artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru56 KB
artykuł nr 2

Konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

Zarządzenie Nr WG.0050.22.2023

Wójta Gminy Janów
z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 122 ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) ,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

 

§ 2

1. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 

1)  Iwona Boroń – Przewodnicząca Komisji,

2)  Małgorzata Laskowska – Członek,

3)  Aneta Dysy – Członek,

4)  Monika Marchewka – Członek,

5)  Rafał Strzelczyk – Sekretarz Komisji.

 

2. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu naboru.

 

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/-/Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik