artykuł nr 1

Unieważnienie zapytania ofertowego

Gmina Janów unieważnia zapytanie dotyczące  "Zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb przedszkola”, ponieważ cena najkorzystniejsza oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 105.000,00 zł natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 298 509,01 zł

W ramach zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta:

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane
STEBUD Edyta Pustelnik;
Lusławice 70; 42 – 253 Janów 

Cena brutto: 298 509,01 zł

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na opracowanie "Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb przedszkola"

1.  Zamawiający :
Gmina Janów
Ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów
NIP 949-21-92-090, tel. 34 3278048, faks 34 3278081, e-mail: gmina@janow.pl  adres strony internetowej: www.janow.pl  
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami : Jarosław Zasuń  
2.   Informacje szczegółowe:
2.1  Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb przedszkola”.
2.2  Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem oraz podstawy wykluczenia: 
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb przedszkola.
W przedmiotowym opracowaniu nie przewiduje się żadnej ingerencji w konstrukcję budynku, poza wymianą stolarki drzwiowej w obiekcie, częściowym dostawieniu nowych ścianek działowych ( wykonanie podziału pomieszczeń dla obecnych potrzeb), częściowej wymianie istniejących podłoży i posadzek w obiekcie i do realizacji – rozbudowy - instalacji wod-kan., elektrycznej i CO, jak i wentylacji, zgodnie z opisem niniejszego opracowania. W obiekcie należy wykonać uzupełnienie tynków i położenie nowych wraz z powłokami malarskimi. 
W sanitariatach wykonać obłożenie ścian płytkami szkliwionymi do wysokości 2 mb., od poziomu posadzki na klej, ścianki działowe pomiędzy kabinowe i kabinowe wykonać z płyt laminowanych o wysokości 2.0 mb., od poziomu posadzki z prześwitem od posadzki 15 cm. 
jak i w rejonie lokalizacji kuchni i zlewozmywaków należy wykonać lamperie olejne do wysokości 1.5 mb., od posadzki. 
Należy zmodyfikować stolarkę okienno-drzwiową zgodnie ze szczegółami na rysunkach opracowania. 
Komunikacja wewnętrzna budynku jak i zewnętrzna pozostaje bez zmian.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty.
2.3. Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.
2.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy w ciągu 5 dni od podpisania umowy,
2.5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na
wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 3 lata . Gwarancja jakości obowiązuje od
chwili odbioru końcowego robót
2.6. Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą, na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) o wartości robót min. 50.000,00 zł  (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone).
2.7. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi robotami przez kierownika budowy.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami tj.
•  kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2016, poz. 65).
2.8 Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (oświadczenie stanowi Zał. nr 5)

2.9. Dokumentacja ( Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, Projekt budowlany załączniki do zapytania ofertowego oraz wzór umowy - znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów oraz na stronie internetowej : bip.janow.pl
2.10. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.
2.11. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
2.12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z
obowiązującym prawem.

2.13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia
prac remontowych.

3. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 21.08.2017r.
4.  Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:
a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca składa Formularz ofertowy na całe przedsięwzięcie budowlane. (Załącznik nr 1 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie).
b)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Zał. Nr 2
d) Wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (Załącznik nr 3 )
e) Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (zał. nr 5 )

W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres i wartość tych prac.
5. Sposób przygotowania oferty.
5.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
5.2  Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 .
b) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4.
5.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.4 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.
5.5 Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.
5.6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
5.7 Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
5.8 . Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5.9. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :
Oferta na:
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Janowie dla potrzeb przedszkola”. Proszę nie otwierać przed 04.07.2017r. godz. 09.30  oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj. 
Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 , 42-253 Janów pok. nr 1 ( sekretariat)
5.10 W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5.11 Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
5.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji
Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami):
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej,  jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych ich wartość zostanie określona w oparciu o złożony kosztorys ofertowy Wykonawcy.
1.  Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2.  Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
4.  Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5.  Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 4 ).
7.  Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy. 
8.  Okres związania ofertą 30 dni.
9.   Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.
10.  Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.).
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010
7.  Kryterium oraz ocena ofert .
Cena, kryterium wagowe 100%
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.
8.  Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów do dnia 04.07.2017r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów (sala konferencyjna) w dniu 04.07.2017r. o godz. 09.30 
9. Zakończenie postępowania :
1.  Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania ofertowego.
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
3.  Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do : dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,
 Załączniki:
1.  Projekt techniczny.
2.  Przedmiar robót.
3.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.