artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance

ZARZĄDZENIE 308/2020
Wójta Gminy Janów
z dnia  29 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.),

§ 1

1.  Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance, Lgoczanka 1A, 42-253 Janów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Janów.
2.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1.  na stronie internetowej Gminy Janów w Biuletynie Informacji Publicznej,
2.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janów.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się  kierownikowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów

mgr Edward Moskalik

 

 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr  308/2020
Wójta Gminy Janów
z dnia  29 czerwca  2020 r.


Wójt Gminy Janów ogłasza  konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance.


Organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe i przedszkola:
Gmina Janów,  42 -253 Janów.

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lgoczance, 42-253 Janów, Lgoczanka 1A.

I Wymagania wobec kandydatów: 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

II Do konkursu może przystąpić  nauczyciel mianowany lub dyplomowany,  który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  danym przedszkolu, szkole;
2)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4)  uzyskał:
a. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku   kierowniczym;
6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7)  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215 późn.zm.) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późń.zm.);
11)   w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  (Dz. U. z  2019 r. poz. 1480 z późn. zm.) .

III Do konkursu może przystąpić  osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1597):
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w §1 pkt 2,5,6,8,10 i 11 w/wym. Rozporządzenia.

Do konkursu może przystąpić również osoba, która: jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019, poz. 263 z późń.zm.) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu:
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju  Szkoły Podstawowej w Lgoczance,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo  
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: - imię (imiona) i nazwisko, - datę i miejsce urodzenia, - obywatelstwo, - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

6) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich  lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

7) w przypadku cudzoziemca
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię: 
-  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie  z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019, poz. 1480 z późń.zm), – dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub 
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

8) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2019, poz. 1440 z późń.zm.),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019, poz. 430 z późń.zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do w/wym. Ustawy),

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (wraz z uzasadnieniem) - w przypadku nauczyciela,

14) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215 z późń.zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

16) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

V.  Składanie ofert:
1) Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
2) Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie.
3) Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów,  w sekretariacie,  w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:

 „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lgoczance”    

 lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Janowie, 42-253 Janów, ul. Częstochowska 1 w terminie do 15.07.2020 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Janowie. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

VI. Konkurs:
1.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Janów odrębnym  zarządzeniem.
2.  Posiedzenie komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu.
3.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
4.  Informacje na temat konkursu: Tel. 34 32 78 189.

VII . Klauzula informacyjna – realizując obowiązek wynikajacy z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119z 04.05.2016, str.1) dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Janów, w której imieniu działa Wójt Gminy Janów
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym realizacji Państwa praw Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – kmacherzynska.iod@gmail.com
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Kostki w Lgoczance
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest :
a) art. 6 ust.1 lit.c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz zgodnie z przepisami prawa, które określa art.63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz  § 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,
b) Pani/Pana pisemna zgoda (art.6 ust.1 lit a RODO)
5) w celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów – konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do konkursu .
6) w ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę,
7) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym,
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia konkursu do czasu jego zakończenia .
9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
10) w przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Wójt Gminy Janów

 

mgr Edward Moskalik