główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 26/VII/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

UCHWAŁA NR 26/VII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 620 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości:
a) 13 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym;
b) 5 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 193/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Ewa Ucieklak