artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą w Janowie przy ul. Szkolnej 2 .

Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 343278189 lub adres   e-mail zopo@janow.pl

 

Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych poprzez adres                           e-mail: cezary.suchan@gmail.com lub telefonicznie 505 232 147

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Administratora danych oraz archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Ma Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 

przenoszenia swoich danych osobowych,

cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2 .00-193 Warszawa ,tel 22 531030

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe realizacji zadań statutowych.

Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.