główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 66/XIII/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania

UCHWAŁA NR 66/XIII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Janów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak