Uchwała Nr 239/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Uchwała Nr 239/XXXVIII/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 grudnia 2005 roku.

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póżn. zm. / oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr  207 z dnia 22 września 2004 r. poz. 2108 /.

Rada Gminy uchwala :

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Janów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ceny działek objętych sprzedażą określa szacunek dokonany przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i rozplakatowane w miejscach publicznych na terenie sołectw oraz ogłoszone w prasie.

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

Przewodniczacy Rady
Gminy Janów
/Sławomir Krzyształowski/