Ogłoszenia Przetargów

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Rok 2023
Ogłoszenie na "Budowa dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów"
Ogłoszenie - Budowa gminnego żłobka w Janowie
Ogłoszenie "Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024"
Ogłoszenie na "Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie - II postępowanie"
Ogłoszenie na "Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Janowie "
Ogłoszenie na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Ogłoszenie na "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrąglik - Lusławice "
Ogłoszenie na "Budowa sieci wodociągowej w Lusławicach- Kolonia, Gmina Janów"
Ogłoszenie na "Budowa wodociągu i kanalizacji w Bystrzanowicach wzdłuż drogi DK 46"
Ogłoszenie na Zakup 9 osobowego mikrobusa na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED
Rok 2022
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023- rejon 2, 3- III postępowanie
Ogłoszenie na "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiących połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii- 3 części"
"Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023"- II postępowanie
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2022/2023"
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji w miejscowości Zagórze, Gmina Janów"- II postępowanie
Ogłoszenie na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do placówek w Częstochowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu"
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórze"
Ogłoszenie na "Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023"
Ogłoszenie na "Zakup dla OSP Janów ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"
Ogłoszenie na "Budowa dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach, gmina Janów."
Ogłoszenie na "Przebudowa ulicy Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie"
Rok 2021
Ogłoszenie na "Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Janów do szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022"
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2021/2022 - rejon 1,3,4,5,6" - II postępowanie
Ogłoszenie na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2021/2022
Ogłoszenie na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzanowice"
Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw
Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie na"Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Siedlcu"
Ogłoszenie na "Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Ogłoszenie na "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Lgoczanka"
Ogłoszenie na "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Złoty Potok gm. Janów od Cmentarza do granic Nadleśnictwa Złoty Potok oraz od granicy Nadleśnictwa Złoty Potok do granicy Janowa".
Ogłoszenie na: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów"
Ogłoszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku na "Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4."
Ogłoszenie na "Rozbudowa szkoły o halę sportową z zapleczem, łącznikiem wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu"
Ogłoszenie na Budowa wodociągu w miejscowości Czepurka
Ogłoszenie na "Budowa garaży w Janowie"
Ogłoszenie na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko".
Ogłoszenie na "Roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy Klonowej w Złotym Potoku".
Ogłoszenie na "Budowa wodociągu Bystrzanowice - Kacze Błota."
Rok 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2020/2021"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty budowlane polegające na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi położonej na: działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długości 600 m- Etap I , działce ewidencyjnej nr 1543 k.m. 10, 11 na długo
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego w miejscowości Hucisko"
Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Ściegiennej w Piasku"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"