Uchwała Nr 237/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 237/XXXVIII/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 8 grudnia 2005 roku 

w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku                o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 poz. 634 z późn. zm.)

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

Dochody
Zmniejszenia
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”                                                       150 000,00 zł
Zwiększenia
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”                                                       150 000,00 zł

§ 2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody                       11 712 799,00 zł
Wydatki                       13 722 876,00 zł
Przychody                       3 443 359,00 zł
Rozchody                        1 433 282,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

Załączniki
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 237   69.354 KB