artykuł nr 1

Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza Gminy Janów pełni mgr Monika Gałązka, która jednocześnie wykonuje obowiązki Kierownika Referatu Organizacyjnego.

Kompetencje i zadania Sekretarza określa Statut Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Janów.