główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 77/XIV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR 77/XIV/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 16 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 27 540,00 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak