artykuł nr 1

Statut Gminy Janów

Statut Gminy Janów został przyjęty Uchwałą nr 8/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów oraz został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 21 pod pozycją nr 414 w dniu 26 stycznia 2011 r.


Statut Gminy Janów

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.   Mieszkańcy Gminy Janów tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową obejmującą dwadzieścia dwa sołectwa, o łącznej powierzchni 14.696 ha, których granice określa załącznik Nr 1 do Statutu.
2.   Siedzibą Gminy jest miejscowość Janów.
3.   Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
4.   Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
5.   Gmina posiada herb stanowiący rysunek jak w załączniku Nr 2 do Statutu, który jest prawnie chroniony.
6.   Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
 
 
Rozdział II
Zadania i zakres działania Gminy
 
§ 2
 
1.   Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.   Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ustępie pierwszym, należy do Gminy.
 
§ 3
 
1.   W szczególności Gmina wykonuje zadania własne określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz w innych obowiązujących ustawach, niezastrzeżone ustawami i innymi przepisami na rzecz innych podmiotów.
2.   Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania wynikające z przepisów prawa, a także zadania przejęte w drodze porozumienia. Zadania te wykonywane są po zapewnieniu środków finansowych na zasadach i w terminach określonych ustawami.
 
§ 4
 
1.   W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
2.   Wykaz jednostek utworzonych przez Gminę stanowi załącznik nr 3 do Statutu. Wykaz jednostek aktualizuje się w przypadku utworzenia nowej jednostki bądź likwidacji jednostki wcześniej istniejącej.
3.  Gmina może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, Gmina może prowadzić wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
 
§ 5
 
Wykonywanie zadań publicznych, może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 
 
Rozdział III
Władze Gminy
 
§ 6
 
1.   Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referenda) lub za pośrednictwem organów Gminy.
2.   Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa odrębna ustawa.
 
§ 7
 
Zasady wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta określają odrębne ustawy.
 
 
Rozdział IV
Organizacja pracy i tryb pracy Rady Gminy i jej organów

§ 8
 
1.   Gmina działa poprzez swoje organy.
2.   Organami Gminy są: Rada Gminy i Wójt Gminy.

§ 9
 
1.   Rada Gminy Janów, zwana dalej Radą, jest najwyższym organem w Gminie mającym kompetencje stanowiące i kontrolne.
2.   Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
3.    Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:
1)   uchwalanie Statutu Gminy,
2)   ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3)   powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Wójta,
4)   uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)   uchwalanie programów gospodarczych,
7)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)   zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,
b)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
c)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
e)   zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)   określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
h)   tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów  i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
 
§ 10
 
1.   Rada Gminy składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców w głosowaniu powszechnym, zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady określa odrębna ustawa.
2.  Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 
§ 11
 
1.   Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.   Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję na wniosek, co najmniej ¼ ustawowego składu Rady lub na wniosek Wójta w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3.   Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
4.   Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.
 
§ 12
 
1.   Sesje Rady Gminy są jawne i ogólnodostępne.
2.  W obradach Rady mogą uczestniczyć: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień.
3.  W obradach Rady mogą także uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub osoby, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
4.   W obradach Rady mogą uczestniczyć sołtysi.
 
 
Rozdział V
Organy wykonawcze i zarządzające Gminy
 
§ 13
 
1.   Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy. Jest on wybierany przez mieszkańców Gminy w wyborach bezpośrednich.
2.   Pracodawcą Wójta jest Urząd Gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy, z tym, że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.
 
§ 14
 
1.  Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2.   Wójt powołuje Zastępcę Wójta w drodze zarządzenia.
3.   Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 
§ 15
 
1.  Oświadczenia woli w imieniu Gminy składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.
2.  Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
3.   Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Regionalną Izbę Obrachunkową.
4.  Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.


Rozdział VI
Jednostki pomocnicze Gminy
 
§ 16
 
1.  Jednostki pomocnicze, w tym sołectwa oraz inne jednostki tworzy się, łączy, znosi w Gminie na podstawie uchwały Rady Gminy w trybie określonym Statutem Gminy.
2.  Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie tworzenia nowej jednostki, podziału lub połączenia powinno być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Konsultacje przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom zgłaszania uwag do projektu uchwały o utworzeniu, podziale lub połączeniu jednostki pomocniczej, wyłożonego przez 30 dni w Urzędzie Gminy.
3.  W Gminie utworzone są 22 sołectwa: Apolonka, Bystrzanowice, Bystrzanowice-Dwór, Czepurka, Góry Gorzkowskie, Hucisko, Janów, Lgoczanka, Lipnik, Lusławice, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Ponik, Siedlec, Skowronów, Sokole Pole, Śmiertny Dąb, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw.
 
