artykuł nr 1

Budżet Gminy Janów na 2020 rok

Uchwała Nr 118/XIX/19
Rady Gminy Janów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 i art.51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 48, art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala:

 

§ 1. 

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33 191 958,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,w tym:

- dochody bieżące  27 566 600,00 zł

- dochody majątkowe  5 625 358,02 zł

§ 2. 

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  34 733 222,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:

- wydatki bieżące   25 930 900,00 zł

- wydatki majątkowe   8 802 322,02 zł

§ 3. 

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 541 264,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będzie:

- zaciągnięty kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł,

- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 541 264,00 zł.

 

§ 4. 

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 171 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości   629 736,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5. 

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  odrębnymi  ustawami w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie  z załącznikami Nr 4.

§ 6. 

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku w kwocie 8 802 322,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 887 640,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w kwocie 887 640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74 000,00 zł.

§ 12. 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 13. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 14. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 15. 

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2020 w kwocie 100 000,00 zł.

§ 16. 

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów krótkoterminowych do wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych bankach.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 18. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 118/XIX/19 - PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2020 ROK105 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 118/XIX/19 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK126 KB
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 118/XIX/19 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU 88 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 118/XIX/19 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU69 KB
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 118/XIX/19 - PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020101 KB
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 118/XIX/19 - DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 62 KB
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 118/XIX/19 - WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU 100 KB
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 118/XIX/19 - PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK 56 KB
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 118/XIX/19 - PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2020 ROKU 46 KB
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 118/XIX/19 - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK 58 KB
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 118/XIX/19 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK 57 KB
artykuł nr 2

Budżet