artykuł nr 1

Emisja obligacji 2014

1. Zaproszenie.

2.Uchwały Rady Gminy Janów

3.Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki

4.Sprawozdania finansowe

5.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 

6.Informacja o poręczeniach i posiadanych udziałach w innych podmiotach

 

7.Stan zadłużenia Gminy Janów na koniec 30 września 2014 roku.


8. Komentarz dotyczący należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz sprzedaży mienia gminnego w 2014 roku.

9. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Ośrodków Zdrowi gminy Janów

10. Bilans Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o na dzień 31.12.2013 r.

11. Komentarz dotyczący zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r.