Uchwała Nr 269/XLIII/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów

Uchwała Nr 269/XLIII/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§ 1

Dla zapewnienia warunków do ciągłości dostaw wody i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków ustala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Janów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy oraz umieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Janów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz. U z 2005 roku nr 85 poz. 729) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w myśl art. Art. 4.               ust 1. zobowiązane zostały w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy opracować i przedłożyć Radzie Gminy do zatwierdzenia projekt regulaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1.     minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody  i odprowadzania ścieków,

2.     szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3.     sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4.     warunki przyłączania do sieci,

5.     techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

6.     sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza,

7.     sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

8.     standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

9.     warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Załączony regulamin jest  spójny dla „Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów” z siedzibą w Janowie przy   ul. Częstochowskiej 1 i dla „Zakładu Konserwacji Wodociągów i Kanalizacji”, Mieczysław Dziurkowski z siedzibą w Piasku przy ul. Leśnej 28, a ponadto uwzględnia wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wynikające z ustawy. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Janów Regulamin obowiązywać będzie na obszarze gminy Janów.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/