główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 257/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr 257/XLI/2006
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 marca 2006 roku

 

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust.1, art.37 ust.3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./.

Rada Gminy w Janowie uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie na rzecz ENION Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie  nieruchomości oznaczonej numerem działki 1259/56 k.m. 14 o pow. 0,0110 ha położonej we wsi Złoty Potok, gm. Janów wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 67359, stanowiącej własność Gminy Janów, zabudowanej stacją transformatorową.

§ 2

Zwolnić z obowiązku odbycia przetargu z uwagi na realizację na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

Dostępne kategorie:
Uchwały Nr 261/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr 260/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Uchwała Nr 259/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty.
Uchwała Nr 258/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Janów.
Uchwała Nr 257/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Uchwała Nr 256/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 255/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie.
Uchwała Nr 254/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.
Uchwała Nr 253/XLI/2006 Rady Gminy w Janowie w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie.