Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.

W Y K A Z
nieruchomości – lokalu będącego własnością Gminy Janów

przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 / oraz Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów, Zarządzenie Nr 598/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów, Wójt Gminy Janów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania : w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów oznaczona jest  symbolem U i MNU – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej  – usługi komercyjne i publiczne.

 

2. Opis nieruchomości:  w skład przedmiotu najmu wchodzi część budynku – parter o łącznej pow. użytkowej 155 m2, znajdujący się na  działce nr 130 k.m. 1 o pow. 0,1747 ha położony w miejscowości Janów przy Placu Grunwaldzkim 9, dla której Sąd Rejonowy  w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1C/00154167/4, w tym lokal o pow. użytkowej 77 m2.

 

Nieruchomość jest atrakcyjnie zlokalizowana w centrum Janowa przy Placu Grunwaldzkim 9. Lokal może być wykorzystany na działalność handlową i usługi.

Posiada miejsca parkingowe, obok przystanek autobusowy.

Wyposażenie lokalu: sieć wodociągowa, energia elektryczna. Obowiązkiem najemcy jest zawarcie umowy z dostawcami mediów.  

 

3. Okres najmu lokalu: od 01.07.2018 do 30.06.2021 r.

W przypadku pozyskania środków finansowych na rewitalizację budynku okres najmu będzie skrócony z 3 miesięcznym okresem  wypowiedzenia umowy,

 

3. Miesięczna cena wywoławcza stawki czynszu najmu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 12 zł. plus podatek Vat  23 %

Lokal o pow. użytkowej 77 m2 x 12 zł./m2 = 924 zł. plus podatek VAT 23 %.

w tym: pomieszczenie I - 46,3 m2

  pomieszczenie II - 21,7m2

 pomieszczenie III   -  9,0 m2

 

a) Czynsz podlega zapłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca trwania umowy na konto Gminy Janów

  Numer 06859100070330092502280008 w KBS.

b) Stawka czynszu będzie podwyższana raz do roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku gdy wskaźnik wskaże wartość ujemną wysokość czynszu nie ulega zmianie.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia umowy najmu.

5. Najemca ma prawo dokonywania ulepszeń na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Janów – pokój nr 6, tel. 34 3278 048 w. 16.

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1 na tablicy ogłoszeń, w miejscu zwyczajowo przyjętym – sołectwie, w którym znajduje się w/w nieruchomość oraz na stronie internetowej Gminy Janów www.janow.pl na okres od 02.05.2018 roku do 29.05.2018 roku.

Janów, dn. 02.05.2018 rok.

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj


Dostępne podkategorie:
Rok 2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Żuraw, Piasek.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 6.06.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 7.05.2019
głoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Piasek, Janów, Żuraw,
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 23.04.2019
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 06.03.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - Złoty Potok cz. dz. 1269/1 oraz cz. dz. 1270
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów,
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Żuraw, Złoty Potok, Piasek
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 13.08.2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Bystrzanowice, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu - Złoty Potok
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na przetargi ustne na najem nieruchomości (lokal przy Placu Grunwaldzkim 9)
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 29.05.2018
Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.
Wykaz nieruchomości będących własnością/we władaniu Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 14.05.2018 r. do 31.12.2020 r.
Wójt Gminy Janów ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Siedlec, Żuraw, Złoty Potok, Piasek.
Wykaz nieruchomości - powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Janów będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.03.2018 roku do 30.11.2020 roku.