artykuł nr 1

Wykaz danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem i sieci kanalizacyjnej wraz przyłączem w miejscowości Piasek

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art.32, ust.1, pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.)oraz art. 10 ustawy z dnia 14. czerwca 1960 r. Kodeks PostępowaniaAdministracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) Urząd GminyJanów podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danycho wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizację przedsięwzięcia, został zamieszczony pod nr 2 wniosek o wydaniedecyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz zprzyłączem i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem w miejscowości Piasek gminaJanów.
 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznejobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, aprzed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodówi materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesulub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względuna swój interes prawny lub obowiązek.

 

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w UrzędzieGminy Janów, ul. Częstochowska 1, referat budownictwa, tel. 34/ 327 80 48, wgodzinach pracy Urzędu tj.: we wtorki w godz. Od 7.30 do 16.00, w piątki od 7.30do 15.00 a w pozostałe dni w godz. Od 7.30 do 15.30.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od datypodania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni, tj. oddnia 3.04.2007 r. do 24.04.2007 r.