artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami

artykuł nr 3

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami

artykuł nr 4

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

artykuł nr 5

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. gospodarki odpadami

Zarządzenie Nr WG.0050.17.2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 8 lutego 2021r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam:

§ 1

Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami.

§ 2

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1)  Lidia Piestrzyńska – Przewodnicząca Komisji,
2)  Aleksandra Wojdyła – Członek Komisji
3)  Iwona Boroń – Sekretarz Komisji.

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 

Załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.17.2021
Wójta Gminy Janów z dnia 8.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I.  Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1)  Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253  Janów
2)  Nazwa stanowiska urzędniczego:
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami
3)  Wymiar etatu:
1/1

II.  Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe;
2)  posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
3)  pełna zdolność do czynności prawnych;
4)  korzystanie z pełni praw publicznych;
5)  brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7)  nieposzlakowana opinia;
8)  znajomość ustaw:
a)  o samorządzie gminnym,
b)  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
9)  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

1)  obsługa komputera: pakiet Office, Excel;
2)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
3)  prawo jazdy kat. B;
4)  umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)  wykonywanie czynności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
2)  nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenach, których właścicielem jest Gmina Janów;
3)  proponowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i przedstawianie ich w formie uchwał Radzie Gminy;
4)  przygotowywanie danych do przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z odpadami komunalnymi;
5)  nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK);
6)  przygotowywanie dowodów wpłat dla mieszkańców oraz harmonogramu odbioru odpadów;
7)  wyszukiwanie nieruchomości, dla których nie złożono deklaracji lub nie podpisano umów na wywóz odpadów;
8)  rozpatrywanie podań dotyczących odwołań, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9)  współpraca z firmą wyłonioną w przetargu do odbioru odpadów komunalnych
od mieszkańców Gminy, szczególnie w przypadku niewywiązywania się z zapisów umowy zawartej z Gminą;
10)  współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne z Urzędu oraz z terenów należących do Gminy;
11)  prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania tych odpadów;
12)  prowadzenie przypisów i odpisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13)  sporządzanie stosownych sprawozdań, analiz i raportów dotyczących gospodarowania odpadami;
14)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku podczas przemieszczania się przez teren Gminy pieszych pielgrzymek;
15)  przygotowywanie i udostępnianie na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
16)  wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku w zakresie zbierania powstałych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie w przypadku naruszenia tych przepisów lub ich niewykonywania;
17)  określanie rodzajów i zasad rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenach nieruchomości oraz placów, ulic i innych dróg publicznych,
w tym organizowanie odbioru tych odpadów;
18)  przygotowywanie zestawień dla firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy dotyczących podstawienia lub wymiany pojemników na odpady komunalne
w przypadku złożenia nowej deklaracji lub jej zmiany;
19)  przygotowywanie i przedstawianie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
20)  obsługa programu BDO, ewidencja i sprawozdawczość.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1)  praca na pełny etat na umowę o pracę;
2)  miejsce pracy wewnątrz budynku;
3)  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
4)  wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej;
5)  użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu;
6)  możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
7)  stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
8)  pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.


VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1)  odręcznie podpisany list motywacyjny;
2)  własnoręcznie podpisane Curriculum Vitae;
3)  kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a)  zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
b)  dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
5)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada);
6)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
7)  odręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
a)  pełnej zdolności do czynności prawnych;
b)  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c)  o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)  kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
9)  odręcznie podpisane oświadczenie zwierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych  z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1)  termin: 19 lutego 2021r. do godz: 13:00 (decyduje dzień i godzina wpływu do Urzędu Gminy Janów);
2)  sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami”;
3)  miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

IX. Informacje dodatkowe:

1)  dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2)  kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3)  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów);
4)  klauzula informacyjna dla Kandydatów:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wójt Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
i można się z Nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Janów lub mailowo: gmina@janow.pl.
2.  Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) i można się z Nim kontaktować pod adresem e-mail: iod@janow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy.
3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wydanych na jego podstawie.
4.  Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
5.   Dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny w procesie rekrutacji, następnie zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji lub wydane osobiście kandydatom na Ich żądanie.
6.  Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO).
7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
9.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Janów, dnia 8 lutego 2021 roku

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik