Ogłoszenia Przetargów

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Rok 2024
Ogłoszenie na "Przebudowa ulicy Słonecznej i łącznika wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Złotym Potoku"
Ogłoszenie na "Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego dworku Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, gm. Janów"
Ogłoszenie na "Przebudowa dachu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Janów"
Rok 2023
Ogłoszenie na "Budowa dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów"
Ogłoszenie - Budowa gminnego żłobka w Janowie
Ogłoszenie "Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024"
Ogłoszenie na "Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie - II postępowanie"
Ogłoszenie na "Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie "
Ogłoszenie na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Ogłoszenie na "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik - Lusławice "
Ogłoszenie na "Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach- Kolonia, Gmina Janów"
Ogłoszenie na "Budowa wodociągu i kanalizacji w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46"
Ogłoszenie na Zakup 9 osobowego mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED
Rok 2022
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023- rejon 2, 3- III postępowanie
Ogłoszenie na "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiących połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii- 3 części"
"Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023"- II postępowanie
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023"
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji w miejscowości Zagórze, Gmina Janów"- II postępowanie
Ogłoszenie na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówek w Częstochowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze"
Ogłoszenie na "Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023"
Ogłoszenie na "Zakup dla OSP Janów ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"
Ogłoszenie na "Budowa dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów."
Ogłoszenie na "Przebudowa ulicy Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie"
Rok 2021
Ogłoszenie na "Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022"
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2021/2022 - rejon 1,3,4,5,6" - II postępowanie
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2021/2022
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice"
Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw
Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie na"Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Siedlcu"
Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Ogłoszenie na "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Lgoczanka"
Ogłoszenie na "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Złoty Potok gm. Janów od Cmentarza do granic Nadleśnictwa Złoty Potok oraz od granicy Nadleśnictwa Złoty Potok do granicy Janowa".
Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku na "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4."
Ogłoszenie na "Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu"
Ogłoszenie na Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka
Ogłoszenie na "Budowa garaży w Janowie"
Ogłoszenie na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko".
Ogłoszenie na "Roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy Klonowej w Złotym Potoku".
Ogłoszenie na "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota."
Rok 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2020/2021"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi położonej na: działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długości 600 m- Etap I , działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długo
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Hucisko"
Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Ściegiennej w Piasku"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"