artykuł nr 1

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Od dnia 1 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 28 b ust. 1a ustawy z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190, poz. 1473) oraz zgodnie art. 26 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi niżej adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego jest dostępny na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pod podanym niżej adresem:

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/zaklad_obslugi.html