§ 17
 
1.  Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym Statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom sołectw zgłaszania uwag do projektu Statutu Sołectwa wyłożonego przez okres 30 dni w Urzędzie Gminy.
2.  Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak Radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy.
4.  Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich Sołtysowi będzie przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
 
 
Rozdział VII
Mienie komunalne
 
§ 18
 
Nabycie i zbycie mienia komunalnego regulują właściwe przepisy prawa.
 
§ 19
 
Nadzór nad działalnością komunalną Gminy prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 20
 
Gmina zarządza i korzysta z mienia komunalnego bezpośrednio lub poprzez upoważnione jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
 
 
Rozdział VIII
Gospodarka finansowa Gminy
 
§ 21
 
1.   Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, zwanego dalej budżetem.
2.   Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
3.   Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
4.   Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają przepisy ustawy.
 
§ 22
 
1.   Dochodami Gminy są:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach, jako dochody Gminy,
- dochody z majątku Gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.
2.   Dochodami Gminy mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.
3.   Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
 
§ 23
 
1.   W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
2. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
3.   Uchwały Rady Gminy, o których mowa w pkt. 2, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 
§ 24
 
1.   Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.
2.    Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień wydanych przez Radę Gminy,
- emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
 
§ 25
 
1. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
2.  Wójt informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz o wykorzystywaniu środków budżetowych.
 
 
Rozdział IX
Związki i porozumienia międzygminne.

§ 26
 
1.  W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina może przystąpić do związku międzygminnego.
2.   Uchwałę o przystąpieniu do związku podejmuje Rada Gminy.
3.  Prawa i obowiązki Gminy uczestniczącej w związku związane z wykonywaniem zadań przekazywanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.
4.  Gmina informuje Wojewodę o przystąpieniu do związku.
5. Rada Gminy zatwierdza statut związku, do którego Gmina przystąpiła, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy.
 
§ 27
 
1.   W skład zgromadzenia związku wchodzi Wójt Gminy.
2.   Na wniosek Wójta Rada Gminy może powierzyć reprezentowanie Gminy w zgromadzeniu Zastępcy Wójta bądź Radnemu.
 
 
Rozdział X
Stowarzyszenia gmin
 
§ 28
 
1.   W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, Gmina może przystąpić do stowarzyszenia z innymi gminami, powiatami i województwami.
2. Organizację, zadania oraz tryb stowarzyszenia określa jego statut.


Rozdział XI
Regulamin Rady Gminy
 
Rada Gminy, postanowienia ogólne
 
§ 29
 
Niniejszy rozdział określa działania Rady Gminy Janów, a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.
 
§ 30
 
1.  Rada, jako organ przedstawicielski samorządu gminnego, działa na sesjach, a także za pośrednictwem komisji.
2.  Komisje działają pod kontrolą Rady i składają sprawozdania ze swojej działalności.

 
Rozdział XII
Sesje Rady
 
§ 31
 
Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wydanych na podstawie ustaw.
 
 
Przygotowanie sesji
 
§ 32
 
1.   Pierwszą sesję zwołuje się zgodnie z zapisem art. 20 ustawy o samorządzie gminnym.
2.   Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
- przygotowanie projektu porządku obrad, który powinien zawierać sprawozdanie Wójta  o stanie Gminy,
- zawiadomienie radnych.
3.   Kolejne sesje zwołuje Przewodniczący Rady, podając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji.
4.   O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia obrad, projekt porządku sesji oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji. Informację na tablicy ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy należy wywiesić 7 dni przed ustalonym terminem.
5.   Materiały na sesję przesyła się Radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją, a poświęcone budżetom oraz rozpatrywaniu sprawozdań z ich wykonania przesyła się Radnym w terminach najpóźniej 14 dni przed sesją.
6.  Terminy dalszych posiedzeń w ramach tej samej sesji ustala Przewodniczący Rady.
 
§ 33
 
Przygotowanie materiałów na sesję Rady, jak również całość ich obsługi organizacyjno –technicznej zapewnia Urząd Gminy i Wójt.
Sesje Rady są jawne. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność. Ograniczenia jawności mogą wynikać z ustaw.


Zasady obradowania
 
§ 34
 
1.  Przewodniczący Rady zwołuje Sesję Rady Gminy. W zawiadomieniu Przewodniczący Rady proponuje porządek obrad.
2.  Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły ,,otwieram sesję Rady Gminy…”.
3.   Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu, których sesja się nie odbyła.
 
§ 35
 
1.  Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
2.  Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.
3.  Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało ich przerwanie ze względu na brak quorum, odnotowuje się w protokole sesji.
 
§ 36
 
1.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia projekt porządku obrad, Rada Gminy zatwierdza porządek obrad i dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji.
2.  Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3.  W porządku obrad sesji zwyczajnej powinna znajdować się informacja z wykonania uchwał Rady lub podjętych działań Rady, o ile określono termin ich realizacji.
4.   Informację o realizacji uchwał Rady Gminy oraz swojej pracy składa Wójt.
5.   Informację z prac komisji składa przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego sprawozdawca.
 
§ 37
 
1.  Porządek dzienny powinien zawierać punkt ,,interpelacje, zapytania i wolne wnioski”. Każdy radny w tym punkcie porządku dziennego ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udzielają Przewodniczący Rady, przewodniczący poszczególnych komisji, Wójt lub wyznaczony pracownik.
2.  W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, lub na wniosek radnego, wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie Radnemu lub Radzie w terminie dwutygodniowym.
3. Na wniosek Radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad następnej sesji.
 
§ 38
 
1.  Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2.  W przypadku, gdy w swoim wystąpieniu Radny lub inny mówca wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad, Przewodniczący po dwukrotnym zwróceniu uwagi Radnemu lub mówcy może odebrać głos.
3. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie Radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje Radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniesie skutku, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
4.  Warunki niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesjach dotyczące zwłaszcza miejsca oraz bezpieczeństwa Radnych i innych uczestników sesji, a także porządku po jej zakończeniu zapewnia Wójt Gminy.
 
§ 39
 
1.  Przewodniczący Rady może udzielać głosu osobom spoza Rady po uprzednim wyczerpaniu głosów Radnych.
2.  Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 
§ 40
 
1.  Przewodniczący prowadzi obrady według zatwierdzonego porządku. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
2.   Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
3.  W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu Radnym poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:
- przeliczenia głosów,
- stwierdzenia quorum,
- zakończenia dyskusji,
- zamknięcia listy mówców.
4.   Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie. Rada decyduje w tych sprawach w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 
§ 41
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę ,,zamykam sesję Rady Gminy”.
Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.
 
§ 42
 
1.   Z każdej sesji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowania rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę Radnych i osób zaproszonych spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały.
2.   Protokół wykłada się do wglądu Radnym i mieszkańcom Gminy w siedzibie Rady oraz na każdej następnej sesji.
3.   Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu z sesji.
 
§ 43
 
Rada zapewnia informowanie mieszkańców o przebiegu i wynikach sesji, ustalając sposób podania informacji.


Tryb głosowania
 
§ 44
 
1.   W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie Radni.
2.   Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba, że ustawa o samorządzie gminnym lub inna ustawa przewiduje inny tryb głosowania: głosowanie tajne, bezwzględną większością głosów.
 
§ 45
 
1.  Zwykła większość głosów jest to większa liczba głosów „za” od liczby głosów „przeciw”.
2.  Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos ("za") więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
3.  Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
§ 46
 
1.  W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za, przeciw i wstrzymujące się”.
2.  W głosowaniu tajnym Radni głosują na kartkach. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.
3.  W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu tajnym, głosowanie powtarza się do rozstrzygnięcia.
 
§ 47
 
1.   Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący, w razie potrzeby przy pomocy pozostałych Radnych, wyznaczonych przez niego.
2.   Wyniki głosowania powinny być ogłaszane bezzwłocznie.
 
