główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Janów, dnia 25 czerwca 2019 r.

IR-I.271.5.8.2019

 

Biuletyn Informacji Publicznej/Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Janów.”

Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048 e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informuję:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak
Ul. Osiedle Sady 20/2
28 – 340 Sędziszów

Cena oferty brutto: 1 020 000,00 zł, termin płatności faktury  30 dni.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

W postępowaniu przetargowym złożono: 3 oferty z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium termin płatności faktury

Łączna ilość pkt

1

Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.
ul. Podmiejska 53
42 – 400 Zawiercie

164,48

120,00

284,48

2

P.H.U. „REKO”  
Jakub Ciupiński

Ul. Jana Pawła II 104
42 – 300 Myszków

103,03

120,00

223,03

3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak

Ul. Osiedle Sady 20/2
28 – 340 Sędziszów

180,00

120,00

300,00

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Edward Moskalik

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dnia 14 czerwca 2019 r.

IR-I.271.5.3.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 14.06.2019 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Janów.”

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę  – 540 900,00 zł

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Termin płatności faktury

1

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Podmiejska 53
42 – 400 Zawiercie

1 116 234,45 zł

30 dni

2

P.H.U. „REKO”  
Jakub Ciupiński

Ul. Jana Pawła II 104
42 – 300 Myszków

1 782 000,00 zł

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak

Ul. Osiedle Sady 20/2
28 – 340 Sędziszów

1 020 000,00 zł

30 dni

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

Załączniki:
Informacja z otwarcia ofert 64 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540116249-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.

Janów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556526-N-2019
Data: 05/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 15139794800000, ul. Częstochowska  1, 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (url): www.janow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godz. 9.30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 9.30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-13, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-14, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

artykuł nr 4

Zmiana nr 2 treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 10 czerwiec 2019 r.

IR-I.271.5.1.2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów” w zakresie:

1.Terminu złożenia wadium określonego w punkcie 8. SIWZ, gdzie   
dotychczasowy zapis o treści:

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złoty)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia  13.06.2019 r.  do godz. 9.30. (…)

zmienia się na następujący:
8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złoty)
Wadium należy wnieść w terminie do dnia  14.06.2019 r.  do godz. 9.30. (…)

2. Terminu składania i otwarcia ofert określonego w punkcie 11. SIWZ, gdzie  
 
dotychczasowy zapis o treści:
11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 13.06.2019r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok.
Nr 4.
zmienia się na następujący:
11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 14.06.2019r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok.
Nr 4.


Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

artykuł nr 5

Zmiana nr 1 treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 10 czerwiec 2019 r.

IR-I.271.5.1.2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „ Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów”:

W załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) zmienia się pkt. 2.1.
Było:
2.1 zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:
- termin rozpoczęcia 01.07.2019 r.
- termin zakończenia 30.09.2019 r.
Jest:
2.1 zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:
- termin rozpoczęcia 01.07.2019 r.
- termin zakończenia 30.09.2020 r.

Wójt Gminy Janów

Edward Moskalik

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Ściegiennej w Piasku"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"