główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania

Janów, dnia 01.10.2018 r.

BK.II.271.8.5.2018

OGŁOSZENIE O WYBoRZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek.”

 

Wybrano ofertę firmy:

„HYDROMEX PLUS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa

Ul. Dobrzańska 151/153
42 – 200 Częstochowa

Cena brutto: 3 865 000,00 zł

 Oferta tego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów – 252,45.

 W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy:

  1. ZTHU Stanisław Krupiński ul. Wesoła 13  42 – 263 Wrzosowa, ilość punktów – 195,00

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podst. Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 3 100 000 zł natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 3 865 000,00  zł

 

Wójt Gminy Janów

Joanna Ścigaj

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dnia 4 września 2018 r.

BK.II.271.8.4.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 04 września 2018 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zaprojektowanie i budowę kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek.”

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę – 3 100 000,00 zł

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Doświadczenie projektanta

Okres gwarancji

1

ZTHU
Stanisław Krupiński

ul. Wesoła 13
42 – 263 Wrzosowa

2 844 006,75 zł

1 projekt

60 miesięcy

2

„HYDROMEX PLUS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa

Ul. Dobrzańska 151/153
42 – 200 Częstochowa

3 865 000,00 zł

5 projektów

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności  –  zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500207156-N-2018 z dnia 29-08-2018 r.

Janów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 604618-N-2018
Data: 14/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 151397948, ul. Częstochowska  1, 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (url): www.janow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 31.08.2018r. do godz. 9.30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 5, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 04.09.2018r. do godz. 9.30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 5, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-08-31, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-09-04, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

artykuł nr 4

Zmiana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 29.08.2018r.

BK.II.271.8.4.2018

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek.” Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ


- Zmianie ulega załącznik nr 6 do SIWZ  – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ.

-  Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 6 – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 5

Zmiana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 29.08.2018r.

BK.II.271.8.3.2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek.” w zakresie:


1.Terminu złożenia wadium określonego w punkcie 8. SIWZ, gdzie   
dotychczasowy zapis o treści:

8.  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  31.08.2018r.  do godz. 9.30. (…)

zmienia się na następujący:
8.  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  04.09.2018r.  do godz. 9.30. (…)

2. Terminu składania i otwarcia ofert określonego w punkcie 11. SIWZ, gdzie  
 
dotychczasowy zapis o treści:

11.  Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 31.08.2018r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat).
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 4.
zmienia się na następujący:

11.  Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 04.09.2018r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat).

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 4.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"