 
Uchwały Rady
 
§ 48
 
1.  Rada rozstrzyga w drodze uchwał lub postanowień sprawy rozpatrywane na sesjach.
2.  Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał i postanowień  o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.
3.  Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
4.   Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
 
§ 49
 
1.   Wójt w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady zapewnia udział pracowników urzędu w sesji i ustala odpowiednie referaty Urzędu Gminy zobowiązane do opracowania projektów uchwał stosownie do przedmiotu sesji i rodzaju rozpatrywanych spraw. Rada może ustalić szczegółowe zasady przygotowania projektu, zasięgania opinii doradców i podjęcia innych działań.
2.  W przygotowaniu projektów uchwał niezbędną pomoc zapewnia Biuro Rady oraz wskazane przez Wójta jednostki organizacyjne Urzędu i inne jednostki komunalne podległe Wójtowi oraz jednostki pomocnicze.
3.  Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, komisjom Rady oraz Wójtowi Gminy.
4.  Projekty uchwał zgłoszone przez grupę Radnych kierowane są celem zaopiniowania do Wójta i właściwej komisji.
5.  Projekty uchwał zgłaszane przez Wójta analizowane są przez właściwe merytorycznie komisje Rady.
6.  Projekty uchwał Rady pod względem prawnym sprawdza i podpisuje radca prawny.
 
§ 50
 
1.   Uchwała Rady powinna zawierać przede wszystkim:
- datę i tytuł,
- podstawę prawną,
- określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji,
- określenie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
- termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,
- przepisy przejściowe i inne elementy uchwały.
2.   W uchwałach podaje się numer uchwały według kolejności jej podjęcia, numer sesji oraz rok podjęcia uchwały.
3.   Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego, który przewodniczył obradom.
4.   Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
5.   Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.
 
 
Wspólne sesje
 
§ 51
 
1.   Rada może odbywać wspólne sesje z inną Radą, a w szczególności z Radą Gminy sąsiadującej. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygania wspólnych dla danych terenów spraw oraz z okazji uroczystości.
2.  Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych Rad, a uczestniczą w jej przygotowaniu komisje tych Rad i Radni. Zawiadomienie o sesji podpisują Przewodniczący Rad.
3.  Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej przynajmniej połowa radnych z każdej Rady. Uchwały na wspólnej sesji podejmuje się w odrębnym głosowaniu Radnych  z każdej Rady. Uchwały oraz protokół z obrad podpisują Przewodniczący Rad.
4.  Do wspólnych sesji mają zastosowanie ogólne terminy i tryb przygotowania, zwoływania  i przebiegu sesji.


Rozdział XIII
Radni
 
§ 52
 
Radni mają prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach Rady i pracach organów Rady, do których zostali wybrani lub powołani.
 
 
 
 
§ 53
 
Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami, których reprezentują w Radzie, przede wszystkim w celu:
- informowania wyborców o aktualnej sytuacji Gminy,
- przyjmowania postulatów, skarg i wniosków wyborców,
-  informowania wyborców o swej działalności w Radzie,
-  konsultowania materiałów, spraw i projektów uchwał Rady,
- upowszechniania uchwał i przedsięwzięć Rady oraz mobilizowania mieszkańców do ich realizacji.
 
§ 54
 
1.  Radny może domagać się wniesienia pod obrady sesji, a także wnosić na posiedzeniach komisji sprawy, które są przedmiotem postulatów i skarg wyborców.
2.  Radni mają prawo podejmowania działań oraz składania wniosków w organach, jednostkach i instytucjach na terenie działania Rady.
3.  Na sesjach oraz w okresie między sesjami Radni mają prawo kierować do Wójta interpelacje (na piśmie), których przedmiotem są sprawy związane z realizacją zadań Rady.
4.  W przypadku, gdy Wójt nie udzieli odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Radnego na sesji, a także na interpelację złożoną do protokołu, winien udzielić odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni od zgłoszenia interpelacji.
 
§ 55
 
1.  Radni stwierdzają podpisem swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji, do których zostali powołani.
2.  W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub na posiedzeniu komisji Radny powinien przed ich terminem lub nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich odbycia usprawiedliwić swoją nieobecność przed Przewodniczącym Rady lub przewodniczącym komisji, ewentualnie za pośrednictwem Biura Rady.
 
§ 56
 
1.   Każdy radny odbywa co najmniej dwa razy w roku spotkania z wyborcami. Szczególną formą tych spotkań jest uczestnictwo w zebraniu samorządu mieszkańców.
2.   Radni przyjmują w okręgach wyborczych wnioski, uwagi i skargi ludności w odpowiednio wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości miejscu i czasie.
3.  W miarę możliwości radni uczestniczą w zebraniach organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i samorządowych na terenie Gminy – na zaproszenie tych organizacji. Mogą także inicjować takie zebrania dla przedstawienia bieżących celów i zadań zrealizowanych przez Radę oraz zebrania opinii i wniosków o pracy Rady.
 
§ 57
 
1.   Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2.   Zamiar utworzenia klubu może zgłosić na piśmie Przewodniczącemu Rady co najmniej 3 Radnych.
3.  W zgłoszeniu wyżej wymienione osoby podają swoje imiona i nazwiska, nazwę klubu, osobę przewodniczącego.
4.  Przewodniczący Rady wpisuje zgłoszony klub do Rejestru Klubów Radnych Gminy Janów.
5.  Zasady uczestnictwa Radnych w klubach regulują regulaminy klubu przedkładane Przewodniczącemu Rady w terminie jednego miesiąca od dnia zarejestrowania klubu.
6.  Zmniejszenie stanu osobowego klubu poniżej 3 radnych powoduje wykreślenie klubu z rejestru, o którym mowa w punkcie 4.
7.   Działalność klubów Radnych nie może być finansowana z budżetu Gminy.
8.  Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 
§ 58
 
Radni ponoszą odpowiedzialność za udział i aktywność w pracach Rady oraz za wykonywanie obowiązków Radnego i stosowanie się do zasad określonych w Statucie.
 
§ 59
 
1.  Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
2.   Za udział w pracach Rady, radnym wypłaca się diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
3.   Tryb postępowania w sprawach dotyczących zakazu łączenia funkcji radnego  z zatrudnieniem w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych określa ustawa o samorządzie gminnym.
 
 
Rozdział XV
Organy Rady
 
1. Powoływanie i odwoływanie organów Rady
 
§ 60
 
1.   Na pierwszej sesji po wyborach Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2.   Przewodniczących komisji stałych wybiera się na kolejnej sesji Rady.
 
§ 61
 
1.  Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego wybiera się spośród Radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez Radnych uczestniczących w sesji, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2.  W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
3.  Przewodniczących poszczególnych komisji stałych wybiera Rada oddzielnie.
4.  Wybór na stanowiska określone w pkt. 1 i 3 stwierdza się uchwałami odrębnie dla wyboru wiceprzewodniczącego i odrębnie dla wyboru przewodniczących komisji.
 
§ 62
 
Rada może dokonywać w toku kadencji zmian na stanowiskach, o których mowa powyżej w trybie określonym ustawowo.
 
§ 63
 
1.   Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje Rady, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2.   Po powołaniu komisji Rada podejmuje uchwały określające składy liczbowe i osobowe tych komisji.
3.   Rada dokonuje w miarę potrzeby – na wniosek przewodniczących komisji zmian w składach osobowych komisji, może także zwiększyć lub zmniejszyć ich liczebność.
4.   Rada może powołać komisje doraźne lub zespoły kontrolne, określając każdorazowo ich skład i sposób działania.


2. Komisje – tryb pracy
 
§ 64
 
1.   Do zadań komisji należy:
- współdziałanie z Wójtem i administracją samorządową w zakresie spraw, do których komisja została powołana,
- przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawie działalności Rady i służb komunalnych, w zakresie kompetencji komisji,
- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, inne organy, mieszkańców Gminy oraz inne osoby,
- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady, opinii, wniosków, w tym we współdziałaniu z innymi komisjami,
- sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji,
- komisje mogą spośród swojego grona dokonać wyboru wiceprzewodniczących.
2.   Zakres i kompetencje oraz plan pracy komisji stałych zatwierdza Rada na wniosek przewodniczących poszczególnych komisji.
3.   Wykonywanie kompetencji kontrolnych przez komisje stałe:
- Rada określa zakres kontroli na bieżąco, a przed sesją absolutoryjną najpóźniej na dwa miesiące określa zakres kontroli wykonania budżetu,
- Rada może zlecić badanie budżetu oraz określić zakres tego badania przez ekspertów.
 
§ 65
 
Komisje stałe i doraźne wykonują zadania kontrolne zgodnie z ustalonym uchwałą Rady zakresem oraz terminami wykonania kontroli i zaleceniami Rady.
 
