główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 72/XIII/19 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku

UCHWAŁA NR 72/XIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6a, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 2 ust. 3, art.18 ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, 3, 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Z dniem 1 lipca 2019 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego. Świetlica opiekuńczo – specjalistyczna w Piasku”, zwaną dalej „Placówką”.

§ 2.

Placówka będzie prowadzona w formie opiekuńczej i specjalistycznej.

§ 3.

Siedziba Placówki znajduje się w Piasku.

§ 4.

Mienie ruchome niezbędne do funkcjonowania Placówki jest przekazane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak

Załączniki:
Uzasadnienie 102 KB