artykuł nr 1

INFORMACJA

Informuję, że sprawozdania finansowe za 2018 rok, składające się z:

1. Bilansu jednostki budżetowej za 2018 rok,

2. Rachunku zysków i strat za 2018 rok,

3. Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2018 rok,

4. Informacji dodatkowej za 2018 rok.

zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Janowie w zakładce:

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

           Sprawozdania finansowe ZOPO i jednostek obsługiwanych