główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Janów, dn. 19.06.2018 r.

Nr spawy: BK.II.271.5.5.2018

Biuletyn Informacji Publicznej/
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie .”

Gmina Janów, 42-253 Janów ul. Częstochowska 1, woj. śląskie, 343278048 e-mail: gmina@janow.pl uprzejmie informuję:

1)  o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Firma Budowlana ''AGBUD" Michał Maciejczyk
ul. Wyzwolenia 109, Wancerzów ,
42-244 Mstów

 

Cena oferty brutto: 698171,20 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy.

Przedmiotowa oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriami i ich wagami.

W postępowaniu przetargowym złożono: 4 oferty z czego odrzucono 0 ofert i wykluczono 0 wykonawców.

 

 Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium cena

Ilość pkt w kryterium okres gwarancji

Łączna ilość pkt

3

Firma Budowlana ''AGBUD" Michał Maciejczyk
ul. Wyzwolenia 109, Wancerzów ,
42-244 Mstów

180,00

120,00

300,00

2

ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poselska 30, 42-200 Częstochowa

159,12

120,00

279,12

4

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane STEBUD Stefan Pustelnik Lusławice 70,

42-253 Janów

161,37

120,00

281,37

1

F.H.U. KARINO Leszek Kręgiel

Goleniowy ul. Wyzwolenia 33,

42-445 Szczekociny

150,24

120,00

270,24

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Janów, dn. 28.05.2018r.

BK.II.271.5.4.2018

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż w dniu 28.05.2018r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie

Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na w/w zadanie kwotę: 944.700,93 zł

 

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

F.H.U. KARINO Leszek Kręgiel 42-445 Szczekociny Goleniowy ul. Wyzwolenia 33

836.493,61

60 miesięcy

2.

ECO-TEAM Sp. z o.o., Sp. K. 42-200 Częstochowa ul. Poselska 30

789.758,40

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane STEBUD Stefan Pustelnik 42-253 Janów  Lusławice 70

778.782,35

60 miesięcy

4.

Firma AGBUD Michał Maciejczyk Wancerzów ul. Wyzwolenia 109, 42-244 Mstów

698.171,20

60 miesięcy

 

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 3

Odpowiedzi na złożone zapytanie do przetargu - II

Janów, dn. 23.05.2018r.

BK.II.271.5.4.2018
             

Dot. „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie”.

 

Do przetargu na  „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie” wpłynęło następujące zapytanie:

Pyt. 1
Prosimy o doprecyzowanie kwestii „ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zastosował kocioł na pellet drzewny spełniający wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej  2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ”.
Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił potwierdzający  to  Certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej ?


Odp.: 1
Zamawiający będzie wymagał dokumentu (np. zaświadczenia) wystawionego przez akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzającego, iż oferowany produkt spełnia wytyczne  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zawiązanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
W/w dokument trzeba będzie dostarczyć przed rozpoczęciem montażu pieca oraz wraz
z dokumentacją powykonawczą. Stosowny zapis zostanie zamieszczony we wzorze umowy.

 

Udzielone odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami i zmianami są integralną częścią SIWZ.

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500109148-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Janów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 551385-N-2018
Data: 02/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janów, Krajowy numer identyfikacyjny 151397948, ul. Częstochowska  1, 42-253  Janów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48343278048, e-mail gmina@janow.pl, faks +48343278081.
Adres strony internetowej (url): www.janow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.05.2018r. do godz. 9.30. 8.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 5, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 28.05.2018r. do godz. 9.30. 8.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie Oddział w Janowie nr 49 8591 0007 0330 0925 0228 0010 do chwili upływu terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 5, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-22, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-05-28, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

 

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

artykuł nr 5

Zmiany treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Janów, dn. 17.05.2018r.

BK.II.271.5.3.2018


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej zmiany  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie” w zakresie:
1.Terminu złożenia wadium określonego w punkcie 8. SIWZ, gdzie   
dotychczasowy zapis o treści:

8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  22.05.2018r.  do godz. 9.30. (…)

zmienia się na następujący:
8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia  28.05.2018r.  do godz. 9.30. (…)

 

2. Terminu składania i otwarcia ofert określonego w punkcie 11. SIWZ, gdzie  
 
dotychczasowy zapis o treści:

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 22.05.2018r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat).
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2018r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 4.

zmienia się na następujący:

11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie do dnia 28.05.2018r. do godziny 9.30 na adres siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów pok. Nr 1 (sekretariat).
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 4.

 

Wójt Gminy Janów

/-/ Joanna Ścigaj

 

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Ściegiennej w Piasku"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi do transportu rolnego Okrąglik-Żuraw"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej Nr DG677007S Hucisko"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej, w ramach projektu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonie robót dotyczących budowy infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Janów tj. instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w ramach pr
Rok 2019
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1 250.000,00 PLN (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisj
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2019/2020"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa, rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Plac Grunwaldzki 9 w Janowie na cele społeczne wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem przyległego otoczenia"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część 1: ul. Narcyzowej w Janowie, Część 2: ul. Magnoliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych)od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r."
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dowóz uczniów z terenu Gminy Janów do szkół podstawowych w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych) od dnia 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r., oraz od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Krokusowej oraz Konwaliowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Żurawiu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Rok 2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejs
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowice"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowa targowiska na płycie rynku w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów wokół zbiorników wodnych w Zagórzu"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Janów"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Janów i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej: Część I ul. Tulipanowa w Janowie, Część II ul. Różana w Janowie"