główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.

W Y K A Z
nieruchomości – lokalu będącego własnością Gminy Janów

przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 / oraz Uchwały Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów, Zarządzenie Nr 598/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Janów, Wójt Gminy Janów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania : w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów oznaczona jest  symbolem U i MNU – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej  – usługi komercyjne i publiczne.

 

2. Opis nieruchomości:  w skład przedmiotu najmu wchodzi część budynku – parter o łącznej pow. użytkowej 155 m2, znajdujący się na  działce nr 130 k.m. 1 o pow. 0,1747 ha położony w miejscowości Janów przy Placu Grunwaldzkim 9, dla której Sąd Rejonowy  w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr CZ1C/00154167/4, w tym lokal o pow. użytkowej 77 m2.

 

Nieruchomość jest atrakcyjnie zlokalizowana w centrum Janowa przy Placu Grunwaldzkim 9. Lokal może być wykorzystany na działalność handlową i usługi.

Posiada miejsca parkingowe, obok przystanek autobusowy.

Wyposażenie lokalu: sieć wodociągowa, energia elektryczna. Obowiązkiem najemcy jest zawarcie umowy z dostawcami mediów.  

 

3. Okres najmu lokalu: od 01.07.2018 do 30.06.2021 r.

W przypadku pozyskania środków finansowych na rewitalizację budynku okres najmu będzie skrócony z 3 miesięcznym okresem  wypowiedzenia umowy,

 

3. Miesięczna cena wywoławcza stawki czynszu najmu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu wynosi 12 zł. plus podatek Vat  23 %

Lokal o pow. użytkowej 77 m2 x 12 zł./m2 = 924 zł. plus podatek VAT 23 %.

w tym: pomieszczenie I - 46,3 m2

  pomieszczenie II - 21,7m2

 pomieszczenie III   -  9,0 m2

 

a) Czynsz podlega zapłacie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca trwania umowy na konto Gminy Janów

  Numer 06859100070330092502280008 w KBS.

b) Stawka czynszu będzie podwyższana raz do roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. W przypadku gdy wskaźnik wskaże wartość ujemną wysokość czynszu nie ulega zmianie.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia umowy najmu.

5. Najemca ma prawo dokonywania ulepszeń na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Janów – pokój nr 6, tel. 34 3278 048 w. 16.

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Janów, ul. Częstochowska 1 na tablicy ogłoszeń, w miejscu zwyczajowo przyjętym – sołectwie, w którym znajduje się w/w nieruchomość oraz na stronie internetowej Gminy Janów www.janow.pl na okres od 02.05.2018 roku do 29.05.2018 roku.

Janów, dn. 02.05.2018 rok.

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Teodorów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 22 lipca 2020 r.
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 22 lipca 2020 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Piasek, Zagórze, Złoty Potok.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości
Wykaz z dnia 21 maja 2020 nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę i najem nieruchomości do zarządzenia nr 279/2020.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Piasek, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę nieruchomości do zarządzenia nr 280/2020.
Wykaz na dzierżawę cz. działki 910-6 w Złotym Potoku do zarządzenia nr 280/2020 z dnia 06.05.2020
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18.03.2020
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw, Piasek
Rok 2019
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Lipnik, Piasek, Siedlec, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 28.10.2019 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Pabianice, Piasek
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 12 października 2019 roku do 11 października 2029 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy na okres od 25 sierpnia 2019 roku do 22 maja 2022 roku
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 25.07.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 1.07.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Żuraw, Piasek.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 6.06.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 7.05.2019
głoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Piasek, Janów, Żuraw,
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 23.04.2019
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 06.03.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - Złoty Potok cz. dz. 1269/1 oraz cz. dz. 1270
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów,
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Żuraw, Złoty Potok, Piasek
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 13.08.2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Bystrzanowice, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu - Złoty Potok
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na przetargi ustne na najem nieruchomości (lokal przy Placu Grunwaldzkim 9)
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 29.05.2018
Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.
Wykaz nieruchomości będących własnością/we władaniu Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 14.05.2018 r. do 31.12.2020 r.
Wójt Gminy Janów ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Siedlec, Żuraw, Złoty Potok, Piasek.
Wykaz nieruchomości - powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Janów będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.03.2018 roku do 30.11.2020 roku.