774
    ›    Uchwała Nr 176/XXIX/13 w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. 755
    ›    Uchwała Nr 177/XXIX/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 633
    ›    Uchwała Nr 178/XXIX/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów. 875
    ›    Uchwała Nr 179/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok. 605
    ›    Uchwała Nr 180/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2013 rok. 588
    ›    Uchwała Nr 181/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok. 641
    ›    Uchwała Nr 182/XXIX/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2013 rok. 671
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 stycznia 2013 roku 797
    ›    Uchwały Nr 174/XXVIII/13 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 712
    ›    Uchwały Nr 175/XXVIII/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 601
     ROK 2012 716
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2012 roku 812
    ›    Uchwała Nr 168/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 610
    ›    Uchwała Nr 169/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 587
    ›    Uchwała Nr 170/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 588
    ›    Uchwała Nr 171/XXVII/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 613
    ›    Uchwała Nr 172/XXVII/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. 616
    ›    Uchwała Nr 173/XXVII/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów. 734
    ›    Uchwała Nr 167/XXVII/12 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury 627
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2012 roku 675
    ›    Uchwała Nr 161/XXVI/12 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ludwika Heinscha. 548
    ›    Uchwała Nr 162/XXVI/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł. 549
    ›    Uchwała Nr 163/XXVI/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 611
    ›    Uchwała Nr 164/XXVI/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 578
    ›    Uchwała Nr 165/XXVI/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok. 605
    ›    Uchwała Nr 166/XXVI/12 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie. 555
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 23 listopada 2012 roku 736
    ›    Uchwała Nr 152/XXV/12 w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 602
    ›    Uchwała Nr 153/XXV/12 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Janów. 572
    ›    Uchwała Nr 154/XXV/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów. 590
    ›    Uchwała Nr 155/XXV/12 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. 742
    ›    Uchwała Nr 156/XXV/12 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego. 598
    ›    Uchwała Nr 157/XXV/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. 570
    ›    Uchwała Nr 158/XXV/12 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok. 570
    ›    Uchwała Nr 159/XXV/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 589
    ›    Uchwała Nr 160/XXV/12 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospoda 599
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2012 roku 799
    ›    Uchwała Nr 150/XXIV/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 502
    ›    Uchwała Nr 151/XXIV/12 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 647
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 21 września 2012 roku 895
    ›    Uchwała Nr 145/XXIII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 541
    ›    Uchwała Nr 146/XXIII/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 619
    ›    Uchwała Nr 147/XXIII/12 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 542
    ›    Uchwała Nr 148/XXIII/12 w sprawie zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego zadania realizowanego w ramach Wieloletniego Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno - komuni 547
    ›    Uchwała Nr 149/XXIII/12 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złoty Potok 547
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku 817
    ›    Uchwała Nr 136/XXII/12 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z. o.o. 570
    ›    Uchwała Nr 137/XXII/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich. 594
    ›    Uchwała Nr 138/XXII/12 w sprawie aktualności miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Janów. 597
    ›    Uchwała Nr 139/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 526
    ›    Uchwała Nr 140/XXII/12 w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie. 534
    ›    Uchwała Nr 141/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 517
    ›    Uchwała Nr 142/XXII/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 530
    ›    Uchwała Nr 143/XXII/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. 502
    ›    Uchwała Nr 144/XXII/12 w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 728
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 czerwca 2012 roku 920
    ›    Uchwała Nr 120/XXI/12 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. 606
    ›    Uchwała Nr 121/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2011 rok. 563
    ›    Uchwała Nr 122/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2011 rok. 586
    ›    Uchwała Nr 123/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2011 rok. 569
    ›    Uchwała Nr 124/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 591
    ›    Uchwała Nr 125/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 570
    ›    Uchwała Nr 126/XXI/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 585
    ›    Uchwała Nr 127/XXI/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 573
    ›    Uchwała Nr 128/XXI/12 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu Gminy Janów. 658
    ›    Uchwała Nr 129/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2012 rok. 598
    ›    Uchwała Nr 130/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2012 rok. 564
    ›    Uchwała Nr 131/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2012 rok. 579
    ›    Uchwała Nr 132/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2012 rok. 598
    ›    Uchwała Nr 133/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok. 597
    ›    Uchwała Nr 134/XXI/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 602
    ›    Uchwała Nr 135/XXI/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 611
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 maja 2012 roku 887
    ›    Uchwała Nr 116/XX/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie. 711
    ›    Uchwała Nr 117/XX/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów. 653
    ›    Uchwała Nr 118/XX/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł. 484
    ›    Uchwała Nr 119/XX/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 569
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 kwietnia 2012 roku 1175
    ›    Uchwała Nr 113/XIX/12 w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" 760
    ›    Uchwała Nr 114/XIX/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2011 rok 607
    ›    Uchwała Nr 115/XIX/12 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok 632
    ›    Uchwała Nr 112/XIX/12 w sprawie uchwalenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 625
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 stycznia 2012 roku 1024
    ›    Uchwała Nr 110/XVIII/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok 662
    ›    Uchwała Nr 111/XVIII/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 628
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 24 stycznia 2012 roku 1001
    ›    Uchwała Nr 105/XVII/12 w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. 981
    ›    Uchwała Nr 106/XVII/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji. 753
    ›    Uchwała Nr 107/XVII/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 746
    ›    Uchwała Nr 108/XVII/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 657
    ›    Uchwała Nr 109/XVII/12 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlec. 687
     Uchwały XVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2011 roku 1010
    ›    Uchwała Nr 98/XVI/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów. 807
    ›    Uchwała Nr 99/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 635
    ›    Uchwała Nr 100/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 646
    ›    Uchwała Nr 101/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 584
    ›    Uchwała Nr 102/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 648
    ›    Uchwała Nr 103/XVI/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 683
    ›    Uchwała Nr 104/XVI/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 670
     ROK 2011 707
     Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2011 roku 985
    ›    Uchwała Nr 93/XV/11 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XII/11 z dnia 26 października 2011r 662
    ›    Uchwała Nr 94/XV/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 978 000,00 zł. 617
    ›    Uchwała Nr 95/XV/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 651
    ›    Uchwała Nr 96/XV/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 622
    ›    Uchwała Nr 97/XV/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 651
     Uchwały XIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 15 listopada 2011 roku 1088
    ›    Uchwała Nr 86/XIII/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 664
    ›    Uchwała Nr 87/XIII/11 w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2012 r. 742
    ›    Uchwała Nr 88/XIII/11 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego 656
    ›    Uchwała Nr 89/XIII/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 664
    ›    Uchwała Nr 90/XIII/11 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok 662
    ›    Uchwała Nr 91/XIII/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 721
    ›    Uchwała Nr 92/XIII/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 652
     Uchwały XII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 października 2011 roku 970
    ›    Uchwała Nr 78/XII/11 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" z siedzibą w Krakowie 745
    ›    Uchwała Nr 79/XII/11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015 740
    ›    Uchwała Nr 80/XII/11 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015 733
    ›    Uchwała Nr 81/XII/11 w sprawie przekazania zadań oświatowych 760
    ›    Uchwała Nr 82/XII/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 729
    ›    Uchwała Nr 83/XII/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł 677
    ›    Uchwała Nr 84/XII/11 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. oceny działalności gminnych instytucji kultury 721
    ›    Uchwała Nr 85/XII/11 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793" na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy 747
     Uchwały XI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 października 2011 roku 1145
    ›    Uchwała Nr 75/XI/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie. 668
    ›    Uchwała Nr 76/XI/11 w sprawie zawarcia umowy o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec -DW793" na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy 676
    ›    Uchwała Nr 77/XI/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów" nr WND-POKL.09.01.02-24-103/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Pro 785
     Uchwały X Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 września 2011 roku 1112
    ›    Uchwała Nr 68/X/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o. o. w organizacji. 755
    ›    Uchwała Nr 69/X/11 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012 -2015. 709
    ›    Uchwała Nr 70/X/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 665
    ›    Uchwała Nr 71/X/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 664
    ›    Uchwała Nr 72/X/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 651
    ›    Uchwała Nr 73/X/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 724
    ›    Uchwała Nr 74/X/11 w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego". 679
     Uchwały IX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 czerwca 2011 roku 1098
    ›    Uchwała Nr 61/IX/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 628
    ›    Uchwała Nr 62/IX/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 699
    ›    Uchwała Nr 63/IX/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 727
    ›    Uchwała Nr 64/IX/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 656
    ›    Uchwała Nr 65/IX/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 687
    ›    Uchwała Nr 66/IX/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Janów. 712
    ›    Uchwała Nr 67/IX/11 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego. 761
     Uchwały VIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 maja 2011 roku 1101
    ›    Uchwała Nr 52/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie, 760
    ›    Uchwała Nr 53/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przyszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów, 767
    ›    Uchwała Nr 54/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2010 rok, 694
    ›    Uchwała Nr 55/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2010 rok, 683
    ›    Uchwała Nr 56/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2010 rok, 684
    ›    Uchwała Nr 57/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, 681
    ›    Uchwała Nr 58/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 683
    ›    Uchwała Nr 59/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1093 S w m. Lusławice o dł. 600 mb na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną, 729
    ›    Uchwała Nr 60/VIII/11 Rady Gminy Janów w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 710
     Uchwały VII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 kwietnia 2011 roku 1328
    ›    Uchwała Nr 46/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2010 rok, 778
    ›    Uchwała Nr 47/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia sposobu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów, 699
    ›    Uchwała Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Janów 843
    ›    Uchwała Nr 49/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, 752
    ›    Uchwała Nr 50/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, 777
    ›    Uchwała Nr 51/VII/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 776
     Uchwały VI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 lutego 2011 roku 1276
    ›    Uchwała Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. 1031
    ›    Uchwała Nr 39/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 777
    ›    Uchwała Nr 40/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 741
    ›    Uchwała Nr 41/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany uchwały Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka". 762
    ›    Uchwała Nr 42/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży 823
    ›    Uchwała Nr 43/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 785
    ›    Uchwała Nr 44/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 768
    ›    Uchwała Nr 45/VI/11 Rady Gminy Janów w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej Janów" w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 900
    ›    Uchwała Nr 32/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 740
    ›    Uchwała Nr 33/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 26/IV/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015, 773
    ›    Uchwała Nr 34/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, 717
    ›    Uchwała Nr 35/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą 759
    ›    Uchwała Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 ? 2015, 750
    ›    Uchwała Nr 37/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 1268
     Uchwały V Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku. 1205
     ROK 2010 886
     Uchwały IV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2010 roku 1319
    ›    Uchwała nr 21/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 803
    ›    Uchwała nr 22/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 745
    ›    Uchwała nr 23/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 789
    ›    Uchwała nr 24/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie 743
    ›    Uchwała nr 25/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 766
    ›    Uchwała nr 26/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015 760
    ›    Uchwała nr 27/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali będących własnością Gminy Janów między tymi samymi stronami 770
    ›    Uchwała nr 28/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na czas nieoznaczony 783
    ›    Uchwała nr 29/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok 785
    ›    Uchwała nr 30/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych 820
    ›    Uchwała nr 31/IV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów 777
     Uchwały III Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku 1371
    ›    Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok 1204
    ›    Uchwała nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 968
    ›    Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok 830
    ›    Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych 839
    ›    Uchwała nr 16/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł 803
    ›    Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie 775
    ›    Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie przekazania zadań oświatowych 782
    ›    Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren" 805
    ›    Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 821
    ›    Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy 921
    ›    Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów 865
    ›    Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 925
    ›    Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów 854
    ›    Uchwała nr 7/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok 812
    ›    Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie 794
    ›    Uchwała nr 5/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie 796
    ›    Uchwała nr 4/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie 862
     Uchwały II Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2010 roku 1200
    ›    Uchwała Nr 3/ II /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy 797
     Uchwały I Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 listopada 2010 roku 1258
    ›    Uchwała Nr 1/ I /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie 802
    ›    Uchwała Nr 2/ I /10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Janowie 846
   Uchwały V kadencji Rady Gminy w Janowie 6196
     ROK 2010 1058
     Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 września 2010 roku 1106
    ›    Uchwała Nr 318/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów. 730
    ›    Uchwała Nr 319/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 736
    ›    Uchwała Nr 320/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. 721
    ›    Uchwała Nr 321/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 729
    ›    Uchwała Nr 322/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. 717
    ›    Uchwała Nr 323/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 258 000,00 zł. 737
    ›    Uchwała Nr 324/XXXVIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 746
    ›    Uchwała Nr 314/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 rok 735
    ›    Uchwała Nr 315/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów. 713
    ›    Uchwała Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka. 705
    ›    Uchwała Nr 317/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasek. 723
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku 1048
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 sierpnia 2010 roku 971
    ›    Uchwała Nr 313/XXXVI/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym 767
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 lipca 2010 roku 1100
    ›    Uchwała Nr 299/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach 744
    ›    Uchwała Nr 300/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010. 744
    ›    Uchwała Nr 301/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. 754
    ›    Uchwała Nr 302/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. 736
    ›    Uchwała Nr 303/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janów za I półrocze 735
    ›    Uchwała Nr 304/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze. 631
    ›    Uchwała Nr 305/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł. 732
    ›    Uchwała Nr 306/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 30 września 2011 r. dla Zakładu Gospodarki Komu 753
    ›    Uchwała Nr 307/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia Gminy Janów do projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów". 738
    ›    Uchwała Nr 308/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 198/XXIII//2009 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żuraw". 723
    ›    Uchwała Nr 309/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Siedlec 746
    ›    Uchwała Nr 310/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zagórze. 643
    ›    Uchwała Nr 311/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 752
    ›    Uchwała Nr 312/XXXV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia nr 385/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zakazu używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarsk 438
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku 1172
    ›    Uchwała Nr 287/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2009 rok. 834
    ›    Uchwała Nr 288/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2009 rok. 813
    ›    Uchwała Nr 289/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2009 rok 797
    ›    Uchwała Nr 290/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. 697
    ›    Uchwała Nr 291/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 925
    ›    Uchwała Nr 292/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. 834
    ›    Uchwała Nr 293/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. 827
    ›    Uchwała Nr 294/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku. 818
    ›    Uchwała Nr 295/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 257/XXIX/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 140 000,00 zł. 829
    ›    Uchwała Nr 296/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł. 820
    ›    Uchwała Nr 297/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 811
    ›    Uchwała Nr 298/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok. 839
    ›    Uchwała Nr 275/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2009 rok 896
    ›    Uchwała Nr 276/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie 821
    ›    Uchwała Nr 277/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 829
    ›    Uchwała Nr 278/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok. 857
    ›    Uchwała Nr 279/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S ? DK46 ? Zrębic 899
    ›    Uchwała Nr 280/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 782
    ›    Uchwała Nr 281/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok 879
    ›    Uchwała Nr 282/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok 888
    ›    Uchwała Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok. 836
    ›    Uchwała Nr 284/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 808
    ›    Uchwała Nr 286/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 935
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku 1045
     Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku 1131
    ›    Uchwała Nr 268/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały nr 244/XXXIX/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie i utworzenie gminnej instytucji kultury 777
    ›    Uchwała Nr 269/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. H 768
    ›    Uchwała Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok 950
    ›    Uchwała Nr 271/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 768
    ›    Uchwała Nr 272/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie albo wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów. 784
    ›    Uchwała Nr 273/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 797
    ›    Uchwała Nr 274/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 807
     ROK 2009 921
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2009 roku 985
    ›    Uchwała Nr 264/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. 723
    ›    Uchwała Nr 265/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok. 653
    ›    Uchwała Nr 266/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok. 648
    ›    Uchwała Nr 267/XXXI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok. 721
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2009 roku 943
    ›    Uchwała Nr 260/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 720
    ›    Uchwała Nr 261/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 668
    ›    Uchwała Nr 262/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 491 400,00 zł 671
    ›    Uchwała Nr 263/XXX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Janów 884
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku 1083
    ›    Uchwała Nr 250/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjn 724
    ›    Uchwała Nr 251/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów. 883
    ›    Uchwała Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. 1219
    ›    Uchwała Nr 253/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok. 789
    ›    Uchwała Nr 254/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. 825
    ›    Uchwała Nr 255/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok. 791
    ›    Uchwała Nr 256/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany uchwały Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 763
    ›    Uchwała Nr 257/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.140.000,00 zł 763
    ›    Uchwała Nr 258/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok. 747
    ›    Uchwała Nr 259/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok. 703
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 15 października 2009 roku 1049
    ›    Uchwała Nr 238/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie. 722
    ›    Uchwała Nr 239/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 89/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. 777
    ›    Uchwała Nr 240/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia. 757
    ›    Uchwała Nr 241/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przekazania zadań oświatowych 733
    ›    Uchwała Nr 242/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 339 302,57 zł. 679
    ›    Uchwała Nr 243/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok. 739
    ›    Uchwała Nr 244/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok 702
    ›    Uchwała Nr 245/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia 797
    ›    Uchwała Nr 246/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 739
    ›    Uchwała Nr 247/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 711
    ›    Uchwała Nr 248/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 754
    ›    Uchwała Nr 249/XXVIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą "Rozbudowa systemu wywoływania syren" 738
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 17 sierpnia 2009 roku 1057
    ›    Uchwała Nr 230/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 837
    ›    Uchwała Nr 231/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok. 662
    ›    Uchwała Nr 232/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji, 712
    ›    Uchwała Nr 233/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok, 695
    ›    Uchwała Nr 234/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł 697
    ›    Uchwała Nr 235/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok, 732
    ›    Uchwały Nr 236/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok 705
    ›    Uchwały Nr 237/XXVII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok 751
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 lipca 2009 roku 1031
    ›    Uchwała Nr 225/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok 721
    ›    Uchwała Nr 226/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2009 rok 706
    ›    Uchwała Nr 227/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok 695
    ›    Uchwała Nr 228/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej 659
    ›    Uchwała Nr 229/XXVI/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 795
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2009 roku 1109
    ›    Uchwała Nr 215/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance. 779
    ›    Uchwała Nr 216/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów. 784
    ›    Uchwała Nr 217/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2008 rok. 658
    ›    Uchwała Nr 218/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Partnerstwo Północnej Jury w Janowie. 783
    ›    Uchwała Nr 219/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 758
    ›    Uchwała Nr 220/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 747
    ›    Uchwała Nr 221/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 765
    ›    Uchwała Nr 222/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 748
    ›    Uchwała Nr 223/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Janów". 801
    ›    Uchwała Nr 224/XXV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uznania nieruchomości za drogi gminne 754
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku 1074
    ›    Uchwała Nr 207/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2008 rok. 754
    ›    Uchwała Nr 208/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2008 rok. 695
    ›    Uchwała Nr 209/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 705
    ›    Uchwała Nr 210/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 696
    ›    Uchwały Nr 211/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok. 786
    ›    Uchwała Nr 212/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: nadania nazwy ulicy w Janowie. 737
    ›    Uchwała Nr 213/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 727
    ›    Uchwały Nr 214/XXIV/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2008 rok 767
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 8 kwietnia 2009 roku 1134
    ›    Uchwała Nr 192/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2008 rok. 748
    ›    Uchwała Nr 193/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, 747
    ›    Uchwała Nr 194/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie. 781
    ›    Uchwała Nr 195/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania n 824
    ›    Uchwała Nr 196/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów. 799
    ›    Uchwała Nr 197/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złoty Potok. 749
    ›    Uchwała Nr 198/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żuraw 781
    ›    Uchwała Nr 199/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok 781
    ›    Uchwała Nr 200/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2009 rok 794
    ›    Uchwała Nr 201/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 190/XXII/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. 801
    ›    Uchwała Nr 202/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2009-2011. 824
    ›    Uchwała Nr 203/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów. 771
    ›    Uchwała Nr 204/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów. 762
    ›    Uchwała Nr 205/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku. 753
    ›    Uchwała Nr 206/XXIII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi. 1294
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 19 lutego 2009 roku 1294
    ›    Uchwała Nr 184/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół, pedagogów i logopedów art. 42 ust. 6 i 7 ustawy - Karta Nauczyciela. 746
    ›    Uchwała Nr 185/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów. 729
    ›    Uchwała Nr 186/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie. 805
    ›    Uchwała Nr 187/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia dopłat do 1m3 oczyszczonych ścieków oraz do 1m3 dostarczonej wody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów. 1213
    ›    Uchwała Nr 188/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 732
    ›    Uchwała Nr 189/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 741
    ›    Uchwała Nr 190/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. 1504
    ›    Uchwała Nr 191/XXII/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 704
     ROK 2008 965
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2008 roku 1145
    ›    Uchwała Nr 171/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 797
    ›    Uchwała Nr 172/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "E - Powiat Częstochowski" 813
    ›    Uchwała Nr 173/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów. 757
    ›    Uchwała Nr 174/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach 772
    ›    Uchwała Nr 175/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 775
    ›    Uchwała Nr 176/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 749
    ›    Uchwała Nr 177/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 781
    ›    Uchwała Nr 178/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 748
    ›    Uchwała Nr 179/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 750
    ›    Uchwała Nr 180/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 766
    ›    Uchwała Nr 181/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 779
    ›    Uchwała Nr 182/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej", 779
    ›    Uchwała Nr 183/XXI/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz 759
    ›    Uchwała Nr 158/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnyc 761
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku 1110
    ›    Uchwała Nr 159/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny 852
    ›    Uchwała Nr 160/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie 792
    ›    Uchwała Nr 161/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł. 763
    ›    Uchwała Nr 162/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok. 781
    ›    Uchwała Nr 163/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok. 778
    ›    Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok 1471
    ›    Uchwała Nr 165/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok. 940
    ›    Uchwała Nr 166/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej. 793
    ›    Uchwała Nr 167/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok. 802
    ›    Uchwała Nr 168/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. 813
    ›    Uchwała Nr 169/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 843
    ›    Uchwała Nr 170/XX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 785
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2008 roku 1019
    ›    Uchwała Nr 152/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 740
    ›    Uchwała Nr 153/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 735
    ›    Uchwała Nr 154/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 726
    ›    Uchwała Nr 155/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 718
    ›    Uchwała Nr 157/XIX/08 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 745
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku 1124
    ›    Uchwała Nr 137/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu 937
    ›    Uchwała Nr 138/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 792
    ›    Uchwała Nr 139/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 801
    ›    Uchwała Nr 140/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 789
    ›    Uchwała Nr 141/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy 798
    ›    Uchwała Nr 142/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy 823
    ›    Uchwała Nr 143/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 795
    ›    Uchwała Nr 144/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" 778
    ›    Uchwała Nr 145/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 788
    ›    Uchwała Nr 146/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 772
    ›    Uchwała Nr 147/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 798
    ›    Uchwała Nr 148/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów 782
    ›    Uchwała Nr 149/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie 765
    ›    Uchwała Nr 150/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Janów 760
    ›    Uchwała Nr 151/XVIII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Janów dla Gminy Blachownia przeznaczonej na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 16 sierpnia 2008 r. 774
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku 1088
    ›    Uchwała Nr 123/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok. 764
    ›    Uchwała Nr 124/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok. 766
    ›    Uchwała Nr 125/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów 731
    ›    Uchwała Nr 126/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów. 791
    ›    Uchwała Nr 127/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja po 827
    ›    Uchwała Nr 128/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywej integracji" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 736
    ›    Uchwała Nr 129/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII P 816
    ›    Uchwała Nr 130/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie 768
    ›    Uchwała Nr 131/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych". 761
    ›    Uchwała Nr 132/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Turystyczna Dolina Wiercicy" 761
    ›    Uchwała Nr 133/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 743
    ›    Uchwała Nr 134/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 793
    ›    Uchwała Nr 135/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 785
    ›    Uchwała Nr 136/XVII/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 756
     Uchwały XVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku 1129
    ›    Uchwała Nr 109/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 104/XV/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów 868
    ›    Uchwała Nr 110/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 840
    ›    Uchwała Nr 111/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2008 rok 840
    ›    chwała Nr 112/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Częstochowy 823
    ›    Uchwała Nr 113/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2007 rok 852
    ›    Uchwała Nr 114/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2007 rok 842
    ›    Uchwała Nr 115/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2008 833
    ›    Uchwała Nr 116/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 861
    ›    Uchwała Nr 117/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji Mieczysław Dziurkowski 852
    ›    Uchwała Nr 119/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w celu poszerzenia dróg położonych w Gminie Janów 823
    ›    Uchwała Nr 120/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Janów 802
    ›    Uchwała Nr 121/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok 747
    ›    Uchwała Nr 122/XVI/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi 809
     Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku 1170
    ›    Uchwała Nr 102/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowie. 781
    ›    Uchwała Nr 103/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów 739
    ›    Uchwała Nr 104/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. 1029
    ›    Uchwała Nr 105/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Wójta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności p 787
    ›    Uchwała Nr 106/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienia własności budynków 746
    ›    Uchwała Nr 107/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Janów" na lata 2008 - 2013 819
    ›    Uchwała Nr 108/XV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów na 2007 rok 785
     Uchwały XIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku 1075
    ›    Uchwała Nr 94/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok 768
    ›    Uchwała Nr 95/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na ter 787
    ›    Uchwała Nr 96/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 774
    ›    Uchwała Nr 97/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów 763
    ›    Uchwała Nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 868
    ›    Uchwała Nr 100/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złoty 793
    ›    Uchwała Nr 99/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Janowie 844
    ›    Uchwała Nr 101/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie 769
     ROK 2007 1132
     Uchwały XIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku 1111
    ›    Uchwała Nr 87/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 892
    ›    Uchwała Nr 88/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 917
    ›    Uchwała Nr 89/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 869
    ›    Uchwała Nr 90/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku i nadania pierwszego Statutu Muzeum 984
    ›    Uchwała Nr 91/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów 901
    ›    Uchwała Nr 92/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie podjęcia współpracy z gminą Hutir - Budyliu powiat Sniatyń województwo Iwano - Frankowskie na Ukrainie i gminą Janów, powiatu częstochowskiego w Polsce 869
    ›    Uchwała Nr 93/XIII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 894
     Uchwały XII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku 988
    ›    Uchwała Nr 78/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 877
    ›    Uchwała Nr 79/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 875
    ›    Uchwała Nr 80/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 909
    ›    Uchwała Nr 81/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela 814
    ›    Uchwała Nr 82/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy 943
    ›    Uchwała Nr 83/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2008 rok oraz zwolnień od tych podatków 1234
    ›    Uchwała Nr 84/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 827
    ›    Uchwała Nr 85/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 919
    ›    Uchwała Nr 86/XII/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia nieoprocentowanej pożyczki na realizację II Schematu Pilotażowego Programu Leader + dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie, kt 916
     Uchwały XI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku 1060
    ›    Uchwała Nr 74/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok. 877
    ›    Uchwała Nr 75/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2007 - 2010. 781
    ›    Uchwała Nr 76/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Janowie 842
    ›    Uchwała Nr 77/XI/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Janów na lata 2008 - 2013 915
     Uchwały X Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku 1082
    ›    Uchwała Nr 63/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 894
    ›    Uchwała Nr 64/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie. 929
    ›    Uchwała Nr 65/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 825
    ›    Uchwała Nr 66/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie poparcia starań o rozegranie meczów w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 865
    ›    Uchwała Nr 67/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 51/VIII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt. 826
    ›    Uchwała Nr 68/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych. 888
    ›    Uchwała Nr 69/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2007 rok. 889
    ›    Uchwała Nr 70/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 020 000,00 zł 813
    ›    Uchwała Nr 71/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na terenie gminy Janów 967
    ›    Uchwała Nr 72/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 917
    ›    Uchwała Nr 73/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 877
     Uchwały IX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku 1125
    ›    Uchwała Nr 56/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 888
    ›    Uchwała Nr 57/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 928
    ›    Uchwała Nr 58/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 876
    ›    Uchwała Nr 59/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 902
    ›    Uchwała Nr 60/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 873
    ›    Uchwała Nr 61/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu Natura 2000 925
    ›    Uchwała Nr 62/IX/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod na 871
     Uchwały VIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku. 1200
    ›    Uchwała Nr 49/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii co do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i „Stawki” 1042
    ›    Uchwała Nr 50/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Janów 918
    ›    Uchwała Nr 51/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt 858
    ›    Uchwała Nr 52/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Janów na rok 2007 979
    ›    Uchwała Nr 53/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska dyrektorów szkół art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela 991
    ›    Uchwała Nr 54/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2006 rok 912
    ›    Uchwała Nr 55/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie za 2006 rok 900
    ›    Uchwała Nr 40/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie 837
    ›    Uchwała Nr 41/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wykonania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 928
     Uchwały VII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku. 1260
    ›    Uchwała Nr 42/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2006 rok 870
    ›    Uchwała Nr 43/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 837
    ›    Uchwała Nr 44/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 844
    ›    Uchwała Nr 45/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 847
    ›    Uchwała Nr 46/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Janowie 910
    ›    Uchwała Nr 47/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2007 rok 965
    ›    Uchwała Nr 48/VII/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok 1235
     Uchwały VI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku. 1142
    ›    Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednsego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ja 958
    ›    Uchwała Nr 28/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na teren 960
    ›    Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w 902
    ›    Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 931
    ›    Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Ka 925
    ›    Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przy 937
    ›    Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Janów 884
    ›    Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Złotym Potoku 1005
    ›    Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Janowie 947
    ›    Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 936
    ›    Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi Piasek 892
    ›    Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury" 953
    ›    Uchwała Nr 39/VI/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. 1288
     Uchwały V Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 lutego 2007 roku. 1148
    ›    Uchwała Nr 26/V/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Koziegłowy 873
    ›    Uchwała Nr 23/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok 898
     Uchwały IV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku. 1311
    ›    Uchwała Nr 24/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Janów 940
    ›    Uchwała Nr 25/IV/2007 Rady Gminy w Janowie z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów 996
     ROK 2006 1161
     Uchwały III Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku. 1299
    ›    Uchwała Nr 14/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok 990
    ›    Uchwała Nr 15/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok 1007
    ›    Uchwała Nr 16/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866 995,00 zł 1006
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok 971
    ›    Uchwała Nr 18/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy 1056
    ›    Uchwała Nr 19/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom z terenu gminy Janów 1018
    ›    Uchwała Nr 20/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie 980
    ›    Uchwała Nr 21/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w spraiwe zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej 1120
    ›    Uchwała Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 1007
     Uchwały II Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku. 1328
    ›    Uchwała Nr 3/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie 1001
    ›    Uchwała Nr 4/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie 1028
    ›    Uchwała Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie 932
    ›    Uchwała Nr 6/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie 969
    ›    Uchwała Nr 7/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie 1011
    ›    Uchwała Nr 8/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie 916
    ›    Uchwała Nr 9/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu Gminy na 2006 rok 1006
    ›    Uchwała Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany planu finansoweo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok 910
    ›    Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków. 2145
    ›    Uchwała Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny żyta ustalonej dla celów podatku rolnego 978
    ›    Uchwała Nr 13/II/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenie wzoru formularzy i deklaracji podatkowych 1158
     Uchwały I Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 27 Listopada 2006 roku. 1314
    ›    Uchwała Nr 1/I/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie 891
    ›    Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Janowie 941
   Uchwały IV kadencji Rady Gminy w Janowie 4773
     ROK 2006 1171
     Uchwały XLVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku 1333
    ›    Uchwała Nr 290/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 r. 1061
    ›    Uchwała Nr 291/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok 1110
    ›    Uchwała Nr 292/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok. 1062
    ›    Uchwała Nr 293/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych 1056
    ›    Uchwała Nr 294/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 1091
    ›    Uchwała Nr 295/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego 1067
    ›    Uchwała Nr 296/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 1081
    ›    Uchwała Nr 297/XLVI/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 października 2006 roku w sprawie nabycia w użytkowanie nieruchomości położonych we wsi Złoty Potok, gm. Janów 1131
     Uchwały XLV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku 1255
    ›    Uchwała Nr 280/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie. 1070
    ›    Uchwała Nr 281/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy. 960
    ›    Uchwała Nr 282/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania 1043
    ›    Uchwała Nr 283/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Janów osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 1091
    ›    Uchwała Nr 284/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok 984
    ›    Uchwała Nr 285/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok 1016
    ›    Uchwała Nr 286/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w mi 972
    ›    Uchwała Nr 287/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Olsztynie 1015
    ›    Uchwała Nr 288/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 1136
    ›    Uchwała Nr 289/XLV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 279/XLIV/2006 z dnia 11 lipca 2006r 1009
     Uchwały XLIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku 1269
    ›    Uchwała Nr 276/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym. 1041
    ›    Uchwała Nr 277/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w Gminie Janów 1028
    ›    Uchwała Nr 272/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 866.995,00 zł 1080
    ›    Uchwała Nr 273/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy 1005
    ›    Uchwała Nr 274/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok 1017
    ›    Uchwała Nr 275/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok. 1038
    ›    Uchwała Nr 278/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janów 1079
    ›    Uchwała Nr 279/XLIV/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie: nadania nazwy "Osiedle Aleja Klonów" w miejscowości Złoty Potok 1077
     Uchwały XLIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 17 maja 2006 roku 1225
    ›    Uchwała Nr 268/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2006 rok 1020
    ›    Uchwała Nr 269/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów 1097
    ›    Uchwała Nr 270/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 1011
    ›    Uchwała Nr 271/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 958
     Uchwały XLII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 kwietnia 2006 roku 1238
    ›    Uchwała Nr 262/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł. 1028
    ›    Uchwała Nr 263/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2005 1003
    ›    Uchwała Nr 264/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie:ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie. 1049
    ›    Uchwała Nr 265/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków 1002
    ›    Uchwała Nr 266/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006. 988
    ›    Uchwała Nr 267/XLII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy na rok 2005 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2005. 1720
     Uchwały XLI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 marca 2006 roku 1285
    ›    Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie. 1101
    ›    Uchwała Nr 254/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie. 979
    ›    Uchwała Nr 255/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie. 1091
    ›    Uchwała Nr 256/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów 3078
    ›    Uchwała Nr 257/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 924
    ›    Uchwała Nr 258/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 1025
    ›    Uchwała Nr 259/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty. 1037
    ›    Uchwała Nr 260/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok. 1068
    ›    Uchwały Nr 261/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. 1422
     Uchwały XL Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 stycznia 2006 roku 1305
    ›    Uchwała Nr 248/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz przedłużenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów 978
    ›    Uchwała Nr 249/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w 980
    ›    Uchwała Nr 250/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością. 933
    ›    Uchwała Nr 251/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej 1037
    ›    Uchwała Nr 252/XL/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej 938
     ROK 2005 1638
    ›    Uchwała Nr 242/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok. 1055
    ›    Uchwała Nr 243/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Nr 240/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok 1303
    ›    Uchwała Nr 244/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie w instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie. 1124
    ›    Uchwała Nr 245/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przekształcenia jednostki budżetowej – Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie – w instytucję kultury o nazwie „Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie& 1122
    ›    Uchwała Nr 246/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 1101
    ›    Uchwała Nr 247/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany uchwały Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej. 1019
     Uchwały XXXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 grudnia 2005 roku 1113
    ›    Uchwała Nr 236/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok. 993
    ›    Uchwała Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej 1002
    ›    Uchwała Nr 238/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany Uchwały Nr 177/XXXI/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodkó 988
    ›    Uchwała Nr 239/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 1000
    ›    Uchwała Nr 240/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2006 rok. 1369
    ›    Uchwała Nr 241/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych. 1064
     Uchwały XXXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 8 grudnia 2005 roku 1035
    ›    Uchwała Nr 219/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej 994
    ›    Uchwała Nr 220/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 935
    ›    Uchwała Nr 221/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok 947
    ›    Uchwała Nr 222/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczek w kwocie 404 727,00 zł 1030
    ›    Uchwała Nr 223/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 152 074,00 zł 986
    ›    Uchwała Nr 224/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia pozyczki długoterminowej w kwocie 252 653,00 zł 993
    ›    Uchwała Nr 225/XXXVII/2005 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 147 732,00 zł 1029
    ›    Uchwała Nr 226/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 395 273,00 zł 1031
    ›    Uchwała Nr 227/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok. 982
    ›    Uchwała Nr 228/XXXVII/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł 971
    ›    Uchwała Nr 229/XXXVII/2005 w sprawie: ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży. 1047
    ›    Uchwała Nr 230/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością gruntową przez Wójta Gminy. 1019
    ›    Uchwała Nr 231/XXXVII/2005 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Janów poprzez przebudowę drółg gminnych nr 5, 329, 330, 356, 547, 549". 1048
    ›    Uchwała Nr 232/XXXVII/2005 w sprawie: deklaracji przez Radę Gminy w Janowie o zabezpieczeniu środków w 2006 roku na "Uregulowanie ruchu turystycznego w rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej". 1019
    ›    Uchwała Nr 233/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 194/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów. 981
    ›    Uchwała Nr 234/XXXVII/2005 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej 1002
    ›    Uchwała Nr 235/XXXVII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok. 1023
     Uchwały XXXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 23 września 2005 roku 1085
    ›    Uchwała Nr 218/XXXVI/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł 1015
    ›    Uchwała Nr 217/XXXVI/2005 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów 2817
     Uchwały XXXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 2 sierpnia 2005 roku 1052
    ›    Uchwała Nr 209/XXXV/2005 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Janów 1064
    ›    Uchwała Nr 210/XXXV/2005 w sprawie: odkreślenie zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych przez Wójta Gminy 975
    ›    Uchwała Nr 211/XXXV/2005 w sprawie: nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych wraz z ułamkową współwłasnością gruntu i części wspólnych budynku. 1035
    ›    Uchwała Nr 212/XXXV/2005 w sprawie: zmiany w planie budżetu gminy na 2005 rok 1093
    ›    Uchwała Nr 213/XXXV/2005 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł 1066
    ›    Uchwała Nr 214/XXXV/2005 w sprawie:wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej wKluczborku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 1069
    ›    Uchwała Nr 215/XXXV/2005 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1042
    ›    Uchwała Nr 216/XXXV/2005 w sprawie: zmiany uchwały Nr 65/XIV/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów 1072
     Uchwały XXXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2005 roku 1068
    ›    Uchwała Nr 199/XXXIV/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok 1015
    ›    Uchwała Nr 200/XXXIV/2005 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, na 1203
    ›    Uchwała Nr 201/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Bystrzanowice Dwór" 1107
    ›    Uchwała Nr 202/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Lusławice" 1002
    ›    Uchwała Nr 203/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Piasek" 1072
    ›    Uchwała Nr 204/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Skowronów" 1029
    ›    Uchwała Nr 205/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Zagórze" 1084
    ›    Uchwała Nr 206/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Złoty Potok" 1034
    ›    Uchwała Nr 207/XXXIV/2005 w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju miejscowości Żuraw" 1038
    ›    Uchwała Nr 208/XXXIV/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu na 2005 rok. 1073
     Uchwały XXXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 10 maja 2005 roku 1122
    ›    Uchwała Nr 188/XXXIII/2005 w sprawie:zmiany klasyfikacji budżetowej 1012
    ›    Uchwała Nr 189/XXXIII/2005 w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok 1072
    ›    Uchwała Nr 190/XXXIII/2005 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za rok 2004 1137
    ›    Uchwała Nr 191/XXXIII/2005 w sprawie:upoważnienia Wójta Gminy Janów do wydzierżawienia pomieszczeń znajdujących się w budynku komunalnym położonym przy ulicy Leśnej 3 w Janowie podmiotom prowadzącym prywatną praktykę lekarską. 1138
    ›    Uchwała Nr 192/XXXIII/2005 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego 1037
    ›    Uchwała Nr 193/XXXIII/2005 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu 1001
    ›    Uchwała Nr 194/XXXIII/2005 w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów 1047
    ›    Uchwała Nr 195/XXXIII/2005 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Janów o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie (ZOPO) 1065
    ›    Uchwała Nr 196/XXXIII/2005 w sprawie:uchwaleni Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie 1127
    ›    Uchwała Nr 197/XXXIII/2005 w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 1081
    ›    Uchwała Nr 198/XXXIII/2005 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2004 1906
     Uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1081
     Uchwały XXXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 17 marca 2005 roku 1473
    ›    Uchwała Nr 182/XXXII/2005 w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 1192
    ›    Uchwała Nr 183/XXXII/2005 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Janów dodatków do wynagrodzenia, n 2166
    ›    Uchwała Nr 184/XXXII/2005 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów 1109
    ›    Uchwała Nr 185/XXXII/2005 w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na modernizację dróg powiatowych 1000
    ›    Uchwała Nr 186/XXXII/2005 w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 1003
    ›    Uchwała Nr 187/XXXII/2005 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. 1480
    ›    Uchwała Nr 175/XXXI/2005 w sprawie:zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy 997
    ›    Uchwała Nr 176/XXXI/2005 w sprawie:powołania członka Komisji Rewizyjnej w Janowie 984
    ›    Uchwała Nr 177/XXXI/2005 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 1122
    ›    Uchwała Nr 178/XXXI/2005 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi. 1014
    ›    Uchwała Nr 179/XXXI/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedży lokali mieszkalnych oraz określenia ulg stosowanych przy sprzedaży tych lokali. 1045
    ›    Uchwała Nr 180/XXXI/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi i gminie Janów w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 1075
    ›    Uchwała Nr 181XXXI/2005 w sprawie:uznania alei za pomnik przyrody 1149
     Uchwały XXXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 8 lutego 2005 roku 1010
    ›    Uchwała Nr 174/XXX/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów 1268
     Uchwały XXX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 stycznia 2005 roku 1002
     ROK 2004 1169
    ›    Uchwała Nr 166/XXIX/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i przychodów w budzecie gminy na 2004 r. 961
    ›    Uchwała Nr 167/XXIX/2004 w sprawie: zaciągniecia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.170.000,00 zł. 1046
    ›    Uchwała Nr 168/XXIX/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków. 955
    ›    Uchwała Nr 169/XXIX/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r. 957
    ›    Uchwała Nr 170/XXIX/2004 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie 866
    ›    Uchwała Nr 171/XXIX/2004 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dgróg gminnych 1025
    ›    Uchwała Nr 172/XXIX/2004 w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 992
    ›    Uchwała Nr 173/XXIX/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/XXVIII/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 r. 1060
     Uchwały XXIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 roku 1043
    ›    Uchwała Nr 165/XXVIII/2004 w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych 987
    ›    Uchwała Nr 162/XXVIII/2004 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej 999
    ›    Uchwała nr 163/XXVIII/2004 w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r. 952
    ›    Uchwała Nr 164/XXVIII/2004 w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 r. 1416
     Uchwały XXVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 roku 1020
    ›    Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie 1033
    ›    Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r. 1031
    ›    Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r. 922
    ›    Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej. 964
    ›    Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów 895
    ›    Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów 892
    ›    Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 955
    ›    Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1. 923
    ›    Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów. 1044
    ›    Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach 936
    ›    Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów 1017
    ›    Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów 949
    ›    Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r. 954
    ›    Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł. 1013
    ›    Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł 1009
    ›    Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł 958
     Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 roku 1061
    ›    Uchwała Nr 136/XXVI/2004 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów 930
    ›    Uchwała Nr 137/XXVI/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej 972
    ›    Uchwała Nr 138/XXVI/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok. 917
    ›    Uchwała Nr 139/XXVI/2004 w sprawie: zwolnienia z opłaty stałej wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 972
    ›    Uchwała Nr 140/XXVI/2004 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2003 rok. 1019
    ›    Uchwała Nr 141/XXVI/2004 w sprawie: nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów 929
    ›    Uchwała Nr 142/XXVI/2004 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów 932
    ›    Uchwała Nr 143/XXVI/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedazy działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 964
    ›    Uchwała Nr 144/XXVI/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 107/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.550.000.00 zł 901
    ›    Uchwała Nr 145/XXVI/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 241.783,11 zł 1014
     Uchwały XXVI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku 1024
    ›    Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok. 943
    ›    Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej 897
    ›    Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego. 935
    ›    Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego 970
    ›    Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując 917
    ›    Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj 865
    ›    Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu 910
    ›    Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu 939
    ›    Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu 968
    ›    Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006" 1089
     Uchwały XXV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 29 lipca 2004 roku 1063
    ›    Uchwała Nr 116/XXIV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 65/XIV/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gmny Janów 927
    ›    Uchwała Nr 117/XXIV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do Przeprowadzenia postępowania konkursowego 961
    ›    Uchwała Nr 118/XXIV/2004 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie 1023
    ›    Uchwała Nr 119/XXIV/2004 w sprawie:przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz z pracy w Komisji 957
    ›    Uchwała Nr 120/XXIV/2004 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 965
    ›    Uchwała Nr 121/XXIV/2004 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie 957
    ›    Uchwała Nr 122/XXIV/2004 w sprawie: powołania zastępcy kieownika Urzędu Stanu Cywilnego 948
    ›    Uchwała Nr 123/XXIV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 905
    ›    Uchwała Nr 124/XXIV/2004 w sprawie: utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu 965
    ›    Uchwała Nr 125/XXIV/2004 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 941
     Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku 1073
    ›    Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie 998
    ›    Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie 917
    ›    Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00 952
    ›    Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł 940
    ›    Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok. 986
    ›    Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok. 880
    ›    Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów 927
    ›    Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów. 927
    ›    Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie 965
    ›    Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów 979
    ›    Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu 1097
    ›    Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej 1010
     Uchwały XXIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku 1080
    ›    Uchwała Nr 103/XXII/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r. 969
     Uchwały XXII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 3 czerwca 2004 roku 984
    ›    Uchwała Nr 99/XXI/2004 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej nr 501 w miejscowości Janów w gminie Janów 1007
    ›    Uchwała Nr 98/XXI/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminnego za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok. 978
    ›    Uchwała Nr 100/XXI/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze przetargu nieograniczonego 1027
    ›    Uchwała Nr 101/XXI/2004 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej 956
    ›    Uchwała Nr 102/XXI/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok. 962
     Uchwały XXI Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 28 kwietnia 2004 roku 1020
    ›    Uchwała nr 94/XX/2004 w sprawie delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do skłądu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonieia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie 965
    ›    Uchwała Nr 95/XX/2004 w sprawie delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżoweg 993
    ›    Uchwała Nr 97/XX/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r. 1195
    ›    Uchwała Nr 96/XX/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 1008
     Uchwały XX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku 1073
    ›    Uchwała Nr 89/XIX/2004 w sprawie: określenie wysokości dieet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 988
    ›    Uchwała Nr 90/XIX/2004 w sprawie: zasad wynagrodzenia Wójta Gminy 911
    ›    Uchwała Nr 91/XIX/2004 w sprawie: ustalenia wysokości diet Sołtysom z terenu gminy Janów 1016
    ›    Uchwała Nr 92/XIX/2004 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 1169
    ›    Uchwała Nr 93/XIX/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok. 916
     Uchwały XIX Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 roku 1040
    ›    Uchwała nr 86/XVIII/2004 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. 862
    ›    Uchwała Nr 87/XVIII/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenei Gminy Janów 839
    ›    Uchwała Nr 88/XVIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/XV/03 rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2004 rok 889
     Uchwały XVIII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 1 marca 2004 roku 1053
    ›    Uchwała Nr 85/XVII/2004 w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 1011
    ›    Uchwała Nr 84/XVII/04 z 22.01.2004 r.w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu 987
     Uchwały XVII Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 22 stycznia 2004 roku 1024
   Rejestr uchwał 1990-2015 4915
     Rok 2015 477
     Rok 2014 471
     Rok 2013 625
     Rok 2012 562
     Rok 2011 558
     Rok 2010 580
     Rok 2009 535
     Rok 2008 559
     Rok 2007 1375
     Rok 2006 1607
     Rok 2005 1549
     Rok 2004 1529
     Rok 2003 1383
    ›    I Kwartał 1159
    ›    II Kwartał 999
    ›    III Kwartał 1057
    ›    IV Kwartał 1086
     Rok 2002 1321
    ›    I Kwartał 1268
    ›    II Kwartał 1235
    ›    III Kwartał 1214
    ›    IV Kwartał 1085
     Rok 2001 3693
     Rok 2000 1210
     Rok 1999 1082
     Rok 1998 1057
     Rok 1997 1034
     Rok 1996 1044
     Rok 1995 1078
     Rok 1994 1082
     Rok 1993 1115
     Rok 1992 1062
     Rok 1991 1044
     Rok 1990 1066
   Akty prawa miejscowego 992
     Kadencja Rady 2014-2018 428
     Kadencja Rady 2010-2014 317
     Kadencja Rady 2006-2010 198
   Zarządzenia Wójta Gminy Janów 9731
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów-rok 2017 461
    ›    Zarządzenie Nr 393 /2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2017. 63
    ›    Zarządzenie Nr 394/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 73
    ›    Zarządzenie Nr 391/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 53
    ›    Zarządzenie Nr 392/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 71
    ›    Zarządzenie Nr 398/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok 65
    ›    Zarządzenie Nr 399/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok 66
    ›    Zarządzenie Nr 400/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 86
    ›    Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020. 56
    ›    Zarządzenie Nr 416/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 73
    ›    Zarządzenie Nr 419/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie określenia dnia 2maja 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych 37
    ›    Zarządzenie Nr 420/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego 61
    ›    Zarządzenie Nr 421/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 65
    ›    Zarządzenie Nr 390/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 03.01.2017 roku w sprawie powołania gminnej komisji do spraw kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska dotyczących ochrony powietrza oraz przepisów o czystości 65
    ›    Zarządzenie Nr 411/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów 64
    ›    Zarządzenie Nr 395/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 396/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 28
    ›    Zarządzenie Nr 397/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 25
    ›    Zarządzenie Nr 401/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 31
    ›    Zarządzenie Nr 402/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 31
    ›    Zarządzenie Nr 403/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 404/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 29
    ›    Zarządzenie Nr 405/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 407/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 30
    ›    Zarządzenie Nr 408/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 30
    ›    Zarządzenie Nr 409/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 25
    ›    Zarządzenie Nr 410/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 28
    ›    Zarządzenie Nr 414/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 33
    ›    Zarządzenie Nr 415/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 417/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 24
    ›    Zarządzenie Nr 418/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 30
    ›    Zarządzenie Nr 422/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 25
    ›    Zarządzenie Nr 423/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 30
    ›    Zarządzenie Nr 424/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 25
    ›    Zarządzenie Nr 425/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 25
    ›    Zarządzenie Nr 426/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 427/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 32
    ›    Zarządzenie Nr 429/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 32
    ›    Zarządzenie Nr 430/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 37
    ›    Zarządzenie Nr 431/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie 31
    ›    Zarządzenie Nr 432/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 33
    ›    Zarządzenie Nr 433/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 34
    ›    Zarządzenie Nr 440/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie określenia dnia 16 czerwca 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych 30
    ›    Zarządzenie Nr 441/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia eliminacji w gminie Janów do Konkursu Powiatowego "Ekologiczna Zagroda 2017" oraz ustanowienia nagród i wyróżnień w K 31
    ›    Zarządzenie Nr 442/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku 38
    ›    Zarządzenie Nr 436/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 maja 2017r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 363/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2017 rok. 28
    ›    Zarządzenie Nr 444/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 21
    ›    Zarządzenie Nr 446/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Janów 28
    ›    Zarządzenie Nr 443/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów 23
    ›    Zarządzenie Nr 447/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 28
    ›    Zarządzenie Nr 412/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 23
    ›    Zarządzenie Nr 449/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Janów 25
    ›    Zarządzenie Nr 450/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Janów 21
    ›    Zarządzenie Nr 455/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 19
    ›    Zarządzenie Nr 457/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku ? Pani Annie Kozieł 18
    ›    Zarządzenie Nr 456/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 15
    ›    Zarządzenie Nr 434/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 11
    ›    Zarządzenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 11
    ›    Zarządzenie Nr 437/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 11
    ›    Zarządzenie Nr 438/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 14
    ›    Zarządzenie Nr 439/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 11
    ›    Zarządzenie Nr 445/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 13
    ›    Zarządzenie Nr 448/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 10
    ›    Zarządzenie Nr 451/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 8
    ›    Zarządzenie Nr 452/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 11
    ›    Zarządzenie Nr 454/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 10
    ›    Zarządzenie Nr 458/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 12
    ›    Zarządzenie Nr 459/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 8
    ›    Zarządzenie Nr 460/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 12
    ›    Zarządzenie Nr 461/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 13
    ›    Zarządzenie Nr 462/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 12
    ›    Zarządzenie Nr 463/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 23
    ›    Zarządzenie Nr 466/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 10
    ›    Zarządzenie Nr 464/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 7
    ›    Zarządzenie Nr 465/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 7
    ›    Zarządzenie Nr 470/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 7
    ›    Zarządzenie Nr 471/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 6
    ›    Zarządzenie Nr 472/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 8
    ›    Zarządzenie Nr 474/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 7
    ›    Zarządzenie Nr 475/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 9
    ›    Zarządzenie Nr 476/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok 9
    ›    Zarządzenie Nr 477/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 11
    ›    Zarządzenie Nr 480/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 552/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz Zarządzenia Nr 564/ 5
    ›    Zarządzenie Nr 481/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pk. "CHMURA 2017" z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 11
    ›    Zarządzenie Nr 482/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Janów. 15
    ›    Zarządzenie Nr 483/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2017 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 5
    ›    Zarządzenie Nr 484/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 21.09.2017r w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 10
    ›    Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 5
    ›    Zarządzenie Nr 467/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instyt 24
    ›    Zarządzenie Nr 468/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku 3
    ›    Zarządzenie Nr 489/2017 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2017 r. W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, ośrodka lub internatu umożliwiającego realizację obowiązku szkolne 4
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów-rok 2016 850
    ›    Zarządzenie Nr 231/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego 194
    ›    Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2016. 154
    ›    Zarządzenie Nr 233/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. zabezpieczenia mienia po zmarłych, najemcach lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Janów 177
    ›    Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok 173
    ›    Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok 174
    ›    Zarządzenie Nr 237/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych i II-gich nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 168
    ›    Zarządzenie Nr 240/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o 298
    ›    Zarządzenie Nr 239/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenia Nr 598/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz wynajem gruntów stanowi 181
    ›    Zarządzenie Nr 234/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 130 i własności posadowionych na w/w działce budynków położonych w miejscowości Janów 167
    ›    Zarządzenie Nr 243/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem nieruchomości położonej w obrębie Zagórze stanowiącej własność Gminy Janów 184
    ›    Zarządzenie Nr 244 /2016 Wójta Gminy Janów z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 151
    ›    Zarządzenie Nr 241/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 140
    ›    Zarządzenie Nr 242/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 162
    ›    Zarządzenie Nr 238/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 165
    ›    Zarządzenie Nr 247/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 171
    ›    Zarządzenie Nr 248/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 170
    ›    Zarządzenie Nr 249/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance 169
    ›    Zarządzenie Nr 251/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 155
    ›    Zarządzenie Nr 250/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 155
    ›    Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania oraz zlecenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na 211
    ›    Zarządzenie Nr 254/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 153
    ›    Zarządzenie Nr 255/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Socjalnych przy Urzędzie Gminy Janów 163
    ›    Zarządzenie Nr 257/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance 188
    ›    Zarządzenie Nr 260/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 146
    ›    Zarządzenie Nr 263/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Janów. 166
    ›    Zarządzenie Nr 264 /2016 Wójta Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie: zamiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 51/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku dotyczącego powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartyc 167
    ›    Zarządzenie Nr 268/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czepurka 183
    ›    Zarządzenie Nr 246/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 159
    ›    Zarządzenie Nr 265/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy 158
    ›    Zarządzenie Nr 271/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance - Pani Grażynie Gradek 140
    ›    Zarządzenie Nr 272/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość będąca własnością Gminy Janów 172
    ›    Zarządzenie Nr 273/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 163
    ›    Zarządzenie Nr 274/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia procedury przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku Pani Małgorzacie Matyas 166
    ›    Zarządzenie Nr 276/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia eliminacji w gminie Janów do Konkursu Powiatowego Ekologiczna Zagroda 146
    ›    Zarządzenie Nr 277/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 166
    ›    Zarządzenie Nr 284/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości ( lokale ) będące własnością Gminy Janów 148
    ›    Zarządzenie Nr 283/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Janów 162
    ›    Zarządzenie Nr 294/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czepurka 109
    ›    Zarządzenie Nr 252/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 120
    ›    Zarządzenie Nr 258/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 118
    ›    Zarządzenie Nr 259/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 130
    ›    Zarządzenie Nr 261/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 128
    ›    Zarządzenie Nr 262/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 124
    ›    Zarządzenie Nr 266/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 121
    ›    Zarządzenie Nr 267/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 112
    ›    Zarządzenie Nr 269/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 103
    ›    Zarządzenie Nr 270/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 123
    ›    Zarządzenie Nr 278/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 119
    ›    Zarządzenie Nr 279/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 120
    ›    Zarządzenie Nr 280/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie 124
    ›    Zarządzenie Nr 281/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 122
    ›    Zarządzenie Nr 282/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 99
    ›    Zarządzenie Nr 285/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 112
    ›    Zarządzenie Nr 286/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 116
    ›    Zarządzenie Nr 287/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 127
    ›    Zarządzenie Nr 288/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 98
    ›    Zarządzenie Nr 289/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 119
    ›    Zarządzenie Nr 290/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 114
    ›    Zarządzenie Nr 291/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 115
    ›    Zarządzenie Nr 292/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 111
    ›    Zarządzenie Nr 293/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 126
    ›    Zarządzenie Nr 295/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku 123
    ›    Zarządzenie Nr 245/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 108
    ›    Zarządzenie Nr 297/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w miejscowości Złoty Potok przy ul. Kościuszki 6 stanowiącego w 118
    ›    Zarządzenie Nr 298/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 109
    ›    Zarządzenie Nr 299/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 89
    ›    Zarządzenie Nr 300/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 98
    ›    Zarządzenie Nr 311/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 69
    ›    Zarządzenie Nr 312/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 84
    ›    Zarządzenie Nr 313/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy adopcyjnej zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Janów 89
    ›    Zarządzenie Nr 310 /2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ?Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właści 71
    ›    Zarządzenie Nr 314/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zarządzania wspólnotą gruntową we wsi Sokole Pole, nadania jej statutu i wyznaczenia organów spółki 174
    ›    Zarządzenie Nr 301/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 68
    ›    Zarządzenie Nr 302/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonanie usługi kserokopii, wydruku, skanu dokumentów oraz faxu 69
    ›    Zarządzenie Nr 304/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 74
    ›    Zarządzenie Nr 305/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 72
    ›    Zarządzenie Nr 306/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 70
    ›    Zarządzenie Nr 308/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 72
    ›    Zarządzenie Nr 309/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 68
    ›    Zarządzenie Nr 315/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 74
    ›    Zarządzenie Nr 317/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 72
    ›    Zarządzenie Nr 319/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 72
    ›    Zarządzenie Nr 318/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 72
    ›    Zarządzenie Nr 320/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 68
    ›    Zarządzenie Nr 329/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czepurka 58
    ›    Zarządzenie Nr 323/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 58
    ›    Zarządzenie Nr 324/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 59
    ›    Zarządzenie Nr 325/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 60
    ›    Zarządzenie Nr 326/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 60
    ›    Zarządzenie Nr 327/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 58
    ›    Zarządzenie Nr 328/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 02 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 56
    ›    Zarządzenie Nr 330/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 61
    ›    Zarządzenie Nr 331/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 09 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 56
    ›    Zarządzenie Nr 336/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2017 106
    ›    Zarządzenie Nr 334/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 107
    ›    Zarządzenie Nr 335/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 138
    ›    Zarządzenie Nr 338/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu 56
    ›    Zarządzenie Nr 339/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 48
    ›    Zarządzenie Nr 340/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 57
    ›    Zarządzenie Nr 341/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 51
    ›    Zarządzenie Nr 342/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 58
    ›    Zarządzenie Nr 343/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 64
    ›    Zarządzenie Nr 363/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2017 rok. 51
    ›    Zarządzenie Nr 344/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 39
    ›    Zarządzenie Nr 345/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 39
    ›    Zarządzenie Nr 346/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 41
    ›    Zarządzenie Nr 347/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 41
    ›    Zarządzenie Nr 348/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 38
    ›    Zarządzenie Nr 349/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 42
    ›    Zarządzenie Nr 350/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 38
    ›    Zarządzenie Nr 350/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 29
    ›    Zarządzenie Nr 353/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 48
    ›    Zarządzenie Nr 354/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 39
    ›    Zarządzenie Nr 356/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 43
    ›    Zarządzenie Nr 357/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 39
    ›    Zarządzenie Nr 358/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 41
    ›    Zarządzenie Nr 359/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 36
    ›    Zarządzenie Nr 360/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 44
    ›    Zarządzenie Nr 367/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 31
    ›    Zarządzenie Nr 368/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji projektu programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów na lata 2016 - 2032 35
    ›    Zarządzenie Nr 361/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 26
    ›    Zarządzenie Nr 362/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 364/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 26
    ›    Zarządzenie Nr 365/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 366/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2017 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 369/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 28
    ›    Zarządzenie Nr 370/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 30
    ›    Zarządzenie Nr 371/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 26
    ›    Zarządzenie Nr 372/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 29
    ›    Zarządzenie Nr 373/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 374/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 29
    ›    Zarządzenie Nr 376/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 376/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 26
    ›    Zarządzenie Nr 377/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 27
    ›    Zarządzenie Nr 378/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 28
    ›    Zarządzenie Nr 379/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 26
    ›    Zarządzenie Nr 380/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 28
    ›    Zarządzenie Nr 381/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 32
    ›    Zarządzenie Nr 382/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 32
    ›    Zarządzenie Nr 383/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 25
    ›    Zarządzenie Nr 384/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 31
    ›    Zarządzenie Nr 385/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 33
    ›    Zarządzenie Nr 386/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 32
    ›    Zarządzenie Nr 387/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 29
    ›    Zarządzenie Nr 316/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 26
    ›    Zarządzenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok 14
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2015 1133
    ›    Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Janów 367
    ›    Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipnik 296
    ›    Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystrzanowice Dwór 295
    ›    Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Hucisko 278
    ›    Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skowronów 313
    ›    Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zagórze 266
    ›    Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śmiertny Dąb 291
    ›    Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Siedlec 297
    ›    Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pabianice 286
    ›    Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Złoty Potok 309
    ›    Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Teodorów 288
    ›    Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lgoczanka 285
    ›    Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystrzanowice 273
    ›    Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czepurka 276
    ›    Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Okrąglik 168
    ›    Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lusławice 291
    ›    Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuraw 293
    ›    Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piasek 255
    ›    Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ponik 279
    ›    Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Góry Gorzkowskie 287
    ›    Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Apolonka 294
    ›    Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sokole Pole 296
    ›    Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2015. 279
    ›    Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny 312
    ›    Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie: określenia zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Janów. 286
    ›    Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 287
    ›    Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca2015 roku w sprawie: zamiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 51/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku dotyczącego powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkur 277
    ›    Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji w konkursie ekologicznym ZBIERANIE PUSZEK ALUMINIOWYCH 279
    ›    Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r 276
    ›    Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r 344
    ›    Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Janów do sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r. 273
    ›    Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania osób w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 263
    ›    Zarządzenie Nr 81 /2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego w celu monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 ? 2023. 266
    ›    Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 247
    ›    Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 277
    ›    Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Janów w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie : Odnowa 268
    ›    Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 264
    ›    Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 285
    ›    Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 250
    ›    Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 257
    ›    Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 280
    ›    Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 278
    ›    Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 239
    ›    Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 252
    ›    Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 277
    ›    Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 279
    ›    Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 273
    ›    Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 276
    ›    Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 268
    ›    Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 286
    ›    Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 264
    ›    Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 279
    ›    Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 279
    ›    Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 260
    ›    Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 290
    ›    Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 269
    ›    Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 269
    ›    Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 272
    ›    Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Janów z dnia 24.04.2015 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 291
    ›    Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniu 3 kwietnia 2015 r. 286
    ›    Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej , odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Janowie. 238
    ›    Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 313
    ›    Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 278
    ›    Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 288
    ›    Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 175
    ›    Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 268
    ›    Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 281
    ›    Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 272
    ›    Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 253
    ›    Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 276
    ›    Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 292
    ›    Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 285
    ›     Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 279
    ›    Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny 274
    ›    Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 268
    ›    Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 248
    ›    Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 236
    ›    Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 235
    ›    Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 266
    ›    Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 278
    ›    Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 224
    ›    Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 253
    ›    Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 251
    ›    Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 226
    ›    Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do drugiego i kolejnego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 252
    ›    Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 292
    ›    Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 233
    ›    Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 250
    ›    Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 243
    ›    Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 242
    ›    Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 241
    ›    Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 246
    ›    Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 255
    ›    Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora placówki oświatowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Janów 269
    ›    Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauc 210
    ›    Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauc 255
    ›    Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego dla potrzeb obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 247
    ›    Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 254
    ›    Zarządzenie Nr 143/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 243
    ›    Zarządzenie Nr 146/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 177/2005 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów 265
    ›    Zarządzenie Nr 147 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego 233
    ›    Zarządzenie Nr 145/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Lgoczance 248
    ›    Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 238
    ›    Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 253
    ›    Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 244
    ›    Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 sierpnia 2015 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 257
    ›    Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 240
    ›    Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 243
    ›    Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 222
    ›    Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 243
    ›    Zarządzenie Nr 138/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji ku 238
    ›    Zarządzenie Nr 139/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku 141
    ›    Zarządzenie Nr 148/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 244
    ›    Zarządzenie Nr 149/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 247
    ›    Zarządzenie Nr 150/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 02 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 214
    ›    Zarządzenie Nr 151/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 02 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 241
    ›    Zarządzenie Nr 152/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 04 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 253
    ›    Zarządzenie Nr 153/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 04 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 252
    ›    Zarządzenie Nr 155/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 273
    ›    Zarządzenie Nr 156/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 167
    ›    Zarządzenie Nr 157/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 września 2015 roku w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Okrąglik 245
    ›    Zarządzenie Nr 159/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016 252
    ›    Zarządzenie nr 169/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów. 245
    ›    Zarządzenie Nr 170/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Janów 223
    ›    Zarządzenie Nr 175/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemów informatycznych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 p 253
    ›    Zarządzenie Nr 176/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 1 października 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony 212
    ›    Zarządzenie Nr 177/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 250
    ›    Zarządzenie Nr 189/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 203
    ›    Zarządzenie Nr 194/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych i II-gich nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 219
    ›    Zarządzenie Nr 158/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 229
    ›    Zarządzenie Nr 160/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 233
    ›    Zarządzenie Nr 161/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 224
    ›    Zarządzenie Nr 162/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wybór Agenta Emisji Obligacji 194
    ›    Zarządzenie Nr 163/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 107
    ›    Zarządzenie Nr 165/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 221
    ›    Zarządzenie Nr 166/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 223
    ›    Zarządzenie Nr 167/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 242
    ›    Zarządzenie Nr 168/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 233
    ›    Zarządzenie Nr 172/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 193
    ›    Zarządzenie Nr 173/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 218
    ›    Zarządzenie Nr 174/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 219
    ›    Zarządzenie Nr 179/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 06 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 113
    ›    Zarządzenie Nr 180/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 06 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 191
    ›    Zarządzenie Nr 182/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 236
    ›    Zarządzenie Nr 183/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 221
    ›    Zarządzenie Nr 184/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 228
    ›    Zarządzenie Nr 185/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 193
    ›    Zarządzenie Nr 186/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 214
    ›    Zarządzenie Nr 187/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 228
    ›    Zarządzenie Nr 188/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 214
    ›    Zarządzenie Nr 190/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 242
    ›    Zarządzenie Nr 191/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 239
    ›    Zarządzenie Nr 192/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 200
    ›    Zarządzenie Nr 193/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 224
    ›    Zarządzenie Nr 178/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 05.10.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Janów 191
    ›    Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 20.05.2015r. w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 238
    ›    Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: określenia godzin pracy Urzędu Gminy Janów w okresie od 8 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 226
    ›    Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wolnego dnia od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przypadającego za dzień 15 si 224
    ›    Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Janów referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r 221
    ›    Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 221
    ›    Zarządzenie Nr 154/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na terenie gminy Janów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wybora 134
    ›    Zarządzenie Nr 171/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 614/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podr 245
    ›    Zarządzenie Nr 181/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 239
    ›    Zarządzenie Nr 195/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 238
    ›    Zarządzenie Nr 196/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 214
    ›    Zarządzenie Nr 202/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 224
    ›    Zarządzenie Nr 203/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 231
    ›    Zarządzenie Nr 222/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia I-wszego nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości należącej do Gminy Janów. 244
    ›    Zarządzenie Nr 219/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2016 rok. 197
    ›    Zarządzenie Nr 218/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Janów. 240
    ›    Zarządzenie Nr 204/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2016 rok 217
    ›    Zarządzenie Nr 205/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 199
    ›    Zarządzenie Nr 206/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 194
    ›    Zarządzenie Nr 207/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 209
    ›    Zarządzenie Nr 208/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 200
    ›    Zarządzenie Nr 209/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 232
    ›    Zarządzenie Nr 210/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 188
    ›    Zarządzenie Nr 211/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 212
    ›    Zarządzenie Nr 212/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 214
    ›    Zarządzenie Nr 215/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia zadłużenia z tytuły najmu lokalu mieszkalnego 227
    ›    Zarządzenie Nr 216/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 205
    ›    Zarządzenie Nr 217/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2015 rok 211
    ›    Zarządzenie Nr 220/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 223
    ›    Zarządzenie Nr 221/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok 218
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2014 - nowa kadencja 702
    ›    Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli podatkowej na 2015 r. 361
    ›    Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 214
    ›    Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 192
    ›    Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 202
    ›    Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 211
    ›    Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 192
    ›    Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 209
    ›    Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 222
    ›    Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 194
    ›    Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 216
    ›    Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 184
    ›    Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 209
    ›    Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 203
    ›    Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 179
    ›    Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 218
    ›    Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 179
    ›    Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 224
    ›    Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 207
    ›    Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 150
    ›    Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 204
    ›    Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 209
    ›    Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 207
    ›    Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 207
    ›    Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania Pana Mirosława Dula ze stanowiska p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 210
    ›    Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Pana Jarosława Pojdy na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 219
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2014 1042
    ›    Zarządzenie Nr 543/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 345
    ›    Zarządzenie Nr 542/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów 420
    ›    Zarządzenie Nr 544/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie: nadania Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie 383
    ›    Zarządzenie nr 569/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2014 w sprawie: powołania Koordynatora CAF dla dokonania II samooceny. 347
    ›    Zarządzenie nr 570/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2014 w sprawie: powołania zespołu II samooceny CAF. 387
    ›    Zarządzenie nr 571/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2014 w sprawie: przyjęcia Planu Komunikacji Projektu II Samooceny (CAF) w Urzędzie Gminy Janów 324
    ›    Zarządzenie Nr 572/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych. 360
    ›    Zarządzenie Nr 559/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 402
    ›    Zarządzenie Nr 547/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz usta 345
    ›    Zarządzenie Nr 558/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 332
    ›    Zarządzenie Nr 556/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury otwarcia ofert na dzierżawę terenu o powierzchni 3,68 ha w miejscowości Złoty Potok (Błonia nad Stawem Amerykan) w dniach 10.07.201 352
    ›    Zarządzenie Nr 548/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów oraz zasad jej koordynacji. 361
    ›    Zarządzenie Nr 549/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na 2014 r. 339
    ›    Zarządzenie Nr 551/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa zestawów komputerowych w ramach realizacji p 362
    ›    Zarządzenie Nr 574/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 358
    ›    Zarządzenie Nr 573/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 04 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 325
    ›    Zarządzenie Nr 568/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 336
    ›    Zarządzenie Nr 567/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 324
    ›    Zarządzenie Nr 566/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 336
    ›    Zarządzenie Nr 565/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki budżetowe 349
    ›    Zarządzenie Nr 561/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 326
    ›    Zarządzenie Nr 560/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 255
    ›    Zarządzenie Nr 557/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 346
    ›    Zarządzenie Nr 555/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 336
    ›    Zarządzenie Nr 554/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 323
    ›    Zarządzenie Nr 553/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 365
    ›    Zarządzenie Nr 545/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 273
    ›    Zarządzenie Nr 540/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 360
    ›    Zarządzenie Nr 539/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 329
    ›    Zarządzenie Nr 541/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Janów 315
    ›    Zarządzenie Nr 546/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2014. 331
    ›    Zarządzenie Nr 550/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wdrożenia Systemu do monitorowania oraz analizowania satysfakcji obsługi klienta wraz ze wspomagającym narzędziem IT w Urzędzie Gminy Janów. 334
    ›    Zarządzenie Nr 552/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. 354
    ›    Zarządzenie Nr 562/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie prowadzenia sprawozdawczości dot. żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy 341
    ›    Zarządzenie Nr 563/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. 504
    ›    Zarządzenie Nr 564/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Zespołu ds. Infrastruktury wodno - kanalizacyjnej 254
    ›    Zarządzenie Nr 577/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gmin 382
    ›    Zarządzenie Nr 584/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 321
    ›    Zarządzenie Nr 585/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 343
    ›    Zarządzenie Nr 575/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu ekologicznego "Zbieranie Puszek Aluminiowych" dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Janów 315
    ›    Zarządzenie Nr 576/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji w konkursie ekologicznym "Zbieranie Puszek Aluminiowych" 328
    ›    Zarządzenie Nr 578/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 339
    ›    Zarządzenie Nr 579/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 327
    ›    Zarządzenie Nr 580/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 309
    ›    Zarządzenie Nr 581/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 331
    ›    Zarządzenie Nr 582/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 331
    ›    Zarządzenie Nr 583/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 319
    ›    Zarządzenie Nr 586/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 326
    ›    Zarządzenie Nr 587/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 322
    ›    Zarządzenie Nr 588/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 319
    ›    Zarządzenie Nr 590/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 316
    ›    Zarządzenie Nr 589/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 292
    ›    Zarządzenie Nr 591/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w 295
    ›    Zarządzenie Nr 592/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 320
    ›    Zarządzenie Nr 593/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 r 329
    ›    Zarządzenie Nr 594/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wy 302
    ›    Zarządzenie Nr 595/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Janów. 311
    ›    Zarządzenie Nr 596/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 r 337
    ›    Zarządzenie Nr 597/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość (lokale) będące własnością Gminy Janów 315
    ›    Zarządzenie Nr 598/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu na dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów 353
    ›    Zarządzenie Nr 599/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 r 320
    ›    Zarządzenie Nr 600/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do drugich i kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 321
    ›    Zarządzenie Nr 601/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie określenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów 331
    ›    Zarządzenie Nr 602/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie konsultacji projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2023 332
    ›    Zarządzenie Nr 603/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 325
    ›    Zarządzenie Nr 604/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 r 259
    ›    Zarządzenie Nr 606/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok 321
    ›    Zarządzenie Nr 607/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 r 350
    ›    Zarządzenie Nr 605/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 375
    ›    Zarządzenie Nr 572a/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie 315
    ›    Zarządzenie Nr 621/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 298
    ›    Zarządzenie Nr 633/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej 340
    ›    Zarządzenie Nr 608/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 304
    ›    Zarządzenie Nr 609/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 319
    ›    Zarządzenie Nr 610/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 299
    ›    Zarządzenie Nr 611/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 311
    ›    Zarządzenie Nr 612/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 256
    ›    Zarządzenie Nr 613/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 307
    ›    Zarządzenie Nr 614/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Janów 309
    ›    Zarządzenie Nr 615/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 301
    ›    Zarządzenie Nr 616/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 299
    ›    Zarządzenie Nr 617/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 281
    ›    Zarządzenie Nr 618/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 300
    ›    Zarządzenie Nr 620/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia II-go i kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów 292
    ›    Zarządzenie Nr 622/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 301
    ›    Zarządzenie Nr 623/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 308
    ›    Zarządzenie Nr 624/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 300
    ›    Zarządzenie Nr 625/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników II samooceny CAF 299
    ›    Zarządzenie Nr 626/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem II samooceny CAF 217
    ›    Zarządzenie Nr 627/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów 317
    ›    Zarządzenie Nr 628/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 265
    ›    Zarządzenie Nr 629/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 309
    ›    Zarządzenie Nr 631/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 303
    ›    Zarządzenie Nr 632/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 303
    ›    Zarządzenie Nr 634/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 274
    ›    Zarządzenie Nr 634/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 276
    ›    Zarządzenie Nr 635/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 285
    ›    Zarządzenie Nr 636/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku 333
    ›    Zarządzenie Nr 637/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 288
    ›    Zarządzenie Nr 638/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 225
    ›    Zarządzenie Nr 639/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 294
    ›    Zarządzenie Nr 640/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 301
    ›    Zarządzenie Nr 641/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultur 324
    ›    Zarządzenie Nr 642/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku 226
    ›    Zarządzenie Nr 643/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy ucz 309
    ›    Zarządzenie Nr 644/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. 327
    ›    Zarządzenie Nr 645/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 312
    ›    Zarządzenie Nr 646/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów 299
    ›    Zarządzenie Nr 647/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.Janów 274
    ›    Zarządzenie Nr 648/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 303
    ›    Zarządzenie Nr 649/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 306
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2013 1380
    ›    Zarządzenie Nr 370/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał dotyczących wdrożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 883
