artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru57 KB
artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

artykuł nr 3

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Zarządzenie Nr WG.0050.66.2024

Wójta Gminy Janów
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 122 ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) , zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  Edward Moskalik – Przewodniczący Komisji,

2)  Małgorzata Laskowska – Członek,

3)  Aneta Dysy – Członek,

4) Monika Marchewka – Członek

5) Iwona Boroń – Sekretarz Komisji

2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu naboru.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Janów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I.  Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

1)  Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
ul. Częstochowska 1

42-253  Janów

2)  Nazwa stanowiska urzędniczego:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

3)  Wymiar etatu:

1/1 – pełny wymiar czasu pracy

II.  Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3. co najmniej 5-letni staż pracy (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy), w tym co najmniej 3 -letni staż pracy w pomocy społecznej;
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych);
 5. pełna zdolność do czynności prawnych;
 6. korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 9. nieposzlakowana opinia;
 10. znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
 11. znajomość podstaw prawa i postępowania administracyjnego;
 12. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. spełnianie wymagań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczących osób kierujących placówką wsparcia dziennego;
 2. obsługa komputera – pakiet Office;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 4. prawo jazdy kat. B;
 5. umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, wysoka odporność na stres;
 6. umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi;
 7. umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu;
 8. znajomość struktury organizacyjnej Ośrodka;
 9. umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem ich w praktyce;
 10. samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i dyspozycyjność w wykonywaniu zadań;
 11. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
 12. znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie GOPS i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizacja zadań statutowych;
 3. prowadzenie i nadzorowanie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu pomocy społecznej;
 4. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka;
 5. organizacja pracy Ośrodka, ustalenie podziału obowiązków między pracownikami oraz koordynowanie i nadzorowanie ich pracy;
 6. dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 7. prowadzenie bieżących spraw Ośrodka;
 8. wykonywanie uprawnień bezpośrednio przełożonego pracowników Ośrodka;
 9. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Ośrodka;
 10. zarządzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez Gminę;
 11. składanie w ramach zwykłego zarządu oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zapisów ustawowych i zadań statutowych wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków, organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych;
 12. dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym;
 13. udzielanie upoważnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynności służbowych;
 14. przygotowanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka;
 15. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Pracy i innych aktów obowiązujących w Ośrodku;
 16. informowanie Wójta o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi na terenie gminy;
 17. Załatwienie spraw indywidualnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek i wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta;
 18. w przypadkach koniecznych wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;
 19. składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 20. wykonywanie zadań administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. planowany termin rozpoczęcia pracy: maj 2024 roku;
 2. praca na pełen etat na umowę o pracę (przeciętnie 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo);
 3. miejsce pracy wewnątrz budynku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów;
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 5. wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, w pozycji siedzącej;
 6. użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności: komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
 7. możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo – szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
 8. stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
 9. pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W marcu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

1) odręcznie podpisany list motywacyjny;

2) własnoręcznie podpisane Curriculum Vitae;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy gdzie:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;

b) dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

5) tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);

6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy);

7) odręcznie podpisane oświadczenia kandydata:

a) pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) o korzystaniu z pełni praw publicznych;

c) o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

9) odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych  z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

 

Uwaga:

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
 • osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu;
 • w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. termin: do dnia 7 maja 2024 r. do godz.: 15:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
 2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie”;
 3. miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów);
 4. klauzula informacyjna dla Kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów i można się z Nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Janów lub mailowo: gmina@janow.pl.

2.  Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i można się z Nim kontaktować pod adresem e-mail: iod@janow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy.

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.

4.  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych

i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

5. Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny w procesie rekrutacji, następnie zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji lub wydane osobiście kandydatom na Ich żądanie.

6.  Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO).

7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi udział
w procesie rekrutacyjnym.

9.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.