główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 62/XII/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

UCHWAŁA NR 62/XII/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zaciągnąć pożyczkę długoterminową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 290 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Janowie”.

§ 2.

Spłata pożyczki następować będzie w latach 2019-2023 z dochodów własnych gminy.

§ 3.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel In blanco.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak