główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 215/XXXV/2005 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 197/XXXIII/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr 215/XXXV/2005
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 197/XXX1II/2005 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 

Na podstawie art. 17 ust. l pkt.18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr.64 póz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr.62 póz.718 z późniejszymi zmianami )

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ l.

 

 l. W § 4 ust. l h słowo „kredytowego” zastępuje się wyrazem „kredytowanego”

2. W § 4 ust. l dodaje się punkt s w brzmieniu :
„s) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych”

3. W §4 ust.2 dodaje się punkt e w brzmieniu :
„e) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki”

4. W § 4 ust.3 dodaje się punkt f w brzmieniu :
„ł) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi”.

§2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/