artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru

Załączniki:
Informacja o wyniku naboru57 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr WG.0050.5.2021
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 stycznia 2021r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam:

§ 1

Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: ds. promocji, funduszy i współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

§ 2

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:
1)  Lidia Piestrzyńska – Przewodnicząca Komisji
2)  Agnieszka Kuta-Janikowska – Członek Komisji
3)  Monika Gałązka – Sekretarz Komisji

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Janów i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

 

Załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.5.2021
Wójta Gminy Janów z dnia 15.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I.  Wójt Gminy Janów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
1.  Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253  Janów
2.  Nazwa stanowiska urzędniczego:
Stanowisko ds. promocji, funduszy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
3.  Referat:
Funduszy i Promocji  
4.  Wymiar etatu:
1/1

II.  Wymagania niezbędne:
1)  wykształcenie wyższe;
2)  posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
3)  pełna zdolność do czynności prawnych;
4)  korzystanie z pełni praw publicznych;
5)  brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7)  nieposzlakowana opinia;
8)  znajomość ustaw:
a)  o samorządzie gminnym,
b)  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
9)  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

III. Wymagania dodatkowe:
1)  obsługa komputera: pakiet Office, Excel; mile widziany Corel;
2)  umiejętność obsługi mediów społecznościowych;
3)  prawo jazdy kat. B;
4)  odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)  opracowywanie materiałów promocyjnych Gminy Janów;
2)  udział w targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach poświęconych promocji Gminy, organizacja i obsługa stoisk Gminy;
3)  tworzenie na potrzeby promocji prezentacji multimedialnych o Gminie;
4)  organizowanie oprawy promocyjnej uroczystości i imprez z udziałem Gminy Janów;
5)  współpraca przy opracowywaniu strony internetowej Gminy;
6)  redagowanie informacji i artykułów promocyjnych na stronę internetową i portale społecznościowe w ramach wykonywanych obowiązków;
7)  wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń turystycznych i przedsięwzięć promocyjnych odbywających się na terenie Gminy;
8)  współpraca przy opracowywaniu rocznych planów imprez turystycznych, sportowych
i kulturalnych;
9)  współpraca przy organizacji imprez plenerowych w Gminie Janów;
10)  stałe monitorowanie aktualnych możliwości pozyskiwania środków krajowych
i unijnych oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań społecznych, sportowych, kulturalnych i innych prospołecznych  Gminy Janów, jej jednostek i organizacji pozarządowych z terenu Gminy Janów.
11)  przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej o środki krajowe i unijne, ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem,
12)  utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą dla danego projektu,
13)  koordynowanie projektów miękkich realizowanych w urzędzie, współfinansowanych ze środków funduszy UE i innych środków pomocowych,
14)  współpraca z jednostkami podległymi gminie, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną w temacie możliwości ubiegania się ośrodki z funduszy UE
i innych źródeł na realizację zadań
15)  opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

V. Warunki pracy na stanowisku:
1)  miejsce pracy wewnątrz budynku;
2)  wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym
i naturalnym w pozycji siedzącej;
3)  pracownik użytkuje sprzęt biurowy w szczególności komputer, drukarkę, kserokopiarkę, faks, telefon;
4)  możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo - szkieletowe, w szczególności statyczne mięśni;
5)  stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim;
6)  pracodawca zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach biurowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W grudniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Janów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1)  życiorys (CV);
2)  list motywacyjny;  z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Janowie,
ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofaniu zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.”;
3)  kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4)  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy;
a)  zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia, tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy;
b)  dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
5)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);
6)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
7)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)  kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty lub paszport) albo oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
(z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
10)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1)  termin: 28 stycznia 2021r. do godz: 15:00;
2)  sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi”;
3)  miejsce: Urząd Gminy Janów (Sekretariat) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów

IX. Informacje dodatkowe:
1)  dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2)  kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru;
3)  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.janow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janów (ul. Częstochowa 1, 42-253 Janów);


Janów, dnia 15 stycznia 2021 r.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik