artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru69 KB
artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

artykuł nr 3

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. Geodezji i Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie Nr WG.0050.156.2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 8 października 2021r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. Geodezji
i Gospodarki Komunalnej


  Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam:

§ 1

Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: ds. Geodezji i Gospodarki Komunalnej.

§ 2

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Iwona Boroń – Przewodnicząca Komisji

2) Beata Tomzik – Członek Komisji

3) Jarosław Zasuń – Sekretarz Komisji.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 

Załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.156.2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 8 października 2021 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 • Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Janów

ul. Częstochowska 1

  2. Nazwa stanowiska urzędniczego:

Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Komunalnej

3.  Wymiar etatu:

1/1

 

 • Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
 3. pełna zdolność do czynności prawnych;
 4. korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość ustaw:
 • o samorządzie gminnym,
 • o gospodarce komunalnej,
 1. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 2. znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa komputera: pakiet Office, CorelDRAW;
 2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 3. prawo jazdy kat. B;
 4. umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, odporność na stres.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. komunalizacja mienia Skarbu Państwa z terenu Gminy Janów;
 2. scalanie gruntów;
 3. rozgraniczenia nieruchomości;
 4. gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne, w tym tworzenie zasobu gruntów pod zabudowę i ustalanie cen za grunty;
 5. przygotowywanie opinii we wszystkich sprawach z zakresu gospodarki gruntami;
 6. sprzedaż nieruchomości będących własności Gminy;
 7. oddawanie gruntów będących własnością Gminy w użytkowanie wieczyste i zarząd;
 8. orzekanie o przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu
  służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków;
 9. sprawy związane z działalnością wspólnot gruntowych, a w tym:
 • ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, bądź mienie
  gromadzkie;
 • ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz
  wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
 • sprawowanie administracji nad wspólnotami gruntowymi;
 • zatwierdzanie planu zagospodarowania wspólnot gruntowych i wprowadzanie
  w nim zmian;
 • wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową;
 1. przygotowywanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu,
  osobom fizycznym;
 2. przygotowanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste
  i zarządzanie odebrania gruntów;
 3. zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzenie sprawowania tego zarządzania nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej, z wyłączeniem
  czynności wymagającej decyzji administracyjnych;
 4. przygotowywanie decyzji o naliczaniu opłaty adiacenckiej w wyniku wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału;
 5. zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 6. regulacja stanu prawnego dróg gminnych;
 7. dokonywanie podziałów nieruchomości na zasadach określonych w ustawie
  o gospodarce nieruchomościami;
 8. kompletowanie dokumentów w celu wydania oświadczenia rolnikowi o prowadzeniu gospodarstwa rolnego w myśl przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;
 9. prowadzenie czynności w zakresie szacowania nieruchomości Gminy i zlecenia wykonania operatów szacunkowych;
 10. wydawanie oświadczenia o prawie pierwokupu Gminy nieruchomości nabytej
  uprzednio od jednostki samorządu terytorialnego;
 11. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nabycia nieruchomości na rzecz Gminy;
 12. składanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Częstochowie
  o założenie ksiąg wieczystych na przejęte działki, na mienie gminne;
 13. pisanie zbiorczych ogłoszeń na przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
  nieruchomości:
 • wysłanie do gazety informacji i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości;
 • wysłanie ogłoszeń na stronę internetową Gminy Janów i BIP;
 • wysłanie bądź doręczenie ogłoszeń sołtysom wsi;
 • wywieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy;
 • poinformowanie osób, którzy złożyli wnioski do Urzędu Gminy o zakup działek;
 1. uczestnictwo w przetargach ustnych nieograniczonych:
 • sporządzenie protokołów z przetargów z uczestnikami, którzy wygrali przetarg;
 • pisanie pism do Referatu Finansowo-Księgowego dotyczących wypłat
  wadium osobom, które nie wygrały przetargu;
 • złożenie wniosków wraz z dokumentacją do Krajowego Ośrodka Wsparcia
  Rolnictwa w Mikołowie o zgodę na sprzedaż nieruchomości o powierzchni od 1 ha

dla osób, którzy nie posiadają uprawnień rolniczych, zgodnie z ustawą
o kształtowaniu ustroju rolnego;

 • kompletowanie dokumentów, w tym: protokoły z przetargów wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych zaświadczenia o przeznaczeniu w planie
  zagospodarowania przestrzennego i zawiezienie do Kancelarii Notarialnej w celu umówienia terminów sporządzenia aktów notarialnych;
 • przygotowanie dokumentów i doprowadzenie do transakcji notarialnych
  dotyczących zakupu działek osób fizycznych;
 1. stwierdzanie ostateczności Aktów Własności Ziemi i decyzji przejęcia nieruchomości na Skarb Państwa oraz prostowanie omyłek pisarskich w tych dokumentach.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca na pełny etat na umowę o pracę;
 2. miejsce pracy wewnątrz budynku;
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 4. wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
  i naturalnym w pozycji siedzącej;
 5. użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
 6. możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
 7. stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
 8. pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

We wrześniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. odręcznie podpisany list motywacyjny;
 2. własnoręcznie podpisane Curriculum Vitae;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
 6. dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy);
 9. odręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
  2. odręcznie podpisane oświadczenie zwierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych  z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

 

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. termin: do dnia 20 października 2021r. do godz.: 15:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
 2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. Geodezji i Gospodarki Komunalnej”;
 3. miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:

  Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów.

 

IX. Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów);
 4. klauzula informacyjna dla Kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Wójt Gminy Janów
  ul. Częstochowska 1
  42-253 Janów i można się z Nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Janów lub mailowo: gmina@janow.pl.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i można się z Nim kontaktować pod adresem e-mail: iod@janow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
  i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
 5.  Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny w procesie rekrutacji, następnie zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji lub wydane osobiście kandydatom na Ich żądanie.
 6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO).
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

Janów, dnia 8 października 2021 roku

 

Wójt Gminy Janów

/-/Edward Moskalik