artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.123.2022

Wójta Gminy Janów

z dnia 1 sierpnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016?r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021 r, poz. 1082 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990?r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022r. poz.559 ze póź. zm.) oraz §?1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017?r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.? z 2021r., poz.1428) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.   Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie, ul. Szkolna 2, 42-253 Janów.

2.   Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017?r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Janów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Janów.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik