główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 242/XXXIX/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr 242/XXXIX/2005
Rady Gminy w Janowie

z dnia 29 grudnia 2005 roku


w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm,), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r, Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 , póz. 1966)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zmienia się plan budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

Plan budżetu po zmianach:
Dochody             11 712 799,00 zł
Wydatki             13 722 876,00 zł
Przychody            3 443 359,00 zł
Rozchody             1 433 282,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/