artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru57 KB
artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

artykuł nr 3

Ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie

Zarządzenie Nr WG.0050.65.2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.87), zarządzam:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata do zatrudnienia powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1)  Edward Moskalik – Przewodniczący Komisji,
2)  Justyna Siemion – Członek,
3)  Magdalena Siemion – Członek,
4)  Iwona Boroń – Sekretarz Komisji.
2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych
z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu naboru.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Janów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

I.  Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko:
1)  Nazwa i adres jednostki:
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
Plac Grunwaldzki 9
42-253  Janów
2)  Nazwa stanowiska:
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
3)  Wymiar czasu pracy:
1/1 etatu


II.  Wymagania niezbędne:


1)  obywatelstwo polskie;
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)  nieposzlakowana opinia;
4)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)  brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych;
6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
7)  wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, preferowane kierunki: artystyczne, ekonomiczne, menadżerskie z zakresu zarządzania zespołem (licencjat, magisterskie) lub studia podyplomowe w wyżej wymienionym zakresie;
8)  co najmniej 3 letni staż pracy (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej);
9)  przedstawienie na piśmie oraz w wersji elektronicznej autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
w perspektywie najbliższych 3 lat;
10)  znajomość ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeksu pracy, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych,
o bezpieczeństwie imprez masowych, o ochronie danych osobowych,
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, Prawo przedsiębiorców, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
11)  posiadanie umiejętności: zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania decyzji, pracy zespołowej, komunikatywności;
12)  prawo jazdy kat. B;
13)  dyspozycyjność.


III. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań i projektów;
2)  umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem ich w praktyce;
3)  umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, wysoka odporność na stres;
4)  umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu;
5)  umiejętności managerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu;
6)  umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;
7)  odporność emocjonalna i samokontrola;
8)  gotowość do stałego samokształcenia;
9)  odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność;
10)  wysoka kultura osobista;
11)  biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)  kierowanie Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Janowie, m.in. poprzez wydawanie zarządzeń, regulaminów, ogłoszeń i poleceń służbowych;
2)  dokonywanie czynności w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec zatrudnionych
w jednostce pracowników, w szczególności zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz pełnienie roli przełożonego służbowego;
3)  organizowanie pracy Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
i reprezentowanie go na zewnątrz;
4)  gospodarowanie mieniem jednostki w granicach zwykłego zarządu, związane
z prowadzeniem jednostki w zakresie jego zadań statutowych oraz zarządzanie infrastrukturą gminną na podstawie odrębnych umów;
5)  składanie oświadczeń woli w imieniu jednostki, w tym zaciąganie zobowiązań, zarządzanie mieniem SOKiS oraz odbieranie oświadczeń woli składane SOKiS;
6)  dysponowanie i rozliczanie środków finansowych w ramach budżetu jednostki
z zachowaniem zasad celowości i gospodarności;
7)  przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;
8)  nadawanie ogólnego kierunku działalności jednostki oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością;
9)  ustalanie rocznego planu pracy SOKiS i kontrola jego wykonania;
10)  uczestnictwo w wydarzeniach, uroczystościach, spotkaniach okolicznościowych, sesjach i komisjach rady gminy;
11)  prowadzenie bieżących spraw SOKiS;
12)  współdziałanie z organizatorem w zakresie przewidzianym przepisami prawa;
13)  realizacja zadań statutowych;
14)  wykonywanie zadań administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


V. Warunki pracy na stanowisku:
1)  planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2024 roku;
2)  praca na podstawie powołania na okres 3 lat;
3)  miejsce pracy wewnątrz budynku w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury
i Sportu w Janowie, Plac Grunwaldzki 9, 42-253 Janów oraz teren Gminy Janów;
4)  praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie;
5)  wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca
w systemie równoważnym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym, w pozycji siedzącej;
6)  możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo – szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W marcu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny;
2)  Curriculum Vitae;
3)  pisemna oraz w wersji elektronicznej autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie w perspektywie najbliższych 3 lat;
4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie:
a)  zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
b)  dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
6)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje
z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
7)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy);
8)  kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
9)  pisemne oświadczenia kandydata:
• o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych,
• o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem finansami publicznymi, o których mowa w art. 3l ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
• o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
• że kandydatowi nie są znane okoliczności mogące mieć wpływ na jego nieposzlakowaną opinię,
• o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
•  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych  z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Uwaga:
1)  wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;
2)  kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata „za zgodność z oryginałem”;
3)  dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
4)  osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu;
5)  w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)  termin: do dnia 14 maja 2024 r. do godz.: 16:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
2)  sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie ”;
3)  miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:
  Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

IX. Informacje dodatkowe:
1)  dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2)  kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3)  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów, Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów);
4)   klauzula informacyjna dla Kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów i można się z Nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Janów lub mailowo: gmina@janow.pl.
2.  Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i można się z Nim kontaktować pod adresem e-mail: iod@janow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy.
3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4.  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
5. Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny w procesie rekrutacji, następnie zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji lub wydane osobiście kandydatom na Ich żądanie.
6.  Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO).
7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi udział
w procesie rekrutacyjnym.
9.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.