artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru57 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr WG.0050.2.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 11 stycznia 2024 roku ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Sekretariatu i Spraw Administracyjnych

Zarządzenie Nr WG.0050.16.2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr WG.0050.2.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 11 stycznia 2024 roku ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Sekretariatu i Spraw Administracyjnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.), zarządzam:

§ 1

W Zarządzeniu Nr WG.0050.2.2024 Wójta Gminy Janów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Sekretariatu i Spraw Administracyjnych zmianie ulega § 2 ust 1., który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata do zatrudnienia powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Iwona Boroń – Przewodnicząca Komisji,
2) Joanna Hamerla – Członek,
3) Justyna Nowak – Sekretarz Komisji.”

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Janów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 

artykuł nr 3

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Sekretariatu i Spraw Administracyjnych

Zarządzenie Nr WG.0050.2.2024
Wójta Gminy Janów
z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Sekretariatu i Spraw Administracyjnych


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.),

 

zarządzam:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Sekretariatu i Spraw Administracyjnych.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia kandydata do zatrudnienia powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Edward Moskalik – Przewodniczący Komisji,
  2. Iwona Boroń – Członek,
  3. Justyna Nowak – Sekretarz Komisji.

2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu naboru.

 

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Janów.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/-/Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik