główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 209/XXXV/2005 w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Janów

Uchwała Nr 209/XXXV/2005

Rady Gminy w Janowie

Z dnia 28 czerwca 2005 roku

 


w sprawie : powołania Skarbnika Gminy Janów

 

Na podstawie art. 18 usl.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 200 i r. Nr. 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ l.

Powołać na Skarbnika Gminy Janów Panią Małgorzatę Laskowską.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/