główna zawartość
artykuł nr 1

Plan Budżetu Gminy Janów na 2005 rok

PLAN  BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Dochody

Wydatki

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

   315 000,00 zł

   288 004,00 zł

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

   65 000,00 zł

   134 304,00 zł

01030

Izby rolnicze

                    -  

          3 700,00 zł

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

150 000,00 zł

150 000,00 zł

01095

Pozostała działalność

          100 000,00 zł

          - zł

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

   1 341 204,00 zł

   2 149 140,00 zł

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

100 000,00 zł

60016

Drogi publiczne gminne

   1 000 000,00 zł

   1 433 640,00 zł

60017

Drogi wewnętrzne

        191 250,00 zł

      615 500,00 zł

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

      330 000,00 zł

        55 000,00 zł

 

70005

Gospodarka gruntami  i nieruchomościami

      300 000,00 zł

        55 000,00 zł

70095

Pozostała działalność

        30 000,00 zł

                    -  

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

          10 000,00 zł

      81 000,00 zł

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

                    -  

      70 000,00 zł

71035

Cmentarze

          10 000,00 zł

          11 000,00 zł

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

        79 615,00 zł

   1 553 900,00 zł

 

75011

Urzędy Wojewódzkie

        34 615,00 zł

      115 567,00 zł

75022

Rady Gmin (Miast i Miast na prawach powiatu)

                    -  

        77 795,00 zł

75023

Urzędy Gmin (Miast  i Miast na prawach powiatu)

        43 000,00 zł

   1 320 050,00 zł

75095

Pozostała działalność

       2 000,00 zł

        40 488,00 zł

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

             936,00 zł

             936,00 zł

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

             936,00 zł

             936,00 zł

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

                      6 150,00 zł

      153 690,00 zł

 

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

-  

139 000,00 zł

 

75414

Obrona Cywilna

               6 150,00 zł

        14 690,00 zł

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

   2 362 921,00 zł

                    35 700,00 zł

 

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

        25 000,00 zł

                    -  

75615

Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

      496 000,00 zł

                    -  

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

      689 500,00 zł

                    -  

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

75 000,00 zł

- 

75621

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

      1 077 421,00 zł

                    -  

 

75647

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

-  

35 700,00 zł

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

                    -  

        120 000,00 zł

 

 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

                    -  

        120 000,00 zł

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

   5 295 897,00 zł

      155 000,00 zł

 

75801

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   3 181 699,00 zł

                    -  

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

   2 109 198,00 zł

                    -  

75814

Różne rozliczenia finansowe

        5 000,00 zł

        25 000,00 zł

75818

Rezerwy ogólne i celowe

                     -  

        130 000,00 zł

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

      849 437,00 zł

   5 320 571,00 zł

 

80101

Szkoły podstawowe

        802 837,00 zł

   3 169 888,00 zł

80104

Przedszkola

             40 000,00 zł

      624 997,00 zł

80110

Gimnazja

 6 600,00 zł

   1 274 091,00 zł

80113

Dowożenie uczniów

                    -  

      121 000,00 zł

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                    -  

          8 000,00 zł

80195

Pozostała działalność

                    -  

        122 595,00 zł

851

 

OCHRONA ZDROWIA

          200 000,00 zł

      410 528,00 zł

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

                    -  

      100 000,00 zł

85195

Pozostała działalność

           200 000,00 zł

        310 528,00 zł

852

 

POMOC SPOŁECZNA

      930 338,00 zł

     1 453 621,00 zł

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

747 732,00 zł

747 732,00 zł

85213

Składki na Ubezpieczenia Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

          3 940,00 zł

          3 940,00 zł

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

      99 871,00 zł

      162 740,00 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

                    -  

        16 000,00 zł

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

        69 795,00 zł

      341 956,00 zł

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

          9 000,00 zł

      143 253,00 zł

85295

Pozostała działalność

                    -  

        38 000,00 zł

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

        25 000,00 zł

      178 726,00 zł

 

85401

Świetlice szkolne

                    -  

      117 976,00 zł

85417

Szkolne Schroniska Młodzieżowe

        25 000,00 zł

        60 750,00 zł

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

      536 905,00 zł

     1 314 936,00 zł

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

                    -  

      234 000,00 zł

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

          1 000,00 zł

          - zł

90095

Pozostała działalność

      535 905,00 zł

     1 080 936,00 zł

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

        397 500,00 zł

      865 029,00 zł

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

        90 000,00 zł

      315 043,00 zł

92116

Biblioteki

                    -  

      122 486,00 zł

 

92195

Pozostała działalność

307 500,00 zł

427 500,00 zł

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

          -  

        111 840,00 zł

 

92695

Pozostała działalność

-  

        111 840,00 zł

RAZEM

 12 680 903,00 zł

 14 247 621,00 zł

 

DOCHODY

12 680 903,00 zł

 

WYDATKI

14 247 621,00 zł

 

PRZYCHODY

3 000 000,00 zł

 

ROZCHODY

1 433 282,00 zł