Uchwała Nr 185/XXXII/2004 w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na modernizację dróg powiatowych

 

Uchwała Nr 185/XXXII/2005

Rady Gminy w Janowie

 

z dnia 17 marca 2005 roku.

 

 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego na

                   modernizację dróg powiatowych.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591                             z późniejszymi zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117a i 124 ustawy z dnia                    26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z  2003 r. Nr 15 poz. 148               z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy w Janowie uchwala:

 

§ 1.

 

Udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie 100.000,00 zł na modernizację dróg powiatowych, tj:

- droga powiatowa Mokrzesz – Żuraw Nr DP S – 1039                                        

- droga powiatowa Żuraw – Piasek Nr DP S – 1093                                                

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/