główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 76/XIV/19 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie

UCHWAŁA NR 76/XIV/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 506), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), art.16 ust.1, art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:

1. Uchwała Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

2. Uchwała Nr 63/X/07 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/III/2006 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak