artykuł nr 1

Informacja dla osób składających oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 31zza ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

 

Wzory oświadczeń majątkowych do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Janów:

http://www.bip.janow.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=3373&x=138&y=199