główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Janów, dn. 06.12.2018 r.

Nr spawy: BK.II.271.11.5.2018

 

Biuletyn Informacji Publicznej/

Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019.”

Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048 e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informuję:

  1. o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

dla części nr 1 zamówienia

 

Wywóz śmieci, usługi porządkowe Karoń s.c.

Konstantynów 18, 42-235 Lelów

Cena oferty brutto: 20.898,00 zł, czas reakcji – 30 min

 

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

 

W/w  części postępowania przetargowego złożono: 1 ofertę z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium czas reakcji

Łączna ilość pkt

2

Wywóz śmieci, usługi porządkowe Karoń s.c.

Konstantynów 18, 42-235 Lelów

180,00

120,00

300,00

 

dla części nr 2 zamówienia:

 

Firma Handlowo – Usługowa KRISPOL

Krzysztof Śpiewak Żuraw ul. Figurska 33, 42-253 Janów

 

Cena oferty brutto: 17.064,00 zł, czas reakcji – 30 min.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

 

W/w  części postępowania przetargowego złożono: 1 ofertę z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium czas reakcji

Łączna ilość pkt

3

Firma Handlowo – Usługowa KRISPOL

Krzysztof Śpiewak Żuraw ul. Figurska 33, 42-253 Janów

180,00

120,00

300,00

 

dla części 3 zamówienia:

 

Firma Handlowo – Usługowa KRISPOL

Krzysztof Śpiewak Żuraw ul. Figurska 33, 42-253 Janów

 

Cena oferty brutto: 50.706,00 zł, czas reakcji – 30 min.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

 

W/w  części postępowania przetargowego złożono: 1 ofertę z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium czas reakcji

Łączna ilość pkt

4

Firma Handlowo – Usługowa KRISPOL

Krzysztof Śpiewak Żuraw ul. Figurska 33, 42-253 Janów

180,00

120,00

300,00

 

dla części nr 4 zamówienia:

 

Wywóz śmieci, usługi porządkowe Karoń s.c.

Konstantynów 18, 42-235 Lelów

 

Cena oferty brutto: 21.168,00 zł, czas reakcji – 30 min.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

 

W/w  części postępowania przetargowego złożono: 1 ofertę z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium czas reakcji

Łączna ilość pkt

2

Wywóz śmieci, usługi porządkowe

Karoń s.c. Konstantynów 18, 42-235 Lelów

180,00

120,00

300,00

 

dla części nr 5 zamówienia:

 

Wywóz śmieci, usługi porządkowe Karoń s.c.

Konstantynów 18, 42-235 Lelów

 

Cena oferty brutto: 34.992,00 zł, czas reakcji – 30 min.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

 

W/w  części postępowania przetargowego złożono: 1 ofertę z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium czas reakcji

Łączna ilość pkt

2

Wywóz śmieci, usługi porządkowe

Karoń s.c. Konstantynów 18, 42-235 Lelów

180,00

120,00

300,00

 

dla części nr 6 zamówienia:

 

P.U.T. ADA – TARNS Marcin Śledzik

Skowronów 26, 42-253 Janów

Cena oferty brutto: 22.410,00 zł, czas reakcji – 30 min.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

 

W/w  części postępowania przetargowego złożono: 2 oferty z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium czas reakcji

Łączna ilość pkt

2

Wywóz śmieci, usługi porządkowe

Karoń s.c. Konstantynów 18, 42-235 Lelów

140,94

120,00

260,94

1

P.U.T. ADA – TARNS Marcin Śledzik

Skowronów 26, 42-253 Janów

180,00

120,00

300,00

 

Wójt Gminy Janów

Joanna Ścigaj

artykuł nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Janów dn. 05.12.2018r.

BK.II.271.11.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 03.12.2018r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019”. Zamawiający przeznaczył na w/w zadanie kwotę:

Część nr 1 – 23.800,50 zł

Część nr 2 – 19.434,00 zł

Część nr 3 – 57.748,50 zł

Część nr 4 – 24.108,00 zł

Część nr 5 – 39.852,00 zł

Część nr 6 – 35.424,00 zł

Oferty złożone w części nr 1

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Czas reakcji

1.

Wywóz śmieci usługi porządkowe Karoń s.c. Konstantynów 18, 42-235 Lelów

20.898,00

30 min.

 

Oferty złożone w części nr 2

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Czas reakcji

1.

Firma Handlowo – Usługowa KRISPOL Krzysztof Śpiewak Żuraw ul. Figurska 33, 42-253 Janów

17.064,00

30 min.

 

Oferty złożone w części nr 3

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Czas reakcji

1.

Firma Handlowo – Usługowa KRISPOL Krzysztof Śpiewak Żuraw ul. Figurska 33, 42-253 Janów

50.706,00

30 min

 

Oferty złożone w części nr 4

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Czas reakcji

1.

Wywóz śmieci usługi porządkowe Karoń s.c. Konstantynów 18, 42-235 Lelów

21.168,00

30 min

 

Oferty złożone w części nr 5

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Czas reakcji

1.

Wywóz śmieci usługi porządkowe Karoń s.c. Konstantynów 18, 42-235 Lelów

34.992,00

30 min.

 

Oferty złożone w części nr 6

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Czas reakcji

1.

Wywóz śmieci usługi porządkowe Karoń s.c. Konstantynów 18, 42-235 Lelów

28.620,00

30 min.

2.

P.U.T. ADA – TRANS Marcin Śledzik Skowronów 26, 42-253 Janów

22.410,00

30 min.

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"

Ogłoszenie nr 652761-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.
 

Gmina Janów: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janów, krajowy numer identyfikacyjny 151397948, ul. Częstochowska  1 , 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (URL): www.janow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.janow.akcessnet.net


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.janow.akcessnet.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, kurier, dostarczenie osobiste
Adres:
Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019
Numer referencyjny: BK.II.271.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” o następującym charakterze: 1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni), 2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i winno być wykonane wg standardu: - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, - śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 70-30% na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) za wyraźną zgodą Zamawiającego, - odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. pługi piaskarko-solarki itp. Całość zamówienia została podzielona na 6 części. Część nr 1 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” obejmujące następujące miejscowości: Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Lgoczanka, Hucisko, Góry Gorzkowskie.* Część nr 2 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” obejmujące następujące miejscowości: Żuraw, Zagórze, Lusławice, Okrąglik, Lipnik, Czepurka.* Część nr 3 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” obejmujące następujące miejscowości: Siedlec, Pabianice, Skowronów,* Część nr 4 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” obejmujące następujące miejscowości: Piasek, Śmiertny Dąb* Część nr 5 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” obejmujące następujące miejscowości: Złoty Potok, Janów ul. Kosynierów* Część nr 6 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” obejmujące następujące miejscowości: Janów, Ponik*

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponować następującym sprzętem: samochód lub ciągnik z elastycznym (gumowym) pługiem do odśnieżania 1szt. na każdą część zamówienia oraz piaskarko-solarką lub sprzętem równoważnym – co najmniej 1 sz. na dwie części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1 SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. - załącznik nr 4 do SIWZ 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór ww. zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Dokument wymieniony w punkcie 6.2. SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę w druku OFERTA, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) zawierające dane o których mowa w pkt 6.9 SIWZ – zgodnie z załącznikiem nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryterium

Znaczenie

cena ryczałtowa brutto

60,00

czas reakcji na zgłoszenie

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: - wystąpienie zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie usług w umówiony sposób, - zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę, - zmiana terminu zakończenia umowy jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie dłuższy bądź krótszy niż zakładano do realizacji umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” o następującym charakterze: 1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni), 2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą) obejmujące następujące miejscowości: Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Lgoczanka, Hucisko, Góry Gorzkowskie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ryczałtowa brutto

60,00

czas reakcji na zgłoszenie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” o następującym charakterze: 1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni), 2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Żuraw, Zagórze, Lusławice, Okrąglik, Lipnik, Czepurka.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ryczałtowa brutto

60,00

czas reakcji na zgłoszenie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” o następującym charakterze: 1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni), 2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Siedlec, Pabianice, Skowronów,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ryczałtowa brutto

60,00

czas reakcji na zgłoszenie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” o następującym charakterze: 1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni), 2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Piasek, Śmiertny Dąb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ryczałtowa brutto

60,00

czas reakcji na zgłoszenie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” o następującym charakterze: 1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni), 2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Złoty Potok, Janów ul. Kosynierów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ryczałtowa brutto

60,00

czas reakcji na zgłoszenie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” o następującym charakterze: 1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni), 2) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą). obejmujące następujące miejscowości: Janów, Ponik
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena ryczałtowa brutto

60,00

czas reakcji na zgłoszenie

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

obrazek
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"