§ 66
 
Zakres i kompetencje komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu. Do wykonania zadań przez komisje doraźne mają zastosowanie przepisy § 63 ust. 1 – 4.
 
 
§ 67
 
1.   W dziedzinach objętych zakresem działalności komisji stałych podejmują one i realizują wszystkie przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań Rady, przyjmując w głosowaniu opinie i wnioski.
2.   Komisje podlegają kontroli Rady.
§ 68
 
1.  Komisje, zwłaszcza dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku komisji, powinny podejmować współpracę odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole lub działając w inny sposób oraz uchwalając wspólne wnioski i opinie. Wspólne posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy.
2.  Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad, zwłaszcza sąsiadujących gmin, a także organizacjami społecznymi, zawodowymi i samorządem mieszkańców. Tryb i zakres konsultacji dotyczących zamierzeń wspólnych określają odrębne uchwały podjęte przez Radę Gminy.
 
§ 69
 
1.   Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy Komisji. Rada może zażądać przedstawienia planów na sesji, a także zlecić dokonanie w nich uzupełnienia.
2.  Komisje odbywają posiedzenia zgodnie z planami pracy, rozpatrując sprawy należące do ich właściwości uchwalając opinie i wnioski.
3.  Przewodniczący może w każdym czasie polecić zwołanie posiedzenia komisji.
4.   Przewodniczący Rady zapewnia współpracę poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania oraz unikania zbędnych kontroli.
 
§ 70
 
1.  Przewodniczący komisji lub jego zastępca zwołuje posiedzenie komisji i ustala porządek dzienny. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.
2.   Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.
 
§ 71
 
1.  Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.
2.  Posiedzenia prowadzi przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności zastępca. Uprawnienia zastępców przewodniczących komisji dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy komisji.
3.  Szczegółowe zasady działania w tym zwłaszcza odbywania posiedzeń, obradowania oraz powoływania podkomisji i zespołów ustalają komisje we własnym zakresie.
4. Biuro Rady jest zobowiązane do protokołowania posiedzeń komisji oraz prowadzenia spraw kancelaryjnych. Komisja może podjąć inne ustalenia w tych sprawach.
 
§ 72
 
1.   Na sesji absolutoryjnej przewodniczący przedstawiają sprawozdania z działalności swojej komisji.
2.   Rada może zawsze zażądać przedstawienia sprawozdania przez komisję.
 
Rozdział XVI
Regulamin Komisji Rewizyjnej
 
1. Postanowienia ogólne
 
§ 73
 
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów zwanej dalej „komisją”.
 
§ 74
 
1.   Komisja Rewizyjna Rady Gminy Janów jest stałą komisją powołaną w celu kontrolowania działalności Gminy oraz gminnych jednostek administracyjnych.
2.   Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3.   Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materiały z kontroli działalności Wójta i jednostek organizacyjnych Gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.
4.   Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym regulaminie.
 
§ 75
 
Komisja podlega Radzie Gminy.
 
 
2. Skład Komisji Rewizyjnej i tryb jej działania
 
§ 76
 
1.   Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 3 wybieranych wyłącznie spośród Radnych uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady
2.   Odwołanie członków komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1.
3.  W skład komisji nie mogą być powoływani Radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Radni zatrudnieni w ramach stosunku pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.
4.  Mandat członka komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
 
§ 77
 
Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności działania jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.
 
 
§ 78
 
1.  Członkowie komisji podlegają wyłączeniu z udziału w posiedzeniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2.  W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.
3.   O wyłączeniu przewodniczącego decyduje Rada.
4.  Wyłączony członek komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
5.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
3. Protokoły kontroli
 
§ 79
 
Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia protokół kontrolny obejmujący:
- nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
- imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
- daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
- określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
-  imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
- przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działaniu kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
- datę i miejsce podpisania protokołu,
- podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
- protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycję co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 
§ 80
 
1.   W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części kontrolujących, osoby te zobowiązane są do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2.   Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji. Jeżeli podpisania protokołu odmówił przewodniczący komisji składa on na zasadach wyżej podanych wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady.
 
§ 81
 
1.   Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2.   Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
 
 
§ 82
 
Protokół pokontrolny sporządza się w 3 egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, przewodniczący komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.
 
 
4. Zadania opiniodawcze
 
§ 83
 
Komisja wydaje opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady.
 
 
5.   Sprawozdania komisji
 
§ 84
 
1.   Komisja składa radzie w terminie do 30 kwietnia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2.   Sprawozdanie powinno zawierać:
- liczbę, przedmiot, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
- wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
- wykaz uchwał podjętych przez komisję,
- wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli,
- ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3.   Poza przypadkiem określonym w ust. 1 komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
 
 
6. Posiedzenia komisji
 
§ 85
 
1.  Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji.
2.   Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia komisji w formie pisemnej.
3.  Posiedzenia o jakich mowa w ust. 2 mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek:
- przewodniczącego Rady Gminy,
- nie mniej niż 5 radnych,
- nie mniej niż 2 członków komisji.
4.   Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczyny jego złożenia.
5.   Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenia komisji:
- radnych niebędących członkami komisji,
- osoby zaangażowane na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.
6.  W posiedzeniach komisji mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.
7.  Z posiedzenia komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
 
§ 86
 
1.  Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2.   Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
 
 
7. Postanowienia końcowe
 
§ 87
 
Obsługę biurową zapewnia Wójt Gminy.
 
§ 88
 
1.  Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz, osób posiadających wiedzę fachową, w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji.
2.  W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wymienionych porad wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków Gminy, przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej Wójta  do zawarcia stosownej umowy o pracę.
 
§ 89
 
1.  Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2.  Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i Radnych – członków innych komisji Rady.
3.   Przewodniczący komisji może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego Radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4.   Do członków innej komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzanej przez komisję stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu.
 
§ 90
 
Komisja może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 
 
 
 
Rozdział XVII
Obsługa pracy rady
 
§ 91
 
1.  Obsługę pracy Rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Gminy, a bezpośrednio obsługę organizacyjną i techniczną Biuro Rady.
2.  Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady ustalają zakres, zasady i sposób obsługi Rady, komisji i radnych przez Biuro Rady.
 
 
Rozdział XVIII
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich
 
§ 92
 
Zainteresowani mają prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych zgodnie z określonymi poniżej zasadami.
 
§ 93
 
Zainteresowani mają prawo dostępu do:
1.   Protokołów:
a)   Rady Gminy,
b) Komisji Rady Gminy.
2.   Uchwał:
a)   Rady Gminy,
b)   Komisji Rady Gminy
3.   Zarządzeń Wójta Gminy.
4.   Innych dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy.
 
§ 94
 
1.   Protokoły o których mowa w § 93 mogą być udostępniane po ich przyjęciu przez odpowiednie organy.
2.  Uchwały mogą być udostępniane po ich przyjęciu i podpisaniu przez upoważnione osoby.
 
§ 95
 
Osobami uprawnionymi do udostępniania akt są:
a)   w odniesieniu do dokumentów Urzędu Gminy – Wójt Gminy, a pod jego nieobecność Sekretarz Gminy,
b) w odniesieniu do dokumentów Rady Gminy i komisji – Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady.
 
§ 96
 
Dokumenty o których mowa w § 92 będą udostępniane w każdy dzień w godzinach pracy urzędu.
§ 97
 
Udostępnianie dokumentów następuje na pisemny wniosek zainteresowanego lub ustny wniosek złożony do protokołu i podpisany przez zainteresowaną osobę.
 
§ 98
 
Dane osób fizycznych pozwalające na określenie ich tożsamości podlegają udostępnieniu na zasadzie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
 
§ 99
 
1.   Udostępnianie dokumentów podlega na umożliwieniu Zainteresowanym:
a)   przeglądania dokumentów,
b)   sporządzania z nich notatek,
c)   żądania potwierdzenia zgodności odpisu z oryginałem w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
2.   Dokumenty powinny być udostępnione niezwłocznie, a w przypadku braku takiej możliwości nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3.   O odmowie udostępnienia dokumentu lub jego części osoba upoważniona informuje zainteresowanego podając przyczynę odmowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.
 
§ 100
 
Odmowa udostępnienia dokumentów może nastąpić jedynie w przypadku określonym obowiązującym przepisami a w szczególności ustawą z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późn. zm.).
 
 
Rozdział XIX
Uchwalenie i zmiany w Statucie
 
§ 101
 
Uchwalenie Statutu i jego zmian następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
 
§ 102
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym.