artykuł nr 1

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie

 

Wstęp

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  w Janowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespółu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.

Data publikacji strony internetowej: 7 maja 2019 roku

Data aktualizacji strony internetowej: 24 marca 2021 roku

Data sporządzenia oświadczenia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności,a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi

dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Dostępność stron

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przyczyny niezgodności lub wyłączeń zostały zidentyfikowane jak wymienione poniżej:

  • na stronie nie zapewnia się alternatywy dla treści nietekstowej,
  • ewentualne materiały wideo nie przewidują transkrypcji tekstowej,
  • strona nie używa grafik aby przedstawić tekst
  • pliki pdf nie są edytowalne,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Poruszanie się po stronie

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury i myszki. Strona portalu oparta jest o strukturę zakładek, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronach. 

Prezentowane treści są poprzedzone wyraźnymi nagłówkami tytułowymi.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach ZOPO w Janowie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Część dokumentów może być zeskanowana w formie obrazu, co może uniemożliwiać ich odczytanie przy pomocy narzędzi komputerowych. 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększanie strony

Strona internetowa BIP umożliwia powiększenie tekstu serwisu poprzez wskazanie rozmiaru czcionki znajdujące się w prawym górnym rogu -”zmiana rozmiaru tekstu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Kontrast

Każdy czytelnik wymaga tego, aby treści Biuletynu były przyjazne, to znaczy wyraźne, dobrze się je czytało, miały określoną semantykę, kolejność itp. Jednym z kluczowych czynników gwarantujących poprawną dostępność treści BIP jest zachowanie odpowiedniego współczynnika kontrastu pomiędzy tekstem, a tłem na którym tekst jest prezentowany.

BIP ZOPO Janów domyślnie wyświetlany jest w oprawie niebiesko-czerwonej z tekstem w kolorze czarnym. Dla większości czytelników taka forma wydaje się odpowiednia. Jeżeli jednak istnienie potrzeba zmiany kontrastu strony wtedy należy kliknąć ikonę opisaną „zmień kontrast strony”. Wersja ze wzmocnionym kontrastem posiada czarne tło. Wszystkie teksty wyświetlane są w kolorze białym,
a odnośniki w kolorze żółtym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik placówki Małgorzata Murgot e-mail: zopo@janow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: (+48 34) 32-78-189. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres strony internetowej RPO: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

Pomieszczenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie mieszczą się przy ulicy ul. Szkolnej 2
i należą do budynku szkolnego Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie. Obiekt posiada 2 pomieszczenia przydzielone przez Gminę Janów ze stanowiskami pracowników obsługujących interesantów, znajdujące się na parterze. Przy wejściu do budynku znajdują się schody, które nie są wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Brakuje wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, parkin jest nieutwardzony.

Istnieje możliwość wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

W budynku placówki nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.