artykuł nr 1

skarbnik

Funkcję Skarbnika Gminy pełni mgr Małgorzata Laskowska.

Kompetencje i zadania Skarbnika są określone w Statucie Gminy oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.