    ›    Zarządzenie Nr 377/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Tyrek ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 486
    ›    Zarządzenie Nr 378/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja Rumińskiego na stanowisko p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 498
    ›    Zarządzenie Nr 382/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie odwołania Pana Andrzeja Rumińskiego ze stanowiska p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 414
    ›    Zarządzenie Nr 383/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powołania Pana Mirosława Dula na stanowisko p.o. Dyrektora 503
    ›    Zarządzenie Nr 374/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013. 490
    ›    Zarządzenie Nr 359/2013 z dnia 06.02.2013 w sprawie Planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 527
    ›    Zarządzenie Nr 360/2013 z dnia 11.02.2013 w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 389
    ›    Zarządzenie Nr 361/2013 z dnia 11.02.2013 w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 472
    ›    Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 11.02.2013 w sprawie Powołania składu komisji do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pomoc administracyjna z funkcją koordynatora wewnętrznego ds. realizacji projektu 485
    ›    Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 470
    ›    Zarządzenie Nr 364/2013 z dnia 20.02.2013 w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 458
    ›    Zarządzenie Nr 366/2013 z dnia 26.02.2013 w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 479
    ›    Zarządzenie Nr 367/2013 z dnia 26.02.2013 w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 472
    ›    Zarządzenie Nr 368/2013 z dnia 01.03.2013 w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 467
    ›    Zarządzenie Nr 369/2013 z dnia 01.03.2013 w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 496
    ›    Zarządzenie Nr 371/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 482
    ›    Zarządzenie Nr 372/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 477
    ›     Zarządzenie Nr 373/2013 z dnia 08.03.2013 w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 397
    ›    Zarządzenie Nr 375/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Janów 482
    ›    Zarządzenie Nr 376/2013 z dnia 14.03.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na 2013 r. 456
    ›    Zarządzenie Nr 379/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 470
    ›    Zarządzenie Nr 380/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 492
    ›    Zarządzenie Nr 381/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok 608
    ›    Zarządzenie Nr 384/2013 z dnia 27.03.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 498
    ›    Zarządzenie Nr 386/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów 537
    ›    Zarządzenie Nr 385/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o pracę w godzinach nadliczbowych oraz obowiązku uzyskania zgody pracodawcy na pracę w godzinach nadliczbowych przez pracowników Urzędu Gminy Janów 382
    ›    Zarządzenie Nr 387/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu ekologicznego "Zbieranie puszek Aluminiowych" dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Janów 430
    ›    Zarządzenie Nr 388/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborczych - Urzędnika Wyborczego 459
    ›    Zarządzenie Nr 389/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Janów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie Gminy 379
    ›    Zarządzenie Nr 390/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Janów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie Gminy Janów 484
    ›    Zarządzenie Nr 391/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o Stypendium Wójta Gminy Janów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkujących na terenie Gminy Janów 460
    ›    Zarządzenie Nr 392/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia dnia 2 maja 2013 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 25 maja 2013 roku, jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 452
    ›    Zarządzenie Nr 393/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędniczę - Referenta do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Janów 478
    ›    Zarządzenie Nr 394/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 452
    ›    Zarządzenie Nr 395/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 ro 449
    ›    Zarządzenie Nr 396/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 463
    ›    Zarządzenie Nr 397/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 453
    ›    Zarządzenie Nr 398/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 461
    ›    Zarządzenie Nr 399/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 445
    ›    Zarządzenie Nr 400/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 376
    ›    Zarządzenie Nr 401/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 452
    ›    Zarządzenie Nr 402/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 460
    ›     Zarządzenie Nr 403/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 448
    ›    Zarządzenie Nr 404/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 451
    ›    Zarządzenie Nr 405/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Janów w ramach PROW na lata 2007 - 2013 działanie: Odnowa i roz 454
    ›    Zarządzenie Nr 406/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 453
    ›    Zarządzenie Nr 407/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 459
    ›    Zarządzenie Nr 408/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 469
    ›    Zarządzenie Nr 409/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 ro 415
    ›    Zarządzenie Nr 410/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 4 marca w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 476
    ›    Zarządzenie Nr 411/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 459
    ›    Zarządzenie Nr 412/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 415
    ›    Zarządzenie Nr 413/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 449
    ›    Zarządzenie Nr 414/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej mającej na celu wybór oferty na dzierżawę terenu o powierzchni 3,7 ha w miejscowości Złoty Potok 459
    ›    Zarządzenie Nr 415/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 472
    ›    Zarządzenie Nr 416/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 391/2013 z dnia 16 kwietnia w sprawie określenia terminu składania wniosków o Stypendium Wójta Gminy Janów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawow 453
    ›    Zarządzenie Nr 417/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów nr 51/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 dotyczącego powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie 479
    ›    Zarządzenie Nr 418/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. 480
    ›    Zarządzenie Nr 421/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie 859
    ›    Zarządzenie Nr 423/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów   483
    ›    Zarządzenie Nr 420/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie: utworzenia stałego dyżuru Wójta Gminy Janów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym przekazywania decyzji do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie 475
    ›    Zarządzenie Nr 428/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów 461
    ›    Zarządzenie Nr 433/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie 462
    ›    Zarządzenie Nr 454/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka sz 440
    ›    Zarządzenie Nr 424/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 415
    ›    Zarządzenie Nr 425/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 431
    ›    Zarządzenie Nr 426/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 344
    ›    Zarządzenie Nr 427/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 418
    ›    Zarządzenie Nr 429/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia procedury wyłonienia wykonawców zamówień o wartości poniżej 14.000 tys. euro netto realizowanych w ramach projektu "Samoocena CAF profesionalizacja JST - POKL.05.02.01 343
    ›    Zarządzenie Nr 430/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 416
    ›    Zarządzenie Nr 431/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 415
    ›    Zarządzenie Nr 432/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 04 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości (lokal) będący własnością Gminy Janów 432
    ›    Zarządzenie Nr 434/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie powołania gminnej komisji ds. usuwania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w lipcu 2013 r. 405
    ›    Zarządzenie Nr 435/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 414
    ›    Zarządzenie Nr 436/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 418
    ›    Zarządzenie Nr 437/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów. 449
    ›    Zarządzenie Nr 438/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 429
    ›    Zarządzenie Nr 439/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 434
    ›    Zarządzenie Nr 440/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 423
    ›    Zarządzenie Nr 441/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 303
    ›    Zarządzenie Nr 442/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 404
    ›    Zarządzenie Nr 443/2013 Wójta Gminy Janów 389
    ›    Zarządzenie Nr 444/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia dnia 16 sierpnia 2013 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 24 sierpnia 2013 roku jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 426
    ›    Zarządzenie Nr 445/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 392
    ›    Zarządzenie Nr 446/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 ro 416
    ›    Zarządzenie Nr 447/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Ceglarek ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie 426
    ›    Zarządzenie Nr 448/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia Panu Ryszardowi Sidorkiewiczowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie 417
    ›    Zarządzenie Nr 449/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach 443
    ›    Zarządzenie Nr 450/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i 420
    ›    Zarządzenie Nr 451/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku 392
    ›    Zarządzenie Nr 452/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 418
    ›    Zarządzenie Nr 453/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 329
    ›    Zarządzenie Nr 455/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 423
    ›    Zarządzenie Nr 456/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 434
    ›    Zarządzenie Nr 456/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 416
    ›    Zarządzenie Nr 457/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 432
    ›    Zarządzenie Nr 458/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 393
    ›    Zarządzenie Nr 459/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 335
    ›    Zarządzenie Nr 460/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 440
    ›    Zarządzenie Nr 461/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 373
    ›    Zarządzenie Nr 462/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 292
    ›    Zarządzenie Nr 463/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 415
    ›    Zarządzenie Nr 464/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 399
    ›    Zarządzenie Nr 465/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 413
    ›    Zarządzenie Nr 466/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych do drugic i kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 345
    ›    Zarządzenie Nr 467/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia systemu kontroli zarządczej 406
    ›    Zarządzenie Nr 468/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Janów 412
    ›    Zarządzenie Nr 469/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów" 393
    ›    Zarządzenie Nr 470/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji dotyczącej zasad korzystania z samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Janów" 374
    ›    Zarządzenie Nr 471/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 412
    ›    Zarządzenie Nr 472/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 313/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów st 414
    ›    Zarządzenie Nr 473/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 373
    ›    Zarządzenie Nr 474/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 października2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 427
    ›    Zarządzenie Nr 475/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 412
    ›    Zarządzenie Nr 476/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 9 października2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 432
    ›    Zarządzenie Nr 477/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 375
    ›    Zarządzenie Nr 478/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 401
    ›    Zarządzenie Nr 479/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 382
    ›    Zarządzenie Nr 480/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 402
    ›    Zarządzenie Nr 481/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 416
    ›    Zarządzenie Nr 482/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 388
    ›    Zarządzenie Nr 483/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian dokumentacji przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości dla Urzędu Gminy Janów 399
    ›    Zarządzenie Nr 484/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 22 października2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 415
    ›    Zarządzenie Nr 485/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 23 października2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Janów 410
    ›    Zarządzenie Nr 486/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zamiany Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 122/2011 z dnia 20 października 2011 roku dotyczącego w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 421
    ›    Zarządzenie Nr 487/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 28 października 2013 r.powołania Zespołu d.s. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów na lata 2014-2023 432
    ›    Zarządzenie Nr 495/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej 536
    ›    Zarządzenie Nr 538/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 341
    ›    Zarządzenie Nr 537/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 351
    ›    Zarządzenie Nr 536/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 339
    ›    Zarządzenie Nr 535/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 332
    ›    Zarządzenie Nr 534/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 325
    ›    Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rokGminy Janów na 2013 rok 339
    ›    Zarządzenie Nr 532/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 344
    ›    Zarządzenie Nr 531/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 362
    ›    Zarządzenie Nr 529/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Janów 350
    ›    Zarządzenie Nr 528/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2014 rok 344
    ›    Zarządzenie Nr 527/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 342
    ›    Zarządzenie Nr 526/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 343
    ›    Zarządzenie Nr 525/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 353
    ›    Zarządzenie Nr 524/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 351
    ›    Zarządzenie Nr 520/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 335
    ›    Zarządzenie Nr 519/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 332
    ›    Zarządzenie Nr 518/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 338
    ›    Zarządzenie Nr 517/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 343
    ›    Zarządzenie Nr 514/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 340
    ›    Zarządzenie Nr 512/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 348
    ›    Zarządzenie Nr 511/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 352
    ›    Zarządzenie Nr 510/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 237
    ›    Zarządzenie Nr 509/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 347
    ›    Zarządzenie Nr 508/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 341
    ›    Zarządzenie Nr 507/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 334
    ›    Zarządzenie Nr 506/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 348
    ›    Zarządzenie Nr 505/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 339
    ›    Zarządzenie Nr 504/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 355
    ›    Zarządzenie Nr 503/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 255
    ›    Zarządzenie Nr 502/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 341
    ›    Zarządzenie Nr 501/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 336
    ›    Zarządzenie Nr 500/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 351
    ›    Zarządzenie Nr 499/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 340
    ›    Zarządzenie Nr 498/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 323
    ›    Zarządzenie Nr 492/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 353
    ›    Zarządzenie Nr 490/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 336
    ›    Zarządzenie Nr 489/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok 354
    ›    Zarządzenie Nr 513/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu pr 381
    ›    Zarządzenie Nr 515/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie określenia dnia 24 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia 7 grudnia 2013 roku jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 349
    ›    Zarządzenie Nr 516/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Janów 334
    ›    Zarządzenie Nr 521/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2014 rok. 341
    ›    Zarządzenie Nr 522/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania sołectwu wsi Okrąglik składników mienia komunalnego do korzystania 326
    ›    Zarządzenie Nr 523/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 950.000,00 PLN 341
    ›    Zarządzenie Nr 530/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów 349
    ›    Zarządzenie Nr 488/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 30 października 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 356
    ›    Zarządzenie Nr 491/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu uczestnictwa w projekcie: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów" stanowiących załącznik do Zarządzenia Wójta Gm 242
    ›    Zarządzenie Nr 493/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Janów 334
    ›    Zarządzenie Nr 494/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu: "Przeciwdziałanie wykl 330
    ›    Zarządzenie Nr 496/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok 352
    ›    Zarządzenie Nr 497/2013 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 350
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2012 1585
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 188/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Janów w ramach PROW na lata 2007 - 2013, działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i l 634
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 187/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 619
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 186/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz "Instrukcji Zarządzania System Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzie Gminy w Janowie i jednostka 629
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 185/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Metody Komunikowania Wewnętrznego 620
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 184/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Kodeksu Etyki i Postępowania Etycznego 630
    ›    Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: określenia dnia 4 maja 2012 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 12 maja 2012 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 544
    ›    Zarządzenie Nr 212/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 557
    ›    Zarządzenie Nr 228/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia oceny prac plastycznych złożonych na konkurs plastyczny pt.: "Nie Namawiaj" propagujący profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzież 546
    ›    Zarządzenie Nr 227/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 558
    ›    Zarządzenie Nr 226/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 7 maja 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 544
    ›    Zarządzenie Nr 224/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 552
    ›     Zarządzenie Nr 223/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 536
    ›    Zarządzenie Nr222/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 507
    ›    Zarządzenie Nr 221/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 549
    ›    Zarządzenie Nr 220/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 533
    ›    Zarządzenie Nr 219/2012 Wójta Gminy Janów z dnia zmiany Zarządzenia Nr 67/2007 Wójta Gminy Janów z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu. 561
    ›    Zarządzenie Nr 218/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 538
    ›    Zarządzenie Nr 217/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 537
    ›    Zarządzenie Nr 216/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 ok. 542
    ›    Zarządzenie Nr 214/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 425
    ›    Zarządzenie Nr 213/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 516
    ›    Zarządzenie Nr 211/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów. 528
    ›    Zarządzenie Nr 210/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 506
    ›    Zarządzenie Nr 209/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 527
    ›    Zarządzenie Nr 208/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych" w Urzędzi 586
    ›    Zarządzenie Nr 207/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 012 roku w sprawie obniżenia cen wywoławczych do kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów. 560
    ›    Zarządzenie Nr 206/2012 Wójta Gminy Janów z dnia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok. 570
    ›    Zarządzenie Nr 205/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 535
    ›    Zarządzenie Nr 204/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 550
    ›    Zarządzenie Nr 203/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 561
    ›    Zarządzenie Nr 202/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 536
    ›    Zarządzenie Nr 201/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie powierzenia organizacji i realizacji zadań związanych z pracą z rodziną i wspierania rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Janów 544
    ›    Zarządzenie Nr 200/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 331/201 Wójta Gminy Janów z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problem 559
    ›    Zarządzenie Nr 199/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów or 606
    ›    Zarządzenie Nr 198/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia obowiązku prowadzenia miesięcznego harmonogramu przepracowanych godzin ponadwymiarowych dla pracowników Urzędu Gminy Janów 558
    ›    Zarządzenie Nr 197/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 511
    ›    Zarządzenie Nr 196/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów w dniach od 13 lutego do 17 lutego 2012 roku. 555
    ›    Zarządzenie Nr 195/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 511
    ›    Zarządzenie Nr 194/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 501
    ›    Zarządzenie Nr 193/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 503
    ›    Zarządzenie Nr 192/2012 Wójta Gminy Janów z dnia z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 511
    ›    Zarządzenie Nr 191/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 514
    ›    Zarządzenie Nr 190/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 515
    ›    Zarządzenie Nr 189/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 3 lutego 2012 w sprawie określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów w dniu 3 lutego 2012 roku. 535
    ›    Zarządzenie Nr 233/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach 596
    ›    Zarządzenie Nr 229/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów 550
    ›    Zarządzenie Nr 230/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy za 2012 rok 535
    ›    Zarządzenie Nr 231/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy za 2012 rok 527
    ›    Zarządzenie Nr 232/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: 559
    ›    Zarządzenie Nr 234/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Janowie 583
    ›    Zarządzenie Nr 235/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Janów dla uczniów Szkół Podstwawowych i Gimnazjów, zamieszkałych w Gminie Janów, za szczególne osiągnięcia pozaszkolne 538
    ›    Zarządzenie Nr 236/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego 559
    ›    Zarządzenie Nr 237/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 546
    ›    Zarządzenie Nr 238/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 555
    ›    Zarządzenie Nr 239/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 530
    ›    Zarządzenie Nr 256/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie: określenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów 426
    ›    Zarządzenie nr 252/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie odwołania Pani Anny Adamus ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 531
    ›    Zarządzenie nr 253/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania Pani Małgorzaty Tyrek na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 556
    ›    Zarządzenie Nr 225/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z parkingu przy ul. Mjr Wrzoska w Złotym Potoku oraz parkingu w Siedlcu będących własnością Gminy Janów 484
    ›    Zarządzenie Nr 240/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 PLN 532
    ›    Zarządzenie Nr 240a/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 357
    ›    Zarządzenie Nr 241/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 515
    ›    Zarządzenie Nr 242/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów 520
    ›    Zarządzenie Nr 243/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. 527
    ›    Zarządzenie Nr 244/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 510
    ›    Zarządzenie Nr 245/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 514
    ›    Zarządzenie Nr 246/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 533
    ›    Zarządzenie Nr 248/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 537
    ›    Zarządzenie Nr 249/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 502
    ›    Zarządzenie Nr 250/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 360
    ›    Zarządzenie Nr 251/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 512
    ›    Zarządzenie Nr 254/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy 511
    ›    Zarządzenie Nr 255/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy 510
    ›    Zarządzenie Nr 258/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 491
    ›    Zarządzenie Nr 259/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 510
    ›    Zarządzenie Nr 260/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 531
    ›    Zarządzenie Nr 261/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 493
    ›    Zarządzenie Nr 262/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 387
    ›    Zarządzenie Nr 263/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 535
    ›    Zarządzenie Nr 264/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 480
    ›    Zarządzenie Nr 265/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 520
    ›    Zarządzenie Nr 266/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok. 528
    ›    Zarządzenie Nr 267/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Janów 518
    ›    Zarządzenie Nr 268/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 415
    ›    Zarządzenie Nr 269 /2012 Wójta Gminy Janów z dnia 02 sierpnia 2012 r. 529
    ›    Zarządzenie Nr 270 /2012 Wójta Gminy Janów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej gminy Janów oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne podległe lub 518
    ›    Zarządzenie Nr 271 /2012 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Pani Iwony Roman do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych 505
    ›    Zarządzenie Nr 272/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Pani Haliny Miedzińskiej do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych 490
    ›    Zarządzenie Nr 273/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Pana Jarosława Zasunia do wydawania w imieniu Wójta Gminy Janów decyzji administracyjnych 539
    ›    Zarządzenie Nr 280/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 595
    ›    Zarządzenie Nr 274/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Janów 530
    ›    Zarządzenie Nr 275/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 481
    ›    Zarządzenie Nr 276/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 482
    ›    Zarządzenie Nr 277/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 531
    ›    Zarządzenie Nr 278/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r 516
    ›    Zarządzenie Nr 281/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 473
    ›    Zarządzenie Nr 282/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 492
    ›    Zarządzenie Nr 283/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 476
    ›    Zarządzenie Nr 284/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 514
    ›    Zarządzenie Nr 285/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 3 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 496
    ›    Zarządzenie Nr 286/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 529
    ›    Zarządzenie Nr 287/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 524
    ›    Zarządzenie Nr 288/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 7 września 2012 roku sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego przez Gminę Janów w ramach PROW na lata 2007 - 2013, działanie: "Odnowa i r 519
    ›    Zarządzenie Nr 289/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 418
    ›    Zarządzenie Nr 290/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 522
    ›    Zarządzenie Nr 291/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 543
    ›    Zarządzenie Nr 292/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 502
    ›    Zarządzenie Nr 293/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 519
    ›    Zarządzenie Nr 294/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 537
    ›    Zarządzenie Nr 295/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 532
    ›    Zarządzenie Nr 296/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie Przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w Gminie Janów 508
    ›    Zarządzenie Nr 297/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie Zmiany wieloletniej prognozy finansowej 381
    ›    Zarządzenie Nr 298/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 375
    ›    Zarządzenie Nr 299/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 484
    ›    Zarządzenie Nr 300/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 373
    ›    Zarządzenie Nr 301/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 502
    ›    Zarządzenie Nr 302/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 498
    ›    Zarządzenie Nr 303/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 388
    ›    Zarządzenie Nr 304/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 497
    ›    Zarządzenie Nr 305/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 510
    ›    Zarządzenie Nr 306/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 497
    ›    Zarządzenie Nr 307/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o przyznanie nagrody Wójta Gminy Janów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za szczególne osiągnięcia w zajęc 506
    ›    Zarządzenie Nr 308/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości (lokali) będących własnością Gminy Janów 483
    ›    Zarządzenie Nr 309/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 05 października 2012 roku w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie 501
    ›    Zarządzenie Nr 310/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 482
    ›    Zarządzenie Nr 311/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 08 października 2012 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 522
    ›    Zarządzenie Nr 312/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 10 października 2012 roku w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 503
    ›    Zarządzenie Nr 313/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2012 roku w zmiany Zarządzenia Nr 229/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących 500
    ›    Zarządzenie Nr 314/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2012 roku w wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 488
    ›    Zarządzenie Nr 315/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2012 roku w zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 395
    ›    Zarządzenie Nr 316/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2012 roku w wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 513
    ›    Zarządzenie Nr 317/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 23 października 2012 roku w zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 481
    ›    Zarządzenie Nr 318/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 24 października 2012 roku w zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 483
    ›    Zarządzenie Nr 319/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 26 października 2012 roku w obniżenia cen wywoławczych do drugich nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 544
    ›    Zarządzenie Nr 320/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2012 roku w wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 491
    ›    Zarządzenie Nr 321/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 29 października 2012 roku w wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 486
    ›    Zarządzenie Nr 322/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 05 listopada 2012 roku w wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 425
    ›    Zarządzenie Nr 323/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 05 listopada 2012 roku w zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 387
    ›    Zarządzenie Nr 324/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 06 listopada 2012 roku w zmiany wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 490
    ›    Zarządzenie Nr 325/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 06 listopada 2012 roku w zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 413
    ›    Zarządzenie Nr 327/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2012 roku w zmiany wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 499
    ›    Zarządzenie Nr 328/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2012 roku w zmiany Zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 499
    ›    Zarządzenie Nr 329/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2012 roku w zmiany projektu budżetu gminy na 2013 rok 511
    ›    Zarządzenie Nr 330/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 listopada 2012 roku w zmiany Projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 496
    ›    Zarządzenie Nr 339/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały odnośnie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 515
    ›    Zarządzenie Nr 349/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów w dniach 24 grudnia 2012 r. oraz 31 grudnia 2012 r. 497
    ›    Zarządzenie Nr 331/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 500
    ›    Zarządzenie Nr 332/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 508
    ›    Zarządzenie Nr 333/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 510
    ›    Zarządzenie Nr 334/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 472
    ›    Zarządzenie Nr 335/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 494
    ›    Zarządzenie Nr 336/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 485
    ›    Zarządzenie Nr 337/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 503
    ›    Zarządzenie Nr 338/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 473
    ›    Zarządzenie Nr 340/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 493
    ›    Zarządzenie Nr 341/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 505
    ›    Zarządzenie Nr 342/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie Zmiany wieloletniej prognozy finansowej 499
    ›    Zarządzenie Nr 343/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 465
    ›    Zarządzenie Nr 344/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie Zmiany planu finansowego budżetu UG Janów na 2012 rok 513
    ›    Zarządzenie Nr 345/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie Instrukcji dotyczącej standardów w tworzeniu projektów uchwał, zarządzeń, umów, korespondencji i pism urzędowych 407
    ›    Zarządzenie Nr 346/2012 Wójta Gminy Janów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2013 rok 487
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 26/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011-2015 751
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 27/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych 759
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 22/2011 w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Janów w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim. 771
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 23/2011 w sprawie odwołania członka Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 805
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 24/2011 w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 246/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów. 825
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 25/2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 773
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 28/2011 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds wyborów - urzędnika wyborczego 760
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 29/2011 w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sokole Pole 724
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 30/2011 w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 820
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 31/2011 w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Janów w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 743
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 32/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego i osoby funkcyjnej do wykonania zaktualizowanego opracowania dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Janów poprzez wykonanie nowego planu. 761
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 33/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 242/2009 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 742
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 34/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 728
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 35/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów 717
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 36/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów 743
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 37/2011 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds wyborów - urzędnika wyborczego 718
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 38/2011 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 772
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49/2011 w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów 766
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 39/2011 w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej 720
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 40/2011 w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku 724
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 41/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 714
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 42/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r. 721
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 43/2011 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2010 rok 778
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 44/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w 2011 roku. 696
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 45/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r. 691
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 46/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 685
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 47/2011 w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 r. 700
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 48/2011 w sprawie obniżenia cen wywoławczych do drugiego i kolejnych nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów 749
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 50/2011 w sprawie powołania składu osobowego komisji w konkursie ekologicznym "Zbieranie Puszek Aluminiowych" 713
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 51/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych 742
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 53/2011 w sprawie określenia dnia 2 maja 2011 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 7 maja 2011 jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 702
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 52/2011 w sprawie wykonania Porozumienia Nr UmPSU/11/0005 z dnia 25 lutego 2011 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie - użytecznych w Gminie Janów 713
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 64/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, gm. Janów 715
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 67/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowie, gmina Janów 681
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2011 1657
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 71/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, Gmina Janów 675
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 74/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie, Gmina Janów 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 55/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 692
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 56/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 646
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 57/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 683
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 58/2011 w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny 747
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 59/2011 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Janów 677
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 60/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 677
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 708
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 62/2011 w sprawie powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 673
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 63/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 685
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 705
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 66/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 675
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 68/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 576
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 69/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 710
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 70/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 702
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 72/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 696
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 73/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 566
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 54/2011 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Janów. 658
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 682
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 76/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011 683
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 77/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011 720
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 78/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011 683
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 79/2011 w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków stanowiących własność Gminy Janów 718
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 80/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 697
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 81/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2011 690
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 82/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 681
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 83/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 587
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 85/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 637
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 86/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 652
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 84/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów 632
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 87/2011 w sprawie powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku 630
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 91/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 665
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 92/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 662
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 93/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 524
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 94/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 638
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 95/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 619
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 96/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 639
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 97/2011 w sprawi informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego za 684
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 98/2011 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przetargu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku. 682
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 648
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 100/2011 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla oceny i weryfikacji wniosków o stypendia socjalne 714
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 151/2011 w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 644
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 150/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 622
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 149/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 642
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 148/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 627
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 147/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 644
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 146/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 612
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 145/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 627
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 144/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 617
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 143/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 625
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 142/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 607
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 141/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 619
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 140/2011 w sprawie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 630
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 139/2011 w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok 657
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 138/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł 638
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 137/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 611
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 136/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 639
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 135/2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "JURA 2011" 636
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 134/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 616
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 133/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 640
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 132/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 600
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 130/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 631
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 128/2011 w sprawie powołania zespołu samooceny 609
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 127/2011 w sprawie określenia dnia 31 października 2011 roku dniem wolnym od pracy oraz określenia dnia 5 listopada 2011 r. jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 602
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 126/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 659
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 125/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 634
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 124/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 637
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 123/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 624
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 121/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej własnoścą Gminy Janów 609
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 120/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 622
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 119/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 624
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 118/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 632
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 117/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 656
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 116/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 639
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 114/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 392/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2010 w sprawie określenia zasad i przyznawania stypendium Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych artystycznie. 633
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 113/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 607
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 112/2011 w sprawie zmiany ustalenia dokumentacji zasad /polityki/ rachunkowości dla Urzędu Gminy Janów 642
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 111/2011 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnego w gminie Janów 633
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 110/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości należących do Gminy Janów 641
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 109/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Sejmu Rzeczyspospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyspolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 paździ 646
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 108/2011 w sprawie powołania koordynatora CAF oraz osoby wspierającej 660
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 107/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 636
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 106/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 619
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 105/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 632
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 104/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 596
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 103/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 651
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 102/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 633
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 101/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów 639
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 131/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 638
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 155/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 642
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 156/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 638
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 157/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 641
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 158/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 635
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 159/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 619
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 160/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 628
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 164/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 583
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 165/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 630
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 166/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 632
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 167/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 612
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 168/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 661
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 115/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej 607
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 152/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 8 kwietnia 2011 r w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynsu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów 636
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 163/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego na stanowisku wydawania dowodów osobistych zgodnie z Umową Użyczenia Nr 1016/SOO/07 z dnia 09.02.2007 r. zawartą pomiędzy Centrum Personalizacji Dokum 612
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 154/2011 w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 609
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 153/2011 w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 618
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 122/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 643
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 169/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 590
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 170/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok 615
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 171/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 601
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 172/2011 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2012 rok 585
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 173/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 595
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 174/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 618
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 175/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 626
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 176/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 594
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 177/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 610
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 178/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 605
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 179/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 589
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 180/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok 601
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 181/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 617
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 182/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 610
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 183/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok 611
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 129/2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i 640
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2010 - nowa kadencja 1296
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 1/2010 w sprawie powołania gminnego lidera Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 593
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 2/2010 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenie Gminnego Biura Spisowego. 634
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 3/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011. 578
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 4/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 roku 539
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 5/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 553
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 6/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 551
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 7/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 535
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 8/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00zł 578
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 9/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 532
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 10/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 580
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 11/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 525
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 12/2010 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 491
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 13/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 527
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 14/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 567
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 15/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 574
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 16/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 541
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 17/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 570
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 18/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 534
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 19/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 586
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 20/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 573
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 330/2010 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 305/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 października 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholow 752
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 331/2010 w sprawie: powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 759
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 332/2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego na stanowisku wydawania dowodów osobistych zgodnie z Umową Użyczenia Nr 1016/SOO/07 z dnia 09.02.2007 r. zawartą pomiędzy Centrum Personalizacji Doku 704
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 333/2010 w sprawie: planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 756
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2010 1475
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 347/2010 w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 730
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 336/2010 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. 784
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 365/2010 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 696
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 334/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 718
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 335/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 732
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 337/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 681
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 338/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 339/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 695
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 340/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 707
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 341/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 705
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 342/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 710
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 343/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 344/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 717
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 345/2010 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów 712
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 346/2010 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010 roku 674
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 348/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 695
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 349/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 714
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 350/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 733
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 351/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 724
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 352/2010 w sprawie: powołania Komisji Gminnej do szacowania powstałych start oraz kosztów poniesionych w wyniku gwałtownego ataku zimy (oblodzenia) i skutków awarii sieci energetyczn 697
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 353/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 354/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok 731
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 355/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 356/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 358/2010 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00zł. 706
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 357/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 359/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 704
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 360/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 361/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 699
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 362/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 737
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 363/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 733
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 364/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 367/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 723
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 368/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 676
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 369/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 733
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 370/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 366/2010 w sprawie: powołania gminnej komisji ds. ustalania i szacowania szkód w gospodarstwach domowych, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w maju 2010 r. 751
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 371/2010 w sprawie: powołania gminnej komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu w maju 2010 r. 739
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 384/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2010 744
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 372/2010 w sprawie powołania gminnego lidera Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku w gminie Janów 737
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 373/2010 w sprawie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura SpisowegoJanów 700
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 374/2010 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Janów 670
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 375/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 701
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 376/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 682
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 377/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 704
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 378/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 626
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 378/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 710
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 379/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 365/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 702
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 380/2010 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance, gmina Janów 696
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 381/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 707
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 382/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 653
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 383/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance, gmina Janów 652
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 385/2010 w sprawie zakazu używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarkie oraz higiena osobista 710
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 386/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 693
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 387/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 691
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 388/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 725
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 389/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł 670
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 390/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 728
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 391/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 707
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 392/2010 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych artystycznie 934
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 393/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 393/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 674
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 394/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 682
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 395/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofertowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu 682
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 396/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego z 704
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 397/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 693
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 398/2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Pani Iwony Gaudy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej w Lgoczance, gmina Janów2010 rok 705
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 399/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 713
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 400/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 722
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 401/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 708
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 402/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 724
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 403/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 702
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 404/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 719
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 405/2010 w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów oraz zasad jej koordynacji. 754
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 406/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 708
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 407/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 686
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 408/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok. 682
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 409/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 687
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 410/2010 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Janów. 713
    ›     Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 411/2010 w sprawie: wyznaczenie na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 684
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 412/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 392/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych artystycznie 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 413/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 694
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 414/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 680
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 415/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 717
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 416/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 696
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 417/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 718
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 418/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 697
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 419/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 702
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 420/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 421/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 659
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 422/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 703
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 423/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 676
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 426/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 710
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 427/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 691
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 428/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok 694
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 429/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 690
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 430/2010 w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok. 758
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2009 1530
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 227/2009 w sprawie: w sprawie: powołania Komisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 710
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 228/2009 w sprawie: w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej, prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w t 776
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 229/2009 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Janów na rok 2009 746
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 230/2009 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2009 772
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 231/2009 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. 747
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 232/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżeci i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 r. 757
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 233/2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów 728
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 234/2009 w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 775
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 235/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok. 713
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 236/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok. 696
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 237/2009 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 732
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 238/2009w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok. 738
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 239/2009w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok. 804
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 240/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 730
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 241/2009 w sprawie: wykonania Porozumienia z dnia 19 marca 2009 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów 781
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 242/2009 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 897
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 243/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 759
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 244/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 696
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 245/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 763
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 246/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 739
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 247/2009 w sprawie: instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Janowie 729
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 248/2009 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 733
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 249/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 723
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 250/2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 67/2007 Wójta Gminy w Janowie z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu. 762
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 251/2009 w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Janów. 752
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 252/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 712
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 253/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 744
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 254/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 786
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 255/2009 w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Janów regulaminu okresowej oceny pracowników 729
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 256/2009 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów 770
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 257/2009 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 112/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Janów 797
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 262/2009 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie, gmina Janów 740
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 263/2009 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Janowie, gmina Janów 754
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 264/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok. 729
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 265/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok. 766
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 266/2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na wydzierżawianie nieruchomości należących do Gminy Janów 729
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 267/2009 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie, gmina Janów 761
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 268/2009 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Janowie, gmina Janów 747
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 269/2009 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie, gmina Janów 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 270/2009 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009 r. 749
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 271/2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 242/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 736
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 272/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 680
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 273/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 704
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 274/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 740
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 275/2009 w sprawie: upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji admin 777
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 276/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 719
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 277/2009 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego 742
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 278/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 752
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 279/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 717
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 280/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 753
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 281/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 734
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 282/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 737
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 283/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 719
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 284/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 708
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 285/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 730
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 286/2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 00,00 zł 746
    ›     Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 287/2009 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Janów 767
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 288/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 774
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 289/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 715
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 290/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 707
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 291/2009 w sprawie: zmiany ustalenia przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości dla Urzędu Gminy Janów 742
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 292/2009 w sprawie: przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Janów 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 293/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 729
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 294/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 761
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 295/2009 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Janów 692
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 296/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 699
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 297/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 663
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 298/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 721
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 299/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 791
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 300/2009 w sprawie: przyjęcia regulaminu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach "Programu ograniczenia nieskiej emisji dla gminy Janów" 978
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 301/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 712
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 302/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 694
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 303/2009 w sprawie: odwołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 304/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 701
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 305/2009 w sprawie: powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 723
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 306/2009 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2010 rok 808
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 307/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 705
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 308/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 772
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 309/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 722
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 310/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 728
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 311/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 720
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 312/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 696
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 313/2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 140 000,00 zł 705
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 314/2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 256/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Janów 718
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 315/2009 w sprawie: organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Janów 860
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 316/2009 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Gminy Janów 710
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 317/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 723
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 318/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 319/2009 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2009 roku. 721
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 320/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 731
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 321/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 684
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 322/2009 w sprawie: projektu planu finansowego Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 713
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 323/2009 w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo - podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej u płatników, 745
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 324/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 699
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 325/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 720
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 326/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 749
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 327/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 763
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 328/2009 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009 rok 725
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 329/2009 w sprawie: opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacji III stopnia) 783
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2008 1642
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 123/2008 w sprawie: wykonania Porozumienia z dnia 04 lutego 2008 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów 790
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 124/2008 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy na 2007 r. 876
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 125/2008 w sprawie: zatwierdzenie opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej. 788
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 126/2008 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Janów na rok 2008 790
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 127/2008 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2008 793
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 128/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 753
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 129/2008 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 773
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 130/2008 w sprawie: wyznaczenia kierownika kancelarii Tajnej 773
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 131/2008 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzetu obrony cywilnej w gminie Janów 763
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 132/2008 w sprawie: powołania Rady Programowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie 813
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 133/2008 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów 758
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 153/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku 757
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 154/2008 w sprawie: wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji 779
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 134/2008 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 777
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 135/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 708
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 136/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 760
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 137/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 732
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 138/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 749
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 139/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 755
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 140/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 723
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 141/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 750
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 142/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 742
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 143/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 753
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 144/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 743
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 145/2008 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 750
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 146/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 749
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 147/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 737
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 148/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 737
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 149/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 732
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 150/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 747
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 152/2008 w sprawie: zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej 773
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 151/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 744
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 155/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 759
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 156/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 735
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 157/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 749
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 158/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 r. 772
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 159/2008 w sprawie: realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terr 773
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 160/2008 w sprawie: powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów 787
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 161/1-4/2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz wprowadzenie regulaminu pracy komisji 744
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 162/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok 776
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 163/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 698
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 164/2008 w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania dla Gminy Janów 802
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 165/2008 w sprawie: reorganizacji struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej 794
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 181/2008 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku. 766
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 184/2008 w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Janów 764
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 166/2008 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administrac 715
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 167/2008 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego 793
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 168/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 733
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 169/2008 w sprawie: ustalenia poborów dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 738
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 170/2008 w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Janów 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 171/2008 w sprawie: ustalenia opłat i zasad korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych w szkołach i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Janów 745
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 172/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 705
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 173/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 698
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 174/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 735
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 175/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 725
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 176/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 730
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 177/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 703
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 178/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 715
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 179/2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 170 Wójta Gminy Janów z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Janów 718
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 180/2008 w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników 729
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 182/2008 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 760
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 183/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 710
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 185/2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 76/2007 Wójta Gminy Janów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 751
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 186/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 187/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 740
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 188/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 697
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 189/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 737
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 190/2008 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Janów 739
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 191/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok 719
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 192/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 193/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 720
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 194/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok 720
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 195/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 755
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 196/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 736
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 197/2008 w sprawie: powołania Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku 743
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 198/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 199/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 732
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 200/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 736
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 201/2008 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2009 rok 791
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 202/2008 w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Janów 772
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 203/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 776
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 204/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 723
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 205/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 751
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 206/2008 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji 731
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 207/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 727
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 208/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 721
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 209/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 735
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 210/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 743
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 211/2008 w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 752
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 212/2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 76/2007 Wójta Gminy Janów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 730
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 213/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 715
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 214/2008 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł 682
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 215/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 745
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 216/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 719
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 217/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 744
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 218/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 704
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 219/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 714
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 220/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 740
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 221/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 712
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 222/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2008 rok. 735
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 223/2008 w sprawie: nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie 754
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 224/2008 w sprawie: zmiany ustalenia przyjętych zasad /polityk/ rachunkowości dla Urzedu Gminy Janów 780
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 225/2008 w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Janów 757
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 226/2008 w sprawie: ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Janów oraz Urzędu Gminy w zakresie kontroli wewnętrznej na 2009 rok. 776
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2007 1799
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 20/2007 w sprawie: ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Janów oraz Urzędu Gminy w zakresie kontroli wewnętrznej na 2007 rok. 923
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 21/2007 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw meldunkowych w Urzędzie Gminy Janów 828
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 22/2007 w sprawie: zmiany Załącznika Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 14/2006 Wójta Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i spraw meldunkowych w Urzę 868
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 46/2007 w sprawie: wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji 842
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 23/2007 w sprawie: Wykonania Porozumienia z dnia 14 lutego 2007 roku w celu ustalenia szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Janów 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 31/2007 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Janów na rok 2007 756
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 32/2007 w sprawie: układu wykonawczego budżetu Urzędu Gminy Janów na rok 2007 745
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 24/2007 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 87/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 732
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 25/2007 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 26/2007 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds.realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 27/2007 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów nr 231/2006 z dnia 22 marca w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 715
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 28/2007 w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 738
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 29/2007 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. 855
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 30/2007 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla oceny i weryfikacji wniosków o stypendia socjalne. 761
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 33/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 34/2007 w sprawie: powołania składu zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku. 740
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 35/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Janów 745
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 36/2007 w sprawie: utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Janów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa 775
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 37/2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i aportu w 2007 roku. 742
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 38/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 728
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 39/2007 w sprawie: określenia dnia - 19 maja 2007 roku - jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 724
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 40/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 738
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 41/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 718
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 42/2007 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, gmina Janów 716
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 43/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 751
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 44/2007 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 96/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie 763
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 45/2007 w sprawie: wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału i zużycia odzieży roboczej, obuwia i środków ochorny osobistej. 770
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 47/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 759
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 48/2007 w sprawie: utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Janów w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim 756
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49/2007 w sprawie:ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów 712
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 50/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy. 744
    ›     Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 51/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 717
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 52/2007 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu. 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 53/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 726
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 54/2007 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku. 741
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 55/2007 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów 742
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 56/2007 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów 758
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 57/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 754
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 58/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 760
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 59/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 730
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 60/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 807
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 777
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 62/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 795
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 63/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 767
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 64/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 754
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 65/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 783
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 66/2007 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonaczym budżetu 830
    ›     Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 67/2007 w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu 807
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 68/2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy z dnia 10 października 2005 r. w sprawie uchylenia regulaminu pracy urzędu Gminy Janów 764
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 69/2007 w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego 868
    ›     Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 70/2007 w sprawie: regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 790
    ›     Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 71/2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 177/2005 Wójta Gminy Janów w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów 757
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 76/2007 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 819
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 77/2007 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie gminy Janów w 2007 r. 768
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 78/2007 w sprawie: powołania Pana Rafała Strzelczyka na Pełnomocnika ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Janów 748
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 79/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 765
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 80/2007 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 841
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 72/2007 w sprawie: przeprowadzenia przeklasyfikowania i niezbędnego wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Janów 763
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 73/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Janów 703
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 74/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Janów 695
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 75/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Janów 711
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 81/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 766
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 82/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 712
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 83/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 787
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 84/2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80 Wójta Gminy Janów z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 766
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 85/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 807
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 86/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 749
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 87/2007 w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Piasku spośród wyborców gminy Janów 760
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 88/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 750
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 89/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 750
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 90/2007 w sprawie: powołania składu osobowego zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku. 738
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 91/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 733
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 92/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 846
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 93/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 732
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 94/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 780
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 95/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 740
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 96/2007 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008 rok. 917
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 97/2007 w sprawie: określenia daty - 29 grudnia 2007 roku - jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 688
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 781
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 100/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok. 752
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 98/2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 020 000,00 zł 756
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 101/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 728
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 102/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 769
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 103/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 793
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 104/2007 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 803
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 105/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 736
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 106/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 776
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 107/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 775
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 108/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 787
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 109/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 775
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 110/2007 w sprawie: szczegółowych procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Janów 745
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 111/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 779
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 112/2007 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 736
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 113/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 763
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 114/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 757
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 115/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 789
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 116/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 780
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 117/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 785
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 118/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 781
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 119/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 840
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 120/1-4/2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz wprowadzenia regulaminu pracy komisji 700
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 121/2007 w sprawie: ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Janów oraz Urzędu Gminy w zakresie kontroli wewnętrznej na 2008 rok 767
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 122/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok 775
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 424/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok 647
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2006 - nowa kadencja 1385
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 14/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referenta ds. ewidencji ludności i spraw meldunkowych w Urzędzie Gminy Janów. 897
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 1/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 751
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 2/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 743
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 3/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 713
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 4/2006 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 829
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 5/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 707
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 6/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 734
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 7/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 675
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 8/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 723
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 9/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 770
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 10/2006 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 734
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 11/2006 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji znaków skarbowych i gotówki w kasie 700
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 12/2006 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 702
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 13/2006 w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont dla przeprowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Janów 866
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 15/2006 w sprawie: odwołania Pani Elżbiety Bednarek z funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Janów. 753
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 17/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 817
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 18/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 711
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 19/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok 757
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 19A/2006 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 774
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 16/2006 w sprawie: powołania Pana Rafała Strzelczyka jako kandydata na Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Janów 750
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 210/2006 w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych 960
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 211/2006 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego. 885
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 212/2006 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej i w innych sprawach. 807
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 213/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 841
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 214/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 894
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 222/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 1017
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 223/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów 851
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 224/2006 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 960
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 225/2006 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 928
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 226/2006 w sprawie powołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie 883
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 227/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów 973
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 228/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Kieronika Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów 896
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 229/2006 w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dla pracowników Urzędu Gminy Janów 999
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 230/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów nr 85/2004 z dnia 29 wrzesnia 2004 roku w sprawie powołania składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 869
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 231/2006 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 961
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 215/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie 929
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 216/2006 w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie 896
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 217/2006 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie 893
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 218/2006 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Społecznej Rady Programowej przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie 876
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 219/2006 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Społecznej Rady Programowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie 876
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 220/2006 w sprawie określenia dni - sobót pracujących dla pracowników Urzędu Gminy Janów 924
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 221/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie 1016
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 232/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości Gminy Janów 915
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 233/2006 w sprawie powołania Kierownika Zkaładu Gospodarki Komumalnej w Janowie 907
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 234/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 976
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 235/1-4/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej 919
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 236/1-4/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej 919
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 237/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów 938
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 238/2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 924
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 239/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na rok 2006 930
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 240/2006 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 961
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 241/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 939
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 242/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie wykonawczym gminy na 2006 rok 919
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 243/2006 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 894
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 244/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Janów 975
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 245/2006 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów 923
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 246/2006 w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Janów w zakresie kontroli wewnętrznej na 2006 rok 915
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 247/2006 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 887
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 248/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 926
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 249/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na wydatki bieżące 943
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 250/2006 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 916
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 251/2006 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych 936
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 252/2006 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej i w innych sprawach 948
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 253/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 918
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 254/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 968
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 255/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 940
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 256/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Janów 998
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 257/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 949
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 258/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku 923
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 259/2006 w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji 940
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 260/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 918
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 261/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie wykonawczym gminy na 2006 rok 943
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 262/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 959
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 263/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy w Janowie 976
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 264/2006 w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzedu Gminy w Janowie 917
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 266/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 935
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 267/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok 993
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 265/2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorze 956
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 297/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania z 1021
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 268/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Zakup kruszywa mineralnego frakcji 0-63 mm w ilości 2000 ton wraz z transportem na drogę gminną D-194 w miejscowości Pabia 930
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 269/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 920
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 270/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 863
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 271/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 892
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 272/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 921
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 273/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, gmina Janów 929
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 w sprawie wprowadzenia tymczasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miejscowości Żuraw w dniach 12 sierpnia /całą dobę/ i 13 sierpnia /do 12.00/ 2006 r. 952
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 275/2006 w sprawie wprowadzenia tymczasowej zmiany godzin i czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów 996
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 276/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Modernizacja drogi gminnej D-194 w miejscowości Pabianice" 920
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 277/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, gm. Janów 977
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 278/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 933
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 279/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 899
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 280/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok 951
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 281/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 275/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia tymczasowej zmiany godzin i czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów 948
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 282/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, gmina Janów 1002
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 283/2006 w sprawie upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia postępowania w sprawie dodatków miesz 981
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 284/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku 931
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 285/2006 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego 1228
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 286/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 908
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 287/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 277/2006 Wójta Gminy Janów z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, gmina Janów 958
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 288/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 284/2006 Wójta Gminy Janów z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, gm 958
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 289/2006 w sprawie określenia dnia 9 września 2006 roku - jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów 948
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 290/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 906
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 291/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 957
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 292/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 983
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 293/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Zagospodarowania centrum miejscowości Lipnik" 912
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 294/2006 w sprawiepowołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lusławicach" 931
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 295/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 838
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 296/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 969
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 298/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r. 988
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 299/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 937
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 300/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 945
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 301/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Zakup kruszywa mineralnego frakcji 0-63 mm w ilości 1500 ton wraz z transportem na drogę gminną D-37, D-74 Lusławice - Okr 976
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 302/2006 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikacji i niezbędnego wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej w gminie Janów 981
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 303/2006 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie Gminy Janów 981
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 304/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 998
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 305/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 970
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 306/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 955
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 307/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 962
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2006 - od nr 210/2006 do nr 329/2006 1557
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 308/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 951
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 309/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Modernizacja drogi gminnej D-37, D-74 w miejscowości Lusławice - Okrąglik" 882
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 310/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 880
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 311/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 895
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 312/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 899
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 313/2006 w sprawie zmiany klasyfikacji w układzie wykonawczym budżetu 925
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 314/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 921
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 315/2006 w sprawie wprowadzenia zmian i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 892
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 316/2006 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Janów 992
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 317/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 872
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 318/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 927
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 319/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 912
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 320/2006 w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok 1131
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 321/2006 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 757
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 322/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok. 890
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 323/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 923
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 324/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 953
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 325/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 871
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 326/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 886
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 327/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok 911
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 328/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Nr 31/2003 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 974
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 329/2006 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów 871
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2005 - od nr 114/2005 do nr 209/2005 1605
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 114/2005 w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania dezycji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. 881
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 115/2005 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji administracujnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. 853
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 116/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury 933
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 117/2005 w sprawie wytypowania Pani Bożeny Motłoch na rzeczoznawcę do spraw oszacowania wartości zwierząt hodowlanych 883
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 118/2005 w sprawie prowadzenia centralnego rejestru umów w Urzędzie Gminy Janów 839
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 119/2005 w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej Urzędu Gminy Janów 877
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 120/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2000 Wójta Gminy Janów z dnia 16 pażdziernika 2000 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego 818
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 122/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu krótkoterminowego na spłate zobowiązań 921
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 121/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu poracowników Urzędu Gminy Janów 867
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 123/2005 w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu 895
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 124/2005 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2004 1052
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 125/2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005 896
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 126/2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta nr 4 z dnia 16.12.2002 roku. 862
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 127/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Janów 935
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 128/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok 850
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 129/2005 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów 844
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 130/2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla oceny i weryfikacji wniosków o stypendia socjalne 866
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 131/2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla oceny i weryfikacji wniosków o stypendia socjalne 885
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 132/2005 w sprawie zasad rachunkowości 974
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 133/2005 w sprawie wyznaczenia koordynatora do aktualizacji dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych 870
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 134/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę 894
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 135/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok 842
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 136/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów 833
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 137/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok 807
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 138/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nawyłonienie wykonawczy inwestycji pod nazwą "Budowa drogi gminnej ul. Mineralna w Złotym Potoku" 886
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 139/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Modernizacja ul. Krasińskiego w Złotym Potoku" 855
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 140/2005 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu 904
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 141/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Dostawa kruszywa mineralnego frakcji 0-63 mm w ilości 1500 ton na droge gmin 895
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 142/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Wynajem sprzęty" 827
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 143/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok 829
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 144/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 855
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 145/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Lusławicach" 887
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 146/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Sokolim Polu wraz z wymianą ź 825
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 147/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 842
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 148/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego 834
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 149/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Modernizacja dróg gminnych Janów ul. Żurawska, Cmentarna" 864
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 150/2005 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej 842
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 151/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów. 880
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 152/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 781
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 153/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok 808
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 154/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok 817
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 155/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 868
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 156/2005 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. 956
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 157/2005 w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Janów 829
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 158/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok 847
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 159/2005 w sprawie powołania obwodowych członków komisji wyborczych 846
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 160/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 835
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 161/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 830
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 162/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żuraw ul. Figurska" 935
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 163/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 822
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 164/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 855
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 165/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok. 825
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 167/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok. 857
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 168/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 823
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 169/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 824
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 170/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 825
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 171/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 812
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 172/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 808
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 173/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok 859
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 174/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą "Dostawa kruszywa mineralnego w ilości 2600 ton na drogę gminą Żuraw - Okrągl 807
    ›     Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 176/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 765
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 179/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok 840
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 175/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów. 837
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 177/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Janów 846
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 178/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 810
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 180/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na wydatki bieżące. 849
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 181/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005. 880
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 182/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 829
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 183/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 802
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 184/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 818
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 185/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 838
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 186/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok 827
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 187/2005 w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok 1015
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 188/2005 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej. 841
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 189/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok. 818
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 190/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok 760
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 191/2005 w sprawie odwołania z pełnionej funkcji Kierownika Gmiennego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 798
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 192/2005 w sprawie powołania pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 838
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 193/2005 w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinny 852
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 194/2005 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy 868
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 195/1-4/2005 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów" 852
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 196/2005 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 812
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 198/2005 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 188/2005 Wójta Gminy w Janowie z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej 831
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 199/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów 828
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 200/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok. 795
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 201/2005 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 792
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 202/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 847
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 203/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów 818
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 204/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok 817
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 205/2005 w sprawie przekazania aktywów i pasywów Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych 844
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 206/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok 777
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 207/2005 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu 822
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 208/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2005 rok 831
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 209/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 902
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 131/2011 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2011 rok. 76
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 115/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Wniosków Inicjatywy Lokalnej 68
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2004 - od nr 35/2004 do nr 113/2004 1355
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 35/2004 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu gminy Janów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów 833
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 36/2004 w sprawie powołania składu komisji przetargowej w ramach programu Sapard. 869
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 37/2004 w sprawie powołania skłądu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard 794
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 38/2004 w sprawie powołania skłądu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard 825
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 39/2004 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej w ramach programu Sapard 855
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 40/2004 w sprawie uchwalenia regulaminu dowozu uczniów z terenu gminy Janów 964
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 41/2004 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów oraz komunikatów wyborczych. 811
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 42/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie 850
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 55/2004 w sprawie ogłoszenia powołania obwodowych komisji wyborczych 832
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 43/2004 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Janowie 846
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 44/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu 815
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 45/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2003 792
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 46/2004 w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2004 rok 793
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 47/2004 w sprawie unieważnienia ogłoszenia i postępowania konkursowego dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie 798
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 48/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodziężowego w Siedlcu 802
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów 851
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 49a/2004 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI PRZETARGOWEJ do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę. 788
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 50/2004 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu. 799
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 51/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów 856
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 52/2004 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. 863
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 53/2004 w sprawie delegowania i upoważnienia do prac w komisji inwentaryzacyjnej kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i pracownika Urzędu Gminy Janów 813
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 54/1-5/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramch programu SAPARD 833
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 56/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok 804
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 57/2004 w sprawie rozdysponownia rezerwy budżetowej 818
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 58/2004 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z usług w Szkolnym Schronisku Młodzieżowymw Siedlcu. 787
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 59/1-4/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 795
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 60/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 44/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowegow Siedlcu. 805
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 50/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodziezowego w Siedlcu. 824
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 62/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 42/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie. 801
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 63/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/2004 Wójta Gmny Janów z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie unieważnienia ogłoszenia i postępowania konkursowego dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowe 897
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 64/2004 w sprawie rozdysponownia rezerwy budżetowej 863
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 65/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. 805
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 66/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł 826
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 67/2004 w sprawie powołania komisji konkursowejdo przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie 875
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 61/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A O/Częstochowa 820
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 69/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 799
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 70/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 796
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 71/1-3//2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Obdnioru w ramach programu SAPARD 814
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 72/1-3//2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odbioru w ramach Programu SAPARD 807
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 73/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2004 Wójta Giny Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku. 829
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 74/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku. 850
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 75/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku 803
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 76/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 63/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2004 roku. 811
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 77/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów 835
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 78/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Janów 798
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 79/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok. 764
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 80/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowegow Siedlcu. 811
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 81/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok 829
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 82/2004 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w gminie Janów 824
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 83/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 824
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 84/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 10/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 791
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 85/2004 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 835
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 86/2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 11/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 788
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 87/2004 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 793
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 88/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 803
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 89/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok 773
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 90/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok 754
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 91/2004 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Janowie 857
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 92/2004 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 909
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 93/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przeatrgu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów. 813
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 94/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok. 834
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 95/2004 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 tok 777
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 96/2004 w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie. 944
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 97/2004 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników używających odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony osobistej 1100
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 98/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2004 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 848
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 99/2004 w sprawie ustalenia cennika usług w gminnym Centrum Informacji w Janowie 790
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 100/2004 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu 849
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 101/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok 781
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 102/2004 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planu kont dla pracowników ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych j.s.t. Urzędu Gminy Janów 1156
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 103/2004 w sprawie zmiany zarządzenia o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa 833
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 104/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok 879
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 105/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 806
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 106/2004 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 801
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 107/2004 w sprawie wdrożenia w gminie systemu zarządzania środowiskowego 952
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 108/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów 784
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 109/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów 823
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 110/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 797
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 111/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok 804
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 112/2004 w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Janów 840
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 113/2004 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Janów 841
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2003 - od nr 5/2003 do nr 34/2005 1376
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 5 w sprawie: Uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 1/2002 z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie powołania nieetatowego zastępcy wójta 876
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 6 w sprawie: powołania zastępczy wójta 667
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 7 w sprawie:uchwalenia regulaminu konkursu "Janowianin Roku" 859
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 8 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 7/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu "Janowianin Roku" 778
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 9 w sprawie: Ustalenie zasad nagrody Wójta Gminy Janów - konkurs "Janowianin Roku" 867
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 11 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 827
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 12 w sprawie: powołania Gminnego Ośrodka Informacji o Unii Europejskiej 784
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 13 w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzajacego dla pracownika prowadzącego sprawy obronne i obrony cywilnej 904
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 10 w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1033
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 18 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych ds referendum 921
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 14 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu na rok 2002 855
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 15 w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu działki nr 2147/417 k.m. 14 położonej w Olsztynie 969
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 16 w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok 797
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 17 w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego dla Zastępczy Wójta Gminy 823
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 19 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamknietych lokali obwodowych komisji wyborczych ds referendum w czasie przerwy w głosowaniu 1116
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 20 w sprawie:rozdysponowania rezerwy budżetowej 949
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok 791
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 22 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok 806
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 23 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI do przeprowadzenia odbioru 1020
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 24 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI do przeprowadzenia odbioru 903
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 24 A w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za l półrocze 2003 r 817
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 25 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI do przeprowadzenia odbioru 864
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 26 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej dom przeprowadzenia przetargu w trybie zapytanie o cenę 913
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 27 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 801
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok. 834
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 29 w sprawie : określenia limitu korzystania z telefonu służbowego 822
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 30 w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu, przeklasyfikowania 1040
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 31 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów 796
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 32 w sprawie Projektu Budżetu Gminy na 2004 rok 847
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 33 w sprawie: upoważnienia Pełnomocnika ds. Turystyki i Promocji Urzędu 863
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 34 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok 823
     Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2002 - od nr 1/2002 do nr 4/2002 1174
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 1 w sprawie: powołania nieetatowego zastępcy wójta 817
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 2 w sprawie: wyznaczenia rzeczoznawcy do spraw oszacowania wartości zwierząt hodowlanych 843
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 3 w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2002 rok. 777
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 4 w sprawie: dokonania kompensaty wzajemnych należności. 917
    ›    Zarządzenie Kierownika GOPS w Janowie nr 5/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko d.s. świadczeń rodzinnych w GOSP w Janowie 308
    ›    Zarządzenie Nr 278/2016 Wójta Gminy Janów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok 37
    ›    Zarządzenie Nr 138/2015 Wójta Gminy Janów z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji ku 70
   Konsultacje społeczne 2603
     Rok 2017 73
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2017 31
    ›    Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2017 rok 23
    ›    Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2017 rok 27
    ›    Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Janów 24
    ›    Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018 7
     Rok 2016 235
    ›    Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. 113
    ›    Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Janów na 2016 rok 120
    ›    Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Janów na 2016 rok 103
     Rok 2015 351
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2015. 275
    ›    Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 238
    ›    Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2016 202
     Rok 2014 412
     Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020 425
     Konsultacje społeczne nad projektem uchwały sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 265
     Konsultacje społeczne nad projektem uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów 340
     Konsultacje społeczne nad projektem Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2015 264
     Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 414
     Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 470
     Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Janów na rok 2014. 508
   Podatki i opłaty lokalne 10330
     Podatek od nieruchomości 3773
    ›    Podmiot opodatkowania 1452
    ›    Przedmiot opodatkowania 1413
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1258
    ›    Termin płatności - inkasenci 1278
    ›    Stawki podatku 2887
     Podatek od środków transportowych 2488
     Podatek rolny 3255
     Podatek leśny 2420
     Podatek od posiadania psów 1680
     Opłata adiacencka 1377
     Opłata targowa 2410
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1624
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1600
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1659
     opłata miejscowa 1339
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Janów w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500,00 zł 850
     Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Janów udzielił pomocy publicznej 989
    ›    Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2008 r. 925
    ›    Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2009 r. 799
     Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2656
    ›    Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2010 r. 725
    ›    Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2011 r. 657
    ›    Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2012 r. 628
    ›    Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2013 r. 554
    ›    Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2014 r. 388
    ›    Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące na 2017 r. 91
     Wzory wniosków w sprawach podatkowych 1234
     Ukonstytuowany skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Piasku 403
     Uchwała Nr 4/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Piasku powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 10 marca 2013 405
     Uchwała Nr 3/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Piasku do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r. 595
     Uchwała Nr 2/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: przyznania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r 460
     Uchwała Nr 1/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej 450
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 12 lutego 2013 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r. 460
     Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Janów, zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r. 481
     INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 534
     Godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie 516
     Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie 535
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 15.01. 2013 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej. 649
     Kalendarz Wyborczy 588
     Zarządzenie nr 375/12 Wojewody Śląskiego z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janów w okręgu wyborczym nr 4 578
     Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowane w dniu 26 września 2011 r. 858
     Zarządzenie nr 109/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w gminie Janów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za 803
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie : podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 825
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 19 sierpnia 2011 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 935
     Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 19 sierpnia 2011 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 940
     Zarządzenie nr 99/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 782
     Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 767
     Kalendarz Wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r 687
     Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 640
    ›    Rok 2004 455
     Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowane w dniu 9 listopada 2010 r. 893
     Informacja dla osób niepełnosprawnych 742
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Janów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 1063
     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radny w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 1054
     Uchwała Nr 14/0040/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie: nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów. 817
     Uchwała Nr 13/0040/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku 986
     Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 894
     INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 1027
     KOMUNIKAT w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych Gminy Janów 915
     Nowe godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie 778
     Informacja Wójta Gminy Janów o rejestrze wyborców Gminy Janów 870
     Obwody głosowania 867
     Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika 799
     Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie 877
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie gminnej kom 884
     Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 411/2010 w sprawie: wyznaczenie na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 809
     Kalendarz Wyborczy 853
     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 797
     Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 r 203
     Wybory Prezydenta RP w gminie Janów - I Tura 238
     Składy Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowane w dniu 7 czerwca 2010 r. 220
     Zarządzenie Nr 365/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 241
     Informacja o losowaniu składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr. 6 w Janowie 198
     OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 196
     Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 161
     Obwieszczenie Wójta Gmina Janów z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 195
     Zarządzenie Nr 347/2010 Wójta Gminy Janów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie : wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 829
     Zbiorcze wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 154
     Informacja dla wyborców 148
     Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 6 czerwca 2009 roku 157
     Składu Osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych ukonstytuowanych w dniu 19 maja 2009 r. 239
     Zarządzenie nr 248/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 11 maja 2009 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych 237
     Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie : podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 199
     Zarządzenie Nr 234/2009 Wójta Gminy Janów z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Janów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 154
     Skład Rejonowej Komisji Wyborczej w Częstochowie 173
     Kalendarz Wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. 220
   Informacje o środowisku 3792
     Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 1271
      Karty typu A 1533
    ›    Rok 2008 679
    ›    FA/1/08 760
    ›    FA/2/08 732
    ›    FA/3/08 710
    ›    FA/4/08 716
    ›    FA/5/08 729
    ›    FA/6/08 750
    ›    FA/7/08 733
    ›    FA/8/08 753
    ›    FA/9/08 781
    ›    2009 626
    ›    FA/1/09 712
    ›    FA/2/09 721
    ›    FA/3/09 683
    ›    FA/4/09 721
    ›    Rok 2010 715
    ›    FA/1/10 747
    ›    Rok 2011 547
    ›    FA/49/11 585
    ›    Rok 2012 534
    ›    FA/1/12 709
    ›    FA/2/12 585
    ›    FA/3/12 588
    ›    FA/4/12 598
    ›    FA/12/12 564
    ›    FA/23/12 520
    ›    FA/49/12 456
      Karty typu B 1218
    ›    Rok 2008 670
    ›    FB/1/2008 741
    ›    FB/2/2008 740
    ›    FB/3/2008 738
    ›    FB/4/2008 755
    ›    FB/5/2008 745
    ›    FB/6/2008 639
    ›    FB/7/2008 742
    ›    FB/8/2008 735
    ›    FB/9/2008 713
    ›    FB/10/2008 740
    ›    FB/11/2008 718
    ›    FB/12/2008 783
    ›    Rok 2009 679
    ›    FB/1/2009 778
    ›    FB/2/2009 718
    ›    FB/3/2009 716
    ›    FB/4/2009 723
    ›    FB/5/2009 748
    ›    FB/6/2009 703
    ›    FB/7/2009 717
    ›    FB/2/2010 729
    ›    FB/8/09/10 713
    ›    FB/1/2010 676
    ›    FB/10/09/10 689
    ›    Rok 2010 599
    ›    Rok 2011 592
    ›    FB/26/11 632
    ›    Rok 2012 564
    ›    FB/1/12 625
    ›    FB/2/12 600
    ›    FB/3/12 627
    ›    FB/5/12 572
    ›    FB/20/2012 546
      Karty typu C 873
      Karty typu D 936
      Karty typu E 915
      Karty typu F 911
      Karty typu G 918
      Karty typu H 880
      Karty typu I 895
     Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 2128
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na"Przebudowa drogi powiatowej 1066 S od DK 46 Zrębice-Siedlec do DW 793 o długości 10,20 km na terenie Gminy O 861
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali łączącej Śmiertny Dąb, Lipnik, Czepurkę i Janów" 794
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Osiedle "Zaborce" w Janowie. Kanalizacja sanitarna z przyłączami" 720
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa stacji gazu płynnego propan-butan o stację paliw płynnych" 762
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Stacjonarny Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Janów" 797
    ›    Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 1066 S od DK 46 Zrębice-Siedlec do DW 793 o długości 10.20 km na terenie Gmi 837
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 od km 13+880 do km 15+900 wraz z odwodnieniem na odcinku Janów ? Złoty Potok 776
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych. Ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego na terenie gmin: 677
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Odbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1039S i 1039S Piasek-Żuraw-Lipnik, gmina Janów, uszkodzonych w wyniku powodzi j 690
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Janów" 603
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiertny Dąb" 660
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Rozbudowa ujęcia wód podziemnych zakładu Złoty Potok Sp. z o.o." 505
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+568 w m. Bystrzanowice" 503
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+56 866
    ›    Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów wraz z niezbędną infras 148
    ›    Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na ?Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzę 122
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu z 10
     Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 905
    ›    Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja stawu AMERYKAN w miejscowości Złoty Potok". 676
    ›    Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 od km 13+880 do km 15+900 wraz z odwodnieniem na odcinku Janów 583
    ›    Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Janów" 484
    ›    Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiertny Dąb". 410
    ›     Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+568 w m. Bystrzanowice 247
    ›    Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną in 149
    ›    Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zuży 106
     Zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1908
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali łączącej Śmiertny Dąb, Lipnik, Czepurkę i Janów" 769
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji gazu płynnego propan-butan o stację paliw płynnych" 690
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Osiedle Zaborce" w Janowie. Kanalizacja sanitarna z przyłączami" 707
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na "Przebudowa drogi powiatowej 1066 S od DK 46 Zrębice-Siedlec do DW 793 o długości 10.20 km na terenie Gminy Olsztyn 4,9 km i Gminy Janów 5,3 km" 654
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Stacjonarny Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Janów" 690
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: "Szlak atrakcji turystycznych. Ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego na terenie gmin: Żarki, Niegowa, Janów. Remont nawierz 573
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: "Odbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1039S i 1093S Piasek-Żuraw-Lipnik, " 538
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Janów" 565
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiertny Dąb" 530
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+568 w m. Bystrzanowice" 385
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów Nr BK-III.6220.2.22.2014 - powiadomienie stron 107
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów Nr BK-III.6220.2.23.2014 - powiadomienie społeczeństwa 129
    ›    Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pun 79
     Obwieszczenia Wójta 1882
    ›    Obwieszczenie Wójta Gminy Janów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Modernizacji stawu AMERYKAN w miejscowości Złoty Potok?, dz 832
    ›    Obwieszczenie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające konieczności przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 200 781
    ›    Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa magistrali łączącej Śmiertny Dąb, Lipnik, Czepurkę i Janów" 731
    ›    Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa stacji gazu płynnego propan-butan o stację paliw płynnych" 796
    ›    Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Osiedle "Zaborce" w Janowie. Kanalizacja sanitarna z przyłączami" 742
    ›    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 739
    ›    Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 755
    ›    Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 od km 13+880 do km 15+900 wraz z odwodnieniem na odcinku Janów - Złoty Potok (od skrzyżowania DK 46 w mi 643
    ›    Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Szlak atrakcji turystycznych. Ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego na terenie gmin: Żarki, Niegowa, Janów. Remo 615
    ›    Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Odbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1039S i 1093S Piasek-Żuraw-Lipnik, gmina Janów, uszkodzonych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiąca 628
    ›    Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiertny Dąb" 571
    ›    Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+568 w m. Bystrzanowice" 379
    ›    Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną 221
    ›    Obwieszczenie w sprawie wyjaśnienia zapisów zawartych w postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz sta 147
    ›    Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu z 64
     Decyzje 1724
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Zagórze i Lusławice, gmina Janów 867
    ›    Decyzja zezwalająca na prowadzenie na terenie gminy Janów działalności usługowej polegającej na opróżnianiu bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz na transport w/w nieczystości do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków. 942
    ›    Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa wodociągu w ulicy Leśnej w Siedlcu, Gmina Janów" 833
    ›    Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Przebudowa wodociągu w ulicy łączącej ulice Sosnowa Góra z Mineralną w Złotym Potoku, Gmina Janów" 607
    ›    Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa pompowni wody przy ulicy Szkolnej w Siedlcu, Gmina Janów" 769
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Zielona w Janowie, Dębowa i Kosynierów w Poniku 722
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Leśnej w miejscowości Siedlec 819
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórce i budowie mostu w ramach zadania "Projekt przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Ostrężnik w kilometrze 21+371 drogi 793, nr ewid. 96" 884
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Szlak atrakcji turystycznych. Ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego na terenie gmin: Żarki, Niegowa, Janów. Remont nawierzchni parkingu 678
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Odbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1039S i 1093S Piasek-Żuraw-Lipnik, " 601
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Janów" 1252
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiertny Dąb" 655
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+568 w m. Bystrzanowice" 432
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z turbiny wiatrowej o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją elektroenergetyczną" zlokalizowa 128
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Etap I Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania 58
     Postanowienia 2205
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowania inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej łączącej dwie miejscowości- Zagórze i Lusławice, gmina Janów 927
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez firmę"EURO - GAZ" Sp. Jawna z siedzibą w Zagórsku 31a, 26-052 Sitkówka- Nowiny 831
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie zaopiniowania zmiany decyzji Nr OŚ.VII.7635/15/p/2007 z dnia 26.06.2007r. zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla Firmy ADMAR Andrzej Wiński Siedlec ul. Częstocho 840
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowania inwestycji polegającej na przebudowie ulic: Zielona w Janowie, Dębowa i Kosynierów w Poniku 845
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowania inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Leśnej w miejscowości Siedlec, gmina Janów 800
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowania inwestycji polegającej na Rozbiórka i budowa mostu w ramach zadania "Projekt przebudowy obiektu mostowego w miejscowości Ostrężnik w kilometrze 21 792
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez FIRMĘ JARZOMBEK Spółka Jawna Andrzej Pruss, Henryk Dłubis, ul. Bożogrobców 11/1, 41-500 Chorzów 1157
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie zaopiniowania zmiany decyzji Nr OŚ.VII.7635/53/p/06 z dnia 03.07.2006r. zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez firmę P.P.H.U. "EKO-MIX" 50-950 Wrocław ul. Grabińska 163 793
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie zaopiniowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez FIRMĘ CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, AZBESTU I RECYKLINGU "CARO" ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12, 22-400 Zamość 858
    ›    Postanowienie Wójta Gminy Janów w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Modernizacja stawu Amerykan w miejscowości Złoty Potok" oraz konieczności sporządzenia raportu o oddział 792
    ›    Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa magistrali łączącej Śmiertny Dąb, Lipnik, Czepurkę i Janów" 682
    ›    Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan Gospodarki Odpadami Gminy Janów". 1000
    ›    Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 od km 13+880 do km 15+900 wraz z odwodnieniem na odcinku Janów - Złoty Potok (od skrzyżowania DK 46 w miejscow 890
    ›    Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych. Ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego na terenie gmin: Żarki, Niegowa, Janów. Remont na 828
    ›    Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazw: Odbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1039S i 1093S Piasek - Żuraw - Lipnik, gmina Janów, uszkodzonych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w miesiącac 666
    ›    Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Śmiertny Dąb" 764
    ›    Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: "Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej DK46 nad ciekiem bez nazwy w km 220+568 w m. Byst 563
     Analiza Stanu Gospodarki Odpadami 42
     Program Ochrony Środowiska dla gminy Janów 1493
     Firmy posiadające pozwolenie na wywóz odpadów stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów 2683
     Rejestr Działalności Regulowanej 1029
   Protokoły 3688
     Archiwum Zarządu Gminy 3974
     Archiwum Rady Gminy 1744
   Zagospodarowanie przestrzenne 20338
   Gospodarka komunalna 5639
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 186532
     Rok 2017 234
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu" 122
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu" 286
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Liliowej w Janowie, Część II ul. Fiołkowej w Janowie" 448
     Rok 2016 1138
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku 2017" 354
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa przedszkola w Złotym Potoku" 4149
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów" 691
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowych: 1. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Lusławicach dla potrzeb Przedszkola, 2. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimna 551
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych" 530
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów" 520
     Rok 2015 1109
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku 2015 - 2016." 844
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Janów przy ul. Częstochowskiej 1" 1251
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont chodnika w Janowie" 883
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych" 595
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup samochodu asenizacyjnego" 1297
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów" 642
     Rok 2014 1670
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów" 764
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa boiska sportowego w Złotym Potoku" 1077
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie terenu przy Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu" 802
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie rynku w Janowie etap I" 1067
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont świetlicy w Zagórzu" 748
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego." 771
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa boiska sportowego w Złotym Potoku" 804
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiertny Dąb ul. Sosnowa, Zielona i Żurawska" 1519
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa boiska sportowego w Złotym Potoku" 758
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego." 706
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów" 972
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej D-862 i D-863 w km 0+216 do 0+605" 977
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2014 - 2015." 772
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ""Budowę boiska sportowego w Złotym Potoku" 1079
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych" 816
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów" 841
     Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Janów" 1401
   Przetargi i wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu 68184
     Rok 2017 262
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży: Janów, Siedlec, Okrąglik, Żuraw 41
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Janów, Złoty Potok, Żuraw, Piasek, 32
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu 44
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Janów, Złoty Potok, Żuraw, Piasek, Lusławice, Zagórze, Ponik, 156
     Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.07.2017 do 31.12.2032 roku na podstawie zawartej kolejnej umowy najmu z tą samą stroną. 44
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Janów, Złoty Potok, Żuraw, Piasek, Lusławice, Zagórze, Ponik 154
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.04.2017 r. do 31.12.2019 r. 92
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Piasek, Siedlec, Janów, Ponik 216
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy 138
     Rok 2016 711
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy 132
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 155
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 133
     Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy od 01.09.2016 r. do 31.12.2018 316
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na przetargi ustne na najem nieruchomości (lokali) 424
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy 272
     Wykaz nieruchomości - lokali będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu na okres 5 lat 276
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Piasek, Siedlec, Ponik, Janów. 591
     Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia 282
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Janów, Siedlec, Teodorów - DATA PRZETARGU 26.04.2016 453
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.04.2016 r. do 31.12.2018 r. 326
     Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu od 15.03.2016 r. do 14.03.2019 r. 336
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 15.03.2016 r. do 14.03.2019 r. - Złoty Potok 379
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Janów, Siedlec, Teodorów - DATA PRZETARGU 18.02.2016 668
     Rok 2015 740
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. 427
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 370
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Janów, 579
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Piasek, Janów, Siedlec, Lipnik, Teodorów, 601
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Janów 459
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Janów, 557
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Janów, 532
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Piasek, Janów, Siedlec, Lipnik, Żuraw 751
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Teodorów, Janów 608
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Janów 464
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Janów, Siedlec, Teodorów 844
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Piasek, Janów, Siedlec, Lipnik, Żuraw. 669
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - Janów 542
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - Janów 467
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Złoty Potok, Piasek, Sokole Pole, Janów, Siedlec, Lipnik, 763
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Żuraw 540
     Wykaz nieruchomości - lokal mieszkalny będący własnością Gminy Janów przeznaczony do najmu dotychczasowym najemcom, na czas nieokreślony 459
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Złoty Potok, Piasek, Sokole Pole, Janów, Siedlec, Lusławice, Zagórze, Lipnik 899
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Żuraw 581
     Rok 2014 820
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 559
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Złoty Potok, Piasek, Sokole Pole, Janów, Siedlec 776
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Złoty Potok, Ponik, Lusławice, Zagórze, Lipnik 795
     Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy od 01.10.2014 r. do 31.12.2015 r. (nieruchomość obciążona 3-miesięczną umową dzierżawy) 526
     Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.10.2014 r. do 30.06.2017 526
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Piasek, Sokole Pole, Czepurka, Janów, Siedlec 713
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy do 31.12.2015 r. 482
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Złoty Potok, Żuraw 758
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Lipnik, Lusławice, Zagórze 640
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Ponik 585
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Okrąglik 636
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - Złoty Potok, Żuraw 736
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Lgoczanka, Piasek, Sokole Pole, Czepurka, Janów, Siedlec 815
     Wykaz zabudowanej nieruchomości ( lokale ) będące własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres 10 lat 546
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Ponik 631
     Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - Złoty Potok 567
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - Okrąglik, 625
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 02.04.2014 r. do 31.12.2016 r 688
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r. 542
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Czepurka 718
     Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r. 631
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Czepurka, Janów, Siedlec, Lgoczanka, Piasek, Sokole Pole 1042
     Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Piasek 808
     Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - Czepurka 754
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych wraz z modernizacją, serwisem, ubezpieczeniem komputerów oraz dostawa Interne 194
   Zapytania ofertowe 2222
     Zapytanie ofertowe na opracowanie "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb przedszkola" 203
     Zapytanie ofertowe na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów 115
     Zapytanie ofertowe - "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów w sezonie zimowym 2016/2017" - cześć nr 2 162
     Zapytanie ofertowe - "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów w sezonie zimowym 2016/2017" 225
     Zapytanie ofertowe - "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów w sezonie zimowym 2015/2016" 564
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 190
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Gmina Janów - rok 2017 103
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - rok 2017 48
   Ogłoszenia o Konkursach 138744
     Konkurs na koncepcję architektoniczną Przedszkola w Złotym Potoku 8418
   Archiwum zamówień 3038
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 828.981,00 zł. na inwestycje 3784
    ›    Rok 2005 8388
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu komputerowego 1093
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizacje drogi w Złotym Potoku ul Mineralna 973
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi w Złotym Potoku ul Krasińskiego 917
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły w Lusławicach 1043
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły w Sokolim Polu wraz z wymianą źródła ciepła 1031
    ›    Ogłoszenie o przetargu w sprawie wynajęcia sprzętu. 957
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na zakup tłucznia. 996
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt inwestycyjny długoterminowy 1000
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi dojazdowe do gruntów rolnych Żuraw ul. Figurska 1132
    ›    Ogłoszenie przetarg nieograniczony na zakup tłucznia - 19 09 2005. 816
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na kredyt długoterminowy na wydatki bieżące w wys. 500.000,- 853
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów" 1105
    ›    Rok 2006 8299
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok" 1333
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw" 1140
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Żuraw" 1134
    ›    Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt długoterminowy na wydatki bieżące 1036
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup kruszywa mineralnego frakcji 0-63mm w ilości 2000 ton wraz z transportem na drogę gminną D-194 w miejscowości Pabianice" 1039
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych" 1097
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacje drogi gminnej D-194 w miejscowości Pabianice" 1134
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lusławicach" 1000
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipnik" 1101
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup kruszywa mineralnego frakcji 0-63mm w ilości 1500 ton wraz z transportem na drogę gminną D-37, D74 Lusławice - Okrąglik" 1005
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja drogi gminnej D-37, D-74 w miejscowościach Lusławice, Okrąglik" 1191
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów" 1099
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Janowie" 1234
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Janów" 1698
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Janów" 1025
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Janów" 1121
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy Janów" 1066
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie zbiornika wodnego i urządzenie terenów zielonych w miejscowości Skowronów" 1059
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa kruszywa mineralnego w ilości 2000 ton na drogę gminną Śmiertny Dąb - Piasek" 1168
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej Śmiertny Dąb - Piasek" 1116
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów z terenu gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych 1165
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach do transportu rolnego" 1176
     Archiwum przetargów 2018
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 020 000,00zł. na: -pokrycie deficytu budżetu 2007r. w wysokości 721 419,00zł -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 813
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Uregulowanie ruchu turystycznego w Rezerwacie PARKOWE poprzez budowę ścieżki rowerowej" 1564
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Projekt budowlany sieci wodociągowej łączącej Zagórze i Lusławice" 1648
    ›    Rok 2007 624
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa kruszywa mineralnego w ilości 1000 ton na drogi gminne w Gminie Janów" 937
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa frezu asfaltowego w ilości 1000 ton na drogę gminną w Bystrzanowicach, gmina Janów" 875
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja drogi do transportu rolnego Zagórze - Bukowno" 1002
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa kruszywa mineralnego w ilości 1000 ton na drogę gminną D-307, D-308 w Zagórzu" 853
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz uczniów z terenu gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 804
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa murów i tynków przy werandzie i tarasie w Dworku narodowego wieszcza Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku" 897
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa pompowni wody przy ulicy Szkolnej w Siedlcu" 934
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa wodociągu w ulicy Sosnowa Góra i Mineralna w Złotym Potoku" 1101
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wymiana pokrycia dachowego oraz naprawa murów i tynków przy werandzie i tarasie w Dworku narodowego wieszcza Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku" 955
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa pompowni wody przy ulicy Szkolnej w Siedlcu" 1096
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację dróg gminnych na terenie gminy Janów" 1162
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00zł. na: -pokrycie deficytu budżetu 2008r. w wysokości 300.000,00zł. 1009
    ›    Rok 2009 50002
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa pompowni wody przy ulicy Szkolnej w Siedlcu" 1310
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Janowie". 1088
    ›    Rok 2008 516
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Modernizacja drogi gminnej ul. Leśnej w Siedlcu. 961
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja drogi do transportu rolnego D-343 Janów - Śmiertny Dąb" 912
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - Rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie" 832
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych" 987
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - Rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie" 1077
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 PLN" 846
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa płyty rynku w miejscowości Złoty Potok - II etap" 1168
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie piętra Domu Wiejskiego w Żurawiu na cele społeczno - kulturalne" 1111
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawa kruszywa mineralnego w ilości 700 ton na drogi gminne w Gminie Janów 1072
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.140.000,00 PLN" 1075
    ›    Rok 2010 1907
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 PLN na: - pokrycie deficytu budżetu 2010 roku" 1240
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011" 1302
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja drogi gminnej ulicy Szkolnej w Janowie" 1051
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik" 1206
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 PLN na: - pokrycie deficytu budżetu 2010 roku 864
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Janów" 1169
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa placów zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA w miejscowościach Janów, Lgoczanka, Lusławice" 1166
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Janów." 1060
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa placów zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA w miejscowościach Janów, Lgoczanka, Lusławice" 1034
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze i Lusławice." 1599
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na Osiedlu Zaborce w Janowie." 2072
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Janów, Lgoczanka, Lusławice" 1143
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.258.000,00 PLN na: - modernizacja ul. Dębowej, ul. Kosynierów, ul. Zielonej w miejscowościach Janów i Ponik 970.000,00 PLN - odnowienie nawierzchni ul. Szkolnej w 890
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów" 1219
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 PLN na: - pokrycie deficytu budżetu 2010 roku 500.000,00 PLN. 989
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne stawu Amerykan" 2154
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przygotowanie dowóz i wydawanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkola na terenie gminy Janów 1106
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2011 - 2012 1073
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przygotowanie dowóz i wydawanie posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkola na terenie gminy Janów. 1209
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2011 - 2012" 1264
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa ścieżki rowerowej w gminie Janów, Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" 1704
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Janów" 1024
    ›    Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 230.000,00 PLN na: - zagospodarowanie turystyczne stawu Amerykan. 758
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów" 1018
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.978.000,00 PLN na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu 2011 roku w kwocie 1.150..000,00 PLN - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 762
    ›    Rok 2011 400
    ›    Rok 2012 2656
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa ścieżki rowerowej w gminie Janów, Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona" 1936
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa kruszywa mineralnego w ilości 500 ton na remont dróg gminnych" 1597
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Janów" 1526
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 PLN na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu 2012 roku w kwocie 500.000,00 PLN - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poż 877
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu." 1663
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2012 - 2013." 1066
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2012 - 2013." 1046
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa obiektów sportowych w Lgoczance." 1455
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie" 1130
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa kruszywa mineralnego w ilości 500 ton na remont dróg gminnych" 959
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Janów" 1473
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2012 roku" 799
    ›    Rok 2013 1522
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów 943
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów 881
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowa placu przed Kościołem w Żurawiu 1189
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2013 - 2014. 865
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie. 1901
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów" 1320
    ›    Świadczenie kompleksowej usługi o podwyższonym standardzie, oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie gminy Janów 536
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów" 844
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Janów" 518
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych Gminie oraz do gospodarstw domowych wraz z modernizacją, serwisem, ubezpieczeniem komputerów oraz dostawa Interne 1706
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 950.000,00 PLN z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów" 665
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usługa udzielenia i obsługi kredytu lub pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Janowie oraz zakupu samochodu asenizacyjnego." 994
    ›    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż działek: 978
    ›    Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 970
    ›    Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 955
    ›    Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 988
    ›    Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek w dn. 30.10.2006 r. 995
    ›    Ogłoszenie rokowań na sprzedaż nieruchomości w Janowie w dn. 26.10.2006 r. 948
    ›    Ogłoszenie rokowań na sprzedaż nieruchomości w Janowie w dn. 01.12.2006 r. 1007
    ›    Rok 2006 1252
    ›    Wykaz działek bedących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz z dnia 23.04.2007 1812
    ›    Ogłoszenie z dnia 6.06.2007 o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości - data przetargu 9 lipca 2007 1306
    ›    Ogłoszenie z dnia 06.07.2007 r. o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości - data przetargu 10 sierpnia 2007 r. godz. 10.00 943
    ›    Ogłoszenie z dnia 12.07.2007 r. o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości - data przetargu 14 sierpnia 2007 r. godz. 10.00 1147
    ›    Wykaz działek będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz z dnia 16.07.2007r. 1416
    ›    Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy do 31.12.2009 776
    ›    Rok 2007 953
    ›    Ogłoszenie z dnia 30.08.2007 r. o nieograniczonym pisemnym przetarg na sprzedaż nieruchomości 1060
    ›    Ogłoszenie z dnia 19.09.2007 r. o nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości do 31.12.2009 - data przetargu 26.10.2007 r. godz. 12.00 881
     Archiwum przetargów i wykazów działek przeznaczonych na sprzedaż 1080
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do wynajmu 1526
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży w 2008 r. - Wykaz z dnia 19.03.2008 r. 3729
    ›    Ogłoszenie z dnia 05.05.2008 r. o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości - data przetargu 09 czerwca 2008 r. godz. 12.00 1078
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży w 2008 r. - Wykaz z dnia 07.05.2008 r. 1122
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży w 2008 r. - Wykaz z dnia 27.05.2008 r. 1172
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 10 lipca 2008 r.. 913
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży w 2008 r. - Wykaz z dnia 21.07.2008 r. 1133
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży. - Wykaz z dnia 1.09.2008 r. 1004
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 1 września 2008 r. 948
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 17 października 2008 r. 919
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 18 listopada 2008 r. 1012
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 6 marca 2009 r. 1159
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - Wykaz z dnia 27.04.2009 r. 777
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 8 maja 2009 r. 971
    ›    Rok 2008 609
    ›    Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do wynajmu na okres 10 lat 704
    ›    Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości 680
    ›    Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości 742
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 30.06.2009 1005
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - z dnia 30.06.2009 721
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 13 lipca 2009 r. 870
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy do 31.12.2010 r. - z dnia 16.07.2009 763
    ›    Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem nieruchomości 788
    ›    Ogłoszenie o I -wszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości 989
    ›    Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości 741
    ›    Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości 787
    ›    Ogłoszenia o przetargu na wynajem nieruchomości 881
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży 975
    ›    Wykaz nieruchomości gruntowej Gminy Janów przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie 740
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 8 grudnia 2009 r. 880
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy 1025
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy 974
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do wynajmu na okres 10 lat. 918
    ›    Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości Gminy Janów położonych w atrakcyjnym terenie w miejscowości Złoty Potok o znakomitych walorach turystycznych i przyrodniczych z przeznaczeniem na rekreacje 894
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 4 marca 2010 r. 887
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - z dnia 9 marca 2010 r. 778
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na na wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Janów położonych w miejscowości Złoty Potok na okres 10 lat. 802
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2010 r. 1040
    ›    Wykaz nieruchomości położonej na terenie Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy do 31.12.2012 roku 789
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego nana dzierżawę nieruchomości Gminy Janów położonej w atrakcyjnym terenie w miejscowości Złoty Potok o znakomitych walorach turystycznych i przyrodniczych z przeznaczeniem na rekreacje 827
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - z dnia 29 kwietnia 2010 r. 874
    ›    Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres 10 lat 762
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży 873
    ›    Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości 749
    ›    Ogłoszenie o przetargu na wynajem nieruchomości będącej własnością Gminy Janów położonej 771
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 31 maja 2010 r. 901
    ›    Ogłoszenie rokowań na dzierżawę nieruchomości Gminy Janów 799
    ›    II- gi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w atrakcyjnym terenie w miejscowości Złoty Potok o znakomitych walorach turystycznych i przyrodniczych z przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej 777
    ›    II-gi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości (Janów, Czepurka) 1131
    ›    II-gi przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości będących własnością Gminy Janów położonych w miejscowości Złoty Potok na okres 10 lat: 785
    ›    Rok 2009 458
    ›    Rok 2010 2355
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - z dnia 17 czerwca 2010 r. 921
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości (Janów, Lgoczanka, Siedlec, Okrąglik)- z dnia 14 lipca 2010 r. 1100
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - JANÓW 1043
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - JANÓW 1107
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - z dnia 19 sierpnia 2010 r. 1115
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - JANÓW, SIEDLEC, OKRĄGLIK 1110
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - PIASEK 1126
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy w latach 2011 - 2014 705
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na na dzierżawę nieruchomości Gminy Janów położonych w miejscowości Złoty Potok. 803
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 01.12.2010 r. do 31.08.2013 roku 924
    ›    Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres 10 lat 849
    ›    Rok 2011 986
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 4 stycznia 2011 r. 1196
    ›    Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Gminy Janów położonych w miejscowości Złoty Potok. 932
    ›    Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości Gminy Janów położonych w miejscowości Złoty Potok na okres 10 lat. 980
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - JANÓW, SIEDLEC, OKRĄGLIK 1191
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - LGOCZANKA, PIASEK, JANÓW 1077
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - pawilonu handlowego 938
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - JANÓW, SIEDLEC, OKRĄGLIK 1048
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do wynajmu - parknig Siedlec 871
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste - JANÓW 886
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - LGOCZANKA, PIASEK, JANÓW 1053
    ›    Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres 10 lat - Złoty Potok ulica Kościuszki 21 1010
    ›    Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.07.2011 do 31.12.2011 rok 841
    ›    Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.07.2011 do 31.12.2011 rok 827
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 01.07.2011 r. do 31.03.2014 r. 800
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - JANÓW, SIEDLEC, OKRĄGLIK 1187
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2013 roku 853
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - LGOCZANKA, PIASEK 1109
    ›    Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości Gminy Janów położonych w miejscowości Złoty Potok na okres 10 lat. 838
    ›    Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonej do sprzedaży - z dnia 11 października 2011 879
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - LGOCZANKA, PIASEK, JANÓW, SIEDLEC, OKRĄGLIK 1016
    ›    Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości Gminy Janów położonych w miejscowości Złoty Potok na okres 10 lat. 591
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 01.12.2011 r. do 31.12.2012 r. 589
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Lusławice, Żuraw, Janów, Śmiertny Dąb, Okrąglik, Apolonka, Złoty Potok, Sokole Pole, Siedlec. 909
    ›    Rok 2012 1620
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Lusławice, Żuraw, Janów, Śmiertny Dąb, Okrąglik, Złoty Potok, Sokole Pole, Siedlec. 2373
    ›    Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Janów - działki nr 30 k.m.1 opow. 3,9570 ha położonej w obrębie Okrąglik 1130
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Lgoczanka, Piasek, Okrąglik 1006
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Lusławice, Janów, Śmiertny Dąb, Złoty Potok, Sokole Pole, Siedlec 1497
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy do 31.12.2013 r. 797
    ›    Wykaz nieruchomości będących własnościąWykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres 5 lat 855
    ›    Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - Lgoczanka, Piasek, Okrąglik 1094
    ›    Wykaz nierucho