Uchwała Nr 184/XXXII/2004 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów

                            

Uchwała Nr 184/XXXII/2005

Rady Gminy w Janowie

 

z dnia 17 marca 2005 roku.

 

 

 

 

w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

         uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów.

 

 

 

 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.               z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591                          z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy w Janowie uchwala :

 

§ 1

 

Uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

 

§ 3

 

  1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/