artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru55 KB
artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

artykuł nr 3

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Gminnego Żłobka w Janowie

Zarządzenie Nr WG.0050.23.2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Janowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.) oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 204 z późn. zm.), zarządzam:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Janowie.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata do zatrudnienia powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1)  Edward Moskalik – Przewodniczący Komisji,
2)  Małgorzata Murgot– Członek,
3)  Iwona Boroń – Sekretarz Komisji.
2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych
z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu naboru.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Janów.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

I.  Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
1)  Nazwa i adres jednostki:
Gminny Żłobek w Janowie
Ul. Szkolna 2
42-253  Janów

2)  Nazwa stanowiska urzędniczego:
Dyrektor Gminnego Żłobka w Janowie
3)  Wymiar czasu pracy:
¼ etatu
II.  Wymagania niezbędne:
1)  wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;
2)  obywatelstwo polskie;
3)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4)  nieposzlakowana opinia;
5)  brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
6)  wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony tytułem wykonawczym lub zatwierdzony przez sąd;
7)  rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
8)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)  niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
10)  znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy.

III. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań i projektów;
2)  umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem ich w praktyce;
3)  umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, wysoka odporność na stres;
4)  umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi;
5)  umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu;
6)  umiejętności managerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu;
7)  umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;
8)  odporność emocjonalna i samokontrola;
9)  gotowość do stałego samokształcenia;
10)  odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność;
11)  wysoka kultura osobista;
12)  biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
13)  dyspozycyjność.


IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)  kierowanie Gminnym Żłobkiem w Janowie;
2)  dokonywanie czynności w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec zatrudnionych
w Żłobku pracowników, w szczególności zatrudnianie i zwalnianie pracowników Żłobka oraz pełnienie roli przełożonego służbowego;
3)  organizowanie pracy Żłobka i reprezentowanie go na zewnątrz;
4)  zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka;
5)  realizacja zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w rocznym planie finansowym Żłobka oraz ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie;
6)  prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z przepisami prawa
i zapewnienie jego należytej ochrony, jak również właściwego wykorzystania.
7)  zapewnienie sprawnego funkcjonowania Żłobka;
8)  wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, upoważnień oraz poleceń celem poprawnego funkcjonowania jednostki oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją
i przestrzeganiem;
9)  prowadzenie bieżących spraw Żłobka;
10)  składanie w ramach zwykłego zarządu oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Żłobka mających na celu realizację zapisów ustawowych i zadań statutowych wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków, organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych;
11)  przygotowanie projektów uchwał dotyczących działalności Żłobka;
12)  wykonywanie zadań administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


V. Warunki pracy na stanowisku:
1)  planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2024 roku;
2)  praca na ¼ etatu na umowę o pracę; (przeciętnie 2 godziny dziennie i 10 godzin tygodniowo);
3)  miejsce pracy wewnątrz budynku w siedzibie Gminnego Żłobka w Janowie,
ul. Szkolna 2, 42-253 Janów;
4)  praca przy monitorze ekranowym;
5)  wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca
w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym, w pozycji siedzącej;
6)  użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności: komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
7)  możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo – szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
8)  stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
9)  pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W styczniu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6 %.


VII. Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny;
2)  Curriculum Vitae;
3)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy gdzie:
a)  zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
b)  dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego;
5)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
6)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy);
7)  kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
8)  pisemne oświadczenia kandydata:
• o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu  z pełni praw publicznych,
• o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz braku zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,  
• o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony tytułem wykonawczym lub zatwierdzony przez sąd,  
• o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem finansami publicznymi, o których mowa w art. 3l ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
• o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
• że kandydatowi nie są znane okoliczności mogące mieć wpływ na jego nieposzlakowaną opinię,
• że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym
z dostępem ograniczonym,  
• o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;  
•  oświadczenie zwierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych  z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Uwaga:
1)  wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;
2)  kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem;
3)  dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski;
4)  osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu;
5)  w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)  termin: do dnia 12 lutego 2024 r. do godz.: 15:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
2)  sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na Dyrektora Gminnego Żłobka
w Janowie”;
3)  miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:
  Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

IX. Informacje dodatkowe:
1)  dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2)  kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3)  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów);
4)   klauzula informacyjna dla Kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów i można się z Nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Janów lub mailowo: gmina@janow.pl.
2.  Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i można się z Nim kontaktować pod adresem e-mail: iod@janow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy.
3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4.  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
5. Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny w procesie rekrutacji, następnie zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji lub wydane osobiście kandydatom na Ich żądanie.
6.  Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO).
7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi udział
w procesie rekrutacyjnym.
9.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik